Wettelijke bepalingen

  Wij danken u voor uw bezoek aan onze website. Gelieve de voorwaarden en bepalingen in dit document zorgvuldig te lezen aangezien u door deze website te gebruiken, aangeeft in te stemmen met deze voorwaarden en bepalingen.

  Op deze site verwijzen de begrippen "wij", "ons", "onze" "Nestlé" en "Nestlé-groep" naar Nestlé S.A. en daaraan gerelateerde ondernemingen, afhankelijk van de context Nestlé Belgilux/Nestlé Nederland. “U” verwijst naar de persoon die deze website raadpleegt en/of gebruikt.

   

  Privacyverklaring van de website

  Alle persoonlijke informatie of materiaal dat wordt verstuurd naar deze website is gebonden aan de voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de privacyverklaring op deze website.

                                                            

  Correctheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

  Hoewel wij alle redelijke inspanningen doen om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website te verzekeren, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid als de informatie op de website niet correct of niet volledig is. U stelt op eigen risico vertrouwen in het materiaal op de website. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is eventuele veranderingen aan het materiaal en de informatie op deze website in het oog te houden.

   

  Transmissie

  Eventuele niet-persoonlijke mededelingen of materiaal dat u naar deze website verzendt via e-mail of anderszins, waaronder gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zijn niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en zullen zo worden behandeld. Alles wat u verzendt of publiceert, wordt de eigendom van de Nestlé-groep en kan worden gebruikt voor elk doel, waaronder maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, gedrukte publicatie, uitzending en online publicatie. Verder staat het de Nestlé-groep vrij alle ideeën, illustraties, uitvindingen, ontwikkelingen, suggesties of concepten die deel uitmaken van de mededelingen die u naar deze site stuurt, te gebruiken voor welke doeleinden dan ook (waaronder maar niet beperkt tot ontwikkeling, productie, reclame en marketing van producten). Ieder dergelijk gebruik vindt plaats zonder compensatie voor de partij die de informatie heeft ter beschikking gesteld. Door informatie in te dienen, garandeert u ook dat u de eigenaar bent van het betreffende materiaal/de inhoud, dat het niet gaat om smaad en dat het gebruik door de Nestlé-groep geen schending inhoudt van de rechten van een derde of enige andere schending van de toepasselijke wetgeving. De Nestlé-groep is niet verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

   

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten in alle tekst-, beeld- en ander materiaal op deze webpagina's zijn eigendom van de Nestlé-groep of zijn opgenomen met de toestemming van hun eigenaar.

  U mag deze website verkennen en delen ervan reproduceren door deze af te drukken en te downloaden op een harde schijf, ook met het doel deze ter beschikking te stellen van andere individuen. Een vereiste daarvoor is echter dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat de onderstaande handelsmerkvermelding aanwezig is op deze reproducties. Reproducties van een deel van deze website mogen niet worden verkocht of verspreid met commerciële doeleinden. Het is eveneens verboden deze te wijzigen of op te nemen in een ander werk, een andere publicatie of website.

   

  ® Geregistreerd handelsmerk van Société des Produits Nestlé S.A. . Alle rechten voorbehouden.

  De op deze website afgebeelde handelsmerken, logo's, tekens en servicemerken (hierna samengevat onder de noemer "handelsmerken") zijn eigendom van de Société des Produits Nestlé S.A., die deel uitmaakt van de Nestlé-groep. Niets in deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht om een van de op de website afgebeelde handelsmerken te gebruiken. Het gebruik/misbruik van de op deze website afgebeelde handelsmerken of andere inhoud op deze website, behalve overeenkomstig deze voorwaarden en bepalingen, is strikt verboden. Wij maken u erop opmerkzaam dat de Nestlé-groep zijn intellectuele-eigendomsrechten krachtdadig zal afdwingen, tot de volledige reikwijdte van de wet.

   

  Links naar andere websites

  Via koppelingen op de webpagina's van de Nestlé-groep kunt u terechtkomen buiten het netwerk en de systemen van de Nestlé-groep en de Nestlé-groep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of werking van deze webpagina's van derden. De koppelingen worden verstrekt te goeder trouw en de Nestlé-groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die na het aanmaken van de koppeling worden aangebracht op websites van derden. Het feit dat de Nestlé-groep een link naar een webpagina heeft opgenomen, wil niet zeggen dat de groep het eens is met alles wat daar staat. Wij raden u ten sterkste aan zorgvuldig de wettelijke informatie en privacyverklaring te lezen van alle andere webpagina's die u bezoekt.

   

  Garanties en vrijwaringsverklaring

  U gebruikt deze website uitsluitend op eigen risico.

   

  Garanties

  Deze website wordt u aangeboden "zoals hij is" en "zoals hij beschikbaar is". Bijgevolg geeft de Nestlé-groep geen enkele garantie, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk noch impliciet, wettelijk of anderszins (met inbegrip van impliciete waarborgen van verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel) met inbegrip van waarborgen of voorstellingen dat materiaal op deze website volledig, juist, betrouwbaar of van pas komend is en geen inbreuk vormt op de rechten van derden, dat de toegang tot deze website niet onderbroken zal worden en vrij is van fouten of virussen, dat deze website veilig zal zijn, dat het eventuele advies dat of de eventuele mening van de Nestlé-groep die wordt verkregen via deze website accuraat en betrouwbaar is. Eventuele voorstellingen of waarborgen daaromtrent worden dienovereenkomstig uitdrukkelijk afgewezen.

  Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website, of een functie of deel ervan, op elk moment te beperken, te schorsen of te beëindigen zonder voorafgaand bericht.

   

  Aansprakelijkheid

  De Nestlé-groep en/of iedere andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website in onze naam, draagt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor  de directe, bijkomende, resulterende, indirecte, bijzondere of punitieve schade, kosten, verliezen of schulden van welke aard dan ook die op welke manier dan ook voortspruiten uit de toegang tot, het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik of de wijziging van de inhoud van deze website of iedere andere website die u raadpleegt via een link op deze website of, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving, de handelingen die we stellen of nalaten te stellen als gevolg van de e-mails die u naar ons stuurt.

  De Nestlé-groep en/of iedere andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website, is niet verantwoordelijk voor het in stand houden van het materiaal of de diensten die worden ter beschikking gesteld op deze website of het aanbrengen van correcties, updates of versies in verband daarmee. Al het materiaal op deze website kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

  Verder draagt de Nestlé-groep geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor enig verlies dat wordt veroorzaakt door virussen die uw computeruitrusting of ander eigendom aantasten door uw gebruik van, toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website. Als u ervoor kiest materiaal te downloaden van deze website, doet u dat op uw eigen risico.

  Voor zover wettelijk toegelaten ziet u uitdrukkelijk af van alle vorderingen tegen Nestlé-groep, zijn leidinggevenden, bestuurders, werknemers, leveranciers en programmeurs, die hun oorsprong zouden kunnen vinden in uw gebruik van of uw toegang tot deze website.

   

  Verboden activiteit

  U mag geen handelingen stellen die de Nestlé-groep in zijn absoluut discretionaire bevoegdheid ongepast kan achten en/of die als een wederrechtelijke handeling beschouwd kunnen worden of die verboden zijn door de wetgeving die van toepassing is op deze webpagina's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  • handelingen die een schending zouden vormen van ofwel de privésfeer (waaronder het uploaden van persoonlijke informatie zonder de toestemming van de desbetreffende persoon) of een van de andere wettelijke rechten van personen;
  • het gebruik van deze website om de Nestlé-groep, zijn werknemers of andere personen in diskrediet te brengen of te belasteren of gedragingen die de goede naam van de Nestlé-groep aantasten;
  • het uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen toebrengen aan de eigendom van de Nestlé-groep of de eigendom van andere personen; en
  • het posten of versturen naar deze website van niet-geautoriseerd materiaal, waaronder maar niet beperkt tot, materiaal dat naar onze mening waarschijnlijk zal leiden tot ergernis, schade zal berokkenen aan de systemen of netwerkveiligheid van de Nestlé, dat lasterlijk, racistisch, obsceen, bedreigend, pornografisch of anderszins wederrechtelijk is.

   

  Rechtsgebied en toepasselijk recht

   

  VOOR WEBPAGINA'S VOOR SPECIFIEKE LANDEN

  Voor webpagina's waarop producten worden aangeboden

  De producten, materialen, aanbiedingen en informatie van de Nestlé-groep op deze webpagina's zijn alleen bedoeld voor gebruikers en/of klanten. De Nestlé-groep wekt niet de indruk dat de producten en de inhoud van de webpagina's geschikt zijn of verkrijgbaar zijn op andere locaties dan in België/Nederland. Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke distributeur voor meer informatie over de beschikbaarheid van de producten in uw land. Op deze webpagina's ziet u slechts visuele voorstellingen van producten en derhalve ziet u niet de ware grootte, verpakkingskleur enz.

  U en de Nestlé-groep komen overeen dat eventuele geschillen of eisen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van deze webpagina's vallen onder de Belgische/Nederlandse wetgeving en onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Brussel/Amsterdam.

  Voor informatieve webpagina's

  De materialen en informatie van de Nestlé-groep die voortkomen op deze webpagina's zijn alleen bedoeld voor Belgische of Nederlandse gebruikers. De Nestlé-groep wekt niet de indruk dat het materiaal en de informatie op deze webpagina's geschikt zijn of verkrijgbaar zijn op andere locaties dan in België/Nederland.

  U en de Nestlé-groep komen overeen dat eventuele geschillen of eisen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van deze webpagina's vallen onder de Belgische/Nederlandse wetgeving en onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Brussel/Amsterdam.

   

  Actualisering van onze wettelijke informatie

  Wij behouden ons het recht voor veranderingen en correcties aan te brengen aan deze verklaring. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanvullingen.

   

  Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A. 

   Laten we praten

   We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden. U kan ze hier allemaal doorzoeken:

   Hoe vind ik voeding die uit volkorengraan bestaat?

   U moet twee dingen in het achterhoofd houden: • Zoek op de etiketten naar het woord 'volkoren' vóór de naam van het graan, zoals 'volkorengraan' of 'volkorenbrood'. • Voor voeding met meer dan één ingrediënt moet volkorengraan hoog op de ingrediëntenlijst staan. Hoe hoger op de lijst, hoe meer volkorengraan er gebruikt is in het recept. En kijk naar het percentage volkorengraan. Dat moet ook op de ingrediëntenlijst staan.

   Bevatten Nestlé ontbijtgranen extra vitaminen en mineralen?

   Ja, we 'verrijken' onze ontbijtgranen door aan de meeste ervan vitaminen en mineralen toe te voegen, hoewel de hoeveelheid schommelt per regio en ook afhankelijk is van of we de ontbijtgranen al dan niet mogen verrijken. Wanneer we vitaminen of mineralen hebben toegevoegd aan een van onze ontbijtgranen, zorgen we ervoor dat ze minstens 15% van uw aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor die voedingsstof aanleveren.

   Wat is gluten?

   De algemene benaming voor eiwitten die worden aangetroffen in graankorrels zoals tarwe. Het houdt het voedsel samen als een soort 'lijm' en het bezorgt het deeg zijn elasticiteit.

   Wat is coeliakie?

   Coeliakie is een auto-immuunziekte die niet te genezen is. De oorzaak ervan ligt bij het immuunsysteem dat reageert op gluten.