Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  PRAVIDLA SOUTĚŽE Celozrnný poklad (dále jen "Pravidla")

  § 1

  Všeobecná ustanovení

  Tato Pravidla soutěže s názvem Celozrnný poklad (dále jen „Soutěž“) stanovují podmínky účasti a odměňování účastníků zúčastňujících se Soutěže (dále jen „Účastníci“), včetně jejich práv a povinností, a také práva a povinnosti organizátora Soutěže a objednatele Soutěže.

  1.   Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812(dále jen „Organizátor“).

  2.   Objednatelem soutěže je společnost Cereal Partners Czech Republic, s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 251 12 520, DIČ CZ25112520, (dále jen „Objednatel“).

  3.   Technickým správcem je společnost Promotigo Limited (součást NDL Group), 12, Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1LB, (dále jen „Technický správce“).

  4.   Soutěž se týká následujících cereálních výrobků značky Nestlé: CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g, CHOCAPIC 450 g, HONEY CHEERIOS 425 g, LION 425 g (dále též společně jako „Výrobky“). Výrobky mají speciální promoční obal určený pro tuto Soutěž. Na vnitřní straně tohoto obalu je natištěn unikátní soutěžní kód, který Účastník zadává na www.nestle-cereal.com/golden-cereal.  Výrobky musí být zakoupeny na území České republiky. Na paragonu nebo faktuře musí být čitelné místo nákupu, datum a zakoupený soutěžní výrobek.

  5.   Soutěž začíná dne 22. 10. 2018 a končí dne 2. 12. 2018 (dále jen jako „doba trvání Soutěže“), Účast Účastníků v Soutěži trvá ode dne 22. 10. 2018 od 00:00 do dne 2. 12. 2018 do 23:59.

  Výběr výherců vedlejších výher probíhá ode dne 22. 10. 2018 od 00:00 do dne 2. 12. 2018 do 23:59. Výběr výherců hlavních výher proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže.

  6.   Výhry nepodléhají dani z příjmu fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v platném znění, protože jejich nabývací hodnota nepřesahuje hranici stanovenou zákonem (10 000 Kč).

  7.  Organizátor a Objednatel prohlašují, že nenesou zodpovědnost za nedostatky v zásobování jednotlivých prodejních míst výrobky podle § 1 odst. 3 těchto Pravidel, které opravňují k účasti v Soutěži.

  § 2

  Účast v Soutěži

  1.   Účast v Soutěži má dobrovolný charakter.

  2.   Účastník svým zapojením do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka na soutěžní stránce www.nestle-cereals.com/golden-cereal vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník je každý, kdo v období Soutěže zakoupí některý ze soutěžních výrobků, zapojí se do Soutěže a splní veškeré podmínky stanovené v těchto Pravidlech.

  3.   Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají doručovací adresu na území České republiky.

  4.   Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci nebo představiteli Organizátora, zaměstnanci nebo představiteli společnosti Objednatele, ani osoba, která dozoruje průběh této Soutěže. Účast členů nejbližší rodiny osob uvedených v předešlé větě, tj. předků, potomků, sourozenců, manželů, manželů sourozenců, rodičů manželů a osvojených osob a také osob trvale žijících s nimi ve společné domácnosti je vyloučena.

  5.   Soutěže se mohou zúčastnit výlučně osoby, které v den zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let a jsou plně způsobilé k právním úkonům.

  6.   Účast v Soutěži má dobrovolný charakter. Soutěžící zapojením se do soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a v případě výhry také úplná poštovní adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních účelů po skončení soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Podrobnější informace v § 9 těchto pravidel.

  § 3

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1.   Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje,  že  se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu. Dále registrací do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Cereal Partners Czech Republic s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ 251 12 520, DIČ CZ25112520, jakožto objednatel, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnosti Promotigo Limited (součást NDL Group), 12, Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1LB  a prostřednictvím třetí strany, kterým je organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648  a také i prostřednictvím CPW S.A., švýcarská společnost se sídlem na adrese Chemin du Viaduct 1, 1OO8 Prilly, Švýcarsko pro účely této soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů.

  2.   Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Cereal Partners Czech Republic s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ 251 12 520, DIČ CZ25112520, jakožto objednatel, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce, společnosti Promotigo Limited (součást NDL Group), 12, Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1LB a prostřednictvím třetí strany, kterým je organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648 a také i prostřednictvím CPW S.A., švýcarská společnost se sídlem na adrese Chemin du Viaduct 1, 1OO8 Prilly, Švýcarsko pro účely této soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu evidence, zpracování a vyhodnocení soutěže nejdéle však po dobu 2 let v rozsahu.

  3.   Tento souhlas he dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu [email protected]

  Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.

  4.   Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány. Dále soutěžící dává výslovný souhlas pořadateli či organizátorovi se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, data a času přijetí u došlých e-mailů, a že jedná v jejich souladu.

   

  5.   Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže.

  6.   Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení a název obce na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a dalších komunikačních kanálech pořadatele soutěže.

  7.   Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů na účely této soutěže v rozsahu uvedeném níže.

  § 4

  Zásady účasti v Soutěži

  1.   Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které splňují všechny následující podmínky:

                          a) zakoupí si libovolný cereální výrobek značky Nestlé uvedený v § 1 odst. 4 těchto Pravidel;

                          b) po provedení nákupu podle písm. a) tohoto odstavce v době trvání Soutěže zaregistrují kód z obalu výrobku, který je natištěn zevnitř na přední straně obalu každého soutěžního výrobku podle §2 odst. 3 těchto Pravidel na internetové stránce  www.nestle-cereals.com/golden-cereal v souladu se zásadami podle § 4 těchto Pravidel.;

                          c) vlastní originál paragonu nebo faktury, kterým doloží provedení nákupu od všech výrobků, se kterými vstupuje do soutěže podle písm. a) tohoto odstavce.

  2.   Nákup výrobku opravňující k účasti v Soutěži je možné uskutečnit v libovolném prodejním místě na území České republiky v období 10. 9. 2018 – 2. 12. 2018.

  3.   Paragon nebo faktura dokládající nákup výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži nemohou být zničené ani poškozené natolik, že znemožní ověření výrobku zakoupeného v daném prodejním místě a době trvání Soutěže. Paragony nebo faktury, které budou nečitelné, zničené nebo tak poškozené, že znemožní ověření, nevezme Organizátor v úvahu a zabrání Účastníkovi v účasti v Soutěži a získaní výhry.

  4.   Registraci podle odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu provede Účastník na internetové stránce www.nestle-cereals.com/golden-cereal. Účastník během registrace:

              a) Zadá kód z obalu výrobku, který je natištěn zevnitř na přední straně obalu každého soutěžního výrobku.

              b) Označením volitelného pole umístněného u registračního formuláře pro zadání kódu (tzv. checkbox) prohlašuje, že:

  • vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil,
  • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 3 a § 9 těchto pravidel.
  • V případě že spotřebitel volitelná pole nezaškrtne (nesouhlasí s nimi) nemůže se účastnit soutěže.

              c) Potvrdí zadání soutěžního kódu a ihned se dozví, zda vyhrává vedlejší výhru.

              d) V případě, že vyhrává vedlejší výhru, bude účastník na soutěžní stránce okamžitě vyzván k vyplnění svých osobních údajů: e-mailová adresa, jméno a příjmení, a to pro účely kontaktování pro zaslání výhry. Vyplněním těchto údajů bude zároveň zařazen do slosování o hlavní výhry.

              e) V případě, že nevyhrává vedlejší výhru, má stále šanci zúčastnit se slosování o hlavní výhry tím, že vyplní své osobní údaje (e-mailová adresa, jméno a příjmení).

  5.    Datum registrace unikátního soutěžního kódu musí být shodné anebo následovat po datu uskutečnění nákupu. Účastník soutěže si povinen uschovat si doklad o nákupu soutěžního výrobku uvedeného v § 1 odst. 4 těchto Pravidel.

  6.   Účastník má po dobu trvání Soutěže právo zadat více než jeden kód, pod podmínkou, že každé další zadání se bude týkat dalšího nákupu výrobků uvedených v § 1 odst. 4 těchto Pravidel a Účastník se prokáže paragonem nebo fakturou, kterými doloží svůj nákup.

  7.   Zakoupí-li Účastník několik cereálních výrobků Nestlé podle § 1 odst. 4 těchto Pravidel, které jsou uvedené na jednom paragonu nebo faktuře, je oprávněn zadat více kódů, přičemž musí vzít v úvahu omezení podle odst. 4 tohoto paragrafu a také podmínku, že kód z jednoho obalu může zadat pouze jednou.

  8.   Nesplní-li Účastník kteroukoliv z výše uvedených podmínek, není mu umožněno zúčastnit se Soutěže.

  § 5

  Výhry

  1.   Soutěž tvoří soubor maximálně 420 vedlejších výher a soubor maximálně 10 hlavních výher.

  2.   Každou vedlejší výhru tvoří finanční částka v hodnotě 1 000 Kč. Každou hlavní výhru tvoří finanční částka v hodnotě 10 000 Kč.

  3.  Výhry jsou výhercům přiznávány na základě zásad uvedených v § 6 těchto Pravidel.

  4.   Výherce, kterému byla přiznána výhra, nemá právo na výměnu výhry za jinou výhru ani jakoukoliv jinou odměnu.

  5.   Výherce není oprávněn přenést právo na přijetí výhry na třetí osobu.

  6.   Výhra je výhercům doručována na náklady Organizátora. Organizátor však neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé Výherci při převedení finanční částky na jeho účet vyplývající z podmínek jeho osobního účtu za přijetí platby. Organizátor dále neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé při převedení finanční částky na účet vedený mimo Českou republiku. Tyto náklady budou hrazené výhercem.

  7.   Pro obdržení výhry je nezbytné splnit formální podmínky uvedené v § 7 těchto Pravidel.

   

  § 6

  Přiznávání výher

  VEDLEJŠÍ VÝHRY

  1.   Přiznávání vedlejších výher se uskuteční v sídle Organizátora.

  2.   Bezprostředně po řádné registraci unikátního kódu do Soutěže systém zkontroluje, jestli je otevřená Brána (Bránou se rozumí výherní okamžik), tj. jestli je zadání kódu Účastníkem první po uplynutí data a hodiny, ke které je připsána vedlejší výhra. Vedlejší výhry jsou přiznávány v pořadí podle času registrace. Pokud žádný Účastník nezaregistruje kód v čase mezi dvěma Bránami, nepřipsaná výhra bude přidělená prvnímu Účastníkovi, který zadá kód v dalším časovém úseku, pro nějž je určena další vedlejší výhra. Účastník, který zadá kód jako druhý, získá následující vedlejší výhru (první připsanou k tomuto časovému úseku).

  3.   Po dobu trvání Soutěže bude otevřených 420 Bran. Účastníci nejsou informováni o přesném čase otevření Bran.

  4.   Po dobu každého otevření Brány je přiznána jedna vedlejší výhra.

  HLAVNÍ VÝHRY

  5.   Přiznávání hlavních výher se uskuteční v sídle Organizátora. Přiznání výhry bude výherci potvrzeno e-mailem.

  Bez ohledu na to, zda byla Účastníkovi přiřazena vedlejší výhra či nikoliv, budou zahrnuti do slosování o hlavní výhry všichni Účastníci, kteří řádně zaregistrovali unikátní kód a zároveň následně vyplnili kontaktní údaje na internetové stránce www.nestle-cereals.com/golden-cereal. Toto slosování proběhne do 5 pracovních dnů od skončení Soutěže náhodným výběrem. Losování bude provedeno elektronickým systémem Organizátora za účasti zástupce Organizátora. O průběhu losování bude vytvořen zápis.

  § 7

  Informování o výhře, předání výhry

  VEDLEJŠÍ VÝHRA

  6.   Účastník soutěže, který získá nárok na vedlejší výhru, se to dozví hned po zadání svého výherního kódu v poli k tomu určenému.

  7.   Po vyplnění svých kontaktních údajů obdrží potvrzovací e-mail s oznámením o získání vedlejší výhry a s žádostí o zaslání scanu nebo fotografie originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži.  Spolu s tím zašle následující údaje: jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu [email protected]

  8.   Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, je výhra zaslána výherci.

  9.   Odeslání výhry se uskuteční nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení kompletních kontaktních údajů Výherce a soutěžního paragonu nebo faktury dokládající nákup výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.

  HLAVNÍ VÝHRA

  10.   Účastník, který získá nárok na hlavní výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovacího e-mailu do dvou pracovních dnů od průběhu losování hlavních výher. Potvrzovací e-mail bude obsahovat oznámení o získání hlavní výhry a žádost o zaslání scanu nebo fotografie originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Spolu s tím zašle následující údaje: jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu [email protected].

  11.   Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, je výhra zaslána výherci. Přiznání výhry bude výherci potvrzeno e-mailem.

  12.   Odeslání výhry se uskuteční nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení kompletních kontaktních údajů Výherce a soutěžního paragonu nebo faktury dokládající nákup výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.

  13.   Nesplnění podmínek podle těchto Pravidel, způsobí, že Výherce ztrácí právo na výhru.

  14.   Každý účastník Soutěže, který splnil podmínky účasti v Soutěži podle těchto Pravidel, může vyhrát hlavní výhru pouze jednou. Možnost Účastníka Soutěže opakovaně vyhrát v Soutěži vedlejší výhru není vyloučená. Opakované splnění podmínek účasti v Soutěži podle § 4 těchto Pravidel ze strany jednoho Účastníka Soutěže a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.

  15.  Organizátor a Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí výhry výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní výherce Soutěže.

  16.  Výhry budou Výhercům zaslány převodem na bankovní účet uvedený v zaslaných kontaktních údajích Výherce. Organizátor neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé Výherci při převedení finanční částky na jeho účet vyplývající z podmínek jeho osobního účtu za přijetí platby. Organizátor dále neručí a neodpovídá za případné náklady vzniklé při převedení finanční částky na účet vedený mimo Českou republiku. Tyto náklady budou hrazené výhercem.

   

  § 8

  Informování o výhercích Soutěže

  Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách www.nestle.cz/cz/souteze, výherci budou zveřejněni ve formátu Jméno P., Město. Kompletní seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 14 dní od skončení soutěže.

  § 9

  Zpracované údaje

  1.   Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je – e-mailová adresa, jméno, příjmení.

  2.   Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – e-mailová adresa, jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu.

  3.   Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící se má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na organizátora nebo na objednatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může soutěžící obrátit i přímo.

  § 10

  Postup reklamace

  1.   Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže nebo nedoručení výhry lze uplatnit písemně na adresu Objednatele: Cereals Partners Czech Republic, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, telefonický kontakt, datum a situace, které se reklamace týká, druh hry, přesný popis pochybení v průběhu Soutěže a obsah požadavku Účastníka. Reklamaci posuzuje Objednatel v termínu do 30 dnů od data přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána Účastníkovi na uvedenou adresu.

  2.   Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže a/nebo nedoručení výhry musí být Objednateli doručeny nejpozději ke dni 2. 2019.

  3.   Osobní údaje zadané při předložení reklamace budou zpracovávány výlučně s cílem uskutečnit reklamační proces.

  § 11

  Nároky Účastníků

  1.   Organizátor ani Objednatel tímto není vůči Účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na žádná jiná plnění ze strany Organizátora ani Objednatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.

  2.   Výhra není právně vymahatelná.

  § 12

  Závěrečná ustanovení

  1.   Tato Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.nestle-cereals.com/golden-cerealwww.nestle.cz a v kanceláři Organizátora, která je na adrese: Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10.

  2.   O reklamacích rozhoduje s konečnou platností Objednatel.

  3.   Objednatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.nestle-cereals.com/golden-cereal a www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná Pravidla.

  4.   Objednatel má právo vyloučit kteréhokoliv z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout. Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.

  5.   Objednatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zadávání více neplatných soutěžních kódů.)

  6.   Objednatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování odporuje Pravidlům a pravidlům webové stránky.

  7.   Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.

  8.   Objednatel ani Organizátor nenese odpovědnost za to, když Účastník podá nesprávné, neúplné nebo nepravdivé osobní údaje či jiné informace, které znemožní informování výherce o výhře nebo doručení výhry. V takové situaci ztrácí výherce právo na výhru a výhra zůstává Objednateli.

  9.   Pro všechny právní vztahy plynoucí z těchto Pravidel je příslušná právní úprava České republiky.

  10.   Veškeré spory vzniklé během výkonu povinností spojených se Soutěží budou předloženy k řešení příslušnému všeobecnému soudu.

   

  V Praze dne 17. 9. 2018

  Kontaktujte nás

  Jaké jsou zdravotní a nutriční výhody bezlepkových kukuřičných lupínků Nestlé?

  Bezlepkové kukuřičné vločky nejsou jen zdravou volbou pro lidi, kteří chtějí omezit obsah lepku ve svém jídelníčku, trpí celiakií nebo intolerancí na lepek. Jsou také obohacené o vitamíny B, kyselinu listovou a železo.

  Je „rostlinný olej“ totéž jako „palmový olej“?

  Označování sezónních olejů, tedy olejů, které nejsou dostupné po celý rok, je běžnou praxí v potravinářském průmyslu. Konkrétně uvádění rostlinných olejů používaných v potravinářských výrobcích je nyní v Evropě povinné. Není již tedy možné použít na etiketě označení „rostlinný olej“.

  Je lepší jíst bezlepkové výrobky nebo výrobky obsahující lepek, jako například pšenici?

  Lidé s celiakií nebo neceliatickou citlivostí na lepek se mu musí vyhýbat, ale i ostatní se někdy mohou rozhodnout, že chtějí lepek vyřadit ze svého jídelníčku. Celozrnné potraviny mohou být vhodné pro každého (kromě těch, kteří potřebují speciální stravu), protože obsahují živiny, které se přirozeně nacházejí ve všech 3 částech obiloviny. Stravovací doporučení v mnoha zemích podporují konzumaci celozrnných potravin jako části každodenního příjmu obilovin.

  Měly by děti a dospělí jíst stejné porce?

  Protože děti a mládež mají během dne jinou spotřebu energie než dospělí, potřebují i jiné porce, díky nimž dosáhnou referenční hodnoty příjmu živin. Obecně se doporučuje, aby snídaně dodávaly kolem 20 % denního příjmu energie. Pro dítě ve věku 4 – 8 let doporučujeme porci 25 – 30 g jako součást vyvážené snídaně, pro dospělého je to však v průměru 30 – 45 g. Zjistěte více o velikosti porcí

  Kolik celozrnných obilovin potřebujeme každý den sníst?

  Udělejte to jednoduše: udělejte z obilovin základ své stravy a vždy, když můžete, vyberte si celozrnné obiloviny místo rafinovaných. Americké stravovací zásady doporučují 3 porce (48 g) denně. Vždy, když hledáte snídaňové cereálie, chléb, těstoviny, rýži nebo mouku, hledejte slovo „celozrnné“. Nejlepší je, pokud se v seznamu složení nachází co nejvýše.