PRAVIDLA SOUTĚŽE S CEREÁLNÍMI TYČINKAMI NESTLÉ

  PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

  KUPTE CEREÁLNÍ TYČINKY NESTLÉ A SOUTĚŽTE O CENY V HODNOTĚ 70 000 KČ!“

  I. POŘADATEL, ORGANIZÁTOR A TECHNICKÝ SPRÁVCE

  Společnost Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4 - Modřany, Mezi Vodami 2035/31, IČ: 45799504, pořádá soutěž (dále jen jako „Pořadatel“).

  Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812 (dále jen Organizátor).

  Technickým správcem Soutěže je společnost KONZULTA Brno, a.s., Veveří 9, 602 00 Brno, IČ 255 48 085, DIČ CZ25548085, info@sms-operator.cz (dále jen Technický správce).

  II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

  Pořadatel pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem KUPTE CEREÁLNÍ TYČINKY NESTLÉ A SOUTĚŽTE O CENY V HODNOTĚ 70 000 KČ!“ (dále jen Soutěž) v termínu od 01. 10. 2020 00:00:00 hod. do 15. 11. 2020 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže).

  III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

  Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu, avšak účastník ztrácí nárok na Výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

  IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

  Soutěž probíhá ve všech supermarketech a hypermarketech TESCO (obchodní řetězec provozovaný společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1572/68b, Vršovice, 100 00, Česká republika, IČ: 45308314 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1377/MSPH) výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

  Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

  Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že v Době konání a Místě konání soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí libovolnou kombinaci minimálně 3 ks snídaňových cereálních tyčinek Nestlé v gramáži 22 g, 22,5 g, 23 g, 23,5 g, 25 g (dále jen jako „Soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení účtenek bude Pořadatelem vyžádáno po ukončení soutěže v případě výhry.

  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.

  Následně (opět v Době konání soutěže) zašle Technickému správci soutěže soutěžní SMS zprávu ve tvaru TYCINKY(mezera)DATUM(mezera)ČAS na telefonní číslo +420 736 301 599.

  (DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM; ČAS = čas nákupu ve tvaru HHMM).

  SMS zprávu lze napsat jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). Z každého telefonního čísla je zahrnuto do Soutěže maximálně 5 SMS za den. Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb). Službu technicky zajišťuje Technický správce.

  Příklad účtenky:

  Příklad soutěžní SMS: TYCINKY 2909 1614

   

  ukázka účtenky

   

  Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání Výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Spotřebitel, resp. soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být Pořadatelem vyžádáno i po ukončení soutěže.

  Každý Spotřebitel po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do soutěže. Spotřebitel je tedy zařazen do soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od Technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena Technickému správci), (dále jen „Soutěžní registrace“).

  V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

  a. VÝHRA

  Výhry v soutěži jsou:

  • HLAVNÍ VÝHRA
   • Hlavní výhra v Soutěži je finanční částka v hodnotě 10 000 Kč, v soutěži jsou celkem3 hlavní výhry.
  • VEDLEJŠÍ VÝHRA
   • Vedlejší výhra v Soutěži je finanční částka v hodnotě 5 000 Kč, v soutěži je celkem8 vedlejších výher.
  • Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze jednou, maximálně tedy1x hlavní výhru nebo 1x vedlejší výhru.

  (dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v soutěži“).

  b. URČENÍ VÝHERCŮ

  Výherci v Soutěži budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce s tím, že losování se odehraje po skončení soutěže, nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže.

  Nejprve se vylosují 3 výherci hlavní Výhry 10 000 Kč a následně 8 výherců vedlejší Výhry 5 000 Kč. Losování bude provedeno elektronickým systémem správce za účasti zástupce správce. O průběhu losování bude vytvořen zápis.

  Výhercem se stane soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem soutěže.

  V případě, že vylosovaný výherce nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, propadne Výhra ve prospěch Pořadatele soutěže. Pořadatel je pak oprávněn rozhodnout o dalším využití Výhry.

  Každý oprávněný výherce může během celé soutěže získat Výhru pouze jednou, 1x hlavní Výhru nebo 1x vedlejší Výhru, bez ohledu na to, kolik soutěžních SMS poslal.

  1. Účastník, který získá nárok Výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovací SMS do 5 pracovních dnů od uskutečnění závěrečného losování Výher. Potvrzovací SMS bude obsahovat oznámení o získání Výhry a žádost o zaslání scanu nebo fotografie originálu všech pokladních dokladů, které dokládají nákupy soutěžních Výrobků opravňujícího k účasti v Soutěži, se kterými se Soutěžící zapojil do soutěže. Spolu s tím zašle následující údaje o úplné doručovací adrese, číslo bankovního účtu a telefonní číslo se kterým se účastnil soutěže. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení potvrzující SMS o Výhře na e-mailovou adresu cerealie@zasilatelstvi.cz. Po ověření pokladního dokladu Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, bude výherce kontaktován na e-mail, který výherce poskytnul společně s ostatními osobními údaji, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení kompletních údajů výherce a soutěžního pokladního dokladu (v případě zaslání více soutěžních SMS pokladních dokladů) dokládající datum nákupu Soutěžního výrobku (resp. ověření nároku na Výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce splní všechny podmínky účasti v Soutěži. Výhra bude výherci doručena na bankovní účet uvedený v emailu.

  2. Nesplnění podmínek, které jsou předmětem IV. těchto Pravidel, případně odmítnutí Výhry způsobí, že výherce ztrácí právo na získání Výhry. V tomto případě pude kontaktován náhradník, a to podle vylosovaného pořadí.

  3. Organizátor ani Pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí Výhry výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní výherce Soutěže.

  4. Výhra bude výherci zaslaná nejpozději do 14 pracovních dní od potvrzení Organizátorem řádné doručení kompletních kontaktních údajů výherce a soutěžního pokladního dokladu (soutěžních pokladních dokladů) dokládající nákup (nákupy) výrobku (výrobků) (resp. ověření nároku na Výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.

  VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli, Organizátorovi a Technickému správci:

  • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetíu došlých SMS;
  • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
  • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, první písmeno z příjmení a město (obec)na výherní listině (např. Anna A., Praha);
  • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

  Odesláním SMS z mobilního telefonu Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Organizátora a Technického správce, jakožto zpracovatele.

  Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00.

  Zpracovávané osobní údaje Spotřebitelů: telefonní číslo

  Zpracovávané osobní údaje výherců: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu

  Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

  Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, mu poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

  Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na Výhru v soutěži.

  VII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

  Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým Soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu 3 ks soutěžních výrobků na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, Soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden Soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup více Soutěžních výrobků (např. nákup 6 ks výrobků), opravňuje daná soutěžní účtenka Soutěžícího pouze k jedné soutěžní registraci, resp. lze ji užít v soutěži pouze jedenkrát.

  Mobilní telefonní číslo, ze kterého Soutěžící zaslal soutěžní SMS je ze strany Pořadatele či Organizátora považováno za mobilní telefonní číslo Soutěžícího. Do soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud Pořadatel, Organizátor nebo Technický správce zjistí opak, bude takový účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen.

  Každý soutěžící může získat maximálně 1 ks Výhry za celou dobu konání soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do SMS s kontaktními údaji stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, komu vznikl nárok na Výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

  Organizátor, se souhlasem Pořadatele soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher, a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

  Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

  Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Technického správce, Organizátora, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

  Technický správce, Organizátor ani Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

  Pořadatel, Organizátor, popř. Technický správce, se souhlasem Pořadatele, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora se souhlasem Pořadatele o námitce je konečné.

  Účastník Soutěže bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že Pořadatel, Organizátor či Technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání Výhry.

  V případě, že Pořadatel, Organizátor či Technický správce zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím,že Pořadatel bude oprávněn uložit ve své databázi samotné telefonní číslo, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této Soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro další účast na této soutěži

  Úplné znění pravidel je k dispozici na www.nestle.cz. Dotazy k soutěži je možné směřovat na infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email info@nestle.cz.

  Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace o soutěžinaleznete na www.nestle.cz a www.platmobilem.cz

  V Praze dne 25. 09. 2020

  Kontaktujte nás

  Jaké jsou zdravotní a nutriční výhody bezlepkových kukuřičných lupínků Nestlé?

  Bezlepkové kukuřičné vločky nejsou jen zdravou volbou pro lidi, kteří chtějí omezit obsah lepku ve svém jídelníčku, trpí celiakií nebo intolerancí na lepek. Jsou také obohacené o vitamíny B, kyselinu listovou a železo.

  Je „rostlinný olej“ totéž jako „palmový olej“?

  Označování sezónních olejů, tedy olejů, které nejsou dostupné po celý rok, je běžnou praxí v potravinářském průmyslu. Konkrétně uvádění rostlinných olejů používaných v potravinářských výrobcích je nyní v Evropě povinné. Není již tedy možné použít na etiketě označení „rostlinný olej“.

  Je lepší jíst bezlepkové výrobky nebo výrobky obsahující lepek, jako například pšenici?

  Lidé s celiakií nebo neceliatickou citlivostí na lepek se mu musí vyhýbat, ale i ostatní se někdy mohou rozhodnout, že chtějí lepek vyřadit ze svého jídelníčku. Celozrnné potraviny mohou být vhodné pro každého (kromě těch, kteří potřebují speciální stravu), protože obsahují živiny, které se přirozeně nacházejí ve všech 3 částech obiloviny. Stravovací doporučení v mnoha zemích podporují konzumaci celozrnných potravin jako části každodenního příjmu obilovin.

  Měly by děti a dospělí jíst stejné porce?

  Protože děti a mládež mají během dne jinou spotřebu energie než dospělí, potřebují i jiné porce, díky nimž dosáhnou referenční hodnoty příjmu živin. Obecně se doporučuje, aby snídaně dodávaly kolem 20 % denního příjmu energie. Pro dítě ve věku 4 – 8 let doporučujeme porci 25 – 30 g jako součást vyvážené snídaně, pro dospělého je to však v průměru 30 – 45 g. Zjistěte více o velikosti porcí

  Kolik celozrnných obilovin potřebujeme každý den sníst?

  Udělejte to jednoduše: udělejte z obilovin základ své stravy a vždy, když můžete, vyberte si celozrnné obiloviny místo rafinovaných. Americké stravovací zásady doporučují 3 porce (48 g) denně. Vždy, když hledáte snídaňové cereálie, chléb, těstoviny, rýži nebo mouku, hledejte slovo „celozrnné“. Nejlepší je, pokud se v seznamu složení nachází co nejvýše.