Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  PRAVIDLA SOUTĚŽE UNO (dále jen "Pravidla")

  § 1

  Všeobecná ustanovení

  Tato Pravidla soutěže s názvem UNO (dále jen „Soutěž“) stanovují podmínky účasti a odměňování účastníků zúčastňujících se Soutěže (dále jen „Účastníci“ nebo „soutěžící“), včetně jejich práv a povinností, a také práva a povinnosti organizátora Soutěže a objednatele Soutěže.

  1. Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812 (dále jen „Organizátor“).

  2. Objednatelem soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, (dále jen „Objednatel“).

  3. Technickým správcem je společnost Promotigo Limited (součást NDL Group), 12, Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1LB, (dále jen „Technický správce“).

  4. Společnost DJP Marketing & Promotions Ltd., 107 Bell Street, NW1JTL Londýn je dalším organizátorem soutěže, zabezpečuje organizaci hlavní výhry spolu s komunikací s výhercem (dále jen „další organizátor“).

  5. Soutěž se týká následujících cereálních výrobků značky Nestlé: CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g, CHOCAPIC 450 g, COOKIE CRISP 425 g, LION 425 g (dále též společně jako „Výrobky“ nebo „soutěžní výrobky“). Výrobky mají speciální promoční obal určený pro tuto Soutěž. Na vnitřní straně tohoto obalu je natištěn unikátní soutěžní kód, který Účastník zadává na www.nestle-cereals.com/UNO . Výrobky musí být zakoupeny na území České republiky. Na paragonu nebo faktuře musí být čitelné místo nákupu, datum a zakoupený soutěžní výrobek.

  6. Soutěž začíná dne 14. 1. 2019 a končí dne 4. 3. 2019 (dále jen jako „doba trvání Soutěže“), Účast Účastníků v Soutěži trvá ode dne 14. 1. 2018 od 00:00 do dne 4. 3. 2019 do 23:59. Výběr výherců vedlejších výher probíhá ode dne 14. 1. 2018 od 00:00 do dne 4. 3. 2019 do 23:59. Výběr výherců hlavních výher proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení Soutěže.

  7. Vedlejší výhry nepodléhají dani z příjmu fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v platném znění, protože jejich nabývací hodnota nepřesahuje hranici stanovenou zákonem (10 000 Kč). Hlavní výhra podléhá dani z příjmu fyzických osob ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, v platném znění, protože jejich nabývací hodnota přesahuje hranici stanovenou zákonem (10 000 Kč) a Objednavatel je povinný při zdanění výhry postupovat v souladu s tímto zákonem.

  8. Organizátor a Objednatel prohlašují, že nenesou zodpovědnost za nedostatky v zásobování jednotlivých prodejních míst Výrobky podle § 1 odst. 3 těchto Pravidel, které opravňují k účasti v Soutěži.

   

  § 2

  Účast v Soutěži

  1. Účast v Soutěži má dobrovolný charakter.

  2. Účastník svým zapojením do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka na soutěžní stránce www.nestle-cereals.com/UNO vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník je každý, kdo v období Soutěže zakoupí některý ze soutěžních výrobků, zapojí se do Soutěže a splní veškeré podmínky stanovené v těchto Pravidlech.

  3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají doručovací adresu na území České republiky.

  4. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci nebo představiteli Organizátora, zaměstnanci nebo představiteli společnosti Objednatele, ani osoba, která dozoruje průběh této Soutěže. Účast členů nejbližší rodiny osob uvedených v předešlé větě, tj. předků, potomků, sourozenců, manželů, manželů sourozenců, rodičů manželů a osvojených osob a také osob trvale žijících s nimi ve společné domácnosti je vyloučena.

  5. Soutěže se mohou zúčastnit výlučně osoby, které v den zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let a jsou plně způsobilé k právním úkonům.

  6. Účast v Soutěži má dobrovolný charakter. Soutěžící zapojením se do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, v případě vedlejší výhry také úplná poštovní adresa a telefonní číslo a v případě hlavní výhry také úplná poštovní adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo pasu/občanského průkazu a číslo bankovního účtu) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected]. Odvoláním svého souhlasu avšak Účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace v § 3 těchto pravidel.

   

  § 3

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Registrací do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s Pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu. Dále registrací do Soutěže a zaškrtnutím dalšího příslušného políčka Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů a to e-mailová adresa, jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo, v případě výherce hlavní výhry také datum narození, číslo pasu/občanského průkazu a číslo bankovního účtu (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ  457 99 504, DIČ CZ45799504, jakožto objednatel, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Technický správce, společnosti Promotigo Limited (součást NDL Group), 12, Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1LB  a prostřednictvím dalšího zpracovatele, kterým je organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648, dále prostřednictvím CPW S.A., švýcarská společnost se sídlem na adrese Chemin du Viaduct 1, 1OO8 Prilly, Švýcarsko, a také i prostřednictvím dalšího organizátora DJP Marketing & Promotions Ltd. 107 Bell Street, NW1JTL Londýn, Anglie pro účely této Soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, pokud souhlas nebude odvolán dříve.  V případě hlavní výhry se samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů bude ve stejném rozsahu vyžadovat i od všech ostatních účastníků, se kterými se výherce rozhodne rodinný výlet uskutečnit.

  2. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění), zejména, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Organizátora nebo na Objednatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00, na který se však může soutěžící obrátit i přímo. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.

  3. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu [email protected]. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

  4. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány. Dále Soutěžící dává výslovný souhlas pořadateli či organizátorovi se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, data a času přijetí u došlých e-mailů.

  5. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže. Poskytnuté údaje nebudou použity pro marketingové účely.

  6. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení a název obce na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a dalších komunikačních kanálech Objednatele

  7. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů na účely této soutěže v rozsahu uvedeném níže.

  8. Zpracovávanými osobními údaji soutěžících jsou – e-mailová adresa, jméno, příjmení.

  9. Zpracovávanými osobními údaji výherců vedlejší výhry jsou – e-mailová adresa, jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo.

  10. Zpracovávanými osobními údaji výherce hlavní výhry jsou – e-mailová adresa, jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo pasu/občanského průkazu a číslo bankovního účtu. V případě hlavní výhry se dále také budou vyžadovat následující údaje: jméno, příjmení, datum narození a číslo pasu/občanského průkazu od všech ostatních účastníků, se kterými se výherce rozhodne uskutečnit rodinný výlet.

  § 4

  Zásady účasti v Soutěži

  1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které splňují všechny následující podmínky:

  a) zakoupí si libovolný cereální Výrobek značky Nestlé uvedený v § 1 odst. 5 těchto Pravidel;

  b) po provedení nákupu podle písm. a) tohoto odstavce v době trvání Soutěže zaregistrují kód z obalu Výrobku, který je natištěn zevnitř na přední straně obalu každého soutěžního výrobku podle §1 odst. 5 těchto Pravidel na internetové stránce www.nestle-cereals.com/UNO v souladu se zásadami podle § 4 těchto Pravidel.;

  c) vlastní originál paragonu nebo faktury, kterým doloží provedení nákupu od všech Výrobků, se kterými vstupuje do Soutěže podle písm. a) tohoto odstavce.

  2. Nákup Výrobku opravňující k účasti v Soutěži je možné uskutečnit v libovolném prodejním místě na území České republiky v období 26. 11. 2018 – 04. 03. 2019.

  3. Paragon nebo faktura dokládající nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži nemohou být zničené ani poškozené natolik, že znemožní ověření Výrobku zakoupeného v daném prodejním místě a době trvání Soutěže. Paragony nebo faktury, které budou nečitelné, zničené nebo tak poškozené, že znemožní ověření, nevezme Organizátor v úvahu a zabrání Účastníkovi v účasti v Soutěži a získaní výhry.

  4. Registraci podle odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu provede Účastník na internetové stránce www.nestle-cereals.com/UNO. Účastník během registrace:

  a) Zadá kód z obalu Výrobku, který je natištěn zevnitř na přední straně obalu každého soutěžního výrobku.

  b) Označením volitelného pole umístněného u registračního formuláře pro zadání kódu (tzv. checkbox) prohlašuje, že:

  • vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil,
  • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 3 těchto Pravidel.
  • V případě že Účastník volitelná pole nezaškrtne (nesouhlasí s nimi) nemůže se účastnit Soutěže.

  c) Potvrdí zadání soutěžního kódu a ihned se dozví, zda vyhrává vedlejší výhru.

  d) V případě, že vyhrává vedlejší výhru, bude Účastník na soutěžní stránce okamžitě vyzván k vyplnění svých osobních údajů: e-mailová adresa, jméno a příjmení, a to pro účely kontaktování pro zaslání výhry. Vyplněním těchto údajů bude zároveň zařazen do slosování o hlavní výhru.

  e) V případě, že nevyhrává vedlejší výhru, má stále šanci zúčastnit se slosování o hlavní výhru tím, že vyplní své osobní údaje (e-mailová adresa, jméno a příjmení).

  5. Datum registrace unikátního soutěžního kódu musí být shodné anebo následovat po datu uskutečnění nákupu. Účastník Soutěže je povinen uschovat si doklad o nákupu soutěžního výrobku uvedeného v § 1 odst. 5 těchto Pravidel.

  6. Účastník má po dobu trvání Soutěže právo zadat více než jeden kód, pod podmínkou, že každé další zadání se bude týkat dalšího nákupu Výrobků uvedených v § 1 odst. 5 těchto Pravidel a Účastník se prokáže paragonem nebo fakturou, kterými doloží svůj nákup.

  7. Zakoupí-li Účastník několik cereálních výrobků Nestlé podle § 1 odst. 5 těchto Pravidel, které jsou uvedené na jednom paragonu nebo faktuře, je oprávněn zadat více kódů, přičemž musí vzít v úvahu omezení podle odst.

  5 tohoto paragrafu a také podmínku, že kód z jednoho obalu může zadat pouze jednou.

  8. Nesplní-li Účastník kteroukoliv z výše uvedených podmínek, není mu umožněno zúčastnit se Soutěže.

   

  § 5

  Výhry

  1. Soutěž tvoří soubor maximálně 500 ks vedlejších výher a maximálně 1 hlavní výhra.

  2. Každou vedlejší výhru tvoří hra UNO Extreme!.

  3. Hlavní výhru tvoří výlet do Londýna pro 4 osoby v hodnotě £3,688.

  4. Hlavní výhra je v maximálním počtu 1 ks a zahrnuje:

  • Zpáteční letenku z Prahy do Londýna (pro 4 osoby: 2 dospělí + 2 děti do 12 let, případně 1 dospělý + 3 děti, kde minimálně 2 děti jsou mladší 12 let, jiná kombinace není možná)
  • Transfer z londýnského letiště do hotelu a zpět
  • 3 noci ve čtyřhvězdičkovém hotelu Grange Beauchamp v Londýně včetně snídaně (1 rodinný pokoj)
  • Lístky na Disney West End Musical Aladdin
  • £200 na nákup v obchodě Hamley's Toy Store na Regent Street
  • Vyhlídkovou jízdu po Londýně a jízdu na Londýnském oku
  • Oběd v Planet Hollywood na Piccadilly Circus
  • „High Tea“ odpolední svačina v Mad Hatter's

  5. Ostatní náklady spojené s hlavní výhrou si výherce hradí sám.

  6. Cestovní pojištění a víza si v případě potřeby musí zajistit výherce sám.

  7. Podmínkou hlavní výhry je absolvovat rodinný výlet do 12 měsíců od momentu uznání nároku na hlavní výhru Organizátorem.

  8. Výherce si může rodinný výlet do Londýna zarezervovat v libovolném termínu kromě Vánoc, Velikonoc a letních prázdnin.

  9. Výherce je povinný uvést 3 jemu vyhovující termíny výletu, ze kterých mu bude jeden potvrzený.

  10. Výherce je povinný informovat společnost Organizátora prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] o plánovaných termínech datumu výletu, a to nejpozději 60 dní před odjezdem na výlet.

  11. Výherce je povinný poskytnout Organizátorovi prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] kopii občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu, kvůli ověření zaslaných osobních údajů.

  12. Minimálně jeden účastník rodinného výletu musí splňovat podmínku, že v den zapojení do Soutěže dosáhl věku 18 let a má způsobilost na právní úkony.

  13. Platnost občanského průkazu/cestovního pasu účastníků výletu musí být minimálně 6 měsíců po jejich návratu.

  14. Jakákoliv další změna termínu výletu či účastníků výletu může představovat dodatečné náklady, které výherce hradí sám.

  15. Výhry jsou výhercům přiznávány na základě zásad uvedených v § 6 těchto Pravidel.

  16. Výherce, kterému byla přiznána výhra, nemá právo na výměnu výhry za jinou výhru ani jakoukoliv jinou odměnu.

  17. Výherce není oprávněn přenést právo na přijetí výhry na třetí osobu.

  18. Pro obdržení výhry je nezbytné splnit formální podmínky uvedené v § 7 těchto Pravidel.

  § 6

  Přiznávání výher

  VEDLEJŠÍ VÝHRY

  1. Přiznávání vedlejších výher se uskuteční v sídle Organizátora.

  2. Bezprostředně po řádné registraci unikátního kódu do Soutěže systém zkontroluje, jestli je otevřená Brána (Bránou se rozumí výherní okamžik), tj. jestli je zadání kódu Účastníkem první po uplynutí data a hodiny, ke které je připsána vedlejší výhra. Vedlejší výhry jsou přiznávány v pořadí podle času registrace. Pokud žádný Účastník nezaregistruje kód v čase mezi dvěma Bránami, nepřipsaná výhra bude přidělená prvnímu Účastníkovi, který zadá kód v dalším časovém úseku, pro nějž je určena další vedlejší výhra. Účastník, který zadá kód jako druhý, získá následující vedlejší výhru (první připsanou k tomuto časovému úseku).

  3. Po dobu trvání Soutěže bude otevřených 500 Bran. Účastníci nejsou informováni o přesném čase otevření Bran.

  4. Po dobu každého otevření Brány je přiznána jedna vedlejší výhra.

  5. Účastník Soutěže může v období trvání Soutěže vyhrát více vedlejších výher. Opakované splnění podmínek účasti podle § 4 v této soutěži ze strany jednoho soutěžícího a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.

   

  HLAVNÍ VÝHRA

  6. Přiznání hlavní výhry se uskuteční v sídle Organizátora. Přiznání výhry bude výherci potvrzeno e-mailem.

  Bez ohledu na to, zda byla Účastníkovi přiřazena vedlejší výhra či nikoliv, budou zahrnuti do slosování o hlavní výhry všichni Účastníci, kteří řádně zaregistrovali unikátní kód a zároveň následně vyplnili kontaktní údaje na internetové stránce www.nestle-cereals.com/UNO. Toto slosování proběhne do 5 pracovních dnů od skončení Soutěže náhodným výběrem. Losování bude provedeno elektronickým systémem Organizátora za účasti zástupce Organizátora a Objednatele. O průběhu losování bude vytvořen zápis.

  § 7

  Informování o výhře, předání výhry

   

  VEDLEJŠÍ VÝHRA

   

  7. Účastník Soutěže, který získá nárok na vedlejší výhru, se to dozví hned po zadání svého výherního kódu v poli k tomu určenému.

  8. Po vyplnění svých kontaktních údajů obdrží potvrzovací e-mail s oznámením o získání vedlejší výhry a s žádostí o zaslání scanu nebo fotografie originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži.  Spolu s tím zašle následující údaje: jméno, příjmení, úplná poštovní adresa a telefonní číslo. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu [email protected].

  9. Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, je výhra zaslána výherci. Výherce bude informován e-mailem, zda splnil podmínky Soutěže a zda je mu tedy výhra zaslána.

  10. Odeslání výhry se uskuteční nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení kompletních kontaktních údajů Výherce a soutěžního paragonu nebo faktury dokládající nákup výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.

   

  HLAVNÍ VÝHRA

  11. Účastník, který získá nárok na hlavní výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovacího e-mailu do dvou pracovních dnů od průběhu losování hlavních výher. Potvrzovací e-mail bude obsahovat oznámení o získání hlavní výhry a žádost o zaslání scanu nebo fotografie originálu paragonu nebo faktury, kterými doloží nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Spolu s tím zašle následující údaje: jméno, příjmení, úplná poštovní adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo pasu/občanského průkazu a číslo bankovního účtu. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu [email protected].

  12. Po ověření paragonu nebo faktury Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, bude výherce kontaktován telefonicky na telefonní číslo, které výherce poskytnul společně s ostatními osobními údaji, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení kompletních údajů výherce a soutěžního pokladního dokladu nebo faktury dokládající datum nákupu soutěžního výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce splní všechny podmínky účasti v Soutěži. Detaily předání výhry budou s výhercem domluveny telefonicky či e-mailem.

  13. Organizátor a Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí výhry výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní výherce Soutěži.

   

  § 8

  Informování o výhercích Soutěže

  Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách www.nestle.cz/cz/souteze, výherci budou zveřejněni ve formátu Jméno P., Město. Kompletní seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 14 dní od skončení Soutěže.

   

  § 9

  Postup reklamace

  1. Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže nebo nedoručení výhry lze uplatnit písemně na adresu Objednatele: Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, telefonický kontakt, datum a situaci, které se reklamace týká, název Soutěže, přesný popis pochybení v průběhu Soutěže a obsah požadavku Účastníka. Reklamaci posuzuje 2. Objednatel v termínu do 30 dnů od data přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána Účastníkovi na uvedenou adresu.

  2. Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže a/nebo nedoručení výhry musí být Objednateli doručeny nejpozději ke dni 28. 3. 2019.

  3. Osobní údaje zadané při předložení reklamace budou zpracovávány výlučně s cílem uskutečnit reklamační proces.

   

  § 10

  Nároky Účastníků

  1. Organizátor ani Objednatel tímto není vůči Účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na žádná jiná plnění ze strany Organizátora ani Objednatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.

  2. Výhra není právně vymahatelná.

  § 11Závěrečná ustanovení

  1. Tato Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.nestle-cereals.com/UNO a www.nestle.cz a v kanceláři Organizátora, která je na adrese: Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10.

  2. O reklamacích průběhu Soutěže rozhoduje s konečnou platností Objednatel.

  3. Objednatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.nestle-cereals.com/UNO a www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná Pravidla.

  4. Objednatel má právo vyloučit kteréhokoliv z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout.

  5. Objednatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zadávání více neplatných soutěžních kódů.)

  6. Objednatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování odporuje Pravidlům a pravidlům webové stránky.

  7. Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.

  8. Objednatel ani Organizátor nenese odpovědnost za to, když Účastník podá nesprávné, neúplné nebo nepravdivé osobní údaje či jiné informace, které znemožní informování výherce o výhře nebo doručení výhry. V takové situaci ztrácí výherce právo na výhru a výhra zůstává Objednateli.

  9. Pro všechny právní vztahy plynoucí z těchto Pravidel je příslušná právní úprava České republiky.

  10. Veškeré spory vzniklé během výkonu povinností spojených se Soutěží budou předloženy k řešení příslušnému všeobecnému soudu.

   

  V Praze dne 22. 11. 2018

  Kontaktujte nás

  Jaké jsou zdravotní a nutriční výhody bezlepkových kukuřičných lupínků Nestlé?

  Bezlepkové kukuřičné vločky nejsou jen zdravou volbou pro lidi, kteří chtějí omezit obsah lepku ve svém jídelníčku, trpí celiakií nebo intolerancí na lepek. Jsou také obohacené o vitamíny B, kyselinu listovou a železo.

  Je „rostlinný olej“ totéž jako „palmový olej“?

  Označování sezónních olejů, tedy olejů, které nejsou dostupné po celý rok, je běžnou praxí v potravinářském průmyslu. Konkrétně uvádění rostlinných olejů používaných v potravinářských výrobcích je nyní v Evropě povinné. Není již tedy možné použít na etiketě označení „rostlinný olej“.

  Je lepší jíst bezlepkové výrobky nebo výrobky obsahující lepek, jako například pšenici?

  Lidé s celiakií nebo neceliatickou citlivostí na lepek se mu musí vyhýbat, ale i ostatní se někdy mohou rozhodnout, že chtějí lepek vyřadit ze svého jídelníčku. Celozrnné potraviny mohou být vhodné pro každého (kromě těch, kteří potřebují speciální stravu), protože obsahují živiny, které se přirozeně nacházejí ve všech 3 částech obiloviny. Stravovací doporučení v mnoha zemích podporují konzumaci celozrnných potravin jako části každodenního příjmu obilovin.

  Měly by děti a dospělí jíst stejné porce?

  Protože děti a mládež mají během dne jinou spotřebu energie než dospělí, potřebují i jiné porce, díky nimž dosáhnou referenční hodnoty příjmu živin. Obecně se doporučuje, aby snídaně dodávaly kolem 20 % denního příjmu energie. Pro dítě ve věku 4 – 8 let doporučujeme porci 25 – 30 g jako součást vyvážené snídaně, pro dospělého je to však v průměru 30 – 45 g. Zjistěte více o velikosti porcí

  Kolik celozrnných obilovin potřebujeme každý den sníst?

  Udělejte to jednoduše: udělejte z obilovin základ své stravy a vždy, když můžete, vyberte si celozrnné obiloviny místo rafinovaných. Americké stravovací zásady doporučují 3 porce (48 g) denně. Vždy, když hledáte snídaňové cereálie, chléb, těstoviny, rýži nebo mouku, hledejte slovo „celozrnné“. Nejlepší je, pokud se v seznamu složení nachází co nejvýše.