Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJ KRAVIČKU

  PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJ KRAVIČKU (dále jen "Pravidla") 

  § 1

  Všeobecná ustanovení

  Tato Pravidla soutěže s názvem VYHRAJ KRAVIČKU (dále jen „Soutěž“) stanovují podmínky účasti a odměňování účastníků zúčastňujících se Soutěže (dále jen „Účastníci“ nebo „Soutěžící“), včetně jejich práv a povinností, a také práva a povinnosti organizátora Soutěže a objednatele Soutěže.

  1.    Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812 (dále jen „Organizátor“).

  2.    Objednatelem soutěže je společnost Nestlé Česko, s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, (dále jen „Objednatel“).

  3.    Technickým správcem je společnost Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016 (dále jen „Technický správce“).

  4.    Soutěž se týká následujících cereálních výrobků značky Nestlé: CINI MINIS 450 g, NESQUIK 450 g, CHOCAPIC 450 g, LION 425 g (dále též společně jako „Výrobky“ nebo „Soutěžní výrobky“). Výrobky mají speciální promoční obal určený pro tuto Soutěž. Výrobky musí být zakoupeny na území České republiky. Na pokladním dokladu musí být čitelné místo nákupu, datum, čas a zakoupený soutěžní výrobek. Soutěžní výrobky ve speciálním soutěžním balení mohou být zakoupené před začátkem soutěže. Pro účast v Soutěži je nutné si uschovat všechny pokladní doklady prokazující nákupy všech Soutěžních výrobků.

   

  winacow

   

  5.    Soutěž začíná dne 13. 1. 2020 a končí dne 23. 2. 2020 (dále jen jako „Doba trvání Soutěže“), Účast Účastníků v Soutěži trvá ode dne 13. 1. 2020 od 00:00 do dne 23. 2. 2020 do 23:59.Výběr výherců vedlejších výher probíhá ode dne 13. 1. 2020 od 00:00 do dne 23. 2. 2020 do 23:59. Výběr výherců hlavních výher proběhne během průběžného slosování, které se uskuteční během trvání soutěže jednou za dva týdny.

  6.    Organizátor a Objednatel prohlašují, že nenesou zodpovědnost za nedostatky v zásobování jednotlivých prodejních míst Výrobky podle § 1 odst. 4 těchto Pravidel, které opravňují k účasti v Soutěži.

   

  § 2

  Účast v Soutěži

  1.    Účast v Soutěži má dobrovolný charakter.

  2.    Účastník svým zapojením do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka na soutěžní stránce www.nestle-cereals.com/winacow vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník je každý, kdo vobdobí Soutěže zakoupí některý ze soutěžních výrobků, zapojí se do Soutěže a splní veškeré podmínky stanovené v těchto Pravidlech.

  3.    Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají doručovací adresu na území České republiky. 

  4.    Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci nebo představiteli Organizátora, zaměstnanci nebo představiteli společnosti Objednatele, ani osoba, která dozoruje průběh této Soutěže. Účast členů nejbližší rodiny osob uvedených v předešlé větě, tj. předků, potomků, sourozenců, manželů, manželů sourozenců, rodičů manželů a osvojených osob a také osob trvale žijících s nimi ve společné domácnosti je vyloučena.

  5.    Soutěže se mohou zúčastnit výlučně osoby, které v den zapojení se do Soutěže dosáhly věku 18 let a jsou plně způsobilé k právním úkonům.

  6.    Účast v Soutěži má dobrovolný charakter. Soutěžící zapojením se do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a v případě výhry také úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvoláním svého souhlasu avšak Účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace v § 3 těchto pravidel.

   

  § 3

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1.    Registrací do soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s Pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu.

  2.    Dále registrací do soutěže a zaškrtnutím dalšího příslušného políčka Soutěžící dává výslovný souhlas Pořadateli, kterým je společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, jakožto Objednatel, a popřípadě zpracovateli, kterým je Technický správce, společnost Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, či dalšímu zpracovateli, kterým je Organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648, se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, a že jedná v jejich souladu, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.

  3.    Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže. Poskytnuté údaje nebudou použity pro marketingové účely.

  4.    Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – Jméno, P., Město na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a na stránkách nestle.cz.

  5.    Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů na účely této soutěže v rozsahu uvedeném níže.

  6.    Zpracovávaným osobním údajem soutěžících je – jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

  7.    Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno a příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, e-mailová adresa a telefonní číslo.

  8.    Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu [email protected] Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

  9.    Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“):

  -    právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,

  -    právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů

  -    právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,

  -    právo na omezení zpracování osobních údajů,

  -    právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo projiného správce osobního údajů,

  -    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

  -    právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

  10.    Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.

  11.    Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

   

  § 4

  Zásady účasti v Soutěži

  1.    Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které splňují všechny následující podmínky:

  a) zakoupí si alespoň jeden libovolný cereální Výrobek značky Nestlé uvedený v § 1 odst. 4 těchto Pravidel;

  b) po provedení nákupu podle písm. a) tohoto odstavce se v době trvání Soutěže zaregistrují pomocí soutěžního kódu, který je natištěný na zadní vnější straně promočního obalu, na internetové stránce www.nestle-cereals.com/winacow v souladu se zásadami podle § 4 těchto Pravidel.;

  c) vlastní originál pokladního dokladu, kterým doloží provedení nákupu od všech Výrobků, se kterými vstupuje do Soutěže podle písm. a) tohoto odstavce. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání nákupu Soutěžních výrobků doložit společně s tímto pokladním dokladem také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených Soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny.

  2.    Nákup Výrobku opravňující k účasti v Soutěži je možné uskutečnit v libovolném prodejním místě na území České republiky v období od 13. 1. 2020 do 23. 2. 2020.

  3.    Pokladní doklad dokládající nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži nesmí být zničený ani poškozený natolik, že znemožní ověření Výrobku zakoupeného v daném prodejním místě a době trvání Soutěže. Pokladní doklady, které budou nečitelné, zničené nebo tak poškozené, že znemožní ověření, nevezme Organizátor v úvahu a zabrání Účastníkovi v účasti v Soutěži a získaní výhry.

  4.    Registraci podle odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu provede Účastník na internetové stránce www.nestle-cereals.com/winacow. Účastník během registrace:

  a)    Zadá kód, který je natištěn na zadní vnější straně promočních obalů uvedených v § 1 odst. 4 těchto Pravidel, a následně další požadované informace zahrnující:

  b)    jméno a příjmení,

  c)    svojí e-mailovou adresu, na kterou Soutěžícímu přijde potvrzení o registraci do Soutěže,

  d)    své telefonní číslo,

  e)    zadá datum a čas nákupu uvedený na pokladním dokladu prokazujícím nákup soutěžního balení cereálií,

  f)    označením volitelného pole zvolí, zda se chce zúčastnit závěrečného slosování o hlavní výhru.

  g)    Označením volitelného pole umístněného u registračního formuláře pro zadání kódu (tzv. checkbox) prohlašuje, že:

  • vyjadřuje svůj výslovný souhlas s Pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil,
  • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 3 těchto Pravidel.
  • V případě že Účastník volitelná pole nezaškrtne (nesouhlasí s nimi) nemůže se účastnit Soutěže.

  h)    Po potvrzení registrace do soutěže se Účastník okamžitě dozví, zda vyhrává vedlejší výhru. Pokud Účastník vyhraje vedlejší výhru, do 1 pracovního dne mu přijde potvrzovací email.

  i)    V případě, že nevyhrává vedlejší výhru, má stále šanci zúčastnit se slosování o hlavní výhru. Do slosování má možnost se zařadit zaškrtnutím příslušného políčka při registraci do soutěže.

  5.    Registrované datum a čas se musí shodovat s datem a časem uvedeným na dokladu o koupi soutěžního výrobku. Účastník Soutěže je povinen uschovat si doklad o nákupu soutěžního výrobku uvedeného v § 1 odst. 4 těchto Pravidel.

  6.    Účastník má po dobu trvání Soutěže právo zaregistrovat více než jeden pokladní doklad, pod podmínkou, že každé další zadání se bude týkat dalšího nákupu Výrobků uvedených v § 1 odst. 4 těchto Pravidel a Účastník se prokáže pokladními doklady, kterými doloží svůj nákup.

  7.    Zakoupí-li Účastník více cereálních výrobků Nestlé podle § 1 odst. 4 těchto Pravidel, a tyto výrobky budou uvedené na jednom pokladním dokladu, je oprávněn zaregistrovat více kódů, přičemž musí respektovat omezení podle § 4 odst. 8 těchto Pravidel.

  8.    V případě, že na jednom pokladním dokladu je uvedených více výrobků snídaňových cereálií Nestlé, se kterými chce Účastník vstoupit do soutěže, v jeden den může z jedné emailové adresy / Jména a Příjmení / registrovat výrobky v rozestupu 60 min (po zadání prvního výrobků je možné zadat další výrobek po uplynutí 60 min od předešlé registrace).

  9.    Nesplní-li Účastník kteroukoliv z výše uvedených podmínek, není mu umožněno zúčastnit se Soutěže.

   

  § 5

  Výhry

  1.    Soutěž tvoří soubor maximálně 100 ks hlavních výher a 300 ks vedlejších výher.

  2.    Každou vedlejší výhru tvoří zásoba cereálií Nestlé a mléka Madeta na čtvrt roku.

  -    Zásoba cereálií s mlékem je stanovena pro jednu osobu na základě denní konzumace doporučené porce 30 g cereálií a 125 ml mléka.

  3.    Každou hlavní výhru tvoří batůžek v podobě kravičky pro děti.

  4.    Výhry jsou výhercům přiznávány na základě zásad uvedených v § 6 těchto Pravidel.

  5.    Výherce, kterému byla přiznána výhra, nemá právo na výměnu výhry za jinou výhru ani jakoukoliv jinou odměnu.

  6.    Výherce není oprávněn přenést právo na přijetí výhry na třetí osobu.

  7.    Výhru není možné směnit za peníze.

  8.    Pro obdržení výhry je nezbytné splnit formální podmínky uvedené v § 7 těchto Pravidel.

   

  § 6

  Přiznávání výher

  VEDLEJŠÍ VÝHRA

  1.    Přiznávání vedlejších výher se uskuteční v sídle Organizátora.

  2.    Bezprostředně po řádné registraci kódu do Soutěže systém zkontroluje, jestli je otevřená Brána (Bránou se rozumí výherní okamžik), tj. jestli je zadání kódu Účastníkem první po uplynutí data a hodiny, ke které je připsána vedlejší výhra. Vedlejší výhry jsou přiznávány v pořadí podle času registrace. Pokud žádný Účastník nezaregistruje kód v čase mezi dvěma Bránami, nepřipsaná výhra bude přidělená prvnímu Účastníkovi, který zadá kód v dalším časovém úseku, pro nějž je určena další vedlejší výhra. Účastník, který zadá kód jako druhý, získá následující vedlejší výhru (první připsanou k tomuto časovému úseku).

  3.    Po dobu trvání Soutěže bude otevřených 300 Bran. Účastníci nejsou informováni o přesném čase otevření Bran.

  4.    Po dobu každého otevření Brány je přiznána jedna vedlejší výhra.

  5.    Účastník Soutěže může v období trvání Soutěže vyhrát více vedlejších výher. Opakované splnění podmínek účasti podle § 4 v této soutěži ze strany jednoho soutěžícího a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.

  HLAVNÍ VÝHRA

  6.    Přiznávání výher se uskuteční v sídle Organizátora.

  7.    Do slosování o výhry budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zaregistrovali soutěžní kód výrobku uvedeného v § 1 odst. 4 těchto Pravidel na stránce www.nestle-cereals.com/winacow v souladu s § 1 těchto Pravidel.

  8.    Losování výherců bude probíhat v průběhu soutěže náhodným výběrem a výherci budou kontaktováni do 5 pracovních dnů od průběhu losování. Losování proběhne jednou za dva týdny elektronicky za přítomnosti zástupců Organizátora. O průběhu losování bude vytvořen zápis.

  9.    Účastník Soutěže může v období trvání Soutěže vyhrát neomezený počet hlavních výher (maximálně však 100 hlavních výher). Opakované splnění podmínek účasti podle § 4 v této soutěži ze strany jednoho soutěžícího a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.

  10.    Během Soutěže jeden soutěžící může vyhrát zároveň neomezený počet hlavních výher (maximálně však 100 hlavních výher) a neomezený počet výher vedlejších (maximálně však 300 vedlejších výher), za předpokladu, že opakovaně splní podmínky účasti podle § 4 v této soutěži a budou výherci přiznané výhry dle § 6 těchto pravidel.

   

  § 7

  Informování o výhře, předání výhry

  VEDLEJŠÍ VÝHRA

  1.    Účastník Soutěže, který získá nárok na vedlejší výhru, se to dozví hned po zadání svého výherního kódu v poli k tomu určenému.

  2.    Po vyplnění svých kontaktních údajů obdrží potvrzovací e-mail s oznámením o získání vedlejší výhry a s žádostí o zaslání scanu nebo fotografie originálu pokladního dokladu, kterými doloží nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži.  Spolu s tím zašle následující údaje o své úplné poštovní adrese. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu [email protected]

  3.    Po ověření pokladního dokladu Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, je výhra zaslána výherci. Výherce bude informován e-mailem, zda splnil podmínky Soutěže a zda je mu tedy výhra zaslána.

  4.    Odeslání výhry se uskuteční nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení kompletních kontaktních údajů Výherce a soutěžního pokladního dokladu dokládající nákup výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.

  HLAVNÍ VÝHRA

  5.    Účastník, který získá nárok na hlavní výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovacího e-mailu do5 pracovních dnů od průběhu losování výher. Potvrzovací e-mail bude obsahovat oznámení o získání výhry a žádost o zaslání scanu nebo fotografie originálu pokladního dokladu, kterým doloží nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Spolu s tím zašle následující údaje o úplné doručovací adrese. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení tohoto potvrzujícího e-mailu o výhře na adresu [email protected]

  6.    Po ověření pokladního dokladu Organizátorem a potvrzení, že splňuje podmínky Pravidel, bude výherce kontaktován na e-mail, který výherce poskytnul společně s ostatními osobními údaji, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení kompletních údajů výherce a soutěžního pokladního dokladu dokládající datum nákupu Soutěžního výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce splní všechny podmínky účasti v Soutěži. Výhra bude výherci doručena na doručovací adresu uvedenou v emailu.

  7.    Nesplnění podmínek, které jsou předmětem § 4 těchto Pravidel, případně odmítnutí výhry způsobí, že výherce ztrácí právo na získání výhry. V tomto případě pude kontaktován náhradník, a to podle vylosovaného pořadí.

  8.    Organizátor a Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí výhry výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní výherce Soutěže.

  9.    Výhra bude Účastníkovi zaslaná nejpozději do 14 pracovních dní od uznání nároku na výhru. 

  10.    Náklady spojené s dopravou výhry hradí Organizátor.

   

  § 8

  Informování o výhercích Soutěže

  Seznam výherců bude zveřejněn na stránkách www.nestle.cz/cz/souteze, výherci budou zveřejněni ve formátu Jméno P., Město. Kompletní seznam výherců bude zveřejněn nejpozději do 14 dní od skončení Soutěže.

   

  § 9

  Postup reklamace

  1.     Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže nebo nedoručení výhry lze uplatnit písemně na adresu Objednatele: Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, telefonický kontakt, datum a situaci, které se reklamace týká, název Soutěže, přesný popis pochybení v průběhu Soutěže a obsah požadavku Účastníka. Reklamaci posuzuje Objednatel v termínu do 30 dnů od data přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána Účastníkovi na uvedenou adresu.

  2.    Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže a/nebo nedoručení výhry musí být Objednateli doručeny nejpozději ke dni 22. 3. 2020.

  3.    Osobní údaje zadané při předložení reklamace budou zpracovávány výlučně s cílem uskutečnit reklamační proces.

   

  § 10

  Nároky Účastníků

  1.    Organizátor ani Objednatel tímto není vůči Účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na žádná jiná plnění ze strany Organizátora ani Objednatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.

  2.    Výhra není právně vymahatelná.

   

  § 11

  Závěrečná ustanovení

  1.    Tato Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.nestle-cereals.com/winacow a www.nestle.cz a v kanceláři Organizátora, která je na adrese: Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10.

  2.    O reklamacích průběhu Soutěže rozhoduje s konečnou platností Objednatel.

  3.    Objednatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.nestle-cereals.com/winacow a www.nestle.cz

  4.    Objednatel má právo vyloučit kteréhokoliv z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout. 

  5.    Objednatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zadávání více neplatných soutěžních kódů.)

  6.    Objednatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování odporuje Pravidlům a pravidlům webové stránky.

  7.    Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter.

  8.    Objednatel ani Organizátor nenese odpovědnost za to, když Účastník podá nesprávné, neúplné nebo nepravdivé osobní údaje či jiné informace, které znemožní informování výherce o výhře nebo doručení výhry. V takové situaci ztrácí výherce právo na výhru a výhra zůstává Objednateli. 

  9.    Pro všechny právní vztahy plynoucí z těchto Pravidel je příslušná právní úprava České republiky.

  10.    Veškeré spory vzniklé během výkonu povinností spojených se Soutěží budou předloženy k řešení příslušnému všeobecnému soudu.

   

  V Praze dne 26. 11. 2019

  Kontaktujte nás

  Jaké jsou zdravotní a nutriční výhody bezlepkových kukuřičných lupínků Nestlé?

  Bezlepkové kukuřičné vločky nejsou jen zdravou volbou pro lidi, kteří chtějí omezit obsah lepku ve svém jídelníčku, trpí celiakií nebo intolerancí na lepek. Jsou také obohacené o vitamíny B, kyselinu listovou a železo.

  Je „rostlinný olej“ totéž jako „palmový olej“?

  Označování sezónních olejů, tedy olejů, které nejsou dostupné po celý rok, je běžnou praxí v potravinářském průmyslu. Konkrétně uvádění rostlinných olejů používaných v potravinářských výrobcích je nyní v Evropě povinné. Není již tedy možné použít na etiketě označení „rostlinný olej“.

  Je lepší jíst bezlepkové výrobky nebo výrobky obsahující lepek, jako například pšenici?

  Lidé s celiakií nebo neceliatickou citlivostí na lepek se mu musí vyhýbat, ale i ostatní se někdy mohou rozhodnout, že chtějí lepek vyřadit ze svého jídelníčku. Celozrnné potraviny mohou být vhodné pro každého (kromě těch, kteří potřebují speciální stravu), protože obsahují živiny, které se přirozeně nacházejí ve všech 3 částech obiloviny. Stravovací doporučení v mnoha zemích podporují konzumaci celozrnných potravin jako části každodenního příjmu obilovin.

  Měly by děti a dospělí jíst stejné porce?

  Protože děti a mládež mají během dne jinou spotřebu energie než dospělí, potřebují i jiné porce, díky nimž dosáhnou referenční hodnoty příjmu živin. Obecně se doporučuje, aby snídaně dodávaly kolem 20 % denního příjmu energie. Pro dítě ve věku 4 – 8 let doporučujeme porci 25 – 30 g jako součást vyvážené snídaně, pro dospělého je to však v průměru 30 – 45 g. Zjistěte více o velikosti porcí

  Kolik celozrnných obilovin potřebujeme každý den sníst?

  Udělejte to jednoduše: udělejte z obilovin základ své stravy a vždy, když můžete, vyberte si celozrnné obiloviny místo rafinovaných. Americké stravovací zásady doporučují 3 porce (48 g) denně. Vždy, když hledáte snídaňové cereálie, chléb, těstoviny, rýži nebo mouku, hledejte slovo „celozrnné“. Nejlepší je, pokud se v seznamu složení nachází co nejvýše.