PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž o XBOX ceny s cereáliemi Nestlé“

(dále jen "Pravidla")

 

§ 1

Všeobecná ustanovení

Tato Pravidla soutěže s názvem Soutěž o XBOX ceny s cereáliemi Nestlé (dále jen „Soutěž“) stanovují podmínky účasti a odměňování účastníků zúčastňujících se Soutěže (dále jen „Účastníci“ nebo „Soutěžící“), včetně jejich práv a povinností, a také práva a povinnosti organizátora Soutěže a objednatele Soutěže.

 1. Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812 (dále jen „Organizátor“).
 2. Objednatelem soutěže je společnost Nestlé Česko, s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, (dále jen „Objednatel“).
 3. Technickým správcem je společnost Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016 (dále jen „Technický správce“).
 4. Soutěž se týká následujících cereálních výrobků značky Nestlé: NESQUIK 375 g, CINI MINIS 375 g, CHOCAPIC 375 g, COOKIE CRISP 375 g, LION 400 g (dále též společně jako „Výrobky“ nebo „Soutěžní výrobky“). Výrobky musí být zakoupeny na území České republiky. Na pokladním dokladu musí být čitelné místo nákupu, datum, čas a zakoupený soutěžní výrobek. Soutěžní výrobky ve speciálním soutěžním balení mohou být zakoupené před začátkem soutěže nejdříve však od 19. 2. 2024. Pro účast v Soutěži je nutné si uschovat všechny pokladní doklady prokazující nákupy všech Soutěžních výrobků.
 5. Soutěž začíná dne 1. 4. 2024 a končí dne 12. 5. 2024 (dále jen jako „Doba trvání Soutěže“), Účast Účastníků v Soutěži trvá ode dne 1. 4. 2024 od 00:00 do dne 12. 5. 2024 do 23:59. V případě výhry účast výherců trvá do dne vypořádání výher. Výběr výherců probíhá ode dne 1. 4. 2024 od 00:00 do dne 12. 5. 2024 do 23:59. Slosování o hlavní ceny proběhne do 10 pracovních dnů po ukončení soutěže.
 6. Organizátor a Objednatel prohlašují, že nenesou zodpovědnost za nedostatky v zásobování jednotlivých prodejních míst Výrobky podle § 1 odst. 4 těchto Pravidel, které opravňují k účasti v Soutěži.

 

§ 2
Účast v Soutěži

 

 1. Účast v Soutěži má dobrovolný charakter.
 2. Účastník svým zapojením do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka na soutěžní stránce www.nestle-cereals.com/xbox, kde vybere zemi Czech Republic (Česká republika), vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník je každý, kdo v období Soutěže zakoupí některý ze soutěžních výrobků, zapojí se
  do Soutěže a splní veškeré podmínky stanovené v těchto Pravidlech.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají doručovací adresu na území České republiky.
 4. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci nebo představiteli Organizátora, zaměstnanci nebo představiteli společnosti Objednatele, ani osoba, která dozoruje průběh této Soutěže. Účast členů nejbližší rodiny osob uvedených v předešlé větě, tj. předků, potomků, sourozenců, manželů, manželů sourozenců, rodičů manželů a osvojených osob a také osob trvale žijících s nimi ve společné domácnosti je vyloučena.
 5. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „Účastník“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice, která je plně způsobilá k právnímu jednání. 
  Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@nestle.cz. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.

Soutěžící zapojením se do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka vědomě potvrzuje, že je plně svéprávný
a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a v případě výhry také úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. Pokud soutěžící nesouhlasí se zpracováváním osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu, avšak Účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace v § 3 těchto pravidel.

 

§ 3

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Registrací do Soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka Účastník potvrzuje, že dobrovolně souhlasí
  s Pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu.
 2. Dále registrací do Soutěže a zaškrtnutím dalšího příslušného políčka Soutěžící dává výslovný souhlas Pořadateli, kterým je společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi Vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČO 457 99 504, DIČ CZ45799504, jakožto Objednatel, a popřípadě zpracovateli, kterým je Technický správce, společnost Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, či dalšímu zpracovateli, kterým je Organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648, se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, a že jedná v jejich souladu, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.
 3. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této Soutěže. Poskytnuté údaje nebudou použity pro marketingové účely.
 4. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – Jméno, P., Město
  na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a na stránkách nestle.cz.
 5. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů na účely této soutěže v rozsahu uvedeném níže.
 6. Zpracovávaným osobním údajem Soutěžících je – jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 7. Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno a příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 8. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v Soutěži.
 9. Soutěžící, který takto poskytl Objednateli osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb.,
  o zpracování osobních údajů:
 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.
 1. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně
  i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.
 2. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

 

§ 4

Zásady účasti v Soutěži

 

 1. Soutěže se mohou zúčastnit Soutěžící, kteří splňují všechny následující podmínky:

a) zakoupí si alespoň jeden libovolný Soutěžní výrobek značky Nestlé uvedený v § 1 odst. 4 těchto Pravidel;

b) po provedení nákupu podle písm. a) tohoto odstavce se v Době trvání Soutěže zaregistrují pomocí scanu pokladního dokladu na internetové stránce www.nestle-cereals.com/xbox v souladu se zásadami podle § 4 těchto Pravidel.;

c) vlastní originál pokladního dokladu, kterým doloží provedení nákupu od všech Výrobků, se kterými vstupuje do Soutěže podle písm. a) tohoto odstavce. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání nákupu Soutěžních výrobků doložit společně s tímto pokladním dokladem také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených Soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny.

 1. Nákup Výrobku opravňující k účasti v Soutěži je možné uskutečnit v libovolném prodejním místě
  na území České republiky v období od 19. 2. 2024 do 12. 5. 2024.
 2. Pokladní doklad dokládající nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži nesmí být zničený ani poškozený natolik, že znemožní ověření Výrobku zakoupeného v daném prodejním místě a době trvání Soutěže. Pokladní doklady, které budou nečitelné, zničené nebo tak poškozené, že znemožní ověření, nevezme Organizátor v úvahu a zabrání Účastníkovi v účasti v Soutěži a získaní výhry.
 3. Registraci podle odst. 1 písm. b) tohoto paragrafu provede Účastník na internetové stránce www.nestle-cereals.com/xbox, kde vybere zemi Czech Republic (Česká republika). Účastník během registrace:
 4. Zadá svoje jméno a příjmení,
 5. svojí e-mailovou adresu,
 6. své mobilní telefonní číslo,
 7. datum a čas nákupu uvedený na pokladním dokladu prokazujícím nákup soutěžního balení cereálií, v případě faktury zadá aktuální čas v době vyplnění registračního formuláře,
 8. nahraje fotku soutěžního pokladního dokladu (ve formátu .jpg nebo .png s maximální kapacitou 30MB).
 9. Označením volitelného pole umístněného u registračního formuláře (tzv. checkbox) prohlašuje, že:
 • vyjadřuje svůj výslovný souhlas s Pravidly této Soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil,
 • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 3 těchto Pravidel.
 • V případě že Účastník volitelná pole nezaškrtne (nesouhlasí s nimi) nemůže se účastnit Soutěže.
 1. Po potvrzení registrace do soutěže se Účastník okamžitě dozví, zda vyhrává vedlejší výhru. Pokud Účastník vyhraje, do 1 pracovního dne mu přijde potvrzovací email.
 2. Účastník se může zaškrtnutím příslušného pole zaregistrovat i do soutěže o hlavní výhru.
 3. Registrované datum a čas se musí shodovat s datem a časem uvedeným na dokladu o koupi soutěžního výrobku (v případě nákupu na fakturu s časem vytvoření registrace). Účastník Soutěže je povinen uschovat si doklad o nákupu soutěžního výrobku uvedeného v § 1 odst. 4 těchto Pravidel.
 4. Účastník má po Dobu trvání Soutěže právo zaregistrovat více než jeden pokladní doklad,
  pod podmínkou, že každé další zadání se bude týkat dalšího nákupu Výrobků uvedených v § 1 odst. 4 těchto Pravidel a Účastník se prokáže pokladními doklady, kterými doloží svůj nákup.
 5. Zakoupí-li Účastník více Soutěžních výrobků Nestlé podle § 1 odst. 4 těchto Pravidel, a tyto Výrobky budou uvedené na jednom pokladním dokladu, je oprávněn zaregistrovat více kódů, přičemž musí respektovat omezení podle § 4 odst. 8 těchto Pravidel.
 6. V případě, že na jednom pokladním dokladu je uvedených více Soutěžních výrobků Nestlé, se kterými chce Účastník vstoupit do soutěže, může z jedné emailové adresy / Jména a Příjmení / registrovat výrobky v rozestupu 24 hodin (po zadání prvního výrobku je možné zadat další výrobek po uplynutí 24 hodin od předešlé registrace).
 7. Nesplní-li Účastník kteroukoliv z výše uvedených podmínek, není mu umožněno zúčastnit se Soutěže.

§ 5

Výhry

 1. Soutěž tvoří soubor maximálně 16 ks hlavních výher a 200 ks vedlejších výher.
 2. Vedlejší výhru tvoří 200x Xbox Game Pass Ultimate pro nově registrované uživatele, s platností 1 měsíc od aktivace. Je vyžadováno poskytnutí údajů o platební kartě. Obnovení je automatické, členství je případně nutné zrušit manuálně před uplynutím 1 měsíce. Po uplynutí bude členství zpoplatněné podle ceníku společnosti Microsoft.
  1. Hlavní výhru tvoří 5x herní konzole XBOX Series S a 11x herní sluchátka Xbox Stereo Headset.
 3. Výhry jsou výhercům přiznávány na základě zásad uvedených v § 6 těchto Pravidel.
 4. Výherce, kterému byla přiznána výhra, nemá právo na výměnu výhry za jinou výhru ani jakoukoliv jinou odměnu.
 5. Výherce není oprávněn přenést právo na přijetí výhry na třetí osobu.
 6. Výhru není možné směnit za peníze.
 7. Pro obdržení výhry je nezbytné splnit formální podmínky uvedené v § 7 těchto Pravidel.

 

§ 6

Přiznávání výher

 

VEDLEJŠÍ VÝHRA

 1. Přiznávání vedlejších výher se uskuteční v sídle Organizátora.
 2. Bezprostředně po řádné registraci do Soutěže systém zkontroluje, jestli je otevřená Brána (Bránou se rozumí výherní okamžik), tj. jestli je zadání registrace Účastníkem první po uplynutí data a hodiny, ke které je připsána výhra. Výhry jsou přiznávány v pořadí podle času registrace. Pokud se žádný Účastník nezaregistruje v čase mezi dvěma Bránami, nepřipsaná výhra bude přidělená prvnímu Účastníkovi, který zadá registraci v dalším časovém úseku, pro nějž je určena další výhra. Účastník, který zadá registraci jako druhý, získá následující výhru (první připsanou k tomuto časovému úseku).
 3. Po dobu trvání Soutěže bude otevřeno celkem 200 Bran. Účastníci nejsou informováni o přesném čase otevření Bran.
 4. Po dobu každého otevření Brány je přiznána jedna vedlejší výhra.
 5. Účastník Soutěže může v období trvání Soutěže vyhrát neomezený počet vedlejších výher. Opakované splnění podmínek účasti podle § 4 v této soutěži ze strany jednoho soutěžícího a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.

Mobilní telefonní číslo a e-mailová adresa, které Soutěžící uvedl při registraci do soutěže, je ze strany Pořadatele považováno za mobilní telefonní číslo a e-mailová adresa Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem a jednou e-mailovou adresou – pokud Pořadatel nebo Technický správce zjistí opak, bude takový Spotřebitel ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

 

HLAVNÍ VÝHRA

 1. Přiznávání výher se uskuteční v sídle Organizátora.
 2. Do slosování o hlavní výhru budou zařazeni všichni soutěžící, kteří zaškrtli během registrace na stránce www.nestle-cereals.com/xbox v souladu s § 4 těchto Pravidel příslušné pole.
 3. Slosování o hlavní výhru proběhne náhodným výběrem do 5 pracovních dnů po ukončení soutěže. Výherci budou kontaktováni nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. O průběhu losování bude vytvořen zápis.
 4. Účastník Soutěže může v Době trvání Soutěže vyhrát maximálně jednu hlavní výhru. Opakované splnění podmínek účasti podle § 4 v této soutěži ze strany jednoho soutěžícího a na základě toho jeho opakované zařazení do Soutěže je dovolené a zvyšuje jeho šanci na výhru v Soutěži.

Mobilní telefonní číslo a e-mailová adresa, které Soutěžící uvedl při registraci do soutěže, je ze strany Pořadatele považováno za mobilní telefonní číslo a e-mailovou adresu Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem a jednou e-mailovou adresou – pokud Pořadatel nebo Technický správce zjistí opak, bude takový Spotřebitel ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně mají stejnou doručovací adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Každá rodina (ve smyslu předchozí věty) může vyhrát maximálně jednu hlavní výhru.

 1. Během Soutěže jeden soutěžící může vyhrát zároveň neomezený počet vedlejších výher (maximálně však 200 vedlejších výher) a jednu výhru hlavní, za předpokladu, že opakovaně splní podmínky účasti podle
  § 4 v této soutěži a budou výherci přiznané výhry dle § 6 těchto pravidel.

 

§ 7

Informování o výhře, předání výhry

 

VEDLEJŠÍ VÝHRA

 1. Účastník Soutěže, který získá nárok na vedlejší výhru, se to dozví ihned po dokončení registrace svého nákupního dokladu. Následně obdrží potvrzovací e-mail s oznámením o získání vedlejší výhry a s žádostí o zaslání scanu nebo fotografie originálu pokladního dokladu, kterými doloží nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení této zprávy informující o výhře na adresu cerealie@zasilatelstvi.cz.
 2. Scan, resp. fotka nákupního dokladu nahraná při registraci musí být čitelná. V případě, že fotka nákupního dokladu nebude čitelná nebo pokud nákupní doklad nebude správný (nebudou se shodovat údaje vyplněné při registraci a na účtence), bude soutěžící 1x vyzvaný na dodání správné a čitelné fotky. Pokud se tak nestane, nárok na výhru ihned propadá.
 3. V případě, že soutěžící splnil podmínky účasti v Soutěži, kód pro Xbox game pass mu bude zaslán
  na email do 14 pracovních dní. Tento kód dostane spolu s návodem, jak jej využít. Prosíme, nezapomeňte si tento kód uložit. Xbox game pass je platný 1 měsíc od aktivace a pouze pro nové uživatele. Pro více informací navštivte stránku www.xbox.com/gamepass.
 4. Organizátor se souhlasem Objednatele má právo vyloučit kteréhokoliv Účastníka ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla nebo řádně nesplnil podmínky Soutěže, a to bez náhrady nákladů nebo škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout. V případě zjištění nesrovnalostí takovému výherci může být získaný kód pro Xbox game pass deaktivován. 

HLAVNÍ VÝHRA

 1. Účastník, který získá nárok na hlavní výhru, se to dozví prostřednictvím potvrzovacího e-mailu
  do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Potvrzovací e-mail bude obsahovat oznámení o získání výhry a žádost o zaslání scanu nebo fotografie originálu pokladního dokladu, kterým doloží nákup Výrobku opravňujícího k účasti v Soutěži. Spolu s tím zašle následující údaje o úplné doručovací adrese. Zaslání dokumentu elektronicky musí Účastník provést do 5 pracovních dnů od obdržení tohoto potvrzujícího
  e-mailu o výhře na adresu cerealie@zasilatelstvi.cz.
 2. Scan, resp. fotka nákupního dokladu nahraná při registraci musí být čitelná. V případě, že fotka nákupního dokladu nebude čitelná nebo pokud nákupní doklad nebude správný (nebudou se shodovat údaje vyplněné při registraci a na účtence), bude soutěžící 1x vyzvaný na dodání správné a čitelné fotky. Pokud se tak nestane, nárok na výhru ihned propadá.
 3. Po ověření pokladního dokladu Organizátorem a potvrzení, že výherce splňuje podmínky Pravidel, bude výherce kontaktován na e-mail, který výherce poskytnul společně s ostatními osobními údaji,
  a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení kompletních údajů výherce a soutěžního pokladního dokladu dokládající datum nákupu Soutěžního výrobku (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce splní všechny podmínky účasti v Soutěži. Výhra bude výherci doručena
  na doručovací adresu uvedenou v emailu.
 4. Odeslání výhry se uskuteční nejpozději do 60 dnů od skončení Soutěže a doručení kompletních kontaktních údajů Výherce (resp. ověření nároku na výhru) Organizátorovi, za předpokladu, že výherce vyhoví všem podmínkám účasti v Soutěži.
 5. Nesplnění podmínek, které jsou předmětem § 4 těchto Pravidel, případně odmítnutí výhry způsobí,
  že výherce ztrácí právo na získání výhry. V tomto případě pude kontaktován náhradník, a to podle vylosovaného pořadí.
 6. Organizátor a Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za případné problémy týkající se přijetí výhry výhercem, pokud tyto problémy zapříčiní výherce Soutěže.
 7. Náklady spojené s dopravou výhry hradí Organizátor.

§ 8

Postup reklamace

 

1.     Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže nebo nedoručení výhry lze uplatnit písemně na adresu Objednatele: Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, e-mail a telefonický kontakt uvedený při registraci, datum a situaci, které se reklamace týká, název Soutěže, přesný popis pochybení v průběhu Soutěže a obsah požadavku Účastníka. Reklamaci posuzuje Objednatel v termínu do 30 dnů od data přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána Účastníkovi na uvedenou adresu.

 1. Veškeré reklamace týkající se průběhu Soutěže a/nebo nedoručení výhry musí být Objednateli doručeny nejpozději ke dni 30. 09. 2024.
 2. Osobní údaje zadané při předložení reklamace budou zpracovávány výlučně s cílem uskutečnit reklamační proces.

§ 9

Nároky Účastníků

 

 1. Organizátor ani Objednatel tímto není vůči Účastníkům Soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na žádná jiná plnění ze strany Organizátora ani Objednatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech.
 2. Výhra není právně vymahatelná.

 

§ 10
Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato Pravidla jsou dostupná na internetové stránce www.nestle-cereals.com/xbox a www.nestle.cz
  a v kanceláři Organizátora, která je na adrese: Univerzální zasilatelství a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10.
 2. O reklamacích průběhu Soutěže rozhoduje s konečnou platností Objednatel.
 3. Objednatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.nestle-cereals.com/xbox a www.nestle.cz.
 4. Objednatel má právo vyloučit kteréhokoliv z Účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout.
 5. Objednatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zadávání více neplatných soutěžních kódů.)
 6. Objednatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování odporuje Pravidlům
  a pravidlům webové stránky.
 7. Objednatel prohlašuje, že všechny informace týkající se Soutěže, které jsou zveřejněné v reklamních materiálech, mají výlučně informační charakter a v případě nesrovnalostí platí ujednání těchto úplných pravidel
 8. Objednatel ani Organizátor nenese odpovědnost za to, když Účastník podá nesprávné, neúplné nebo nepravdivé osobní údaje či jiné informace, které znemožní informování výherce o výhře nebo doručení výhry. V takové situaci ztrácí výherce právo na výhru a výhra zůstává Objednateli.
 9. Objednatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.
 10. Pro všechny právní vztahy plynoucí z těchto Pravidel je příslušná právní úprava České republiky.
 11. Veškeré spory vzniklé během výkonu povinností spojených se Soutěží budou předloženy k řešení příslušnému všeobecnému soudu.

V Praze dne 1. 1. 2024