Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ»

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

  Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ». Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» και έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική McCann») και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και έδρα το Βέλγιο (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio), οι οποίες θα καλούνται στην συνέχεια από κοινού ως οι Διαφημιστικές.

   

  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 

   

  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

  Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α.  οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΝESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και των Διαφημιστικών.

  β.  τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

  Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

   

  4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 31/07/2019, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31/10/2019, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

   

  5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  Στο εξωτερικό τμήμα κάθε συσκευασίας των προϊόντων NESQUIK® 375g, NESQUIK EXTRA CHOCO WAVES® 375g, NESQUIK® DUO 325g, COOKIE CRISP® 375g και HONEY CHEERIOS® 375g που φέρει τη σήμανση του διαγωνισμού «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ» και στο πίσω μέρος αυτής θα υπάρχει τυπωμένος ένας κοινός (1) 6ψήφιος κωδικός ανά κατηγορία προϊόντος (δηλ. ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® 375g και ένας κωδικός για τις συσκευασίες NESQUIK EXTRA CHOCO WAVES® 375g κλπ.), τον οποίο θα μπορεί ο συμμετέχων να καταχωρήσει στo www.nestle-cereals.com/LION-KING (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος») , συμπληρώνοντας και όλα τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Στο Διαδικτυακό Τόπο πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά πεδία θα υπάρχει και προαιρετικό πεδίο, όπου ο συμμετέχων, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό τηλεφώνου του. Ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού και τη Δήλωση Ιδιωτικότητας του Διοργανωτή μέσα στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του. Ο συμμετέχων προκειμένου να λάβει μέρος στην κλήρωση για το Δώρο του όρου 6.2 κατωτέρω, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την υποβολή των στοιχείων του επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

  Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

  Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας από έναν κωδικό συμμετοχής από τα γραφεία του Διοργανωτή από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00– 17:00. Οι συμμετέχοντες που δεν κατοικούν στο νομό Αττικής μπορούν να παραλάβουν από έναν κωδικό συμμετοχής ο καθένας ταχυδρομικώς, εφόσον στείλουν σχετικό αίτημα με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) ταχυδρομικώς στον Διοργανωτή με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ».

  Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

  Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

   

  6. Δώρα

  Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

   

  6.1 Με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος με την  χρήση αλγορίθμου τυχαιότητας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα διατεθούν συνολικά εξακόσια (600) δοχεία αποθήκευσης δημητριακών. Κάθε νικητής θα κερδίσει από ένα (1) σετ δύο (2) δοχείων (διαφορετικού μεγέθους και σχεδίου). Θα αναδειχθούν συνολικά τριακόσιοι (300) νικητές του σετ δοχείων αποθήκευσης δημητριακών.

   

  6.2 Με κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές που θα κερδίσουν  από ένα  (1) πακέτο διακοπών για μια οικογένεια τεσσάρων (4) ατόμων στο Λονδίνο, πρωτεύουσα της Αγγλίας (Ηνωμένο Βασίλειο). Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχουν όσοι επιλέξουν, κατά την υποβολή των στοιχείων του στο Διαδικτυακό Τόπο, να λάβουν μέρος στη σχετική κλήρωση. Κανένας συμμετέχων δεν έχει  το δικαίωμα λήψης περισσότερων του ενός ίδιου Δώρου δηλ. δεν μπορεί να λάβει δύο δώρα του όρου 6.1 ή του όρου 6.2, μπορεί όμως να λάβει ένα δώρο του όρου 6.1 και ένα δώρο του όρου 6.2.

   

  Κάθε πακέτο διακοπών περιλαμβάνει:

  - Πτήσεις μετ’ επιστροφής για τέσσερα (4) άτομα από Αθήνα προς Λονδίνο.

  - Ταξιδιωτική ασφάλεια.

  - Φόρους αεροδρομίων (συμπεριλαμβάνονται στο αεροπορικό εισιτήριο).

  - Μεταφορές από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο στο Λονδίνο και από το ξενοδοχείο στο Λονδίνο προς το αεροδρόμιο κατά την επιστροφή.

  - Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων στο Λονδίνο. Συμπεριλαμβάνεται πλήρες πρωϊνό (English breakfast).

  - Είσοδος στο Ζωολογικό Κήπο Λονδίνου για τέσσερα (4) άτομα.

  - Τέσσερα (4) εισιτήρια για να παρακολουθήσετε το μιούζικαλ “The Lion King” («Ο Βασιλιάς των Λιονταριών») στο θέατρο Lyceum του Λονδίνου.

  - Μια δωροεπιταγή αξίας διακοσίων λιρών (200£) για το «The Disney Store» του Λονδίνου. Η δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν επιστρέφεται.  

  - Οδική ξενάγηση σε ιστορικά κτίρια και αξιοθέατα του Λονδίνου με το Hop On/ Hop Off Tour. Η ξενάγηση περιλαμβάνει επίσκεψη στον εξωτερικό χώρο του «Buckingham Palace».

  - Τέσσερα (4) εισιτήρια εισόδου για το «The Shard» (Σάρντ), έναν από τους ουρανοξύστες του Λονδίνου.

   

  Το Δώρο δεν περιλαμβάνει:

  • Το κόστος ταξιδιωτικών εγγράφων, θεωρήσεις εισόδου (visa) και διαβατήρια.
  • Ασφάλιση ακύρωσης (σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού από τον νικητή).
  • Φιλοδωρήματα.
  • Επιπλέον παροχές, πέραν των αναφερομένων, που ζητούνται από τους νικητές στο ξενοδοχείο.
  • Προσωπικά έξοδα των νικητών στη διάρκεια του ταξιδιού.
  • Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται ήδη στο πακέτο διακοπών, όπως περιγράφεται παραπάνω.
  • Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ της Αθήνας.

   

  Όροι και προϋποθέσεις του πακέτου διακοπών

  • Όλες οι κρατήσεις υπόκεινται σε διαθεσιμότητα.
  • Οι κρατήσεις αφορούν τετράκλινα δωμάτια.
  • Οι νικητές θα ζητηθεί να δηλώσουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο, ταυτότητα ή διαβατήριο για τους ίδιους και τα πρόσωπα που θα ταξιδέψουν μαζί του καθώς και τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα  θα ολοκληρωθεί η κράτηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια ο Διοργανωτής θα προχωρήσει και σε κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων.
  • Oι νικητές θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στον Διοργανωτή την επιθυμητή ημερομηνία διενέργειας του ταξιδιού τουλάχιστον εξήντα ημέρες πριν την επιθυμητή ημέρα αναχώρησης..
  • Το check-in στο ξενοδοχείο γίνεται μετά τις 2μ.μ. και το check-out πριν τις 12μ.μ.
  • Η καθυστέρηση κατά το check-out θα χρεωθεί στον επισκέπτη και όχι στο Διοργανωτή.
  • Για οποιαδήποτε αλλαγή στην διαμονή στο ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων την επέκταση της διαμονής πέραν του Δώρου ή την διαμονή σε δωμάτιο διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται στους όρους, αναλαμβάνει το κόστος ο νικητής και όχι ο Διοργανωτής.  Το κόστος καθορίζεται από τον τιμοκατάλογο του ξενοδοχείου την χρονική περίοδο του ταξιδιού.
  • Ενδέχεται να μην είναι επιτρεπτές αλλαγές που γίνονται σε επιβεβαιωμένη κράτηση, είτε αναφορικά με την ημερομηνία του ταξιδιού είτε αναφορικά με τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που επιτραπεί η αλλαγή σε επιβεβαιωμένη κράτηση, ο νικητής θα επιβαρύνεται του κόστους της αλλαγής.
  • Το ξενοδοχείο δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορούν το Πακέτο Διακοπών για λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε καταστροφή ή έκτακτη ανάγκη, απεργία ή διακοπή εργασίας , ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή κατάσταση που αναγκάζει το ξενοδοχείο να διακόψει τις υπηρεσίες του.
  • Η διαμονή δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές από το ξενοδοχείο.
  • Το ταξίδι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020. Το Δώρο δεν ισχύει κατά τις ακόλουθες περιόδους: 10 Δεκεμβρίου 2019 - 05 Ιανουαρίου 2020.

   

  Ο νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει να είναι ένας εκ των τεσσάρων που θα συμμετέχουν στο ταξίδι και ο ίδιος θα πρέπει να υποδείξει τα άλλα τρία άτομα. Ένας ενήλικας τουλάχιστον πρέπει να συμμετέχει στο ταξίδι, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στο ταξίδι, αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ενήλικα που ασκεί τη γονική μέριμνα αυτού.

  Οι νικητές θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της γραφειοκρατίας, των τελωνείων ή του αστυνομικού ελέγχου που είναι απαραίτητα για την είσοδο στον προορισμό. Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σε κάποιον από τους νικητές δεν επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος του επιλεγμένου προορισμού.

  Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει ο Διοργανωτής. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη του συνόλου των προσωπικών τους εξόδων.

  Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

   

  7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

   

  7.1 Οι νικητές των Δώρων υπό 6.1 θα αναδεικνύονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω χρήσης αλγορίθμου τυχαιότητας που θα στηρίζεται στην νικητήρια στιγμή.  Ο πρώτος συμμετέχων που καταχωρεί τον κωδικό του μετά τη νικητήρια χρονική στιγμή (ημερομηνία, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο όπως καταγράφονται στον server του Διαδικτυακού Χώρου) κερδίζει.  

  Οι συμμετέχοντες που θα καταχωρήσουν τον κωδικό τους στο Διαδικτυακό Τόπο θα ενημερώνονται αυτόματα εάν έχουν κερδίσει ένα από τα τριακόσια (300) σετ δοχείων δημητριακών, κατευθείαν στο υπολογιστή τους και με επιβεβαιωτικό e-mail το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Από την ανωτέρω διαδικασία θα αναδειχθούν συνολικά τριακόσιοι (300) νικητές.

   

  7.2 Οι νικητές των Δώρων υπό 6.2 θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5/11/2019 στις 12:00 μ.μ., στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της και εκπροσώπου του Διοργανωτή. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές και θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.

   

  8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

  8.1 Οι νικητές των Δώρων υπό 6.1 θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με απευθείας μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται κατευθείαν στον υπολογιστή τους μετά την καταχώρηση του κωδικού, με επιβεβαιωτικό e-mail, το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής και με τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω email εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές, στο τηλέφωνο ή email που έχουν δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής.

  Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, τα ονόματα των τριακοσίων (300) τυχερών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν ανηρτημένα για δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. 

   

  Οι νικητές του Διαγωνισμού για τα Δώρα υπό 6.1. θα παραλάβουν τα Δώρα τους με courier, με έξοδα του Διοργανωτή, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με το Διοργανωτή.  Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

   

  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε τυχερό του Δώρου υπό 6.1 εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα ή τη λήψη του επιβεβαιωτικού e-mail, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού, δεν επικοινώνησε, στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 13, για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους υπό 6.1. νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Δήλωση Αποδοχής Δώρου, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

   

   

  8.2. Οι νικητές των Δώρων υπό 6.2 θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από την Διαφημιστική MacCann εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών.

  Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, τα ονόματα των δύο (2) τυχερών και των 10 επιλαχόντων των υπό 6.2 Δώρων θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2020.

   

  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε τυχερό του υπό 6.2 Δώρου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα, ή σε περίπτωση που οι νικητές δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να συμπληρώσουν τη  Δήλωση Αποδοχής Δώρου και την Φόρμα Κράτησης εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάδειξη τους σε νικητές ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, ή σε περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινώνησαν, στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 13, για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή  εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των σχετικών Δώρων και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα αυτά στους επιλαχόντες, που αναδείχθηκαν από την κλήρωση κατά σειρά ανάδειξης. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή εάν δεν επιθυμούν το Δώρο, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του.

   

  8.4 Οι νικητές των Δώρων υπό 6.2, των οποίων τα στοιχεία θα έχουν διασταυρωθεί, θα λάβουν με έξοδα του Διοργανωτή και πρέπει να επιστρέψουν συμπληρωμένα εντός εξήντα (60) ημερών τα κάτωθι:

  • Φόρμα Αποδοχής Δώρου.
  • Φόρμα Κράτησης, στην οποία συμπληρώνουν την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία του νικητή και των συνοδών του ώστε να εκδοθούν τα αεροπορικά εισιτήρια.  Η φόρμα αυτή θα πρέπει να υπογράφεται από κοινού με τους συνόδους ή τους ασκούντες την γονική μέριμνα αυτών, σε περίπτωση που κάποιος από τους συνοδούς είναι ανήλικος.

   

   

  Οι νικητές των υπό 6.2 Δώρων, αφού συμπληρώσουν και επιστρέψουν στον Διοργανωτή τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω , θα παραλάβουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μετά από συνεννόηση με το Διοργανωτή για τις ημερομηνίες διενέργειας του ταξιδιού και για τα στοιχεία των ατόμων που θα συμμετέχουν μαζί τους στο ταξίδι, καθώς και την επιβεβαίωση της κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων και του ξενοδοχείου. Κατά την παραλαβή των εγγράφων αυτών θα ζητηθεί από τους νικητές η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου τους, προκειμένου να γίνει η επιβεβαίωση των  νικητών  σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιδειχθεί/προσκομισθεί κάθε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 6.2. όσον αφορά και τους λοιπούς συμμετέχοντες στο ταξίδι. Σε περίπτωση πληρεξουσίου για την παράδοση του Δώρου, απαιτείται η επίδειξη εξουσιοδότησης από τον νικητή προς τον πληρεξούσιο, με ρητή αναφορά στα πλήρη στοιχεία του πληρεξουσίου και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νικητή από Δημόσια Αρχή. Ο πληρεξούσιος θα πρέπει επίσης να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητά ή εν ισχύ διαβατήριο για την παραλαβή του Δώρου για λογαριασμό του νικητή.

   

  Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

  (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

  (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

  (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

  και

  (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

  Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

  Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

   

  9. Ευθύνη Διοργανωτή

  Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

  Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

  Η συμμετοχή των νικητών και των συνοδών τους στο ταξίδι και στην εν γένει υλοποίηση του Δώρου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων σε αυτό και ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής του Διοργανωτή από κάθε ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, ζημία, σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια, ενώ προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή αποδοχή των τυχόν ειδικότερων όρων που θέτουν τρίτοι, π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα στο ταξίδι πρόσωπα. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό ο Διοργανωτής, οι Διαφημιστικές, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη, δεδομένου ότι η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην αγορά και παράδοση των Δώρων στους τυχερούς, ήτοι των αεροπορικών εισιτηρίων από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας προς το Λονδίνο και την επιστροφή στην Αθήνα, στην κάλυψη του κόστους για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους και δεν περιλαμβάνεται κανένα άλλο κόστος ή δαπάνη που αφορά στο ταξίδι, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους τυχερούς και τους συνοδούς τους. Ο Διοργανωτής και οι Διαφημιστικές απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των τυχερών νικητών και των συνοδών τους σε οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνεται στο Δώρο, ενώ την ευθύνη για τυχόν ανηλίκους φέρουν αποκλειστικά οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών που υποχρεωτικά τους συνοδεύουν στο ταξίδι. Οι τυχεροί νικητές και οι συνοδοί τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν με δική τους επιμέλεια και με δικές τους δαπάνες σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων (π.χ. διαβατήριο κοκ), αλλά και για τη θεώρηση εισόδου (visa), εφόσον απαιτείται, για τις ανάγκες αξιοποίησης του υπό 6.2 Δώρου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο νικητής του υπό 6.2 Δώρου και οι συνοδοί του δεν εξασφαλίσουν εγκαίρως και εγκύρως τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη διενέργεια του ταξιδιού στη χώρα προορισμού. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή πλημμελείς πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από οποιαδήποτε αρχή η διενέργεια του ταξιδιού ή ακυρωθούν οι αεροπορικές πτήσεις για τη διενέργεια του ταξιδιού που αποτελεί το ένα από τα Δώρα του Διαγωνισμού και ο τυχερός νικητής ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι του Διοργανωτή.

  Τα στοιχεία των προσώπων που ο τυχερός νικητής θα γνωστοποιήσει ότι θα τον συνοδεύσουν στο ταξίδι και οι ημερομηνίες διενέργειας του ταξιδιού, ενδέχεται να μην μπορούν να αλλάξουν από τη στιγμή που θα έχουν εκδοθεί τα αεροπορικά εισιτήρια για τη διενέργεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που επιτραπεί στο νικητή να αλλάξει τα στοιχεία του συνοδού του στο ταξίδι ή την ημερομηνία του ταξιδιού μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, ο νικητής θα επιβαρύνεται του κόστους της αλλαγής των αεροπορικών εισιτηρίων, ενώ η αλλαγή στις ημερομηνίες άφιξης και αποχώρησης από το ξενοδοχείο υπόκειται στην διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου και επιτρέπεται μόνον εφόσον γίνεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την προσυμφωνημένη ημερομηνία άφιξης στο ξενοδοχείο. Το ταξίδι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020.

   

  10. Προσωπικά Δεδομένα

  Ο Διοργανωτής και η CPW S.A. που εδρεύει στην Ελβετία (Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly 9) είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής και η CPW S.A,  σε συνεργασία με τη Διαφημιστική McCann και τη Διαφημιστική Qualifio, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

  Ειδικότερα ο Διοργανωτής θα συλλέξει για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατά περίπτωση το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και επιπλέον για τους νικητές του υπο 6.2 και 6.1 Δώρου, την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

  Για τους νικητές του υπό 6.2 Δώρου, ο Διοργανωτής θα συλλέξει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των νικητών και των συνοδών τους, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, τα οποία θα αποστείλει στο συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο (Αποδέκτης των δεδομένων) με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της κράτησης των αεροπορικών εισιτήριων και του ξενοδοχείου. Ο Διοργανωτής, η CPW S.A., η Διαφημιστική McCann και η Διαφημιστική Qualifio θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών του Διαγωνισμού και των συνοδών τους, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.

  Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές (ή οι συνοδοί τους)  επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους  στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

  Σχετικά με τα  Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων, των νικητών και των συνοδών τους και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], ειδικότερα  δε μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

  Αν υπάρχει  οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους  εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση [email protected]. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

   

  11. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

  Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

   

  12. Δημοσιότητα

  Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. 

  Στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο έχει κατατεθεί και σφραγισμένος φάκελος με τις νικητήριες στιγμές όπως προκύπτουν από τον αλγόριθμο πριν την έναρξη του Διαγωνισμού.  Ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

   

  13. Πληροφορίες – Παράπονα

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

   

  14. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

  Ας μιλήσουμε

  Από τι αποτελείται ένα πλήρες πρωινό;

  Ένα πλήρες πρωινό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ισορροπία θρεπτικών συστατικών από κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες τροφίμων. Ως οδηγός, θα μπορούσε να θεωρηθεί το ακόλουθο: 1 αμυλούχο προϊόν με βάση το σιτάρι, 1 γαλακτοκομικό προϊόν, 1 μερίδα φρέσκα φρούτα, 1 ποτήρι νερό.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δημητριακών ολικής άλεσης και των επεξεργασμένων δημητριακών;

  Τα προϊόντα «ολικής» άλεσης περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα επεξεργασμένα, επειδή διατηρούνται όλα τα μέρη του σπόρου - φλοιό, ενδοσπέρμιο, φύτρο - μαζί με τις φυτικές ίνες, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και φυτοθρεπτικά συστατικά τους. Εν αντιθέσει, ο φλοιός και το φύτρο απομακρύνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των επεξεργασμένων δημητριακών. Επομένως, τα δημητριακά ολικής άλεσης περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα επεξεργασμένα δημητριακά.

  Τα παιδιά και οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν τις ίδιες ποσότητες;

  Δεδομένου ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διαφορετικές καθημερινές ενεργειακές ανάγκες από τους ενήλικες, χρειάζονται διαφορετικές μερίδες ώστε να φτάσουν το όριο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης θρεπτικών συστατικών. Γενικά, συστήνεται το πρωινό να παρέχει το 20% της καθημερινής πρόσληψης ενέργειας. Για ένα παιδί 4-8 ετών προτείνουμε μια μερίδα μεταξύ 25-30g ως μέρος ενός ισορροπημένου πρωινού, ενώ για έναν ενήλικα ο δείκτης ανεβαίνει κατά μέσο όρο στα 30-45g.