Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «E-GAMING»

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

  Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «E-GAMING». Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» και έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική ΜcCann») και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και έδρα το Βέλγιο (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio»), οι οποίες θα καλούνται στην συνέχεια από κοινού ως οι «Διαφημιστικές».

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα.

  1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

  Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α.       οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, της εταιρίας «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (αμφότερες εταιρείες του ομίλου Nestle) και των Διαφημιστικών.

  β.       τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

  Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/11/2021, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 19/12/2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού με πρότερη σχετική δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο https://www.nestle-cereals.com/xboxgames (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  Στο εσωτερικό μέρος και συγκεκριμένα στο σημείο κλεισίματος κάθε συσκευασίας των προϊόντων NESQUIK® 375g, NESQUIK® CHOCO WAVES 375g, NESQUIK® DUO 325g, CHEERIOS® 375g, COOKIE CRISP® 375g, LION® 400g, LION® WILD 410g που φέρει τη σήμανση του διαγωνισμού υπάρχει τυπωμένος ένας (1) κοινός 6ψήφιος κωδικός ανά κατηγορία προϊόντος (δηλ. ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® 375g, ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® CHOCO WAVES 375g κλπ.),  τους οποίους  θα μπορεί ο συμμετέχων να καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπληρώνοντας και όλα τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Στο Διαδικτυακό Τόπο πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά πεδία, θα υπάρχει και προαιρετικό πεδίο, όπου ο συμμετέχων, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό τηλεφώνου του. Ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού μέσα στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του.

  Ο συμμετέχων προκειμένου να λάβει μέρος στην κλήρωση για το Δώρο του όρου 6.2 κατωτέρω, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την υποβολή των στοιχείων του, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετοχών στην κλήρωση του Δώρου υπό 6.2 που θα έχει κάθε συμμετέχων, θα αντιστοιχεί στον αριθμό των φορών που καταχώρησε κωδικό και παράλληλα επέλεξε το αντίστοιχο πεδίο στο Διαδικτυακό Τόπο (ήτοι απάντησε ΝΑΙ στην ερώτηση «Θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση για ένα Xbox Series S μαζί με ακουστικά;» που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο).

  Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

  Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ έναν κωδικό συμμετοχής αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Διοργανωτή έως και την προτελευταία εργάσιμη μέρα πριν τη Λήξη του Διαγωνισμού με τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «E-GAMING».

  Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δηλαδή, στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μία (1) συμμετοχή ανά συμμετέχοντα (email και ονοματεπώνυμο) ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ανεξάρτητα από τον κωδικό συμμετοχής (δηλ. ακόμα και εάν ο κωδικός είναι διαφορετικός).

  Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

  1. Δώρα

  Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

  6.1 Με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος με τη χρήση αλγορίθμου τυχαιότητας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα αναδεικνύονται πενήντα νικητές κάθε μέρα, συνολικά δηλ. θα αναδειχθούν δύο χιλιάδες τετρακόσιοι πενήντα (2.450) νικητές. Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) Xbox Game Pass Ultimate, δηλαδή μία μηνιαία συνδρομή που περιλαμβάνει πάνω από 100 παιχνίδια για κονσόλες, υπολογιστές και φορητές συσκευές Android, καθώς και μια συνδρομή EA Play. Πιο συγκεκριμένα οι νικητές θα λαμβάνουν ένα 25-ψήφιο μοναδικό κωδικό, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαργύρωσής του. Ο κωδικός θα μπορεί να εξαργυρωθεί στο microsoft.com/redeem έως τις 31/12/2022.

  Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τα Δώρα της παραγράφου 6.1 : Κάθε νικητής για να εξαργυρώσει τον κωδικό και να παίξει online παιχνίδια Xbox θα πρέπει να έχει λογαριασμό Microsoft. Ο κατάλογος των διαθέσιμων παιχνιδιών διαφέρει ανά περιόδους, χώρες και συσκευές. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο http://support.xbox.com στην ενότητα Subscriptions & billings, ενώ λεπτομέρειες και πληροφορίες για τεχνικές απαιτήσεις είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο www.xbox.com/gamepass.

  6.2 Με ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Xbox Series S μαζί με ακουστικά κεφαλής SteelSeries.

  Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης περισσότερων από ενός Δώρου της παραγράφου 6.1 και μόνο ενός Δώρου της παραγράφου 6.2.

  Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει  ο Διοργανωτής.

  Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

  7.1 Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 θα αναδεικνύονται με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω χρήσης αλγορίθμου τυχαιότητας που θα στηρίζεται στην νικητήρια στιγμή. Ο πρώτος συμμετέχων που καταχωρεί τον κωδικό του μετά τη νικητήρια χρονική στιγμή (ημερομηνία, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο όπως καταγράφονται στον server του Διαδικτυακού Χώρου) κερδίζει.

  Το ηλεκτρονικό αδιάβλητο σύστημα ορίζει πενήντα (50) νικητήριες χρονικές στιγμές κάθε μέρα, συνεπώς θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής για κάθε νικητήρια στιγμή για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

  Οι συμμετέχοντες που θα καταχωρήσουν τον κωδικό τους στο Διαδικτυακό Τόπο θα ενημερώνονται αυτόματα εάν έχουν κερδίσει ένα (1) Xbox Game Pass Ultimate, με απευθείας μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται στον υπολογιστή τους και με επιβεβαιωτικό e-mail το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Στο απευθείας μήνυμα στον υπολογιστή αλλά και στο e-mail που θα λαμβάνουν, θα εμφανίζεται ο 25-ψήφιος μοναδικός κωδικός καθώς και ένα αρχείο με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαργύρωσής του.

  7.2 Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20/12/2021 στις 12:00 μ.μ., στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της και εκπροσώπων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής ΜcCann. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές, εφόσον κατά την υποβολή της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δηλώντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων υπό 6.2. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Xbox Series S μαζί με ακουστικά Steelseries και δέκα (10) επιλαχόντες.

  Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

  (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

  (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

  (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

  (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

  Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

  8.       Ενημέρωση για την κατοχύρωση – Παραλαβή των Δώρων

  8.1 Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται κατευθείαν στον υπολογιστή τους μετά την καταχώρηση του κωδικού και με επιβεβαιωτικό email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Στο e-mail που θα λαμβάνουν, θα εμφανίζεται ο 25-ψήφιος μοναδικός κωδικός καθώς και ένα αρχείο με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαργύρωσής του κωδικού.  Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1, προκειμένου να κάνουν χρήση του Δώρου τους θα πρέπει να εξαργυρώσουν τον κωδικό στο microsoft.com/redeem έως τις 31/12/2022.

  8.2 Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφωνικά (εφόσον έχουν δηλώσει το τηλέφωνό τους κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό) από την Διαφημιστική ΜcCann μέχρι τις 23/12/2021, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών.

  8.3, Στη σελίδα του NESQUIK® (https://www.facebook.com/NesquikGreece/) στο FACEBOOK, θα αναρτηθούν τα ονόματα των 2.450 τυχερών των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1, αλλά και ,κατόπιν επιβεβαίωσης, τα στοιχεία των 10 τυχερών των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 ,όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για τρεις (3) μήνες μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού.

  8.4 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με οποιονδήποτε τυχερό των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε  (15) εργάσιμων ημερών, από την ανάδειξη τους ως νικητών, στα στοιχεία επικοινωνίας που χορήγησε ο ίδιος κατά τη συμμετοχή του, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα, εφόσον υπάρχει, που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

  Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του.

  8.5 Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με έξοδα του Διοργανωτή, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με το Διοργανωτή/Διαφημιστικές. Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων-νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει Δήλωση Αποδοχής Δώρου, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, εφόσον υπάρχει, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

  Οι αποστολές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 θα ξεκινήσουν μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών. Τα Δώρα θα αποσταλούν στους νικητές του Διαγωνισμού μέχρι τις 28/03/2022. Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση που  ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει τo Δώρο στον νικητή μέχρι και τις 28/03/2022 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προβεί σε τουλάχιστον δύο (2) ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής για τη μη απόδοση των Δώρων.

  9.       Ευθύνη Διοργανωτή

  Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των Δώρων, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το προϊόν ο νικητής μπορεί να επικοινωνήσει με την υποστήριξη πελατών στο https://support.xbox.com/el-GR/contact-us

  Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

  Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

  10.  Προσωπικά Δεδομένα

  Ο Διοργανωτής ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής, σε συνεργασία με τη Διαφημιστική McCann και τη Διαφημιστική Qualifio, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού,  την ανάρτηση των ονομάτων στο Διαδικτυακό Τόπο και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα ο Διοργανωτής θα συλλέξει για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους (εφόσον οι συμμετέχοντες επέλεξαν να το δηλώσουν στη φόρμα συμμετοχής) και για τους νικητές  των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2, τη διεύθυνση κατοικίας.

  O Διοργανωτής θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 8, 17235 ΔΑΦΝΗ).

  Ο Διοργανωτής, η Διαφημιστική McCann και η Διαφημιστική Qualifio θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.

  Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους  στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

  Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων τους.

  Αν υπάρχει  οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στη διεύθυνση [email protected]. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

  Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο  https://www.nestle-cereals.com/gr/el/dhlwsh-idiwtikothtas.

  11.     Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων

  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με δημοσιοποίηση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

  Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό, τη συμμετοχή σε αυτόν ή την ακύρωσή του.

  12.     Δημοσιότητα

  Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

  Στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο έχει κατατεθεί και σφραγισμένος φάκελος με τις νικητήριες στιγμές, όπως προκύπτουν από τον αλγόριθμο πριν την έναρξη του Διαγωνισμού. Ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

  13.     Πληροφορίες – Παράπονα

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

  14. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

  Ας μιλήσουμε

  Από τι αποτελείται ένα πλήρες πρωινό;

  Ένα πλήρες πρωινό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ισορροπία θρεπτικών συστατικών από κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες τροφίμων. Ως οδηγός, θα μπορούσε να θεωρηθεί το ακόλουθο: 1 αμυλούχο προϊόν με βάση το σιτάρι, 1 γαλακτοκομικό προϊόν, 1 μερίδα φρέσκα φρούτα, 1 ποτήρι νερό.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δημητριακών ολικής άλεσης και των επεξεργασμένων δημητριακών;

  Τα προϊόντα «ολικής» άλεσης περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα επεξεργασμένα, επειδή διατηρούνται όλα τα μέρη του σπόρου - φλοιό, ενδοσπέρμιο, φύτρο - μαζί με τις φυτικές ίνες, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και φυτοθρεπτικά συστατικά τους. Εν αντιθέσει, ο φλοιός και το φύτρο απομακρύνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των επεξεργασμένων δημητριακών. Επομένως, τα δημητριακά ολικής άλεσης περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα επεξεργασμένα δημητριακά.

  Τα παιδιά και οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν τις ίδιες ποσότητες;

  Δεδομένου ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διαφορετικές καθημερινές ενεργειακές ανάγκες από τους ενήλικες, χρειάζονται διαφορετικές μερίδες ώστε να φτάσουν το όριο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης θρεπτικών συστατικών. Γενικά, συστήνεται το πρωινό να παρέχει το 20% της καθημερινής πρόσληψης ενέργειας. Για ένα παιδί 4-8 ετών προτείνουμε μια μερίδα μεταξύ 25-30g ως μέρος ενός ισορροπημένου πρωινού, ενώ για έναν ενήλικα ο δείκτης ανεβαίνει κατά μέσο όρο στα 30-45g.