1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

  Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «KING OF THE JINGLE 2». Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και έδρα το Βέλγιο (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio»).

  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα.

  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

  Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α.       οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΝESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (αμφότερες εταιρείες του ομίλου Nestle) και της Διαφημιστικής.

  β.       τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

  Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί νικητής του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

  4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06/09/2021, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30/09/2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική δημοσιοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο www.nestle-cereals.com/gr/kingofthejingle (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος).

  5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  O συμμετέχων θα πρέπει να μεταβεί στον Διαδικτυακό Τόπο, να επιλέξει το πεδίο «Πάρε μέρος»και να συμπληρώσει  στη φόρμα συμμετοχής το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στο Διαδικτυακό Τόπο πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά πεδία θα υπάρχει και προαιρετικό πεδίο, όπου ο συμμετέχων, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό τηλεφώνου του. Τέλος, ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους παρόντες  όρους  του Διαγωνισμού για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του.

  Ο συμμετέχων προκειμένου να λάβει μέρος στην κλήρωση για το Δώρο του όρου 6.2 κατωτέρω, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την υποβολή των στοιχείων του, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετοχών στην κλήρωση του Δώρου υπό 6.2 που θα έχει κάθε συμμετέχων, θα αντιστοιχεί στον αριθμό των φορών που επέλεξε το αντίστοιχο πεδίο στο Διαδικτυακό Τόπο (ήτοι απάντησε ΝΑΙ στην ερώτηση  «Θα ήθελα να συμμετάσχω στην τελική κλήρωση για τα record players» που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο).

  Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

  Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

  Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή (βάσει email) στο Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

  Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

  6. Δώρα

  Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

  6.1 Με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος με την χρήση αλγορίθμου τυχαιότητας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα αναδεικνύονται τρεις (3) νικητές κάθε μέρα, συνολικά δηλ. θα αναδειχθούν εβδομήντα πέντε (75) νικητές. Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) συλλεκτικό βινύλιο King Of The Jingle.

  6.2 Με ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Fenton Belt Drive record player.

  Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

  Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης ενός Δώρου της παραγράφου 6.1 και ενός Δώρου της παραγράφου 6.2.

  7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

  7.1Οι νικητές των Δώρων της παραγράφου 6.1 θα αναδεικνύονται με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω χρήσης αλγορίθμου τυχαιότητας που θα στηρίζεται στην νικητήρια στιγμή. Ο πρώτος συμμετέχων που καταχωρεί τη συμμετοχή του μετά τη νικητήρια χρονική στιγμή (ημερομηνία, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο όπως καταγράφονται στον server του Διαδικτυακού Χώρου) κερδίζει.

  Το ηλεκτρονικό αδιάβλητο σύστημα ορίζει τρεις (3) νικητήριες χρονικές στιγμές κάθε μέρα, συνεπώς θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής για κάθε νικητήρια στιγμή, για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

  Οι νικητές θα ενημερώνονται αυτόματα εάν έχουν κερδίσει ένα (1) συλλεκτικό βινύλιο King Of The Jingle, με απευθείας μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται στον υπολογιστή τους και με επιβεβαιωτικό e-mail το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

  7.2 Οι νικητές των Δώρων της παραγράφου 6.2 θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 04/10/2021 στις 12:00 μ.μ., στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της και εκπροσώπων του Διοργανωτή. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές, εφόσον κατά την υποβολή της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δηλώντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Δώρου 6.2. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) Fenton Belt Drive record player και είκοσι (20) επιλαχόντες.

  Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

  (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

  (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

  (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

  (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

  Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

  8.  Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

  8.1 Οι νικητές των Δώρων της παραγράφου 6.1 θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με απευθείας μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται κατευθείαν στον υπολογιστή τους μετά τη δήλωση της συμμετοχής τους. Στη συνέχεια και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές, ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί με τους νικητές για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους με e-mail, το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής ή/και με τηλεφωνική επικοινωνία.

  8.2 Οι νικητές των Δώρων της παραγράφου 6.2 θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφωνικά από τον Διοργανωτή μέχρι τις 11/10/2021, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών.

  Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, τα ονόματα των εβδομήντα πέντε (75) τυχερών των Δώρων της παραγράφου 6.1 και των είκοσι (20) τυχερών των Δώρων της παραγράφου 6.2  θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και στη σελίδα του Lion στο Facebook https://facebook.com/LionCerealsGreece/, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021. 

  8.3 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε τυχερό των  Δώρων εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών στα στοιχεία επικοινωνίας που χορήγησε ο ίδιος κατά τη συμμετοχή του, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα (εφόσον υπάρχει). Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες (εφόσον υπάρχουν) ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του.

  8.4 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με έξοδα του Διοργανωτή, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με το Διοργανωτή. Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει Δήλωση Αποδοχής Δώρου, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω, εφόσον υπάρχει κ.ο.κ.

  Οι αποστολές των Δώρων θα ξεκινήσουν μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.

  Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση που ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει τo Δώρο στον νικητή μέχρι και τις  30/11/2021 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προβεί σε τουλάχιστον δύο (2)  ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής για τη μη απόδοση των Δώρων.

  9. Ευθύνη Διοργανωτή

  Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των Δώρων, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

  Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

  Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

  10. Προσωπικά Δεδομένα

  Ο Διοργανωτής ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής, σε συνεργασία με τη Διαφημιστική Qualifio, η οποία λειτουργεί ως εκτελών την επεξεργασία , θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα ο Διοργανωτής θα συλλέξει για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους (εφόσον οι συμμετέχοντες επέλεξαν να το δηλώσουν στη φόρμα συμμετοχής) και για τους νικητές του Διαγωνισμού, την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

  Για την αποστολή των Δώρων στους νικητές, ο Διοργανωτής θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτών στην συνεργαζόμενη Εταιρεία Διαχείρισης Αποστολών CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 8, 17235 ΔΑΦΝΗ).

  Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική Qualifio θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού,  το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.

  Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

  Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα, μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων τους.

  Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στη διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

  Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.nestle-cereals.com/gr/dhlwsh-idiwtikothtas

  11.  Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων

  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με δημοσιοποίηση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

  Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

  12.  Δημοσιότητα

  Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

  Στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο έχει κατατεθεί και σφραγισμένος φάκελος με τις νικητήριες στιγμές, όπως προκύπτουν από τον αλγόριθμο πριν την έναρξη του Διαγωνισμού.  Ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

  13. Πληροφορίες – Παράπονα

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

  14. Αποδοχή όρων –Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο δίκαιο

  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

  Ας μιλήσουμε

  Από τι αποτελείται ένα πλήρες πρωινό;

  Ένα πλήρες πρωινό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ισορροπία θρεπτικών συστατικών από κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες τροφίμων. Ως οδηγός, θα μπορούσε να θεωρηθεί το ακόλουθο: 1 αμυλούχο προϊόν με βάση το σιτάρι, 1 γαλακτοκομικό προϊόν, 1 μερίδα φρέσκα φρούτα, 1 ποτήρι νερό.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δημητριακών ολικής άλεσης και των επεξεργασμένων δημητριακών;

  Τα προϊόντα «ολικής» άλεσης περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα επεξεργασμένα, επειδή διατηρούνται όλα τα μέρη του σπόρου - φλοιό, ενδοσπέρμιο, φύτρο - μαζί με τις φυτικές ίνες, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και φυτοθρεπτικά συστατικά τους. Εν αντιθέσει, ο φλοιός και το φύτρο απομακρύνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των επεξεργασμένων δημητριακών. Επομένως, τα δημητριακά ολικής άλεσης περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα επεξεργασμένα δημητριακά.

  Τα παιδιά και οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν τις ίδιες ποσότητες;

  Δεδομένου ότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διαφορετικές καθημερινές ενεργειακές ανάγκες από τους ενήλικες, χρειάζονται διαφορετικές μερίδες ώστε να φτάσουν το όριο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης θρεπτικών συστατικών. Γενικά, συστήνεται το πρωινό να παρέχει το 20% της καθημερινής πρόσληψης ενέργειας. Για ένα παιδί 4-8 ετών προτείνουμε μια μερίδα μεταξύ 25-30g ως μέρος ενός ισορροπημένου πρωινού, ενώ για έναν ενήλικα ο δείκτης ανεβαίνει κατά μέσο όρο στα 30-45g.