Regulamin Ratuj Pszczoły

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RATUJ PSZCZOŁY!”

 

I.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej w ramach akcji promocyjnej o nazwie „Ratuj Pszczoły!” (zwanej w Regulaminie jako: „Akcja Promocyjna”), w szczególności warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, a także zasady przyznawania nagród.
 2. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Akcji Promocyjnej od momentu jego wejścia w życie oraz stanowi kompleksowe i wyłączne źródło zasad Akcji Promocyjnej. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe odnoszące się w jakikolwiek sposób do Akcji Promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka pod firmą 4Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000580422, posiadająca NIP: 5272701883 oraz REGON: 146913121 (zwana w Regulaminie jako: „Organizator”).
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z ich udziałem w Akcji Promocyjnej jest spółka pod firmą Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000012733, posiadająca NIP: 8790168725 oraz REGON: 005725720, o kapitale zakładowym w wysokości 14.572.838,00 złotych (zwana w Regulaminie jako: „Administrator”).
 5. Akcja Promocyjna jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w okresie od dnia 4 lutego 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania puli Nagród określonej w pkt III ust. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przed dniem 30 kwietnia 2019 roku na skutek wyczerpania puli Nagród określonej w pkt III ust. 1 niniejszego Regulaminu, Organizator zobowiązany jest zamieścić o tym wyraźną informację, w widocznym miejscu na stronie internetowej www.ratujpszczoly.com (zwanej w Regulaminie jako: „Strona Internetowa”)..

II.

Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 

 1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 29 maja 2018 roku z późn. zm.; zwanej w Regulaminie jako: „Kodeks cywilny”), zwane w Regulaminie łącznie jako: „Uczestnicy” lub indywidualnie jako „Uczestnik”, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego punktu.
 2. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być wspólnicy, członkowie organów oraz pracownicy Organizatora i Administratora, a także ich osoby najbliższe, przez co rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź opieki lub kurateli.
 3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest dokonanie przez Uczestnika - w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej - zakupu jednego z następujących produktów: płatki śniadaniowe NESTLÉ CORN FLAKES Choco, płatki śniadaniowe NESTLÉ CORN FLAKES Miód i Orzeszki, płatki śniadaniowe NESTLÉ CORN FLAKES, płatki śniadaniowe NESTLÉ KANGUS, płatki śniadaniowe  NESTLÉ CHEERIOS Honey (zwanych w Regulaminie łącznie jako: „Produkty Promocyjne” lub indywidualnie jako: „Produkt Promocyjny”), a także zachowanie opakowania po Produkcie Promocyjnym z widocznym kodem kreskowym.
 4. Po dokonaniu zakupu jednego z Produktów Promocyjnych, Uczestnik powinien - w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej – dokonać zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej poprzez zgłoszenie zakupu Produktu Promocyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: ratujpszczoly@4frame.pl (zwany w Regulaminie jako: „Adres Zgłoszeniowy”). W wiadomości skierowanej na „Adres Zgłoszeniowy”, Uczestnik powinien podać następujące dane: kod kreskowy z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego, imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie wszystkich danych określonych w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
 5. W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej, Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu. Akceptacja warunków Regulaminu następuje poprzez skopiowanie do wiadomości kierowanej na „Adres Zgłoszeniowy”  tekstu „oświadczenia Uczestnika” stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (załącznik nr 1 znajduje się na bezpośrednio pod Regulaminem). Niedołączenie do wiadomości zgłoszeniowej tekstu „oświadczenia Uczestnika” powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
 6. Skuteczne dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej potwierdzone zostanie przez Organizatora w wiadomości zwrotnej skierowanej do Uczestnika.

 

III.

Nagrody

 

 1. Każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt II niniejszego Regulaminu - z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego punktu - otrzyma nagrodę w postaci opakowania roślin miododajnych o wadze 2 g, o wartości 0,86 zł brutto (zwaną w Regulaminie jako: „Nagroda”). Łączna pula Nagród przeznaczonych dla Uczestników Akcji Promocyjnej wynosi 7.000 opakowań.
 2. Na jedno gospodarstwo domowe mogą przypaść maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody, przy czym dla oceny w tym zakresie nie ma znaczenia czy wszystkie 3 (słownie: trzy) Nagrody przypadną jednemu Uczestnikowi czy też różnym Uczestnikom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe.
 3. Nagrody będą wysyłane do Uczestników za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w wiadomości skierowanej na „Adres Zgłoszeniowy”. Ostatnie Nagrody zostaną wysłane do Uczestników najpóźniej w dniu 9 maja 2019 roku.
 4. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną bądź jakikolwiek inny produkt lub towar.
 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że z uwagi na wartość Nagrody określoną w ust. 1 niniejszego punktu oraz treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z dnia 8 sierpnia 2018 roku z późn. zm.), równowartość Nagrody będzie stanowiła po stronie Uczestnika dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 

IV.

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej, bezpośrednio pod adresem Organizatora bądź w drodze listu poleconego wysłanego na ten adres, w terminie do dnia 9 maja 2019 roku.
 2. Reklamacje, które zostaną złożone po terminie określonym powyżej w ust. 1, Organizator pozostawi bez rozpoznania.
 3. Reklamacje powinny wskazywać imię i nazwisko oraz dane adresowe (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) Uczestnika wnoszącego reklamację, a także zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 4. Skutecznie złożone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w drodze listu poleconego wysłanego na adres wskazany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestników do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

V.

Dane osobowe

 1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych (dalej Administrator), o których mowa w Rozdziale II pkt 4 lub innych danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej jest Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Lubicka 38/58. Adres email: administrator.danych@cppl.nestle.com.
 2. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz rozpatrzenia reklamacji zostanie powierzone Organizatorowi – 4Frame Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 2, 03-941 Warszawa. Administrator udostępnia dane osobowe Laureatów podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie na potrzeby wydania Nagród oraz inny podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do podania danych osobowych, jednakże ich podanie jest niezbędne do udziału w Akcji Promocyjnej, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

a) przeprowadzenia Akcji Promocyjnej;

b) komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody (adres – ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,);

c) rozpatrzenia reklamacji;

d) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. a – b - art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora lub osób trzecich) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwane dalej „RODO”);

b) w przypadku reklamacji i realizacji obowiązku podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

c) w przypadku używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu – art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne (zgoda użytkownika końcowego).

6. Dane osobowe pozyskane w związku z Akcją Promocyjną będą przetwarzane przez następujące okresy:

a)dane udostępniane w w wiadomości skierowanej na „Adres Zgłoszeniowy” oraz przez Laureatów – przez okres Akcji Promocyjnej oraz do chwili wydana danych Nagród;

b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

c) dane Laureatów w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Akcji Promocyjnej, negatywnej weryfikacji Zgłoszenia i związana z tym dokumentacja reklamacyjna – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat od wydania Nagrody albo negatywnej weryfikacji Zgłoszenia,

a)potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.

7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych;

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.

8. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane, może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Lubicka 38/58, albo na adres e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com.

 

VI.

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny dla Uczestników na Stronie internetowej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Organizatora bez podawania przyczyn. Zmiany stają się skuteczne z chwilą opublikowania na Stronie internetowej tekstu niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Zmiany Regulaminu nie mogą jednakże następować na niekorzyść tych Uczestników, którzy z chwilą wejścia w życie wprowadzonych zmian spełnili już warunki, od których pierwotnie uzależnione było przyznanie Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Uczestników w przypadku:

a) Niemożności kontaktu z Uczestnikami z powodu podania przez nich nieprawdziwych lub błędnych danych w wiadomości skierowanej na „Adres Zgłoszeniowy”,

b) Niemożności doręczenia Uczestnikom Nagrody na skutek błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji podanego w wiadomości skierowanej na „Adres Zgłoszeniowy”,

c) Niemożności dokonania zgłoszenia do udziału w Akcji Promocyjnej, a co za tym idzie - również niemożności otrzymania Nagrody, w przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przed dniem 30 kwietnia 2019 roku na skutek wyczerpania puli Nagród określonej w pkt III ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 lutego 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej „Ratuj Pszczoły!”

 

Oświadczenie Uczestnika

 

 • Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią i warunkami  Regulaminu Akcji Promocyjnej „Ratuj Pszczoły!” oraz akceptuję ich treść.

 

 

 • Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów przeprowadzenia Akcji Promocyjnej "Ratuj Pszczoły!", na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 z późn. zm.).

 

 

  Poznaj naszeprodukty

  Porozmawiajmy

  Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania:

  Czy produkty Nestlé w krajach rozwijających się zawierają więcej soli niż w krajach rozwiniętych?
  Od 15 lat pracujemy nad tym, aby ograniczyć zawartość soli i sodu, (który jest głównym składnikiem soli) w naszych płatkach śniadaniowych na całym świecie, ponieważ chcemy, aby były one jak najzdrowsze. Uzyskanie jednakowego składu wszystkich produktów we wszystkich krajach jest czasochłonne, dlatego też niektóre płatki nadal mogą zawierać więcej sodu niż inne. Chcemy, aby wszystkie nasze płatki na całym świecie miały taką samą, niższą zawartość sodu. Dążymy do tego, aby jedna porcja płatków dla dzieci zawierała mniej niż 135 mg sodu.
  Jakie są zalety zdrowotne i żywieniowe płatków Nestlé bez glutenu?
  Płatki Corn Flakes bez glutenu to zdrowy wybór dla osób, które pragną ograniczyć gluten w swojej diecie lub cierpią na celiakię bądź nietolerancję glutenu. Do tego są wzbogacone w witaminy z grupy B, kwas foliowy i żelazo.
  Jak mogę znaleźć produkty zawierające pełne ziarna?
  Pamiętaj o dwóch rzeczach: • Sprawdzaj na etykietach, czy przed nazwą ziarna pojawia się słowo „pełne”, np. pełne ziarna pszenicy lub chleb pełnoziarnisty. • W przypadku produktów spożywczych zawierających więcej składników upewniaj się, że pełne ziarna wymieniono na początku listy składników. Im wyżej na liście podano pełne ziarna, tym ich więcej w danym produkcie. Sprawdź też zawartość procentową pełnego ziarna. Informację tę również znajdziesz na liście składników. Możesz w prosty sposób sprawdzić, czy płatki śniadaniowe Nestlé zawierają pełne ziarna: zobacz, czy u góry opakowania znajduje się zielony znak z symbolem ptaszka z kłosem.
  Słyszałam, że dieta oparta na indeksie glikemicznym może pomóc w odchudzaniu. Czy to prawda?
  Przy obecnym stanie wiedzy trudno to potwierdzić. Nadal są prowadzone badania na ten temat. Potwierdzono, że pokarmy o niskim indeksie glikemicznym są trawione dłużej i zapewniają uczucie sytości przez dłuższy czas, ale nie ma dowodów na to, że podczas kolejnego posiłku przyjmujemy mniej kalorii.
  Dlaczego Nestlé podaje na etykiecie rodzaj oleju roślinnego?
  Ponieważ w branży stosuje się praktykę oznaczania olejów sezonowych (niedostępnych w niektórych okresach roku). W Europie podanie rodzaju olejów roślinnych wchodzących w skład produktu jest obecnie obowiązkowe. Nie jest już dozwolone umieszczanie na etykiecie produktu ogólnego terminu „olej roślinny”.
  Pokaż wszystkiePress to see all FAQs

  Będzie nam niezwykle miło, jeśli zechcesz podzielić się z nami opiniami na temat płatków Nestlé.  Powiedz nam, co myślisz – czekamy na Twoje uwagi.

  Adres zwrotny

  Jeśli produkt nie spełnił Twoich oczekiwań, zwróć go na adres:

  Nestlé Serwis Konsumenta
  ul. Łódzka 153
  62-800 Kalisz

  Serwis Konsumenta

  Zadzwoń na bezpłatną infolinię Serwisu Konsumenta Nestlé

  800 174 902

  Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.