Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Perioada campaniei: 04.08.2021 – 15.09.2021

  SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1.1. Campania promoțională “King of the jingle” (denumită în continuare Campania) este organizată de NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (Organizatorul”/“Nestlé), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, cu număr în Registrul Comerțului J40/10813/2010, CUI 8184502, având INFOLINE Nestlé România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită, apelabilă din orice rețea națională fixă sau mobilă).

  1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe https://kingofthejingle.info, sau poate fi pus la dispozitie  (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania 0800.863.785, (ii) prin e-mail la [email protected], sau (iii) pe baza unei solicitari scrise  in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.-

  1.3. Redactarea și autentificarea Regulamentului Oficial, revendicarea, validarea câștigătorilor și expedierea premiilor vor fi realizate și operate prin intermediul societății MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în Romania, București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumită în continuare „Agenția”.

  1.4. Coordonarea mecanismului și înscrierilor, extragerilor momentelor câștigătoare, gestiunea bazei de date aferente derulării Campaniei și desemnarea electronică a câștigătorilor vor fi realizate și operate prin intermediul societății Qualifio, cu sediul în Place de l'Université, 16 in 1348 Louvain-La-Neuve, BELGIA , înscrisă în Camera Comerțului, cu numărul 0822741924, număr de identificare fiscală BE0822.741.924 denumită în continuare „Agenția Online”.

  1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

  SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI

  1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Romaniei, în conformitate cu prezentul Regulament.

  2. Campania se va desfășura în perioada 04.08.2021, ora 00:00:01 – 15.09.2021 inclusiv, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanții se pot înscrie în Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

  SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MĂRCI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE)

  1. Produsele Nestlé participante la Campanie (în continuare “Produse Participante”), sunt oricare produse din gama de cereale Nestlé Lion, anume:

  • LION cereale de mic dejun 500g
  • LION cereale de mic dejun 250g
  • LION WILDCRUSH cereale de mic dejun 350g

  2. Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt menționate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie.

  SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.1 (în continuare “Participanții”).

  2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

  a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului și/sau ai Agențiilor;

  b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției, colaboratori ai Organizatorului, Agențiilor și/sau, dacă e cazul, magazinelor participante;

  c) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/soră).

  d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezentei Campanii.

  SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

  1.  

  1. Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie:

   1. Să achiziționeze, în perioada de desfășurare a Campaniei (conform Secțiunii 2 a prezentului Regulament), cel puțin 1 (un) Produs Participant Nestlé Cereale Lion și să păstreze documentul fiscal in original pentru validarea ulterioară, în caz de câștig.

  2. Să acceseze de pe orice dispozitiv cu acces la internet website-ul  https://kingofthejingle.info (în continuare ”Website-ul”) în vederea parcurgerii procedurii de înscriere, după cum urmează:

  3. Să selecteze țara, respectiv România.

  4. Să-și exprime consimțământul cu privire la politica de utilizare cookies. Pentru implementarea campaniei și verificarea înscrierilor, website-ul are implementat aplicații tehnice specifice (inclusiv aplicații cookie) pentru a monitoriza înscrierile participanților, cât și/sau datele cu caracter personal ale fiecărui participant, prelucrate în scopul implementării campaniei.

  5. Să acceseze butonul ”PARTICIPĂ” din ecranul principal al website-ului Campaniei.

  6. Să-și completeze datele personale în câmpurile formularului de participare disponibil pe website (prenume, nume, număr de telefon, adresă de email) și să-și exprime acordul asupra Regulamentului Oficial, asupra Notei de Informare și prelucrare a datelor cu caracter personal și consimțământul asupra vârstei de peste 18 ani.

  Să acceseze butonul ”TRIMITE”, în vederea finalizării înscrierii.

  2. În contextul prezentei Campanii, noțiunea de document fiscal reprezintă înscrisul justificativ, atât juridic cât și fiscal, al achiziției (bon fiscal, chitanță fiscală/factură fiscală in regim special care circula fara chitanta la incasare emisa exclusiv pe numele unei persoane fizice) emis de o societate din România (comerciant), la data efectuării achiziției, prin care Participantul poate face dovada achiziționării, în calitate de persoană fizică (consumator), a minimum un Produs Participant. Documentul fiscal trebuie să aibă o dată de emitere în perioada de desfășurare a Campaniei, iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie.

  3. Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor, în caz de câștig.

  4. Pe langa Produsul/ Produsele Participant/e, este permis sa apara si alte produse pe documentul fiscal participant. Un Participant are dreptul sa se inscrie o singura data in baza unui singur document fiscal, indiferent de numarul Produselor Participante care se afla pe acesta.

  5. În cazul în care participantul identifică produsul participant cu sau fara ambalaj promotional promoțional și îl achizitionează înainte de perioada campaniei, acesta poate fi înregistrat în campanie dacă documentul fiscal este emis cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 22.07.2021.

  6. Un participant unic se identifică în mecanismul automatizat de înscriere în Campanie prin datele personale înscrise în formularul de înscriere (nume, prenume și adresă validă de e-mail). Un participant se poate înscrie cu un singur număr de telefon și o singură adresă de email, pe întreaga perioadă a Campaniei, indiferent de cine este titularul acestora. Organizatorul își rezervă dreptul sa investigheze, putand cere date suplimentare (inclusiv copie document de identitate) în cazul în care suspectează tentative de fraudare. Pentru evitarea oricarui dubiu, situațiile/participările concluzionate de către Organizator ca tentative de frauda vor fi invalidate si nu vor putea intra în posesia unui eventual premiu.

  7. Un participant unic (definit prin nume, prenume și adresă validă de e-mail) are dreptul la o (1) singură înscriere pe zi. Website-ul limitează participarea la una singură în 24 ore folosind datele personale ale unui participantului (mai sus menționate), aspect determinat prin aplicații tehnice de tip cookie specifice.

  8. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte conduce la imposibilitatea contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

  9. Fiecare participare unică în campanie (care se identifică prin nume, prenume și adresă validă de e-mail, conform art. 5.7) trebuie să aibă la bază un document fiscal, identificat după numărul documentului fiscal, data acestuia si/sau unitatea comercială emitentă a acestuia. Același document fiscal nu poate fi folosit de mai multe ori de către aceeași persoană care, în etapa validării și/ sau în cazul în care i se solicită pentru verificări anti-fraudare, se poate identifica în mod unic prin datele personale (nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail) si/sau chiar prin codul numeric personal (dacă va fi cazul) doar o singură dată, indiferent de combinarea între ele a datelor personale indicate mai sus..

  10. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se poate solda cu blocarea și eliminarea definitivă a Participantului în cauză și/sau anunțarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constată că un Participant a efectuat înscrieri folosind date personale ale altui titular și este suspect de fraudă, Organizatorul își rezervă dreptul să (i) solicite lămuriri și orice documente relevante, (ii) invalideze toate înscrierile din Campanie efectuate de Participantul suspect de fraudă, (iii) blocheze, pe toată Perioada Campaniei, participările (identificate prin datele sale personale) folosite de Participantul suspect de fraudă pentru înscrierea în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida și de a nu livra premii acelor Participanți care încearcă fraudarea Campaniei, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.

  11. Organizatorul direct sau prin Agenția Online nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului și/sau în care, din cauza timpului limitat până la încheierea Campaniei, procedurile de verificare pentru orice situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârsit iar participanții implicați în verificări nu pot fi înscriși sau validați și după caz nu pot intra în baza de date pentru atribuirea premiilor disponibile la momentul respectiv.

  12. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

  13. Desemnarea castigatorilor se va realiza prin mecanismul momentelor câștigătoare, conform procedurii stabilite in art. 6.3 si 6.4. din prezentul Regulament.

  14. Toți participantii ale căror înscrieri sunt declarate câștigătoare pe website vor primi un e-mail automat pe adresa de e-mail furnizată în pasul descris la art. 5.1.2., lit. d, prin care vor primi detalii despre premiul câștigat în cadrul Campaniei și despre procedura validare și de intrare în posesie a acestuia, după cum urmează:

  Dragă {​numele potențialului câștigător}​, felicitări! Ești potențialul câștigător al unui disc de vinil gold ediție limitată și un pick-up stereo. În următoarele 5 zile lucrătoare vei fi contactat telefonic pentru detalii despre validarea premiului. Ține telefonul la îndemână! Dacă ai întrebări, citește secțiunea de întrebări frecvente sau contactează-ne.

  Din partea întregii echipe, îți mulțumim că îți începi ziua cu cerealele LION!

  1.  

  15.Organizatorul va publica pe website-ul https://kingofthejingle.info numele si prenumele castigatorilor, precum și premiile câștigate de aceștia, în conformitate cu obligația impusă de lege privind campaniile publicitare, în termen 30 de zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor, fiind astfel o etapă obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

  SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

  1.  

  1. In cadrul Campaniei, Nestlé va acorda, prin intermediul Agentiei Online, prin mecanismul momentelor câștigătoare, urmatoarele premii:

   

  Premiu acordat

  Denumirea individuală a premiilor

  Valoare unitara
  (lei) inclusiv TVA

   

  Valoarea totală per premiu (lei, cu TVA)

  Numar total de premii

  Valoare totala a premiilor
  (lei) inclusiv TVA

  Disc vinil Gold Limited Edition LION King of the Jingle si Pick-up

  Pick-up stereo AKAI ATT-11BTN

  330,40

   

   

  377,23

   

  100

   

  37.723

  Disc vinil Gold Limited Edition LION King of the Jingle

  46,83

  1.  

  2. Valoarea totala a celor 100 de premii este de 37.723 lei, inclusiv TVA.   

  Descrierea premiilor:

  Un premiu conține:

  a. Un (1) pick-up stereo AKAI ATT-11BTN, conexiune Bluetooth 5.0, Input RCA audio out, Aux-in input si slot pentru card SD si USB.

  b. Un (1) disc vinil Gold Limited Edition LION King of the Jingle, auriu, 12 inch, 45 rpm, cu husă pliată.

  1.  

  3. Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor de către Agenția Online, în baza momentelor câștigătoare și într-un mod aleatoriu, după cum urmează:

  4. Momentele câștigătoare (definite sub formă: dată, oră, minut, secundă) vor fi stabilite înainte de începerea Campaniei, prin alocare aleatorie printr-un program computerizat de extragere aleatorie automată.

  5. Dacă un moment câștigător este ora 15 (oră): 01 (minute): 25 (secunde), câștigător este primul participant care face o înscriere validă, a urmat cu succes toți pașii de înscriere așa cum sunt descriși în prezentul Regulament Oficial, imediat după momentul câștigător definit mai sus.

  6. Dacă un participant va efectua o înscriere în timpul sau imediat după un moment câștigător desemnat (definit dată, oră, minut, secundă), conform art. 6.3, va primi prin e-mail (pe adresa introdusă în formularul de înscriere) un mesaj câștigător (în funcție de premiul câștigat, conform art. 5.14), respectiv va primi informatii despre procedura de validare în vederea acordării premiului. Procedura de validare a potențialului câștigător și procedura de acordare a premiului sunt detaliate în Secțiunea 7 a prezentului Regulament Oficial.

  7. Un participant unic poate câștiga maximum un (1) premiu pe toată perioada de desfășurare a Campaniei, indiferent de numărul documentelor fiscale înregistrate și/sau de combinațiile datelor cu caracter personal posibile, dar care conduc la aceeași persoană fizică (identificabilă prin date  oficiale precum CNP sau serie/nr CI, care vor fi solicitate doar dacă este necesar).

  8. În cazul în care un Participant a câștigat deja, la data desemnării sale drept câștigător, numărul maxim de premii pe care un Participant îl poate câștigă în cadrul prezenței Campanii, potrivit paragrafului precedent, acesta nu mai are dreptul de a mai fi desemnat drept câștigător, iar Organizatorul va invalida participările ulterioare momentului în care acesta a câștigat deja numărul maxim de premii. În acest caz, Organizatorul va proceda la validarea uneia dintre rezervele extrase.

  9. Pentru a fi validat si/sau intra în posesia premiilor, participanții sunt obligați să păstreze documentele fiscale care au rezultat în urmă achiziției produselor și să verifice că informațiile de pe acestea privind datele documentului, produsele participante* și numărul acestora să fie lizibile si clare. Pentru a fi validat și/sau a intra în posesia premiului, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, conform prezentului Regulament Oficial. Participantul este responsabil să verifice că documentul fiscal este emis in perioada campaniei și prezintă informații clare despre numele și numărul de produse participante. Participantul este responsabil să păstreze documentul fiscal în condiții optime de lizibilitate până la validarea premiului.

  * Pentru îndeplinirea criteriilor de validare, este obligatoriu ca documentul fiscal să conțină denumirea Produselor Participante. Nu vor fi luate în considerare documentele fiscale care nu justifică achiziția de Produse Participante la Campanie.

  1.  

  10. În scopul validării și intrării în posesie a premiilor participanții trebuie să păstreze, până la intrarea în posesia premiului, obligatoriu documentul fiscal în original aferent fiecărei înscrieri, astfel încât, în cazul revendicării premiului, să poată prezenta sau preda în original acest element identificator. În situația în care Organizatorul solicită unui participant să facă dovada deținerii documentului fiscal acesta va oferi un termen de 2 (două) zile lucrătoare, indiferent de motivul invocat de Organizator, participantul are obligația să răspundă solicitării în termenul acordat, sub sancțiunea anulării înscrierii si eventualelor premii aferente acelei inscrieri.

  11. Premiile din aceasta Campanie nu sunt transmisibille si nu pot fi inlocuite. In mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicarii si a utilizarii premiilor.

  12. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.

  13. Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant sau se înscriu mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei  raman la dispozitia Organizatorului.

  14. Organizatorul nu are nicio obligație, sub nici o formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui.

  15. Pentru a intra in posesia premiului, Participantii sunt obligati sa permita verificarea in original a documentului fiscal de catre Organizator sau de catre reprezentantii acestuia (spre exemplu, curierul care este trimis pentru a ridica documentul fiscal sau cand livreaza premiul).

  16. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

  17 Organizatorul își rezervă dreptul ca în situația în care din motive independente de el, nu poate oferi în termenul prevăzut în regulament premiul indicat ca fiind câștigat de către participant, să poată oferi ca premiu un produs similar ca funcționalitate sau din aceeași categorie de produse, având o valoare comercială echivalentă.

  18. Daca e cazul, premiile in produse acordate de catre Organizator in cadrul Campaniei beneficiaza de garantie comerciala doar conform conditiilor stabilite de catre comerciantul produselor acordate ca premiu si doar in termenul comunicat de comerciantul produselor, care incepe sa curga de la data achizitiei respectivelor produse de catre Organizator sau de catre subcontractantii ori prepusii sai. Garantia de conformitate a produselor este prevazuta de legislatia incidenta.

  19. Orice material comunicat de catre Participanti in cadrul prezentei Campanii, sub orice forma (video, audio, text), in orice mediu (online, offline) trebuie sa respecte conditiile prezentului Regulament, reglementarile legale si bunele moravuri, sa aiba un continut decent, licit, nediscriminatoriu si relevant pentru prezenta Campanie si sa nu incalce orice drepturi, inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuala, a unor terte parti. Participantul este in integralitate raspunzator pentru materialele comunicate si prejudiciile cauzate prin utilizarea si/sau diseminarea ilegala/in dauna unor terti a acestora, garanteaza ca detine drepturi depline si nelimitate vizand materialele participante. In cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune masuri de remediere necesare precum, fara a se limita la, eliminarea din Campanie si pana la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.

  SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INITIALA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

  1.  

  1. Până la validarea finală, un Participant ce a fost desemnat drept câștigător va fi numit “Potențial Câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final: revendicare inițială, prevalidare electronică și validare finală. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a oricărei din cele trei etape de către un potențial câștigător, conduce la invalidarea acestuia.

  A. Revendicare inițială:

  1.  

  2. Potențialul câștigător va fi contactat telefonic, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la e-mailul care anunță câștigul, pe numărul de telefon înregistrat în formular la momentul participării, oferindu-se informații despre modalitatea de revendicare a premiului câștigat. Agentia va efectua maximum 3 incercari in acest termen si in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat conform situatiilor exemplificate la art. 9.3, lit. c, acestuia i se va trimite un mesaj text de notificare, fiind anuntat ca are termen 24 de ore din acel moment pentru a contacta Agentia in vederea parcurgerii etapelor de validare.

  1.  

  3. In cazul in care potentialul castigator nu contacteaza Agentia in termenul specificat, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate respectandu-se aceeasi procedura mentionata in prezentul capitol.

  4. Pentru revendicarea premiului, fiecărui potențial câștigător i se va solicita să:

  5. Își exprime acordul expres și neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derulării Campaniei, în vederea exclusivă a atribuirii și livrării premiului.

  6. Comunice dacă este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate în această Campanie sau rudă de gradul I cu o persoană angajată;

  7. Confirme următoarele date: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail;

  8. Comunice data nașterii.

  9. Confirme deținerea în original a documentului fiscal de achiziție a Produsului/ Produselor Participant/e.

  10. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților în original, documentul fiscal de achiziție înscris, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții va duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la liberă alegere a Organizatorului.

  B. Prevalidare electronică:

  1.  

  11. În urma revendicării inițiale descrise mai sus, pentru prevalidarea electronică, Organizatorul va solicita Potentialului Castigator transmiterea prin e-mail, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele date suplimentare necesare derularii Campaniei, trimise prin e-mail, la adresa [email protected], respectiv: imaginea documentului fiscal si adresa de livrare a premiului.

  12. Pentru a fi considerat valid, documentul fiscal trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

  13. sa fie lizibil, nedeteriorat, original

  14. sa contina in mod vizibil, lizibil si nefalsificat informatiile privind numele magazinului emitent, numarul documentului fiscal, data documentului fiscal, denumirea Produselor Participante achizitionate.

  15. data documentului fiscal sa fie in Perioada Campaniei (sau cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 22.07.2021 (conform art. 5.5) si anterioara inscrierii in Campanie.

  C. Validarea finală:

  1.  

  16.În cazul în care pașii de prevalidare au decurs corespunzător și potențialul câștigător face dovada deținerii în original a documentului fiscal de achiziție în baza căruia s-a efectuat înscrierea, în perioada și în termenul condiționate de Regulament, potențialul câștigător devine câștigător și are dreptul de a intra în posesia premiului iar Organizatorul, prin intermediul Agentiei, efectuează livrarea premiului în maximum 60 de zile lucrătoare de la data prevalidarii premiului. Agenția se obligă să returneze Câștigătorului, odată cu livrarea premiului, și documentul fiscal original, în cazul în care acesta a fost solicitat pentru validare.

  17. În vederea acordării premiului de către împuternicitul Agenției (curierul), se va semna și se va completa cu datele personale ale câștigătorului un proces-verbal de predare-primire premiu. Odată cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

  1. În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial câștigător, premiul acestuia va fi invalidat:
  2. Un potential castigator nu prezinta si/sau nu detine documentul fiscal in original;
  3. un potențial câștigător furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate; sau
  4. un potențial câștigător nu revendică premiul în termenul acordat; sau
  5. un potențial câștigător nu prezintă documentația solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau
  6. un potențial câștigător nu a achiziționat pe documentul fiscal trimis la revendicare, Produse Participante, in Perioada Campaniei sau cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 22.07.2021 (conform art. 5.5).
   1. Pentru acuratețea informațiilor și în scopul unor ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice, formularele electronice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție și participanți sau Organizator și participanți, vor fi înregistrate.
   2. În situația în care unul sau mai mulți participanți își vor exprimă dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi o adresă de e-mail, prin intermediul cărora pot comunică în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului o adresă adresă de e-mail sau una poștală unde pot primi corespondența, în caz contrar premiul nu poate fi acordat. Participantul își asumă responsabilitatea întârzierilor furnizorului de corespondență în cazul în care comunicările nu ajung în termenele stabilite prin prezentul Regulament.
   3. Revendicarea premiilor Campaniei nu implică automat obligativitatea participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.
   4. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi înlocuit cu alte premii, excepție făcând situația prevăzută la 6.14. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

  SECTIUNEA 8. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

  1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unui document fiscal care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
  2. Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale  precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

  SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

  1. Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nicio răspundere si nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate nu va influența acordarea premiului de către Organizator.
  2. Organizatorul și Agențiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.
  3. Organizatorul Campaniei și Agențiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
  4. Documentele fiscale care au făcut subiectul unor încercări în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau la un alt număr decat cel comunicat;
  5. Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;
  6. Situațiile în care numarul de telefon sau adresa de email cu care s-a înscris un Participant nu pot fi identificate (cont email inactiv, blocat, numărul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și/sau nu se corelează cu celelalte date ale Participantului unic și ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie în timpul precizat în Regulament conform regulilor prevazute in Regulament;
  7. Situațiile în care mai multe persoane revendică cu acelasi document fiscal care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativă că:
  1. deține documentul fiscal în original ce conține numărul de document fiscal care a stat la baza alocării premiului; și
  1. este titularul și beneficiarul unic al datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
  1. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la înscriere;
  2. Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decât Produsele Participante.
   1. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.
   2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
   3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, inclusiv cu privire la datele cu caracter personal folosite, înscrierile respective vor fi anulate.
   4. Prin înscrierea în Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunostință și este de acord cu, urmatoarele:

  a) Participantul este singurul raspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

  b) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului și că este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;

  1. Organizatorul și Agențiile implicate în Campanie:

  a) nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiilor;

  b) sunt exonerați de către Participanți, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzănd, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

  c) nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanți unor terți în legatură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

   

  SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

  1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.
  2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de achizitia Produsului Participant/ Produselor Participante, accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie pe website, cheltuieli postale etc.).

   

  SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  1. Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

   

  Persoană vizată

  Date cu caracter personal

  Scop

  Participant

  Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail

  Înscriere

  Potențial Câștigător

  Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail, Data Nașterii

  Revendicarea si prevalidarea telefonica.

  Câștigător

  Nume, Prenume, Număr de telefon, Data Nașterii, Adresă poștală, semnătura pe PV

  Acordare și expediere premii

   

  1. Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestlé privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.
  2. Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.
  3. Baza de date realizată că urmare a derulării prezentei Campanii reprezintă proprietatea Organizatorului, care oferă drept de acces corespunzător sarcinilor Agențiilor, în calitate de împuterniciți privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a-și îndeplini obligațiile în privința derulării prezentei Campanii.
  4. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.
  5. Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.
  6. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.
  7. In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.
  8. Fiecare participant confirmă că a înțeles că prezenta Campanie se desfășoară prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale offline și online (precum, fără a se limită la, formulare și conturi deținute de website-uri, rețele de socializare, messagerie instant, programe computerizate de extragere aleatorie automată, aplicatii de monitorizare de tip cookie etc). Aceste platforme și/sau aplicații online publică și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informă cu privire la acestea, Organizatorul și/sau Agențiile neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezența Campanie.
  9. Revendicare premiilor Campaniei, nu implică obligativitatea Participanților de a-și exprimă acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsura în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.
  10. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competențe în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul si CPW pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup).
  11. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.
  12. Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail [email protected]é.com.
  13. Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.
  14. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.
  15. Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentie, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 3 ani si 6 luni si pana la 6 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentie pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia.

  SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

  1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
  2. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

  SECTIUNEA 13. SESIZARI SI LITIGII

  1. In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail [email protected]é.com sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.
  2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

  SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

  1. In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
  2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.
  3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:
  4. pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
  5. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
  6. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
  7. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

  Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public.

  Organizator,

  NESTLÉ ROMANIA S.R.L.

  Prin imputernicit,

  MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L.

  Hai săvorbim

  Cum pot identifica alimentele care conțin cereale integrale?

  Retine doua lucruri: • Cauta ambalajele pe care termenul "integral"este trecut alaturi de numele cerealei, cum ar fi "grau integral" sau "paine integrala". • In cazul alimentelor care contin mai mult de un singur ingredient, verifica daca cerealele integrale sunt trecute la inceputul listei de ingrediente. Cu cat acestea sunt mentionate mai la inceputul listei, cu atat cerealele integrale au o pondere mai mare in reteta. Si fii atent si la procentajul de cereale integrale. In lista de ingrediente ar trebui sa apara mentionat si acest aspect.

  Care dintre cerealele Nestlé conțin cereale integrale?

  Toate cerealele Nestlé pentru micul dejun care au pe ambalaj simbolul verde contin cereale integrale; aceasta este garantia cerealelor integrale. Contin cel putin 8 g de cereale integrale per portia de 30 g. Pe toate ambalajele este trecuta lista ingredientelor, unde este indicata cantitatea exacta. Am reusit sa facem din cerealele integrale ingredientul principal al tuturor cerealelor Nestlé preferate de copii.

  Ce ar trebui să conțină un mic dejun complet?

  Un mic dejun complet ar trebui sa contina alimente din toate grupele alimentare. De exemplu, ar putea arata asa: • 1 portie de cereale care contin carbohidrati • 1 portie de lactate care contin proteine si calciu • 1 portie de fructe proaspete care contin vitamine • 1 pahar cu apa pentru hidratare • Optional, o sursa suplimentara de proteine.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.