REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
  „Nestlé Xbox Promo”

  Perioada campaniei: 01.11.2021 – 01.07.2022

  SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1.1 Campania promoțională Nestlé Xbox Promo (denumită în continuare “Campania”) este organizată de NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, cu număr în Registrul Comerțului J40/10813/2010, CUI 8184502, având INFOLINE Nestlé România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită, apelabilă din orice rețea națională fixă sau mobilă).

  1.2 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe www.nestle-cereals.com/xboxgames, sau poate fi pus la dispoziție  (i) în baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania 0800.863.785, (ii) prin e-mail la [email protected], sau (iii) pe baza unei solicitări scrise  in atenția Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

  1.3 Redactarea și autentificarea Regulamentului Oficial și expedierea premiilor fizice vor fi realizate și operate prin intermediul societății MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comercială cu sediul în Romania, București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumită în continuare „Agenția”.

  1.4. Coordonarea mecanismului și înscrierilor, extragerilor momentelor câștigătoare, gestiunea bazei de date aferente derulării Campaniei și desemnarea electronică a câștigătorilor, revendicarea, validarea câștigătorilor, precum și tragerile la sorți vor fi realizate și operate prin intermediul societății Qualifio, cu sediul în Place de l'Université, 16 in 1348 Louvain-La-Neuve, BELGIA , înscrisă în Camera Comerțului, cu numărul 0822741924, număr de identificare fiscală BE0822.741.924 denumită în continuare „Agenția Online”.

  1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

  SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI

  1.  

  1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Romaniei, în conformitate cu prezentul Regulament.

  2. Campania se va desfășura în perioada 01.11.2021, ora 00:00:01 – 01.07.2022 inclusiv, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanții se pot înscrie în Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

  SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MĂRCI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE)

  •  

  1. Produsele Nestlé participante la Campanie (în continuare “Produse Participante”), sunt oricare produse din gama de batoane și cereale Nestlé Cereale, cu sau fără ambalaj promoțional, anume:

  • Nesquik Banana Crush 350g
  • Cini Minis Churros 400g
  • NESQUIK Maxi Choco 25g
  • NESQUIK cereale de mic dejun 250g
  • NESQUIK baton de cereale de mic dejun 25g
  • NESQUIK cereale de mic dejun 500g (cu sau fara ambalaj promo)
  • NESQUIK DELICE baton de cereale de mic dejun 23g
  • NESQUIK Alphabet cereale de mic dejun 460g
  • NESQUIK COCOACRUSH cereale de mic dejun 350g
  • NESQUIK MIX cereale de mic dejun 225g
  • NESQUIK MIX cereale de mic dejun 460g
  • CINI-MINIS cereale de mic dejun 250g
  • CINI-MINIS baton de cereale de mic dejun 25g
  • CINI-MINIS cereale de mic dejun 500g (cu sau fara ambalaj promo)
  • CINI-MINIS CRAZYCRUSH cereale de mic dejun 350g
  • CHOCAPIC cereale de mic dejun 250g
  • CHOCAPIC baton de cereale de mic dejun 25g
  • CHOCAPIC cereale de mic dejun 500g (cu sau fara ambalaj promo)
  • CHEERIOS cereale de mic dejun 250g
  • CHEERIOS HONEY baton de cereale de mic dejun 22g
  • CHEERIOS cereale de mic dejun 500g (cu sau fara ambalaj promo)
  • COOKIE CRISP cereale de mic dejun 250g
  • COOKIE CRISP cereale de mic dejun 500g (cu sau fara ambalaj promo)
  • LION cereale de mic dejun 250g
  • LION cereale de mic dejun 500g (cu sau fara ambalaj promo)
  • LION WILDCRUSH cereale de mic dejun 350g
  • CHOCAPIC cereale de mic dejun 650g
  • CINI-MINIS cereale de mic dejun 650g
  • NESQUIK cereale de mic dejun 650g
   1. Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt menționate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie.

  SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  1.  

  1. Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.1 (în continuare “Participanții”).

  2. La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

  a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului și/sau ai Agențiilor;

  b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției, colaboratori ai Organizatorului, Agențiilor și/sau, dacă e cazul, magazinelor participante;

  c) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/soră).

  d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezentei

  SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

  1.  

  1. Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie:

  1. Să achiziționeze, în perioada de desfășurare a Campaniei (conform Secțiunii 2 a prezentului Regulament), cel puțin 1 (un) Produs Participant Nestlé și să păstreze documentul fiscal in original.

  2. Să acceseze de pe orice dispozitiv cu acces la internet website-ul www.nestle-cereals.com/xboxgames (în continuare ”Website-ul”) în vederea parcurgerii procedurii de înscriere, după cum urmează:

  3. Să selecteze țara, respectiv România.

  4. Să-și exprime consimțământul cu privire la politica de utilizare cookies. Pentru implementarea campaniei și verificarea înscrierilor, website-ul are implementat aplicații tehnice specifice (inclusiv aplicații cookie) pentru a monitoriza înscrierile participanților, cât și/sau datele cu caracter personal ale fiecărui participant, prelucrate în scopul implementării campaniei.

  5. Să acceseze butonul ”PARTICIPĂ” din ecranul principal al website-ului Campaniei.

  6. Să-și completeze datele personale în câmpurile formularului de participare disponibil pe website (prenume, nume, număr de telefon, adresă de email) și să-și exprime acordul asupra Regulamentului Oficial, asupra Notei de Informare și prelucrare a datelor cu caracter personal și consimțământul asupra vârstei de peste 18 ani.

  7. Să înscrie numărul și data documentului fiscal care atestă condiția de participare descrisă la articolul 5.1.

  8. Să încarce imaginea documentului fiscal care atestă condiția de participare descrisă la art. 5.1. și să păstreze documentul fiscal in original pentru eventuale verificări ulterioare, în caz de câștig. Imaginea documentului fiscal trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 5.3.8. 

  3. Să acceseze butonul ”TRIMITE”, în vederea finalizării înscrierii.

  4. În contextul prezentei Campanii, noțiunea de document fiscal reprezintă înscrisul justificativ, atât juridic cât și fiscal, al achiziției (bon fiscal, chitanță fiscală/factură fiscală in regim special care circulă fără chitanță la încasare emisă exclusiv pe numele unei persoane fizice) emis de o societate din România (comerciant), la data efectuării achiziției, prin care Participantul poate face dovada achiziționării, în calitate de persoană fizică (consumator), a minimum un (1) Produs Participant. Documentul fiscal trebuie să aibă o dată de emitere în perioada de desfășurare a Campaniei, iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie.

  5. Pentru a putea fi înscrisă în campanie, fotografia documentului fiscal trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

  1. să fie clară, lizibilă, neechivocă;

  2. să se poată identifica entitatea emitentă, data emiterii documentului fiscal și denumirea completă a Produsului Participant;

  3. să fie încărcată în format .jpg, .png.

  4. Pe lângă Produsul/ Produsele Participant/e, este permis să apară și alte produse pe documentul fiscal participant.

  5. În cazul în care participantul identifică produsul participant cu sau fără ambalaj promoțional și îl achizitionează înainte de perioada campaniei, acesta poate fi înregistrat în campanie dacă documentul fiscal este emis cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 18.10.2021.

  6. Un participant unic se identifică în mecanismul automatizat de înscriere în Campanie prin adresa IP a dispozitivului prin intermediul căruia s-a efectuat înscrierea și prin numărul de telefon de pe care se efectuează înscrierea. Un participant unic are dreptul la maximum 1 (o) înscriere validă pe zi. Organizatorul își rezervă dreptul sa investigheze, putând cere date suplimentare (inclusiv copie document de identitate) în cazul în care suspectează tentative de fraudare. Pentru evitarea oricărui dubiu, situațiile/participările concluzionate de către Organizator ca tentative de fraudă vor putea fi invalidate iar participantul nu va putea intra în posesia unui eventual premiu.

  7. Un participant unic (definit prin adresa IP a dispozitivului prin intermediul căruia a efectuat înscrierea) are dreptul la o (1) singură înscriere pe zi. Website-ul limitează participarea la o singură participare în 24 ore folosind datele personale ale unui participant (mai sus menționate), aspect determinat prin aplicații tehnice de tip cookie specifice. Un document fiscal poate fi înscris o singură dată în cadrul prezentei campanii.

  8. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte conduce la imposibilitatea contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

  9. Fiecare participare unică în campanie (care se identifică prin adresa IP a dispozitivului prin intermediul căruia s-a efectuat înscrierea) trebuie să aibă la bază un document fiscal, identificat după numărul documentului fiscal, data acestuia și/sau unitatea comercială emitentă a acestuia. Același document fiscal nu poate fi folosit de mai multe ori de către aceeași persoană fizică căreia, dacă îi este solicitat pentru verificări anti-fraudare, se poate identifica în mod unic prin datele personale și/sau chiar prin codul numeric personal doar o singură dată, indiferent de combinarea între ele a datelor personale utilizate la înscriere.

  10. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a Participantului în cauză și/sau anunțarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Dacă se constată că un Participant a efectuat înscrieri folosind date personale  ale altui titular și este suspect de fraudă, Organizatorul își rezervă dreptul să (i) solicite lămuriri și orice documente relevante, (ii) invalideze toate înscrierile cu care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în Campanie, (iii) blocheze, pe toată Perioada Campaniei, participările (identificate prin datele sale personale) care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida și de a nu livra premii acelor Participanți care încearcă fraudarea Campaniei, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.

  11. Organizatorul direct sau prin Agenții nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului și/sau în care, din cauza timpului limitat până la încheierea Campaniei, procedurile de verificare pentru orice situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârsit iar participanții implicați în verificări nu pot fi înscriși sau validați și după caz nu pot intra în baza de date pentru atribuirea premiilor disponibile la momentul respectiv.

  12. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul mesajelor de răspuns/informare pe parcursul derulării prezentei Campanii promoționale, fără o notificare prealabilă și fără întocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

  13. Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin mecanismul momentelor câștigătoare , conform procedurii stabilite in art. 6.3 - 6.6. din prezentul Regulament.

  14. Toți participanții ale căror înscrieri sunt declarate câștigătoare ale unor premii acordate instant ( cod acces pentru Joc pentru calculator), prin intermediul momentelor câștigătoare, vor primi un e-mail automat pe adresa de e-mail furnizată în pasul descris la art. 5.1.2., lit. d, prin care vor primi detalii despre premiul câștigat în cadrul Campaniei, după cum urmează:

  Câștigător căști SteelSeries

  Felicitări! Ai câștigat un premiu: {Casti de gaming SteelSeries}

  În cazul în care ai câștigat căști de gaming, vei fi contactat telefonic in maximum 15 zile lucrătoare, pentru validarea documentului fiscal și pentru colectarea adresei de livrare a premiului.Dacă ai câștigat un cod Steam pentru PC, utilizează codul unic Xbox de mai sus și urmează instrucțiunile din acest PDF pentru a-ți ridica premiul!.

  Câștigător Joc Sea of thieves

  Felicitări! Ai câștigat un premiu: {Joc Sea of thieves. NOTEAZA codul de acces: XXXXXXX}

  Dacă ai câștigat un cod Steam pentru PC, utilizează codul unic Xbox de mai sus și urmează instrucțiunile din acest PDF pentru a-ți ridica premiul!. În cazul în care ai câștigat căști de gaming, vei fi contactat telefonic in maximum 15 zile lucratoare, pentru validarea documentului fiscal și pentru colectarea adresei de livrare a premiului.

  Câștigător Joc Ori and the will of wisps

  Felicitări! Ai câștigat un premiu: { Joc Ori and the will of wisps. NOTEAZA codul de acces: XXXXXXX }

  Dacă ai câștigat un cod Steam pentru PC, utilizează codul unic Xbox de mai sus și urmează instrucțiunile din acest PDF pentru a-ți ridica premiul!. În cazul în care ai câștigat căști de gaming, vei fi contactat telefonic in maximum 15 zile lucratoare, pentru validarea documentului si pentru colectarea adresei de livrare a premiului.

  Câșstigător Joc Super Lucky’s Tale

  Felicitări! Ai câștigat un premiu: { Joc Super Lucky’s Tale. NOTEAZA codul de acces: XXXXXXX }

  Dacă ai câștigat un cod Steam pentru PC, utilizează codul unic Xbox de mai sus și urmează instrucțiunile din acest PDF pentru a-ți ridica premiul!. În cazul în care ai câștigat căști de gaming, vei fi contactat telefonic in maximum 15 zile lucratoare, pentru validarea documentului și pentru colectarea adresei de livrare a premiului.

  Necâștigător

  NE PARE RĂU, NU AI CÂȘTIGAT DE DATA ACEASTA.

  CONECTEAZĂ-TE ȘI ÎNCEARCĂ DATA VIITOARE!

  Între timp, distrează-te cu jocul de realitate augmentată LUCKY, făcând clic pe „Joacă acum”.

  Depășirea limitei zilnice

  NE PARE RĂU! AI JUCAT DEJA ASTĂZI.

  Fă o pauză în joc și revino mâine pentru a participa din nou.

  1.  

  15. Organizatorul va publica pe website-ul www.nestle-cereals.com/xboxgames numele și prenumele câștigătorilor, precum și premiile câștigate de aceștia, în conformitate cu obligația impusă de lege privind campaniile publicitare, în termen 30 de zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor, fiind astfel o etapă obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

   

  SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

  1.  

  1. În cadrul Campaniei, Nestlé va acorda, prin intermediul Agenției Online, următoarele premii:

  Denumirea premiilor

   

  Mod

  acordare

  Număr premii

  Valoare unitară
  (lei) inclusiv TVA

  Valoare totală
  (lei) inclusiv TVA

  Căști gaming SteelSeries

  Momente câștigătoare 

  121

  267,31

  32.344,51

  Cod acces Joc pentru calculator Sea of Thieves

  Momente câștigătoare

  614

  139,22

  85.481,08

  Cod acces Joc pentru calculator New Super Lucky's Tale

  Momente câștigătoare

  614

  120,32

  73.876,48

  Cod acces Joc calculator Ori Will of the Wisps

  Momente câștigătoare

  614

  132,96

  81.637,44

  Total

  1963

  -

  273.339,51

   

  1.  

  2. Valoarea totală a celor 1963 de premii este de  273.339,51 lei, inclusiv TVA.  

  Descrierea premiilor:

  Căști SteelSeries

  Căști stereo versatile, dedicate pentru toate platformele de gaming, inclusiv PC, PS4, Xbox si Switch;cu

  Microfon noise cancelling ClearCast detașabil, certificat Discord pentru claritatea si naturalețea vocii redate; Controale intuitive pentru volum și microfon plasate direct pe cască; Tip căști: Portabile pe cap. Transfer de date: Cablu. Conectare: 3.5 mm Jack. Frecvența min.: 20 Hz. Frecvența max.: 20000 Hz. Sensibilitate: 100 dB. Impedanta nominală: 32 Ohm. Lungime cablu: 300 cm

  Cod acces pentru Joc Sea of thieves, marca Xbox

  -           Dimensiune de instalare PC – 27 GB

  -           Gen: Acțiune, Aventură

  -           Vârstă minimă recomandată: +12 ani

  Cod acces pentru Joc Ori and the will of wisps, marca Xbox

  -           Dimensiune de instalare PC – 10.05 GB

  -           Gen: Acțiune

  -           Vârstă minimă recomandată: +7 ani

  Cod acces pentru Joc Super Lucky’s Tale, marca Xbox

  -           Dimensiune de instalare PC: 8 GB

  -           Gen: Acțiune, Aventură

  -           Vârstă minimă reomandată: +3 ani

  Premiile Campaniei vor fi acordate câștigătorilor prin intermediul Agenției Online după cum urmează:

  Toate premiile vor fi acordate prin intermediul Agenției Online, în baza momentelor câștigătoare și într-un mod aleatoriu, pe toată durata Campaniei, conform procedurii detaliate mai jos:

  1. Momentele câștigătoare (definite sub formă: dată, oră, minut, secundă) vor fi stabilite înainte de începerea Campaniei, prin alocare aleatorie printr-un program computerizat de extragere aleatorie automată.
  2. Dacă un moment câștigător este ora 15 (oră): 01 (minute): 25 (secunde), câștigător este primul participant care face o înscriere validă, a urmat cu succes toți pașii de înscriere așa cum sunt descriși în prezentul Regulament Oficial, imediat după momentul câștigător definit mai sus.

  3. Dacă un participant va efectua o înscriere în timpul sau imediat după un moment câștigător desemnat (definit dată, oră, minut, secundă), conform art. 6.3, va primi prin e-mail (pe adresa introdusă în formularul de înscriere) un mesaj câștigător (în funcție de premiul câștigat, conform art. 5.14), respectiv va primi informații despre procedura de validare în vederea acordării premiului. Procedura de validare a potențialului câștigător și procedura de acordare a premiului sunt detaliate în Secțiunea 7 a prezentului Regulament Oficial.

  4. Pentru a intra în posesia premiilor, participanții sunt obligați să păstreze documentele fiscale care au rezultat în urmă achiziției produselor și să verifice că informațiile de pe acestea privind datele documentului, produsele participante* și numărul acestora să fie lizibile și clare. Pentru a fi validat și/sau a intra în posesia premiului, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, conform prezentului Regulament Oficial. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica documentul fiscal al cărui imagine a fost înscrisă în Campanie, dacă va constata eventuale neconcordanțe, tentative de fraudă sau dacă imaginea nu respectă prevederile prezentului Regulament (art. 5.3). Participantul este responsabil să verifice că documentul fiscal este emis în perioada campaniei și prezintă informații clare despre numele și numărul de produse participante. Participantul este responsabil să păstreze documentul fiscal în condiții optime de lizibilitate până la validarea premiului, pentru eventuale verificări solicitate de Organizator, dacă e cazul.

  * Pentru îndeplinirea criteriilor de validare, este obligatoriu ca documentul fiscal să conțină denumirea Produsului Participant/ Produselor Participante. Nu vor fi luate în considerare documentele fiscale care nu justifică achiziția de Produse Participante la Campanie.

  1.  

  5. În scopul validării și intrării în posesie a premiilor participanții trebuie să păstreze, până la intrarea în posesia premiului, obligatoriu documentul fiscal în original aferent fiecărei înscrieri, astfel încât, în cazul solicitărilor Organizatorului, să poată prezenta sau preda în original acest element identificator. În situația în care Organizatorul solicită unui participant să facă dovada deținerii documentului fiscal acesta va oferi un termen de 2 (două) zile lucrătoare, indiferent de motivul invocat de Organizator, participantul are obligația să răspundă solicitării în termenul acordat, sub sancțiunea anulării înscrierii si eventualelor premii aferente acelei înscrieri.

  6. Premiile din această Campanie nu sunt transmisibille și nu pot fi înlocuite. În mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicării și a utilizării premiilor.

  7. Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate și expediate doar pe teritoriul României.

  8. Dacă pe Perioada Campaniei nu se înscrie/nu participă niciun Participant sau se înscriu mai puțini Participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei  rămân la dispoziția Organizatorului.

  9. Organizatorul nu are nicio obligație, sub nici o formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui.

  10. Pentru a intra în posesia premiului, Participanții sunt obligați să permită verificarea în original a documentului fiscal de către Organizator/ de către reprezentanții acestuia (spre exemplu, curierul care este trimis pentru a ridica documentul fiscal sau când livrează premiul) și/sau să accepte transmiterea electronică a unei noi imagini a documentului fiscal câștigător, la adresa de email indicată de Organizator.

  11. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire juridicară pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

  12. Organizatorul își rezervă dreptul ca în situația în care din motive independente de el, nu poate oferi în termenul prevăzut în regulament premiul indicat ca fiind câștigat de către participant, să poată oferi ca premiu un produs similar ca funcționalitate sau din aceeași categorie de produse, având o valoare comercială echivalentă.

  13. Dacă e cazul, premiile în produse acordate de către Organizator în cadrul Campaniei beneficiază de garanție comercială doar conform condițiilor stabilite de către comerciantul produselor acordate ca premiu și doar în termenul comunicat de comerciantul produselor, care începe să curgă de la data achiziției respectivelor produse de către Organizator sau de către subcontractanții ori prepușii săi. Garanția de conformitate a produselor este prevazută de legislația incidentă.

  14. Orice material comunicat de către Participanți în cadrul prezentei Campanii, sub orice formă (video, audio, text), în orice mediu (online, offline) trebuie să respecte condițiile prezentului Regulament, reglementările legale și bunele moravuri, să aibă un conținut decent, licit, nediscriminatoriu și relevant pentru prezenta Campanie și să nu încalce orice drepturi, inclusiv de autor și/sau de proprietate intelectuală, a unor terțe părți. Participantul este în integralitate răspunzător pentru materialele comunicate și prejudiciile cauzate prin utilizarea și/sau diseminarea ilegală/în dauna unor terți a acestora, garantează că deține drepturi depline și nelimitate vizând materialele participante. În cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune măsuri de remediere necesare precum, fără a se limita la, eliminarea din Campanie și până la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.

  SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

  1.  

  1. Până la validarea finală, un Participant ce a fost desemnat drept câștigător va fi numit “Potențial Câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a oricărei din cele două etape de către un potențial câștigător, conduce la invalidarea acestuia.

  A. Prevalidare electronică:

  1.  

  2. Câștigătorii premiilor constând în jocuri pentru calculator vor fi validați de către Agenția Online, dacă se constată că documentul fiscal utilizat la înscriere respectă condițiile prezentului Regulament Oficial. Până la finalizarea verificărilor, aceștia vor fi numiți “Potențiali Câștigători”. Dacă documentul fiscal înscris pe website respectă prevederile Regulamentului Campaniei și Organizatorul nu solicită verificarea concordanței între documentul fiscal pe care potențialul câștigător are obligația să-l dețină în original, atunci potențialii câștigători vor deveni Câștigători.

  3. Câștigătorii premiilor constând în căști vor fi contactați prin email, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la e-mailul care anunță câștigul, pe adresa de email înregistrată în formular la momentul participării, oferindu-se informații despre modalitatea de revendicare a premiului câștigat. Pentru revendicarea premiului, fiecărui potențial câștigător i se va solicita să transmită numele, prenumele și numărul de telefon (pentru verificarea concordanței între datele înscrise pe website) și, în plus,  adresa de livrare a premiului. Dacă documentul fiscal înscris pe website respectă prevederile Regulamentului Campaniei și Organizatorul nu solicită verificarea concordanței între documentul fiscal pe care potențialul câștigător are obligația să-l dețină în original, atunci potențialii câștigători vor deveni Câștigători.

  4. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților în original documentul fiscal de achiziție înscris, dacă e cazul, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții va duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la liberă alegere a Organizatorului.

  5. Pentru a fi considerat valid, documentul fiscal trebuie să respecte următoarele condiții:

  1. să fie lizibil, nedeteriorat, original

  2. să conțină în mod vizibil, lizibil si nefalsificat informațiile privind numele magazinului emitent, numărul documentului fiscal, data documentului fiscal, denumirea Produselor Participante achizționate.

  3. data documentului fiscal să fie în Perioada Campaniei (sau cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 18.10.2021 (conform art. 5.5) și anterioară înscrierii în Campanie.

  B. Validarea finală:

  1.  

  6. În cazul în care pașii de prevalidare au decurs corespunzător și se constată că potențialul câștigător  a înscris un document fiscal valid SAU face dovada deținerii în original a documentului fiscal de achiziție în baza căruia s-a efectuat înscrierea, în perioada și în termenul condiționate de Regulament (după caz), potențialul câștigător devine câștigător și are dreptul de a intra în posesia premiului.

  7. Premiile constând în jocuri pentru calculator nu se transmit fizic, ci se acceseaza online, cu ajutorul codului de acces inclus în textul de răspuns afișat de website pentru fiecare înscriere câștigătoare a unui joc pentru calculator, și urmând instrucțiunile oferite în fișierul pdf accesibil în aceeași pagină web de răspuns. Același fișier pdf cu instrucțiuni (dar nu și cu codul de acces) este trimis automat de website fiecărui câștigător, la adresa de e-mail înregistrată de către participant în formularul de înscriere web.

  8. Premiile constând în căști vor fi livrate prin curier, prin intemediul Agenției, în termen maxim de 60 de zile lucrătoare de la data validării. Agenția se obligă să returneze Câștigătorului, odată cu livrarea premiului, și documentul fiscal original, în cazul în care acesta a fost solicitat pentru validare. În vederea acordării premiului constând în căști de către împuternicitul Agenției (curierul), se va semna și se va completa cu datele personale ale câștigătorului un proces-verbal de predare-primire premiu. Odată cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

  9. În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial câștigător, premiul acestuia va fi invalidat:

  6. Un potențial câștigător nu prezintaă și/sau nu deține documentul fiscal în original;

  7. un potențial câștigător furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate; sau

  8. un potențial câștigător nu revendică premiul în termenul acordat; sau

  9. un potențial câștigător nu prezintă documentația solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau

  10. un potențial câștigător nu a achiziționat pe documentul fiscal trimis la revendicare, Produse Participante, in Perioada Campaniei sau cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 18.10.2021 (conform art. 5.5).

  11. Pentru acuratețea informațiilor și în scopul unor ulterioare verificări, comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție și participanți sau Organizator și participanți se vor stoca.

  12. Revendicarea premiilor Campaniei nu implică automat obligativitatea participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

  13. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi înlocuit cu alte premii, excepție făcând situația prevăzută la 6.14. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

  SECȚIUNEA 8. ERORI ȘI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZĂTOARE

  1.  

  1. Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unui document fiscal care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

  2. Organizatorul, Agenția și vânzătorii cu amănuntul ai Produselor Participante sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale  precum și pentru elemente componente necorespunzătoare.

  SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

  1.  

  1. Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nicio răspundere si nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate nu va influența acordarea premiului de către Organizator.

  2. Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligație de a întretine corespondența cu solicitanții unor revendicări de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar după termenele prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

  3. Organizatorul Campaniei și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

  4. Documentele fiscale care au făcut subiectul unor încercări în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau la un alt număr decât cel comunicat;

  5. Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;

  6. Situațiile în care numărul de telefon sau adresa de email cu care s-a înscris un Participant nu pot fi identificate (cont email inactiv, blocat, numărul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și/sau nu se corelează cu celelalte date ale Participantului unic și ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie în timpul precizat în Regulament conform regulilor prevăzute in Regulament;

  7. Situațiile în care mai multe persoane revendică cu același document fiscal care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativă că:

  • deține documentul fiscal în original ce conține numărul de document fiscal care a stat la baza alocării premiului; și
  • este titularul și beneficiarul unic al datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.
  1. Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la înscriere;
  2. Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decât Produsele Participante.

  4. Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (ora, minute) la care sunt recepționate, indiferent de data și ora trimiterii înscrierilor.

  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

  6. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, inclusiv cu privire la datele cu caracter personal folosite, înscrierile respective vor fi anulate.

  7. Prin înscrierea în Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunostință și este de acord cu, urmatoarele:

  a) Participantul este singurul raspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

  b) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului și că este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;

  1.  

  8. Organizatorul și Agențiile implicate în Campanie:

  a) nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiilor;

  b) sunt exonerați de către Participanți, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzănd, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

  c) nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanți unor terți în legatură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

  SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

  1.  

  1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

  2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de achiziția Produsului Participant/ Produselor Participante, accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie pe website, cheltuieli postale etc.).

  SECȚIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1.  

  1. Pentru implementarea prezentei Campanii, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal indicate în tabelul de mai jos:

  Persoană vizată

  Date cu caracter personal

  Scop

  Participant

  Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail

  Înscriere

  Potențial Câștigător

  Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail (pentru premiile constând în căști)

  Prevalidare electronica

  Validare finală

   

  Nume, Prenume, Adresă de e-mail (pentru premiile constând în jocuri video)

  Prevalidare electronică

  Validare finală

  Câștigător

  Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă poștală, semnătura pe PV

  Acordare și expediere premii

  Adresă de e-mail (pentru premiile constând în jocuri video)

  Acordare și transmitere electronică a premiilor

  1.  

  2. Prin simpla participare la această Campanie, Participanții înteleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agențiilor, în vederea organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru  îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) și Nota de informare Nestlé privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se găsește pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

  3. Participanții înteleg că prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Campaniei.

  4. Baza de date realizată că urmare a derulării prezentei Campanii reprezintă proprietatea Organizatorului, care oferă drept de acces corespunzător sarcinilor Agențiilor, în calitate de împuterniciți privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a-și îndeplini obligațiile în privința derulării prezentei Campanii.

  5. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

  6. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate de către Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, precum și de arhivare.

  7. Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție si Participanți sau Organizator si Participanți, pot fi înregistrate.

  8. În situația în care unul sau mai mulți Participanți își vor exprima dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax sau o adresă de e-mail unde pot primi corespondența, în caz contrar situația adusă la cunostință Organizatorului nu va putea fi rezolvată iar acesta își declină competența.

  9. Fiecare participant confirmă că a înțeles că prezenta Campanie se desfășoară prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale offline și online (precum, fără a se limită la, formulare și conturi deținute de website-uri, rețele de socializare, messagerie instant, programe computerizate de extragere aleatorie automată, aplicatii de monitorizare de tip cookie etc). Aceste platforme și/sau aplicații online publică și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul și/sau Agențiile neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezenta Campanie.

  10. Revendicare premiilor Campaniei, nu implică obligativitatea Participanților de a-și exprimă acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsura în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

  11. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competențe în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul si CPW pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup).

  12. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modaliățile indicate în mod expres prin Regulament participanții la campanie înțeleg că datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării Campaniei, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.

  13. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate și semnate, la adresa din București, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339 sau la adresa de e-mail [email protected].

  14. După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

  15. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral.

  16. Organizatorul și Agenția iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament. Pentru îndeplinirea de către Organizator și/sau de către Agenție, a obligațiilor legale, juridice și fiscale, datele de înregistrare ale Participanților vor fi colectate și reținute, după cum urmează: a) Datele câștigătorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate și/sau păstrate de Organizator și/sau Agenție pe durata și după încetarea campaniei, pe o durată de minimum 3 ani și 6 luni și până la 6 ani; b) Datele Participanților necâștigători vor fi prelucrate și/sau păstrate de către Organizator și/sau Agenție pe durata campaniei și pe o durată de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior menționat, Organizatorul si Agenția vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. Dacă termenul de 90 de zile calendaristice se împlineste intr-o zi nelucrătoare, acesta se va împlini în prima zi lucrătoare ulterioară acestuia.

  SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

  1.  

  1. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forță majoră definit conform Secțiunii 14, sau al imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

  2. Încetarea Campaniei înainte de termen va fi facută publică, prin aceeași modalitate în care a fost făcut public și prezentul Regulament Oficial.

  SECȚIUNEA 13. SESIZĂRI ȘI LITIGII

  1.  

  1. În vederea solutionării sesizărilor de orice natură, participanții la Campanie pot adresa Organizatorului, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la închiderea Campaniei, o solicitare telefonică, la numărul de infoline 0800.863.785 (linie telefonică gratuită) sau o cerere scrisă prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] sau prin poștă la adresa sediului social menționat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

  2. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

  SECȚIUNEA 14. FORȚA MAJORĂ

  1.  

  1. În scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a carui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

  2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice acest aspect Participanților în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin mijloace de comunicare disponibile.

  1. În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:

  2. pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie;

  3. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;

  4. tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

  5. orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

  Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Agentie în numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modif., fiind autentificat de un notar public.

  Organizator,

  NESTLÉ ROMANIA S.R.L.

  Hai săvorbim

  Cum pot identifica alimentele care conțin cereale integrale?

  Retine doua lucruri: • Cauta ambalajele pe care termenul "integral"este trecut alaturi de numele cerealei, cum ar fi "grau integral" sau "paine integrala". • In cazul alimentelor care contin mai mult de un singur ingredient, verifica daca cerealele integrale sunt trecute la inceputul listei de ingrediente. Cu cat acestea sunt mentionate mai la inceputul listei, cu atat cerealele integrale au o pondere mai mare in reteta. Si fii atent si la procentajul de cereale integrale. In lista de ingrediente ar trebui sa apara mentionat si acest aspect.

  Care dintre cerealele Nestlé conțin cereale integrale?

  Toate cerealele Nestlé pentru micul dejun care au pe ambalaj simbolul verde contin cereale integrale; aceasta este garantia cerealelor integrale. Contin cel putin 8 g de cereale integrale per portia de 30 g. Pe toate ambalajele este trecuta lista ingredientelor, unde este indicata cantitatea exacta. Am reusit sa facem din cerealele integrale ingredientul principal al tuturor cerealelor Nestlé preferate de copii.

  Ce ar trebui să conțină un mic dejun complet?

  Un mic dejun complet ar trebui sa contina alimente din toate grupele alimentare. De exemplu, ar putea arata asa: • 1 portie de cereale care contin carbohidrati • 1 portie de lactate care contin proteine si calciu • 1 portie de fructe proaspete care contin vitamine • 1 pahar cu apa pentru hidratare • Optional, o sursa suplimentara de proteine.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.