Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
  SPÄŤ DO ŠKOLY S CEREÁLIAMI NESTLÉ

   

  1. ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ, TECHNICKÝ SPRÁVCA, SÚŤAŽ

  Spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, IČO: 51 046 318, IČ DPH SK2120612549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 123335/B (ďalej len "Organizátor") zabezpečuje pre usporiadateľa Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R (ďalej len "usporiadateľ" a/alebo „prevádzkovateľ“), na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž s názvom:

  SPÄŤ DO ŠKOLY S CEREÁLIAMI NESTLÉ“

  Pričom spoločnosť Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016, je technickým správcom súťaže (ďalej len „technický správca“).

  1. SÚŤAŽ A TERMÍN SÚŤAŽE

  Organizátor zabezpečuje pre usporiadateľa spotrebiteľskú súťaž s názvom:

   

  SPÄŤ DO ŠKOLY S CEREÁLIAMI NESTLÉ  (ďalej len „súťaž“)

  v termíne od 09. 08. 2021 v 00:00 do 26. 09. 2021 v 23:59 SEČ. Na účely vyhodnotenia je súťaž rozdelená na jednotlivé súťažné týždne, pričom týždeň začína vždy v piatok 00:00 a končí vo štvrtok 23:59.ťaž je súťaž je

  soutěž je

  súťaž

  soutěž

  Úplné výsledky se nepodařilo načíst

  Zkusit znovu

  Opakování…

  Opakování…

  pre pre

  ...

  na

  ...

  Úplné výsledky se nepodařilo načíst

  Zkusit znovu

  Opakování…

  Opakování…

  účely vyhodnotenia

  účely vyhodnotenia

  ...

  cieľom vyhodnotenia

  ...

  cieľom zhodnotiť

  ...

  aby poskytlo hodnotenie

  ...

  Úplné výsledky se nepodařilo načíst

  Zkusit znovu

  Opakování…

  Opakování…

  .

  ...

  Úplné výsledky se nepodařilo načíst

  Zkusit znovu

  Opakování…

  Opakování…

  Výrobky zahrnuté do súťaže musia byť zakúpené v období 02. 08. do 26. 09. 2021.

   

  1. Do súťaže sú zahrnuté nasledujúce výrobky raňajkových cereálií Nestlé: CINI MINIS 500/250 g, CHOCAPIC 500/250 g, NESQUIK 500/250 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500 g, (ďalej len „súťažné výrobky“). Súťažné výrobky musia byť zakúpené v období od 02. 08. do 26. 09. 2021 a nemusia mať súťažné balenie.
  2. Na súťažnej stránke www.nestle-cereals.com/school súťažiaci zaregistrujú pokladničný doklad alebo faktúru o zakúpení súťažného výrobku (ďalej len „nákupný doklad“). Súťažné výrobky musia byť zakúpené v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky. Na nákupnom doklade, dokladujúcom nákup súťažného výrobku, musí byť čitateľné miesto nákupu, dátum nákupu, čas nákupu, číslo dokladu a zakúpený súťažný výrobok. Dátum a čas nákupu ako aj číslo dokladu na súťažnom doklade doručeného Organizátorovi sa musí zhodovať s dátumom, časom nákupu a číslom dokladu na nákupnom doklade, ktorý Účastník zaregistroval na stránke www.nestle-cereals.com/school a ktorý bol vyžrebovaný ako výherný. Súťažné výrobky je možné zakúpiť ešte pred začiatkom súťaže a následne sa zapojiť do súťaže v termíne začiatku súťaže (Viac info viď čl. II, odst. a)). 
  3. Súťaž začína dňa 09. 08. 2021 a končí 26. 09. 2021. Výber výhercov výhier prebieha od dňa 09. 08. 2021 v 00:00 a končí 26. 09. 2021 v 23:59 hod. vrátane. Organizátor a usporiadateľ vyhlasujú, že nenesú zodpovednosť za nedostatky v zásobovaní jednotlivých predajných miest súťažnými výrobkami podľa bodu I. ods. a) týchto pravidiel, ktoré oprávňujú k účasti na súťaži.
  4. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
  5. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
  6. Účasť v súťaži má dobrovoľný charakter.
  7. Súťažiaci, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka na súťažnej stránke www.nestle-cereals.com/school , vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.
  8. Súťažiaci je každý, kto si zakúpi niektorý zo súťažných výrobkov, zapojí sa do súťaže a splní všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách.
  9. Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci") s doručovacou adresou v SR, ktorá v deň zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.
  10. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) usporiadateľa, Organizátora, technického správcu, ďalšieho organizátora, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (alebo osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá.  V prípade že je už výhra odovzdaná a dodatočne sa preukáže nesplnenie tejto podmienky, je osoba, ktorá výhru obdržala, je povinná výhru bez zbytočného odkladu vrátiť usporiadateľovi.
  11. Pri nákupe na účet inej fyzickej alebo právnickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.
  12. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Zaregistrovaním sa do súťaže súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov, je úplne svojprávny a súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

  Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, telefónne číslo, email a spracúvané osobné údaje výhercov: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.

  Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@cerealiesutaz.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

  Pre podrobnejšie informácie pozri čl. VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

  1. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Súťažiaci, ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka udeľuje spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R, ako prevádzkovateľovi (ďalej len "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho v rozsahu poskytnutých osobných údajov, a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, doručovacia adresa, cookie (ďalej tiež len „údaje“) na účely tejto súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania,  resp. do doby odvolania súhlasu a súhlas s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, spoločnosť Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016 a prostredníctvom tretej strany, ktorou je Organizátor súťaže,  spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, IČO: 51 046 318, IČ DPH SK2120612549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 123335/B.

  Viac pozri článok IX. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

  1. PODMIENKY SÚŤAŽE
  2. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

  Vykonajú nákup 1 kusu ľubovoľného súťažného výrobku raňajkových cereálií značky Nestlé uvedeného v bode I. ods. a) týchto pravidiela

  a

  Úplné výsledky se nepodařilo načíst

  Zkusit znovu

  Opakování…

  Opakování…

  uschovajú

  uschovají

  ponechajú

  ponechají

  si ponechajú

  si ponechají

  musia uschovať

  musí uschovat

  musia zostať

  musí zůstat

  Úplné výsledky se nepodařilo načíst

  Zkusit znovu

  Opakování…

  Opakování…

  si

  si

  sa

  se

  ste

  jste

  Úplné výsledky se nepodařilo načíst

  Zkusit znovu

  Opakování…

  Opakování…

   1. ,
   2. Po uskutočnení nákupu podľa písm. a) tohto odstavca počas doby trvania súťaže, zaregistrujú nákupný doklad súťažného výrobku podľa bodu I. ods. a) týchto pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/school v súlade so zásadami podľa tohto bodu IV. týchto pravidiel.
   3. Vlastnia originál nákupných dokladov, ktoré dokladujú uskutočnenie nákupu všetkých výrobkov, s ktorými vstupujú do súťaže
    podľa písm. a) tohto odstavca. (Ďalej len „nákupného dokladu“.)
  1. Nákup výrobku oprávňujúceho k účasti na súťaži sa môže uskutočniť na ľubovoľnom predajnom mieste na území Slovenskej republiky alebo prostredníctvom e-shopu predajcu nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky.
  2. Nákupný doklad dokladujúci vykonanie kúpy výrobku oprávňujúceho k účasti na súťaži nemôže byť zničený alebo poškodený natoľko, že znemožní overenie výrobku, ktorý bol zakúpený na danom predajnom mieste. Nákupný doklad, ktorý bude nečitateľný, zničený alebo poškodený natoľko, že znemožní overenie, alebo bude vykazovať známky podvodu, nebude Organizátorom braný do úvahy a zabráni súťažiacemu v účasti v súťaži a získaní výhry.
  3. Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane, vždy s novým nákupnom dokladom. Každý nákupný doklad je možno v súťaži registrovať iba 1 krát (pre viac informácií viď čl VI. Ods 7).
  4. Registráciu podľa ods. 1 písmena b) uskutoční súťažiaci na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/school, kde vyberie krajinu Slovakia. Súťažiaci  počas registrácie vypĺňa tieto informácie:
   1. Zadá svoje meno
   2. Zadá svoje priezvisko
   3. Zadá svoju e-mailovú adresu
   4. Zadá svoje telefónne číslo
   5. Zadá názov MESTA svojho bydliska
   6. Zadá číslo nákupného dokladu
   7. Zadá dátum nákupu súťažného výrobku z nákupného dokladu
   8. Zadá čas nákupu zo súťažného pokladničného dokladu (v prípade faktúry zadá aktuálny čas počas vypĺňania registračného formuláru)
   9. Nahrá fotku súťažného dokladu (vo formáte .jpg alebo .png s maximálnou kapacitou 30MB)
   10. Zaznačením voliteľných polí (tzv. checkbox) umiestnených pod formulárom, ktorý slúži na zadanie pokladničného dokladu, súťažiaci vyhlasuje, že:
    • vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil,
    • súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na účely tejto súťaže v súlade s bodom III. a IX. týchto pravidiel,
    • v prípade, že spotrebiteľ voliteľné polia nezaznačí (nesúhlasí s nimi), nemôže sa zúčastniť súťaže.
   11. Zaznačením voliteľného poľa (tzv. checkbox-u) umiestneným pod formulárom, ktorý slúži na zadanie pokladničného dokladu, súťažiaci vyhlasuje, že:
    • súhlasí so spracúvaním údajov na účely ponúkania produktov a služieb prevádzkovateľa a informovania o marketingových akciách, a to najdlhšie na 2 roky alebo odvolania súhlasu.        
    • Zaznačenie tohto voliteľného poľa je nepovinné a dobrovoľné. Súťažiaci môže alebo nemusí súhlasiť a aj tak sa môže súťaže zúčastniť.                  
   12. Potvrdí registráciu a počká na losovanie vykonané elektronicky systémom Organizátora
  5. Dátum registrácie nákupného dokladu, musí byť zhodný alebo nasledovať po dátume uskutočnenia súťažného nákupu, čas registrácie nákupného dokladu musí nasledovať až po čase uskutočnenia súťažného nákupu. Dátum a čas súťažného nákupu ako aj číslo nákupného dokladu, ktoré súťažiaci zadáva pri registrácii, sa musia zhodovať s dátumom a časom nákupu a číslom dokladu uvedenými na nákupnom doklade, s ktorým súťažiaci vstúpil do súťaže. Usporiadateľ, resp. Organizátor podmieňuje, v prípade, že o to súťažiaceho požiada, odovzdanie výhry predložením všetkých originálnych dokladov nákupu, s údajmi zodpovedajúcimi súťažným registráciám. Súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch po celú dobu trvania súťaže, predloženie dokladov môže byť Organizátorom, resp. usporiadateľom dodatočne vyžiadané aj po ukončení súťaže. Usporiadateľ, resp. Organizátor má právo požadovať doručenie originálu nákupného dokladu zo súťažného nákupu na náklady súťažiaceho, počas trvania súťaže alebo bezprostredne aj po skončení súťaže.  
  6. Viacnásobná účasť (opakovaná súťažná registrácia) v súťaži je možná, avšak vždy len s novým súťažným nákupom (tj. pri ďalšom nákupe súťažného výrobku na novom nákupnom doklade) a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. Teda, súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným nákupným dokladom a zároveň jeden nákupný doklad môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup – tzn., aj keď je na jednom súťažnom nákupnom doklade zaznamenaný nákup viac súťažných výrobkov, oprávňuje daný nákupný doklad súťažiaceho iba k jednej súťažnej registrácii, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.
  7. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade výzvy Usporiadateľa alebo Organizátora možno na preukázanie vykonania súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel použiť iba originály nákupných dokladov o zaplatení z elektronickej pokladne, z ktorých bude jednoznačne vyplývať príslušný súťažný nákup - teda, najmä na nich bude vytlačený zoznam zakúpených súťažných výrobkov, ich počet, cena, dátum a čas uskutočnenia súťažného nákupu ako aj číslo nákupného dokladu.
  8. Ak súťažiaci nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, nie je mu umožnené zúčastniť sa súťaže.
  9. Pokiaľ dôjde k priznaniu výhry súťažiacemu, u ktorého sa následne ukáže, že nesplnil podmienky podľa týchto pravidiel, jeho nárok na výhru zaniká a Organizátor vyžrebuje náhradného výhercu.
  10. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto pravidiel, si usporiadateľ vyhradzuje právo preskúmať súťažnú registráciu a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, vyhlásiť danú súťažnú registráciu za neplatnú.
  11. Ak súťažiaci nezašle včas a riadne nákupný doklad alebo ak nebude reagovať na správu o možnej výhre ani na druhý pokus, jeho výhra prepadá.
  12. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi;. Organizátor ani Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou na súťaži alebo s použitím získanej výhry.
  13. Nárok na uplatnenie výhry zo súťaže nemôže súťažiaci previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu.
  14. VÝHRY
  15. Hlavná výhra
  • zahŕňa 1x poukaz v hodnote 250 EUR na nákup školských potrieb v sieti Ševt. Do súťaže je vložených 10 poukazov. Poukaz je nutné Platnosť poukazu je do 31. 3. 2022. Nevyčerpaná časť poukazu po tomto dátume prepadá. Poukaz nie je možné zmeniť za peniaze. POUKAZ je možné uplatniť buď v kamennom alebo  internetovom obchode www.sevt.sk – typ poukazu bude vystavený po dohode s výhercom.
  1. Vedľajšia výhra
  •  zahŕňa 1x súpravu školských potrieb s myšiakom Mickey. Do súťaže je vložených 210 školských súprav.