Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zásady ochrany osobných údajov

Otázky a odpovede

Ďakujeme vám za návštevu tejto webovej stránky. Dúfame, že vás poteší dozvedieť sa viac o spoločnosti Nestlé a našich produktoch.

Spoločnosť Nestlé rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našich webových stránok a pri elektronickej komunikácii s nami. Zavádzame všetky nevyhnutné opatrenia a snažíme sa čo najlepšie zabezpečiť všetky osobné informácie, ktoré nám poskytujete. Neustále sa usilujeme, aby sme spĺňali zákony vašej krajiny na ochranu osobných údajov a súkromia.

Tento dokument o politike ochrany osobných údajov popisuje postupy spracovania údajov/dát vykonávaných spoločnosťou Nestlé pri používaní internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí.

Je nanajvýš dôležité, aby sme vás informovali, že spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. je správca dát.

Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej iba „zákon o OOÚ“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu registračných údajov za účelom preverenia platnej registrácie a pre ďalšie obchodné a marketingové účely Nestlé, a to na dobu do odvolania. Takisto vyjadrujete súhlas s tým, aby Vaše osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyše uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Nestlé, najmä spoločnosťou zabezpečujúcou prevádzku webových stránok.

V zmysle zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení, dávate svojou registráciou súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu obchodných oznamov, informácií o priebehu súťaží a ďalších marketingových akcií Nestlé.

Položili sme si niekoľko kľúčových otázok týkajúcich sa osobných informácií, ktoré poskytujete spoločnosti Nestlé, o ktorých sme si mysleli, že by ste na ne chceli poznať odpovede. Odpovede vás majú informovať o vašich právach súvisiacich s vašimi osobnými informáciami a o opatreniach, ktoré spoločnosť Nestlé prijíma, aby zachovala dôvernosť a bezpečnosť spomenutých osobných informácií. Veríme, že vám tieto informácie budú prospešné.

Pokiaľ budete mať akékoľvek požiadavky týkajúce sa vašich osobných informácií, alebo akékoľvek pochybnosti ohľadom týchto postupov, kontaktujte spoločnosť Nestlé Slovensko na adrese uvedenej nižšie v Otázke 5.

Použitím tejto webové stránky súhlasíte s podmienkami užitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto podmienky a zistili prípadne prevedené zmeny.

Pokiaľ máte akékoľvek dotazy týkajúce sa vašich osobných informácií alebo akékoľvek otázky týkajúce sa týchto postupov, obráťte sa prosím na nás tu.

Ochrana osobných údajov detí

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa a chcete sa zoznámiť s politikou zberu a spracovania osobných údajov detí mladších 13 rokov, choďte na otázku 11 nižšie.

Kliknite na ľubovoľnú otázku a budete presmerovaní na príslušnú odpoveď v hlavnom texte.

 1. Aké osobné údaje zbierame a ako?
 2. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme?
 3. Pre aké účely používame vaše osobné údaje?
 4. Čo sa stane, keď odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje?
 5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo?
 6. Ako môžete sledovať, kontrolovať, meniť alebo vymazávať svoje osobné údaje?
 7. Do akých krajín budú zasielané vaše osobné údaje a prečo?
 8. „Technológia sledovania“ – ako a prečo ju používame?
 9. E-marketing – čo to je SPAMMING a aká je pozícia Nestlé ku spamovým e-mailom?
 10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 11. Aká je naša politika zberu osobných údajov detí, ktoré používajú naše webové stránky?
 12. Pripájame sa k iným webovým stránkam mimo Nestlé?
 13. Ako nás môžete kontaktovať?

 

1. Aké osobné údaje zbierame a ako?

Nepožadujeme od Vás žiadne údaje, ak si iba naše webové stránky prezeráte. Pokiaľ sa rozhodnete využiť  službu alebo funkcionalitu, ktoré stránky ponúkajú, môžeme Vás požiadať o poskytnutie určitých osobných a/lebo demografických údajov. Termín osobné údaje (použitý v tomto dokumente) predstavuje akýkoľvek údaj, ktorým možno Vašu osobu identifikovať alebo Vás kontaktovať online alebo offline. Ide napr. o meno, poštovú adresu, emailovú adresu, telefónne číslo rovnako ako demografické údaje ako je dátum narodenia, vek, pohlavie, zvyky alebo vyznanie, pokiaľ je tento údaj viazaný na Vaše osobné identifikačné údaje.Osobné údaje sú zbierané iba s Vaším súhlasom (napr. pokiaľ nám ich vedome oznámite v online formulári našich webových stránok) a väčšinou je to formou:

 • Registrácie alebo prihlásenia na webové stránky;
 • Prihlásenie k odberu newsletteru, ktorý sa týka konkrétnej aktivity, výrobku alebo webových stránok a nie je zahrnuté pod registráciou na samotné webové stránky;    
 • Súťaží a iných aktivít;
 • Dotazníkov a ankiet;
 • Násteniek a iných interaktívnych činností;
 • Nákupu výrobkov Nestlé cez naše online obchody;
 • Elektronických pohľadníc, pozvaní priateľa alebo iných jednorazových funkcií;
 • Vašich otázok alebo komentárov podaných cez naše kontaktné online formuláre;
 • Informácií uvedených v obchodnom oznámení (ako resumé, otázky médií apod.);
 • Online náboru zamestnancov (napr. poslaním životopisu ako reakcie na voľné pracovné pozície);
 • Prihlásení priateľa k účasti na konkrétnej kampani výrobku; alebo
 • akákoľvek iná požiadavka, ktorá vyžaduje poskytnutie osobných údajov (ako panel spotrebiteľov, žiadosť o vzorku, “Kde kúpim”, atď.).

Poznámka: v závislosti na stránkach, ktoré navštívite, niektoré alebo niekoľko aktivít uvedených vyššie nemusí byť k dispozícii.

Typ a množstvo informácií zbieraných pre potreby uvedené vyššie sa môžu líšiť. Požadované osobné údaje môžu obsahovať: krstné meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, doručovaciu adresu, telefónne číslo (v práci alebo doma), a (v prípade online nákupu) informácie o platobnej karte. Pre iné potreby od Vás môžeme žiadať vytvorenie užívateľského mena a/alebo hesla a/alebo poskytnúť dodatočné, demografické údaje, vrátane: (i) veku alebo dátumu narodenia, (ii) pohlavia, (iii) frekvencie užitia, nákup a spotrebu konkrétneho výrobku Nestlé a/alebo podobných výrobkov, (iv) informácie o vašej domácnosti alebo životnom štýle, a/alebo (v) iné informácie relevantné k výrobkom Nestlé, ktoré kupujete alebo konkrétnej webovej stránke, ktorú navštívite.

Hore

 

2. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme?

Spoločnosť Nestlé prijíma všetky nevyhnutné opatrenia, aby vaše osobné informácie nazbierané z webových stránok, vrátane citlivých osobných údajov a osobných údajov detí mladší ako 13 rokov, ostali dôverné a chránené. Tieto opatrenia zahŕňajú, však nie sú obmedzené: (i) na uchovanie vašich osobných údajov v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie sú prístupné verejnosti a sú prístupné iba povereným zamestnancom Nestlé, agentúr a zmluvne viazaných strán; (ii) na užití štandardne používaných SSL kryptovaní k zabezpečeniu určitých citlivých osobných údajov (informácie o platobnej karte alebo zdraví) v priebehu presunu na naše webové stránky, a (iii) na overovanie identít užívateľov stránok predtým, než im dáme možnosť prezrieť si svoje osobné údaje, ktoré o nich vedieme. Viac v otázke 4 nižšie.

Hore

 

3. Pre aké účely používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné informácie budú použité iba na účely, na ktoré ste ich spoločnosti Nestlé poskytli alebo ak je uvedené v časti o zbere osobných údajov v tomto dokumente.  Napr. pokiaľ sa prihlásite alebo registrujete na niektorých webových stránkach Nestlé, poskytnuté údaje sú použité k ponuke výhod, ktoré sú na túto registráciu viazané. To môže predstavovať prístup a užitie vybraného alebo personifikovaného obsahu alebo aktivít danej webovej stránky, účasť na špeciálnych aktivitách a súťažiach, možnosť získať komunikáciu alebo materiály, ktoré si vyberiete v momente registrácie, alebo ktoré sú na registráciu viazané. Podobne, pokiaľ nás kontaktujete cez online formulár alebo cez niektorú z našich poradní, sú informácie od Vás použité k reakcii na otázky alebo komentár, v niektorých prípadoch, k zverejneniu ako reakcie anonymnou formou. A samozrejme akékoľvek údaje o platobnej karte sú použité čisto k dokončeniu a realizácii online nákupu.

V priebehu registrácie alebo poskytnutia informácií na webových stránkach Nestlé môžete byť požiadaní o výber rozsahu použitia informácií formou zaškrtnutia políčka (check box), pokiaľ ide o odlišné aktivity, ako tie prvotne ponúkané alebo požadované. Pokiaľ sa napr. prihlásite do súťaže alebo inej promócie, môže Vám byť umožnené prihlásiť sa k odberu newsletteru alebo získavaniu upozornenia o súťaži alebo iných webových stránok alebo výrobkov Nestlé. Pokiaľ si túto ponuku vyberiete, my informácie využijeme k splneniu ponuky.

Vaše osobné a/alebo demografické údaje môžeme použiť pre interný marketing a demografické štúdie, aby sme neustále zlepšovali a upravovali služby a výrobky, ktoré ponúkame. To môže predstavovať náhodné spojenie, aktualizáciu a iné spracovanie osobných údajov zozbieraných z webových stránok Nestlé s dátami získanými z iných zdrojov alebo od tretích strán.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme iba po dobu, kedy je Váš účet aktívny alebo po dobu nutnú k poskytnutiu vyžiadanej služby. Pokiaľ si naďalej neprajete získavať naše služby (odhlásenie od prijímania emailov) alebo chcete zrušiť účet, či nás požiadate o vymazanie/odstránenie Vašich osobných údajov, kontaktujte nás. Vaše osobné údaje budú napokon zhromažďované iba po nutnú dobu k dokončeniu legislatívnych náležitostí či zmluvných dohôd.

Nasledujúce oznámenie udáva prehľad možných funkcií na webových stránkach Nestlé:

 • Newslettery a E-mail

Pokiaľ nám poskytnete svoju e-mailovú adresu a/alebo poštovnú adresu (nech je to v rámci obecnej registrácie na našich stránkach alebo pre účely konkrétneho newsletteru alebo oznámenia), budú vami poskytnuté kontaktné informácie použité pre zaslanie požadovaných newsletterov, oznámení, alebo literatúry. Okrem toho môžete dostávať oznámenia, ktoré vás budú informovať o ďalších značkách a webových stránkach Nestlé. Tieto materiály môžete obdŕžať klasickou poštou alebo e-mailom v závislosti na tom, na akej webovej stránke ste sa registrovali a na informáciách, ktoré ste v priebehu registrácie poskytli.

Môžeme použiť vašu e-mailovú adresu pre zaslanie oznámenia týkajúcich sa transakcií alebo administrácie (napr. potvrdzujúci e-mail po zakúpení produktu online alebo pri prihlásení alebo odhlásení u špecifických registrácií alebo aktivít), alebo pre zaslanie niektorých oznámení o službách (napr. oznámení o zmenách v Ochrane osobných údajov, ukončení funkcií alebo programov na našich webových stránkach, zmenách v našich online službách alebo zásadách technickej podpory, alebo o ďalších súvisiacich zmenách). V rámci tohto dokumentu o Ochrane osobných údajov sa tieto typy oznámenia budú spoločne nazývať „Administratívne oznámenia.“

 • Súťaže a propagačné akcie

Ak sa chcete zúčastniť online súťaže alebo inej propagačnej akcie (súhrnne „propagačné akcie“), môže byť nutné najskôr previesť registráciu na webových stránkach Nestlé. Informácie zhromaždené v rámci propagačnej akcie sú použité pre určenie vášho nároku, pre oznámenie prípadného víťazstva a/alebo pre plnenie a doručenie cien. Pokiaľ sa stanete víťazom, určité informácie o vás (ako je vaše meno a fotografie) môžu byť umiestnené na súvisiacej webovej stránke Nestlé. Pokiaľ je u propagačnej akcie povolená účasť detí mladších ako 13 rokov, potrebujeme najskôr súhlas rodičov.

Viac informácií o propagačných akciách nájdete v oficiálnych pravidlách alebo detailoch zverejnených spolu s danou propagačnou akciou.

 • Prieskumy a ankety

Existujú dva typy prieskumov alebo ankiet, ktoré môžu na webových stránkach Nestlé prebiehať. V prvom z nich sú zhromažďované iba demografické alebo anketové informácie (napr. vek, pohlavie, údaje o domácnosti, iné záujmy, atď.) a tieto informácie nie sú spojené s žiadnymi z vašich osobných údajov. V iných prípadoch (napríklad pri registrácii účtu) je možné, že také informácie spojíme s vašimi osobnými údajmi. Pokiaľ je v danom prieskumu alebo ankete, ktorá zhromažďuje alebo je spojená s osobnými údajmi, povolená účasť detí mladších ako 13 rokov, je najskôr potreba získať overiteľný súhlas rodičov.

 • Nástenky a ďalšie interaktívne prvky

Môžeme poskytnúť interaktívne funkcie, ktoré vám umožnia nahrať alebo publikovať správy, príbehy, obrázky alebo diela na našich webových stránkach. Hoci sa snažíme chrániť tých, ktorí tieto aktivity používajú a zúčastnia sa ich, odporúčame vám, aby ste boli opatrní pri zverejňovaní vašich osobných informácií alebo obrázkov vo verejných priestoroch, ako sú nástenky alebo iné funkcie spojené s online komunitami. Tieto informácie môžu byť zhromažďované a používané ľuďmi, ktorých nepoznáte. Z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť bezpečnosť a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré v týchto priestoroch zverejníte a nenesieme za nich zodpovednosť. Používanie týchto funkcií je na vaše vlastné riziko. Pokiaľ chcete požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z nášho blogu alebo komunitného fóra, prosím kontaktujte nás. V niektorých prípadoch sa môže stať, že nebudeme schopný odstrániť vaše osobné údaje. V takom prípade by sme vás o tejto skutočnosti informovali a zdôvodnili nemožnosť odstránenia týchto údajov.

Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ sa rozhodneme zverejniť obrázok alebo správu, ktorú ste nám poskytli pomocou niektorej z týchto funkcií, môžeme spolu s týmto obrázkom alebo správou zverejniť taktiež určité údaje o vás, ako napríklad vaše užívateľské meno, krstné meno, prvé písmeno z vášho priezviska a/alebo mesto a krajinu, v ktorej žijete.

 • Online nakupovanie výrobkov Nestlé

Niektoré z našich webových stránok vám umožnia nakupovať výrobky Nestlé prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného nami alebo našimi predajcami („internetový obchod Nestlé“), zatiaľ čo niektoré z našich stránok môžu obsahovať odkazy na stránky nepridružených spoločností predávajúcich výrobky Nestlé, ktoré nie sú pod správou Nestlé prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva („tretia strana“, alebo súhrnne „tretie strany“). Pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu Nestlé budete požiadaní o poskytnutie informácií o vašej kreditnej karte, vrátane čísla kreditnej karty a fakturačnej a dodacej adresy a taktiež o ďalšie základné kontaktné informácie (napr. telefón, e-mailová adresa). Tieto informácie sa používajú pre realizácii vášho nákupu a potvrdení vašej objednávky.

Pokiaľ internetový obchod, v ktorom nakupujete, prevádzkuje tretia strana, môžeme vám pre vaše pohodlie poskytnúť priamy odkaz na obchod tejto tretej strany. Vezmite však na vedomie, že také webové stránky neprevádzkujeme my a nevzťahujú sa na ne tieto Zásady ochrany osobných údajov. Pri výbere partnerov pre online predaj výrobkov Nestlé sme starostlivo vyberali a spolupracujeme iba s internetovými predajcami, ktorí (rovnako ako my) používajú priemyselný štandard šifrovania pri zhromažďovaní a spracúvaní objednávok na svojich webových stránkach. To pomáha zabrániť neoprávnenému elektronickému prístupu k vašim osobným údajom, ako je napríklad číslo vašej kreditnej karty. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov, ako je číslo vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu.

 • E-pohľadnice, tell-a-friend (povedzte o nás priateľovi) a ďalšie jednorazové funkcie

Osobné údaje vyžadované pre e-pohľadnice, tell-a-friend a ďalšie odporúčacie funkcie alebo iné jednorazové funkcie (obvykle mená a e-mailové adresy) sú použité iba jednorázovo (napr. pre odoslanie oznámenia) a nie sú nami ďalej ukladané. Pokiaľ sú funkcie tohto typu prístupné i pre deti mladšie ako 13 rokov sú navrhované tak, aby bol najskôr zaručený súhlas rodičov.

 • Informácie súvisiace s pracovnými príležitosťami

Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých sekciách našich webových stránok nám môžete oznámiť informácie o vás alebo o spoločnosti, ktorú zastupujete v rámci vašej obchodnej pozície. Môže ísť napríklad o sekciu, kde môžete nahrať váš životopis alebo online žiadosť o zamestnanie, alebo sekciu či kontaktný formulár pre spracúvanie mediálnych požiadaviek. Hoci akékoľvek osobné údaje zhromaždené v tejto súvislosti budú použité výhradne k ich stanovenému účelu (napr. životopis bude použitý iba v rámci procesu žiadosti o zamestnanie), na tieto informácie sa inak tieto Zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú.

 • Stránky o zdravotnej starostlivosti a výžive

Niektoré z našich webových stránok poskytujú nutričné a/alebo zdravotné informácie a nástroje, ktoré sú určené zdravotníckym pracovníkom, spotrebiteľom, alebo obidvom týmto skupinám. Okrem základných kontaktných informácií (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) môžu tieto webové stránky zhromažďovať aj špecifické alebo citlivé osobné informácie: (i) o praxi zdravotníckeho pracovníka (napr. názov ordinácie, lekárske / profesionálne tituly, spolupráce s nemocnicami, použitie nutričných výrobkov Nestlé pri liečbe pacientov, atď.); (ii) o záujme spotrebiteľa o určité nutričné výrobky (napr. použitie nutričných výrobkov Nestlé, stravovacie a cvičebné návyky, atď.); alebo (iii) diagnóza spotrebiteľa u niektorých onemocneniach.

Rovnako ako u iných webových stránkach sú tieto informácie použité pre účely uvedené pri ich zhromažďovaní, tj. pre poskytovaní a zasielaní relevantných nutričných a/alebo zdravotných informácií užívateľom a pre poskytnutie prístupu k výhodám a nástrojom určeným iba pre členov.

Hore

 

4. Čo sa stane, keď odmietnete poskytnúť svoje osobné údaje?

Pokiaľ sa rozhodnete neposkytnúť na požiadanie žiadne osobné údaje, možno sa nebudete môcť zúčastniť niektorých aktivít a personalizovaných funkcií na našich webových stránkach a môže dôjsť k obmedzeniu služieb a špeciálnych ponúk, ktoré vám môžeme ponúknuť. Napríklad pokiaľ odmietnete zdieľať vašu e-mailovú adresu, nebudete môcť prijímať žiadne z našich newsletterov, alebo vykonať akúkoľvek registráciu na našich webových stránkach. Pokiaľ odmietnete poskytnúť číslo vašej kreditnej karty, nebudete môcť nakupovať výrobky v internetovom obchode Nestlé. Však pre účely prechádzania našich webových stránok a získavanie informácií o našich výrobkoch nám nemusíte poskytovať žiadne vaše osobné údaje.

Hore

 

5. Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo?

Nestlé nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie s žiadnou treťou stranou, ktorá ich chce použiť pre účely priameho marketingu, pokiaľ sme vás o tom dopredu neinformovali a vy ste nám k tomu neposkytli výslovný súhlas.

Nestlé môže zdieľať vaše osobné informácie so svojimi dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú pod riadením Nestlé Group prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva (súhrnne „skupina Nestlé“). Nestlé môže tiež zdieľať vaše osobné informácie s tretími stranami, avšak iba v týchto prípadoch:

Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia

Môžeme používať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie podpory interných funkcií našich webových stránok a pre pomoc so správou webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Niektoré z týchto tretích strán sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktorej pristupujete na túto webovú stránku. Napríklad náš hlavný poskytovateľ služieb webhostingu sa nachádza v Spojených štátoch a v Spojenom kráľovstve (viď tiež Otázka 7 nižšie). Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s vašimi osobnými informáciami v rámci poskytovania svojich služieb.  Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia vašich osobných informácií ako Nestlé a sú viazané písomnou zmluvou o spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa nich budú vaše osobné informácie uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracovávané iba na základe špecifických pokynov firmy Nestlé.

Partneri a spoločná propagácia

Čas od času sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie v rámci našich webových stránok s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných informácií. Pokiaľ sú v rámci tiež propagačnej akcie vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou ako Nestlé, budeme vás o tom informovať pri zbere týchto dát.  Pravidelne môžeme na našich webových stránkach spustiť tiež propagačnú akciu, ktorá zahŕňa výrobky alebo služby inej spoločnosti a dáme vám možnosť zvoliť si, ak chcete prijímať informácie priamo od danej tretej strany. Pokiaľ bude niektorá z týchto propagačných akcií prístupná tiež deťom do 13 rokov, budeme pred zdieľaním osobných údajov dieťaťa najskôr vyžadovať overiteľný súhlas rodičov.

V rámci všetkých propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme tiež poskytnúť samostatný odkaz na zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčať vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných informácií, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov. Pokiaľ si neprajete, aby boli vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa danej akcie.

Právne a obchodné prevody

Vaše osobné informácie môžeme tiež zdieľať v prípade, ak to bude vyžadovať zákon, alebo pokiaľ bude podľa nášho úsudku taký úkon primerane nutný pre dodržiavanie zákonných procesov, pri reakcii na akékoľvek nároky alebo pre ochranu bezpečnosti a práv spoločnosti Nestlé, ich zákazníkov, alebo verejnosti.

V prípade fúzie alebo akvizície celej spoločnosti Nestlé alebo jej časti inou spoločnosťou, alebo v prípade, že by spoločnosť Nestlé mala predať alebo sa zbaviť časti alebo celej spoločnosti, nadobúdateľ by získal prístup k informáciám spravovaným spoločnosťou Nestlé, ktoré by mohli zahŕňať aj osobné údaje, v súlade s platnými právnymi predpisy. Podobne môžu byť osobné údaje prevedené v rámci podnikovej reorganizácie, konkurzného konania, alebo inej podobnej udalosti, ak je to povolené a bude tak učinené v súlade s platnými právnymi predpismi.

Súhrnné informácie

Môžeme zdieľať súhrnné demografické alebo prieskumové informácie s tretími stranami, ale tieto informácie sú v anonymnej forme a neobsahujú žiadne osobné údaje. Súhrnné informácie, ktoré zdieľame, môžu obsahovať anonymné informácie, ktoré sú zachytené prostredníctvom použitia cookies a iných podobných technológií sledovania, ako je vysvetlené nižšie v Otázke 8.

Hore

 

6. Ako môžete sledovať, kontrolovať, meniť alebo vymazávať svoje osobné údaje?

Nasledujúci text popisuje možnosti, ktoré máte v súvislosti s zhromažďovaním a použitím vašich osobných údajov našou stranou.

 1. Vždy máte možnosť neposkytovať nám žiadne osobné údaje. Avšak pokiaľ zvolíte túto možnosť, bude obmedzené množstvo aktivít a funkcií, ktoré vám môžeme poskytnúť, ako už bolo vysvetlené vyššie v Otázke 4.
 2. Pokiaľ si neprajete dostávať newslettery alebo iné oznámenia a/alebo služby z webovej stránky alebo značky spoločnosti Nestlé, neprihlasujte sa prosím k odberu týchto oznámení alebo služieb pri registrácii. Pokiaľ ste tak urobili a napokon chcete tento odber odhlásiť, otvorte prosím príslušnú sekciu na našich webových stránkach a upravte vaše nastavenie.
 3. Spolu s každým e-mailovým marketingovým oznámením, ktoré vám zasielame, vám tiež poskytujeme možnosť ukončiť ďalšie prijímanie marketingových oznámení (tj. Odhlásiť odber). Stačí postupovať podľa pokynov pre odhlásenie odberu uvedených v e-maily.
 4. Vždy môžete skontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci vašej registrácie na našej webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte prosím zodpovedajúcu sekciu na našich webových stránkach (pokiaľ je dostupná).

Pokiaľ niektorý z mechanizmov uvedených vyššie nie je k dispozícii, alebo si prajete urobiť inú požiadavku, kontaktujte nás prosím.

Okrem toho, pokiaľ ste sa zúčastnili niektorej propagačnej akcie alebo programu, ktorého sa zúčastnila aj niektorá tretia strana a v rámci tejto akcie ste súhlasili s odberom oznámení priamo od tejto tretej strany, budete musieť pre odhlásenie odberu týchto oznámení kontaktovať priamo túto tretiu stranu. Tento proces môže byť popísaný v zásadách ochrany osobných údajov danej tretej strany.

Hore

 

7. Do akých krajín budú zasielané vaše osobné údaje a prečo?

Nestlé je globálna spoločnosť a Vaše osobné údaje môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice. Môžu byť prenesené do krajín, ktoré majú rôzne úrovne zákonov o ochrane osobných údajov v porovnaní s krajinami, z ktorých ste vaše osobné údaje poskytli. Vaše osobné údaje môžu byť tiež prenesené medzi rôznymi spoločnosťami v rámci skupiny Nestlé, ktoré sa nachádzajú v rôznych krajinách. Nestlé vždy prijme príslušné zákonné opatrenia k zachovaniu bezpečnosti osobných informácií v priebehu prenosu, aj v mieste určenia.

Server, ktorý sprístupňuje túto stránku, sa môže nachádzať mimo krajinu, z ktorej ste na túto stránku pristúpili. Náš hlavný poskytovateľ služieb webhostingu u väčšiny našich webových stránok sa nachádza v Spojených štátoch a v Spojenom kráľovstve. Tento poskytovateľ je viazaný písomnou zmluvou v súlade s platnými právnymi predpisy SR, ktorá zaisťuje vysoký štandard ochrany súkromia a vyžaduje (okrem iných ustanovení), aby jednal iba podľa pokynov firmy Nestlé a priebežne vykonával všetky technické opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

Hore

 

8. „Technológia sledovania“ – ako a prečo ju používame?

Nestlé využíva technológie sledovaní („Cookies“, „IP adresy“, „Log súbory“, „webové majáky“) pre zhromažďovanie určitých informácií, ako napríklad typ prehliadača a operačný systém, odkazujúca stránka, cesta cez stránku, ISP doména atď. za účelom zlepšenia použitia a funkčnosti našich webových stránok a pre lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby ponúkané na týchto stránkach. Technológie sledovaní nám umožňujú prispôsobovať naše webové stránky vašim osobným potrebám.

Cookies

Používame cookies pre zlepšenie použitia a funkčnosti našich webových stránok a pre lepšie pochopenie toho, ako návštevníci používajú naše stránky a nástroje a služby na nich ponúkané. Ukladanie cookies na vašom počítači poskytuje ľahký a pohodlný spôsob, ak môžeme personalizovať alebo zlepšovať váš zážitok pri používaní našich webových stránok a umožňuje nám zlepšiť vašu budúcu návštevu.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o politike Nestlé ohľadom cookies a vašich právach, navštívte prosím sekciu Nestlé zásady použitia cookies.

IP adresy

Môžeme sledovať IP adresy pre účely (okrem iného): (i) riešení technických problémov, (ii) udržovaní bezpečnosti a ochrany webových stránok, (iii) obmedzovaní prístupu na naše webové stránky určitým užívateľom a (iv) lepšie pochopenie spôsobu využitia našich stránok. IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače v sieti pre identifikáciu vášho počítača pri každom prihlásení k internetu.

Log súbory

My (alebo tretia strana našim menom) môžeme zhromažďovať informácie vo forme log súborov, ktoré zaznamenávajú aktivitu webovej stránky a zhromažďujú štatistiky o návykoch prehliadania webových užívateľov. Tieto položky sú generované anonymne a pomáhajú nám zhromažďovať okrem iného (i) informácie o prehliadači a operačnom systéme užívateľa, (ii) informácie o relácii užívateľa (ako napríklad URL adresu, z ktorej prišiel, čas a dátum návštevy našej stránky, aké stránky zobrazoval a ako dlho) a (iii) ďalšie podobné navigačné alebo clickstream dáta. Informácie zachytené v našom log súbore tiež používame pre naše interné marketingové a demografické štúdie, aby sme mohli neustále zlepšovať a prispôsobovať online služby, ktoré vám poskytujeme. Log súbory sú používané iba interne a nie sú spojené s žiadnym konkrétnym užívateľom.

Webové majáky

Môžeme používať webové majáky (alebo priehľadné GIFy) na našich webových stránkach alebo ich zahrnúť do e-mailových správ, ktoré vám zasielame. Webové majáky (tiež známe ako „webové blchy“) sú malé reťazce kódu, ktoré umožňujú použiť grafický obrázok na webovej stránke alebo v e-mailovej správe pre účely prenosu dát späť k nám. Informácie zhromažďované prostredníctvom webových majákov môžu obsahovať niektoré informácie popísané vyššie v sekcii IP adresy a tiež informácie o tom, ak užívateľ reaguje na e-mailovú kampaň (napr. čas otvorenia e-mailu, kam užívateľ z e-mailu pokračuje, atď.). Informácie z webových majákov používame pre rôzne účely, vrátane, ale nie výhradne pre reporting prevádzky na stránke, počítaní unikátnych prístupov, reklamu a e-mailový audit, reporting a personalizáciu.

Hore

 

9. E-marketing – čo to je SPAMMING a aká je pozícia Nestlé k spamovým e-mailom?

Spamovanie znamená, že sú vám bez vášho súhlasu zasielané nevyžiadané e-maily obsahujúce reklamy alebo marketingové materiály.

Nestlé NEROZOSIELA spamové e-maily. Spoločnosť Nestlé používa antispamový nástroj pre ochranu svojich zamestnancov pred spamovaním. Rozosielanie e-mailov bez súhlasu je v mnohých krajinách nezákonné. Nebudeme používať vaše osobné údaje (vrátanie e-mailovej adresy) pre účely priameho marketingu alebo následnú komunikáciu, pokiaľ nám nedáte svoj VÝSLOVNÝ súhlas. Ten sa nazýva „OPT-IN“ súhlas.

Nestlé tiež nezdieľa žiadne vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá by vaše údaje používala pre rozosielanie spamových e-mailov.

Webové stránky Nestlé vám umožňujú dostávať e-maily obsahujúce marketingové informácie. Každý e-mail odoslaný spoločnosťou Nestlé obsahuje možnosť zrušenia zasielania e-mailov.

Pokiaľ sa z nejakého dôvodu domnievate, že ste obdržali nevyžiadanú poštu od spoločnosti skupiny Nestlé Group, ihneď nás prosím kontaktujte.

Hore

 

10. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Môžeme uchovávať osobné informácie, ktoré nám zašlete prostredníctvom tejto webovej stránky, v našich databázach. Vaše osobné údaje budú uchovávané skupinou Nestlé iba tak dlho, ako je to primerane nutné, pričom sa vezme v úvahu naša potreba zodpovedať otázky alebo vyriešiť problémy, poskytnúť vylepšené a nové služby a dodržiavať platné právne predpisy. To znamená, že môžeme uchovávať vaše osobné informácie po primeranú dobu potom, čo ste požiadali o odstránenie vašich registračných údajov. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné informácie riadne odstránené zo všetkých systémov v skupine Nestlé Group.

Pripomíname, že máme právo vaše osobné údaje kedykoľvek zmazať. Viď Otázka 6 vyššie.

Hore

 

11. Aká je naša politika zberu osobných údajov detí, ktoré používajú naše webové stránky?

Sme si vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí na internete, a že informácie zhromažďované od detí do 13 rokov („deti“ alebo „dieťa“) vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Preto sme vyvinuli nasledujúce zásady pre online zhromažďovanie, použitie a oznamovanie osobných údajov detí. Odporúčame, aby rodičia prechádzali naše webové stránky so svojimi deťmi a aby deťom pripomenuli, že pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov by sa mali s rodičmi poradiť.

Väčšina internetových stránok prevádzkovaných Nestlé S.A. nie je zameraná na deti a vedome nepožaduje alebo nezhromažďuje osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. Na niektorých z našich webových stránkach, ktoré môžu byť zamerané na ľudí všetkých vekových kategórií, môžeme podniknúť opatrenia, ktoré zaistia, aby záujemcovia o registráciu alebo oznámenie osobných údajov splňovali určitú vekovú požiadavku.

Nasleduje popis našich postupov pre tie webové stránky, ktoré sú zamerané alebo zhromažďujú informácie od detí mladších ako 13 rokov.

Zhromažďovanie informácií o deťoch

Anonymné alebo neosobné informácie

Obecne si môžu deti prechádzať naše webové stránky, prehliadať obsah a hrať hry, bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov, ako je meno alebo e-mailová adresa. Na niektorých webových stránkach môžu byť deti požiadané, aby poskytli anonymné alebo neosobné informácie (napr. užívateľské meno, heslo, krstné meno alebo mesto a krajina) s cieľom získať prístup k personalizovaným funkciám alebo funkciám, ktoré umožňujú deťom sledovať najvyššie skóre v hrách, ukladať obľúbené položky, upravovať webové stránky alebo vykonávať ďalšie podobné aktivity. Pokiaľ sú k registrácii potrebné iba anonymné informácie, môžeme deťom umožniť použiť ich deň narodenia (iba mesiac a deň) ako ich heslo. Vďaka tomu si deti ľahko zapamätajú svoje heslo.  

Osobné informácie

V prípade stránky, ktorá zhromažďuje osobné informácie o deťoch (ako je tomu v prípade niektorých newsletterov, súťaží, lotérií a iných podobných akcií), môžu zhromažďované informácie zahŕňať meno a e-mailovú adresu dieťaťa a meno a e-mailovú adresu rodiča, okrem ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre poskytnutie požadovanej funkcie či služby (napr. mesiac a deň narodenia pre priania k narodeninám). Obvykle sú tieto informácie ukladané a používané iba v prípade, kedy sme najskôr obdržali overiteľný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu („rodič“). Mechanizmus používaný k získaniu súhlasu rodičov sa môže líšiť v závislosti na informáciách potrebných pre danú aktivitu a na zamýšľanom účele takých informácií. Napríklad pokiaľ sa dieťa prihlási k odberu newsletteru alebo vykoná registráciu u inej funkcie na našej webovej stránke, môžeme poslať rodičom oznámenie e-mailom a v závislosti na danej funkcii rodičom oznámiť, ak chce svoje dieťa odhlásiť, alebo ak chce poskytnúť svoj súhlas. Pokiaľ rodič poskytne potrebný súhlas, môžeme poslať ešte potvrdzujúci e-mail. Pokiaľ ale rodič rozhodne neprihlásiť svoje dieťa alebo nepovolí danú aktivitu či registráciu, všetky informácie, ktoré nám už dieťa oznámilo, budú odstránené. V iných prípadoch, keď sa dieťa účastní (i) súťaže a získa cenu, alebo (ii) aktivity, ktorá zahŕňa možné zverejnenie osobných údajov dieťaťa alebo jeho príbeh na webových stránkach, môžeme vyžadovať spoľahlivejšie formy súhlasu, ako napríklad písomný súhlas rodiča. Okrem toho rodičia budú mať v prípade potreby možnosť dať súhlas k zhromažďovaniu a použitiu osobných údajov dieťaťa a zároveň nesúhlasiť so zdieľaním týchto údajov s tretími stranami.

Za všetkých okolností budeme osobné údaje detí zhromažďovať iba so súhlasom rodičov. Množstvo zhromažďovaných osobných údajov tiež obmedzíme len na údaje nutné pre účasť dieťaťa v danej aktivite. To znamená, že pokiaľ nepotrebujeme konkrétnu informáciu o vašom dieťati (napr. telefónne číslo), aby sme ho mohli prihlásiť k odberu newsletteru, jednoducho ho nebudeme ani vyžadovať. Pokiaľ si chcete prečítať viac informácií o opatreniach, ktoré používame pre ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov detí, pozrite sa prosím do sekcie o bezpečnosti vyššie.  

Nezhromažďujeme žiadne osobné informácie o deťoch pomocou pasívnych mechanizmov zberu dát, ako sú cookies, však informácie obsiahnuté v cookies môžu byť spojené s osobnými údajmi dieťaťa. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ďalšie technológie sledovaní, nájdete v príslušnej sekcii Nestlé zásady použitia cookies.

Použitie osobných údajov detí

Po zbere osobných údajov detí sú tieto údaje použité iba pre účely, ku ktorým boli pôvodne zhromaždené a ku ktorým dal súhlas rodič (v prípade, že bol súhlas rodiča vyžadovaný). Napríklad pokiaľ sa dieťa prihlási (a rodič poskytne svoj súhlas) k odberu elektronického newsletteru alebo oznámenia, e-mailová adresa dieťaťa bude použitá pre doručenie požadovaných oznámení.

Prístup/kontrola rodičov

Pokiaľ ste rodič, ktorý nám dal súhlas k zhromažďovaniu a ukladaniu osobných údajov vášho dieťaťa, môžete kedykoľvek vykonať nasledujúce:

 1. Skontrolovať osobné údaje vášho dieťaťa na príslušnej stránke pre súhlas rodičov/kontrolu. Odkaz na túto stránku nájdete v oznámeniach, ktoré sme vám poslali pri prvej žiadosti o váš súhlas.
 2. Prerušiť ďalšie používanie alebo zhromažďovanie osobných údajov vášho dieťaťa (napr. odhlásiť odber). Ak tak chcete urobiť, navštívte prosím stránku pre odhlásenie na webovej stránke, na ktorej sa vaše dieťa registrovalo, alebo sa riaďte pokynmi pre odhlásenie odberu obsiahnutých v newsletteru alebo e-maily, ktorý je zasielaný na e-mailový účet vášho dieťaťa.
 3. Požiadajte o zmazanie osobných údajov vášho dieťaťa pomocou postupu popísaného v bode 2 vyššie. Odhlásením odberu pre vaše dieťa zároveň dôjde k zmazaniu jeho/ich osobných údajov v našich záznamoch.

Pokiaľ niektorá z možností uvedených vyššie nie je k dispozícii, alebo si prajete urobiť inú požiadavku, prejdite prosím (i) dokumentáciu, ktorú ste obdržali pri udeľovaní vášho súhlasu; alebo (ii) nás kontaktujte. Uistite sa prosím, že máte pripravené nasledujúce informácie pre účely overovania: meno a e-mailovú adresu vášho dieťaťa, vaše meno a e-mailovú adresu a názov webovej stránky, na ktoré je vaše dieťa registrované.

Pokiaľ vášmu dieťaťu povolíte registrovať sa na webovej stránke alebo sa zúčastniť ďalších aktivít prístupných deťom do 13 rokov veku, vaše dieťa bude mať možnosť kontrolovať, upravovať, alebo zmazať svoje osobné údaje spojené s danou registráciou či aktivitou. To môže zahŕňať aj možnosť odhlásiť sa z danej aktivity či funkcie, ku ktorej ste dali váš súhlas.

Hore

 

12. Pripájame sa k iným webovým stránkam mimo Nestlé?

Túto webovú stránku môžeme pomocou odkazu prepájať s inými stránkami spoločností alebo organizácií (súhrnne „webové stránky tretích strán“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán, pretože nespadajú pod našu správu. Pokiaľ pomocou poskytnutého odkazu navštívite stránky tretích strán, prevádzkovatelia týchto stránok môžu zhromažďovať vaše osobné informácie. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov sa prosím uistite, že ste spokojný so zásadami ochrany osobných údajov v rámci týchto webových stránok tretích strán. Snažíme sa čo najlepšie zaistiť, aby všetky webové stránky tretích strán, na ktoré poskytujeme odkazy, mali ekvivalentné opatrenia pre ochranu vašich osobných údajov, ale nemôžeme niesť zákonnú ani akúkoľvek inú zodpovednosť za aktivity, zásady ochrany osobných údajov alebo úroveň dodržovania súkromia na týchto webových stránkach tretích strán.

Hore

 

13. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracovaní informácií, kontaktujte nás prosím listom na Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, pošlite elektronickú správu na consumer.service@sk.nestle.com  alebo zavolajte 0800 135 135.

Hore

 

VEVEY, June 2012Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.

 

  značky cereáliía produkty

  Porozprávajme sa

  Snažili sme sa odpovedať na čo najviac vašich otázok. Naše odpovede nájdete tu:

  Prečo Nestlé označuje rastlinný olej?
  Nie všetok rastlinný olej je palmový olej. V potravinárskom priemysle sa používa množstvo rôznych druhov rastlinných olejov. Patrí medzi ne palmový olej, ale aj iné. Používajú sa aj rôzne iné oleje, ako napríklad kokosový, slnečnicový alebo repkový olej.
  Pomáhajú bezgluténové výrobky pri chudnutí?
  Nie. Bezgluténové výrobky nesúvisia s úbytkom hmotnosti. Vyberajú si ich ľudia, ktorí sú citliví na glutén alebo trpia celiakiou.
  Ak sa v cereáliách nachádza cukor, znamená to, že nie sú zdravé?
  Nie. Množstvo cukru v raňajkových cereáliách nie je vyššie (naopak, často je nižšie) ako pri iných bežných raňajkách, ako napríklad jogurt s ovocím alebo toast s džemom.
  Mali by deti a dospelí jesť rovnaké porcie?
  Pretože deti a mládež majú počas dňa inú spotrebu energie ako dospelí, potrebujú aj iné porcie, vďaka ktorým dosiahnu odporúčané denné dávky (ODD) živín. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby raňajky poskytovali okolo 20 % denného príjmu energie. Pre dieťa vo veku 4 – 8 rokov odporúčame porciu 25 – 30 g ako súčasť vyvážených raňajok, pre dospelého je to však v priemere 30 – 45 g. Zistite viac o veľkosti porcií
  Koľko celozrnných obilnín potrebujem každý deň zjesť?
  Urobte to jednoducho: spravte z obilnín základ vašej stravy a vždy, keď môžete, vyberte si celozrnné obilniny namiesto rafinovaných. Americké stravovacie pokyny odporúčajú 3 porcie (48 g) denne. Vždy, keď hľadáte raňajkové cereálie, chlieb, cestoviny, ryžu alebo múku, hľadajte slovo „celozrnné“. Najlepšie je, ak sa na zozname zložiek nachádza čo najvyššie.
  UKÁZAŤ VŠETKY ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQPress to see all FAQs

  Zaujímajú nás vaše postrehy o cereáliách Nestlé, dajte nám preto vedieť, čo si myslíte. Vaše názory vždy uvítame.

  Spiatočná adresa

  Ak nie ste spokojný/-á so svojím nákupom, tovar nám môžete vrátiť na adresu:

  Servis pre spotrebiteľov

  Nestlé Slovensko s.r.o.,

  Košovská cesta 11,

  917 27 Prievidza

  Nestlé Servis pre spotrebiteľov

  Bezplatná infolinka:

  0800 135 135.

  e-mail: info@nestle.sk

  Naši pracovníci sú vám k dispozícii v pracovných dňoch:

  Pondelok - Piatok:

  8:00 - 11:30 a 13:00 - 16:00.

  Facebook

  Môžete nás kontaktovať aj na Facebook:

  Facebook- Cereálie Nestlé