Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PODMIENKY WEBOVEJ STRÁNKY SPOLOČNOSTI NESTLÉ

Prečítajte si, prosím, pozorne zmluvné podmienky obsiahnuté v tomto dokumente z dôvodu, že akékoľvek používanie tejto webovej stránky je založené na vašom súhlase so zmluvnými podmienkami podanými v tomto dokumente.

Vo všetkých častiach tejto stránky termíny “my”, "náš" (vo všetkých gramatických pádoch), “Nestlé” a “Nestlé Group” odkazujú na spoločnosť Nestlé S. A. a na ktorúkoľvek z jej sesterských spoločností, ako to vyplýva z daného kontextu. „Vy“ sa vzťahuje na každého, kto tieto stránky navštívi a/lebo užije.

 

POLITIKA ZACHOVANIA SÚKROMIA NA WEBOVEJ STRÁNKE

Všetky osobné informácie alebo materiály podobného charakteru poslané na webové stránky spoločnosti Nestlé Group podliehajú zásadám spoločnosti Nestlé Group o zachovaní tajomstva a ochrane osobných údajov vysvetlenými v Oznámení o ochrane údajov, ktoré sa nachádza na tejto stránke.

Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej iba „zákon o OOÚ“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu registračných údajov za účelom preverenia platnej registrácie, odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely Nestlé, a to na dobu do odvolania. Takisto vyjadrujete súhlas s tým, aby Vaše osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyše uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených Nestlé, najmä organizátorom a spoločnosťou zabezpečujúcou prevádzku webových stránok.

Subjekt údajov si je vedomý toho, že tento jeho súhlas sa spracovaním údajov, udelený v súlade so zákonom o OOÚ je dobrovoľný a subjekt údajov je oprávnený jej kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť smerom k spoločnosti Nestlé učinené písomne.

V zmysle 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení, dávate svojou registráciou súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu obchodných oznamov, informácií o priebehu súťaží a ďalších marketingových akcií Nestlé.

 

PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A NADČASOVOSŤ INFORMÁCIÍ

Nenesieme zodpovednosť, pokiaľ informácie, ktoré na tejto stránke dávame k dispozícii, nie sú presné alebo úplné. Akékoľvek spoliehanie sa na skutočnosti uvedené na tejto stránke je na vaše vlastné nebezpečenstvo. Návštevník stránky súhlasí, že je sám zodpovedný za sledovanie ľubovoľných zmien v skutočnostiach a informáciách nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke. Názory a odporúčania odborníkov sú v súlade s ich profesionálnym vzdelaním, pričom webové stránky sú pripravené pre širokú verejnosť a nezohľadňujú individuálne potreby jedincov, z toho dôvodu spoločnosť Nestlé nenesie žiadnu škodu, ktorá vznikne tým, že sa budete riadiť informáciami získanými z tejto webovej stránky.

 

PRENOS

Všetky príspevky alebo materiály neosobného charakteru, ktoré posielate elektronickou poštou (e-mailom) alebo iným spôsobom na túto webovú stránku, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, poznámok, návrhov a tak podobne nie sú a nebudú považované za dôverné ani súkromné. Čokoľvek prenášate alebo posielate sa stáva vlastníctvom spoločnosti Nestlé Group a môže byť použité na rôzne účely, vrátane, no nie výlučne, rozmnožovania, predávania informácií, prenosu, publikovania, vysielania a posielania. Okrem toho, akékoľvek nápady, výtvarné diela, vynálezy, vývojové trendy, návrhy alebo koncepcie obsiahnuté v ktoromkoľvek príspevku, ktorý pošlete na túto stránku, môže spoločnosť Nestlé Group použiť na akékoľvek účely (vrátane, no nie výlučne, vývoja, výroby, propagácie a trhového predaja produktov). Na žiadne takéto použitie sa nevzťahuje finančné ohodnotenie v prospech strany, ktorá poskytla informácie. Poskytnutím informácií tiež zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tieto materiály/obsah nie sú urážlivé a že ich použitie spoločnosťou Nestlé Group neporuší práva nijakej tretej strany. Spoločnosť Nestlé Group nie je zaviazaná použiť poskytnuté informácie.

 

PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

® Registrovaná ochranná známka Société des Produits Nestlé S.A. Všetky práva vyhradené. Všetky autorské práva a iné práva na duševné vlastníctvo spojené s textom, obrázkami a inými materiálmi zverejnenými na tejto webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Nestle Group resp. boli umiestnené na webovú stránku so súhlasom príslušných vlastníkov.

Návštevníci stránky si môžu prezerať túto stránku, rozmnožovať výťahy prostredníctvom tlače, stiahnutím (tzv. download) na pevný disk (hard disk) alebo na účely rozširovania ďalším jednotlivcom. Toto všetko len pod podmienkou, že návštevník ponechá neporušené všetky autorské práva a iné zákonom chránené oznámenia, a že sa uvedené upozornenie s ochrannou známkou objaví na týchto kópiách. Žiadna kópia akejkoľvek časti tejto webovej stránky nesmie byť predmetom predaja alebo rozširovaná za účelom zisku, ani upravovaná alebo pripojená k nijakému inému dielu, k publikácii alebo k webovej stránke.

Ochranné známky, logá, znaky a servisné značky (spoločne “ochranné známky") zobrazené na tejto webovej stránke patria spoločnosti Nestlé Group. Nič, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, sa nesmie chápať ako uznanie povolenia alebo práva použiť ktorúkoľvek z ochranných známok zobrazených na tejto stránke. Akékoľvek použitie/zneužitie ochranných známok zobrazených na tejto stránke, alebo v rámci ľubovoľného obsahu na tejto stránke, s výnimkou prípadov stanovených v týchto zmluvných podmienkach, je prísne zakázané. Návštevníkom stránky spoločnosť Nestlé Group oznamuje, že bude rázne dbať na dodržiavanie svojich práv na duševné vlastníctvo v plnom rozsahu práva, vrátane trestného stíhania za závažné porušenie zákona.

 

PREPOJENIA (ODKAZY) NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Prepojenia (links) na webových stránkach spoločnosti Nestlé Group môžu preniesť návštevníka mimo siete Nestlé Group a spoločnosť Nestlé Group nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo fungovanie týchto webových stránok. Prepojenia (links) sú poskytované v dobrej viere a spoločnosť Nestlé Group nemožno činiť zodpovednou za akékoľvek neskoršie zmeny na iných webových stránkach, ku ktorým poskytujeme prepojenie (link). Zahrnutie ľubovoľného prepojenia (link) na iné webové stránky v sebe nezahŕňa schválenie spoločnosťou Nestlé Group. Odporúčame návštevníkom stránky, aby vzali na vedomie a pozorne si prečítali právne oznámenia a oznámenia o ochrane údajov všetkých webových stránok, na ktoré sa prepoja.

 

ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZÁRUK

Návštevníci tejto webovej stránky ju používajú výlučne na vlastné nebezpečenstvo.

 

ZÁRUKY (RUČENIE)

Táto webová stránka je poskytovaná v “súčasnom stave” a “tak ako je dostupná”, a teda spoločnosť Nestlé Group nedáva nijaké záruky akejkoľvek formy, či už výslovné, naznačené, vyplývajúce zo zákona ani iné (vrátane implikovaných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel), vrátane záruk alebo vyjadrení, že materiály na tejto webovej stránke sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne, nezasahujúce práva tretích osôb; že prístup na túto webovú stránku bude neprerušovaný alebo bezchybný; že táto webová stránke je bezpečná; že akákoľvek rada alebo názor získané od spoločnosti Nestlé Group prostredníctvom tejto webovej stránky sú presné alebo spoľahlivé a akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk k nim sa spoločnosť výslovne zrieka.

Návštevníkov prosíme, aby si povšimli, že súdna pôsobnosť niektorých krajín nemusí povoľovať výnimky z implikovaných záruk, takže niektoré z týchto výnimiek sa ich nemusia týkať. Prosíme, aby si overili miestne zákony.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zamedziť alebo prerušiť návštevníkom prístup na túto webovú stránku alebo ľubovoľnú časť tejto stránky, alebo akýkoľvek ich bod alebo časť.

Spoločnosť Nestlé Group ani iná strana zapojená do tvorby, výroby alebo dodávania tejto stránky v našom mene nijako neručí ani nemá nijakú zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné škody, náklady, straty alebo dlhy vyplývajúce z vášho prístupu, používania, neschopnosti používať, zmeny v obsahu tejto webovej stránky, alebo vyplývajúce z ktorejkoľvek inej webovej stránky na ktorú vstúpite pomocou prepojenia (link) z tejto stránky alebo z akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávame,alebo ktorú sa nám nepodarí vykonať, v dôsledku správ prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré nám posielate.

Spoločnosť Nestlé Group ani iná strana zapojená do tvorby, výroby alebo dodávania tejto stránky nenesie nijakú zodpovednosť za udržovanie materiálov a služieb sprístupnených na tejto webovej stránke, ani za zabezpečovanie opráv, aktualizácií alebo vydaní s nimi súvisiacimi. Každý materiál na tejto webovej stránke môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.

Okrem toho spoločnosť Nestlé Group neručí ani nenesie vôbec žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty zaznamenané v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom vášho používania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z tejto webovej stránky. Akékoľvek sťahovanie materiálov z tejto webovej stránky konáte na vlastné nebezpečenstvo

 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Návštevníkom stránky sa zakazuje vykonávať na tejto webovej stránke akýkoľvek úkon, ktorý by spoločnosť Nestlé Group po rozumnej úvahe mohla považovať za nevhodný a/alebo by mohol byť považovaný za nezákonný skutok alebo je príslušnými zákonmi zakázaný, vrátane, no nie výlučne:

 • akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol znamenať porušenie súkromia (vrátane presunutia súkromných informácií na centrálny počítač (tzv. upload) bez súhlasu zainteresovanej osoby), alebo iných zákonných práv jednotlivcov
 • používania tejto webovej stránky na očierňovanie alebo krivé obvinenie spoločnosti Nestlé Group, jej zamestnancov alebo iných jednotlivcov, alebo podobného konania, ktoré by znamenalo stratu dobrého mena spoločnosti Nestlé Group
 • presúvania takých súborov na centrálny počítač (tzv. upload), ktoré obsahujú vírusy a môžu spôsobiť poškodenie vlastníctva spoločnosti Nestlé Group alebo vlastníctva iných jednotlivcov.
 • zverejnenia alebo nahrávania akýchkoľvek neautorizovaných materiálov na tieto stránky vrátania tých, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemnosti alebo hanobení Nestlé Group alebo systémov a bezpečnostných sietí tretích strán, nactiutŕhanie, rasizmus, neslušnosť, vyhrážky, pornografii či iné protiprávne jednanie.

 

MIESTNE URČENIE WEBOVÝCH STRÁNOK A ROZHODNÉ PRÁVO

Výrobky, materiály, ponuky a informácie ponúkané na týchto stránkach Nestlé Group sú určené výhradne pre užívateľov alebo zákazníkov v Slovenskej republike. Nestlé Group prehlasuje, že výrobky a obsah týchto stránok neodpovedajú a ani nie sú vhodné pre iné trhy.

V prípade Vášho záujmu sa informujte u miestneho distribútora o dostupnosti výrobkov na Vašom trhu. Výrobky uvedené na týchto stránkach sú čisto vizuálna prezentácia a ako taká neodpovedá skutočnej veľkosti, farebnosti obalu apod.

Vy a Nestlé Group súhlasne prehlasujeme, že akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z použití tejto webové stránky alebo vzťahujúci sa k tejto webové stránke sa bude riadiť podľa slovenského práva a bude riešený výhradne vecne a miestne príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

 

AKTUALIZÁCIA PRÁVNYCH OZNÁMENÍ

Vyhradzujeme si právo vykonať v tomto oznámení ľubovoľné zmeny a úpravy. Prosíme vás, aby ste priebežne navštevovali túto stránku a prezreli si spomínané zmeny a nové doplnkové informácie.

Copyright © Société des Produits Nestlé S.A.

Prievidza, júl 2013

  značky cereáliía produkty

  Porozprávajme sa

  Prečo Nestlé označuje rastlinný olej?
  Nie všetok rastlinný olej je palmový olej. V potravinárskom priemysle sa používa množstvo rôznych druhov rastlinných olejov. Patrí medzi ne palmový olej, ale aj iné. Používajú sa aj rôzne iné oleje, ako napríklad kokosový, slnečnicový alebo repkový olej.
  Pomáhajú bezgluténové výrobky pri chudnutí?
  Nie. Bezgluténové výrobky nesúvisia s úbytkom hmotnosti. Vyberajú si ich ľudia, ktorí sú citliví na glutén alebo trpia celiakiou.
  Ak sa v cereáliách nachádza cukor, znamená to, že nie sú zdravé?
  Nie. Množstvo cukru v raňajkových cereáliách nie je vyššie (naopak, často je nižšie) ako pri iných bežných raňajkách, ako napríklad jogurt s ovocím alebo toast s džemom.
  Mali by deti a dospelí jesť rovnaké porcie?
  Pretože deti a mládež majú počas dňa inú spotrebu energie ako dospelí, potrebujú aj iné porcie, vďaka ktorým dosiahnu odporúčané denné dávky (ODD) živín. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby raňajky poskytovali okolo 20 % denného príjmu energie. Pre dieťa vo veku 4 – 8 rokov odporúčame porciu 25 – 30 g ako súčasť vyvážených raňajok, pre dospelého je to však v priemere 30 – 45 g. Zistite viac o veľkosti porcií
  Koľko celozrnných obilnín potrebujem každý deň zjesť?
  Urobte to jednoducho: spravte z obilnín základ vašej stravy a vždy, keď môžete, vyberte si celozrnné obilniny namiesto rafinovaných. Americké stravovacie pokyny odporúčajú 3 porcie (48 g) denne. Vždy, keď hľadáte raňajkové cereálie, chlieb, cestoviny, ryžu alebo múku, hľadajte slovo „celozrnné“. Najlepšie je, ak sa na zozname zložiek nachádza čo najvyššie.
  UKÁZAŤ VŠETKY ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQPress to see all FAQs

  Spiatočná adresa

  Nestlé Servis pre spotrebiteľov

  .