คะแนนและความคิดเห็น (Ratings and Reviews)

เราพร้อมยอมรับความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์และจริงใจของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

หากแพลตฟอร์มของเราอนุญาตให้คุณส่งความคิดเห็น (ซึ่งอาจรวมถึงคะแนน คำรับรอง หรือความคิดเห็น)

(ก) คุณต้องเคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและแสดงความคิดเห็นที่แท้จริงเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ 
(ข) ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นประโยชน์ เคารพ และยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ (ดูด้านบน, เนื้อหาที่ยอมรับได้) 
(ค) คุณต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับเนสท์เล่ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลใด ๆ หากคุณทำงานให้กับเนสท์เล่หรือบริษัทอื่นที่ทำงานกับเนสท์เล่ หรือมีความสัมพันธ์ทางการค้า หากคุณเข้าร่วมโปรโมชันหรือได้รับค่าตอบแทน รางวัล หรือแรงจูงใจใด ๆ (เงิน ส่วนลด สินค้าฟรี ของขวัญ เป็นต้น) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ (แม้จะไม่ได้ร้องขอ) 
(ง) คุณจะต้องไม่ส่งความคิดเห็นปลอมหรือแต่งขึ้น (รวมถึงกรณีที่คุณได้รับข้อเสนอการชำระเงินหรือแรงจูงใจอื่นใดให้เขียนความคิดเห็นนั้น) หรือกล่าวเท็จหรือสื่อเป็นนัยว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดยแพลตฟอร์มนี้หรือเนสท์เล่

โดยการส่งที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ คุณยินยอมให้เนสท์เล่และผู้ให้บริการของ เนสท์เล่ใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสถานะความคิดเห็นของคุณและวัตถุประสงค์ด้านการบริหารอื่น ๆ

เราอาจใช้ระบบด้วยตนเองหรือระบบอัตโนมัติที่วิเคราะห์เนื้อหาผู้ใช้ของคุณเพื่อช่วยตรวจจับความคิดเห็นปลอมหรือน่าสงสัย หรือเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจกลั่นกรองและลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหากมีข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยว่าความคิดเห็นของคุณเป็นของปลอมหรือ น่าสงสัย หรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ในทางอื่นใด

เราอาจใช้คะแนนและความคิดเห็นในการสื่อสารการตลาดตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยวิธีการเลือกและคำนวณคะแนน และขออนุญาตจากคุณในกรณีที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ (Feedback)

เราอยากรับฟังความคิดเห็นของคุณ และยินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่มีอยู่ของเรา
ในการส่งข้อเสนอแนะของคุณ โปรดดูที่ส่วนวิธีติดต่อเรา ด้านล่าง

ข้อเสนอแนะใด ๆ จะถือว่าไม่เป็นความลับ เนสท์เล่ มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัด
กรุณารวบรวมความคิดตามที่บริษัทร้องขอ ไว้ในข้อเสนอแนะของคุณ