ПРАВИЛА НА ИГРАТА

"Mожеш да спечелиш Xbox НАГРАДИ с избрани зърнени закуски NESTLÉ“

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на „Куалифио“ С.А, агенция “Парида“ и „Speedy couriers“.
 

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 01.04.2024г. от 00.00ч. и завършва на 31.05.2022г. в 23.59ч., по-нататък упомената като „Играта“.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.nestle-cereals.com/xbox

(3) Играта се провежда на територията на Република България.


3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват следните продукти:

•             NESQUIK® Cereals 375 g,

•             NESQUIK® MIX Cereals 325 g,

•             LION® Cereals 400 g,

•             CHOCAPIC® Cereals 375 g,

•             CORN FLAKES®500 g


4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на партньори, участващи в организирането на Играта - “Куалифио“ С.А., агенция “Парида“ и „Speedy couriers“.


5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 16 Xbox стерео слушалки с кабел, 25 000 Xbox токена за 1 месец достъп до PC Game Pass*.

*Използвайте на microsoft.com/redeem до 11 февруари 2025 г. Валиден само за нови членове на Game Pass. Ограничение: 1 на лице/акаунт. Предмет на Споразумението за услуги на Microsoft, условията на Game Pass и системните изисквания на: xbox.com/subscriptionterms. Датата на изтичане е зададена на 90 дни след крайната дата на последната промоционална кампания – 11 февруари 2025 г. Кодът е буквено-цифров 5 x 5. Формат: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX Ваучерът може да бъде използван само от нов потребител, който отговаря на условията. Вече съществуващите потребители не могат да го използват. Влизането в платформата с кода изисква добавяне на данни за кредитна карта: Информацията за плащане е необходима в случай на подновяване след изтичането на безплатния 1-месечен код. Потребителят може да анулира абонамента си преди края на първия месец, ако не иска да го подновява и кредитната му карта да бъде таксувана. Ваучерите не се наслагват. Forza Motorsport и City Skylines II, основни елементи от промоционалния пакет, са оценени с етикет PEGI.

 

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.


6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участваш в Играта следва да влезеш на сайта: www.nestle-cereals.com/xbox  и да:

  1. Попълни промо кода от задната страна на опаковката на участващите продукти, своите три имена и имейл адрес. Ако не следиш редовно имейла си, попълни и телефонен номер, след което се запознай с Политиката за поверителност и с Правилата за игра. Потвърди, че си навършил(а) 18 години.
  2. Oтговори на креативния въпрос: Представи си, че създаваш компютърни игри, и опиши как би изглеждала твоята перфектна компютърна игра.!

Един участник има право само на една награда, независимо от броя на участията.


7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След утвърждаване правото на участие съгласно правилата на Играта, жури от трима членове ще избере 16 Xbox стерео слушалки с кабел, 25 000 Xbox токена за 1 месец достъп до PC Game Pass печеливши за награда .

(2) Трите имена, датите и часовете при попълване данните за участие на печелившите ще бъдат публикувани до 15(петнадесет)работни дни след края на играта на Сайта на играта www.nestle-cereals.com/xbox

(3) С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез имейла, който са предоставили по време на регистрацията, за да предоставят допълнителни контакти за доставка на наградата (телефонен номер и адрес). При необходимост представител на Организатора може да се свърже с печелившия участник по телефона, за да изясни подробности относно доставката на наградата.

(4) В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 7 (седем) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условиятана Играта..

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 7 (седем) дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условиятана Играта.

(6) Наградите се доставят само на територията на България в рамките на 30 дни след като печелившите бъдат публикувани на Сайта на Играта www.nestle-cereals.com/xbox .


8. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

8.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

8.2.В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

8.3. За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

8.4. Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

8.5. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

8.6. Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.


9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника;

в) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.


10. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организатоът „Нестле България“ АД и агенция “Куалифио“ С.А, която администрира сайта, и агенция “Парида“ и „Speedy couriers“, обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Регистрирайки се на Сайта на Играта, всеки потребител дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори “Куалифио“ С.А. , агенция “Парида“ и „Speedy couriers“, личните си данни (име и фамилия, електронна поща (имейл) и телефон (по избор), а печелившите споделят е-мейл и при тяхна преценка телефон за връзка с цел участие в тази Игра, установяване на контакт със печелившите и изпращане на наградите. 

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът, включително служители от други Нестле дружества, в или извън Европейския съюз, или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл / телефон за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните две имена и град  ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни.

(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличние на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта.

(9) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта   и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(10) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.

(11) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатно от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

(12) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.


11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците. 

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.nestle-cereals.com/jurassicworld3. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com.

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.