Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Terma dan syarat

Terima kasih kerana melawat laman web ini. Sila pastikan anda membaca Terma dan Syarat yang terkandung dalam dokumen ini dengan teliti kerana sebarang penggunaan laman web ini merupakan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini. Di seluruh laman web ini, istilah ""kami", "kita", "Nestlé®" dan "Kumpulan Nestlé®" merujuk kepada Nestlé® (Malaysia) Berhad dan mana-mana anak syarikatnya, syarikat berkaitan dan/atau gabungan yang sesuai menurut konteks .

Dasar Privasi Laman Web

Sebarang maklumat atau bahan peribadi yang dihantar ke laman web Kumpulan Nestlé® (telah ditakrifkan di atas) adalah tertakluk kepada dasar Kumpulan Nestlé® mengenai privasi dan perlindungan data peribadi yang dinyatakan dalam Dasar Privasi yang terdapat di sini.

Ketepatan, kesempurnaan dan ketepatan masa maklumat

Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang kami sediakan di laman web ini tidak tepat atau lengkap. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau sebarang perubahan pada bahan dan maklumat yang terkandung di laman web ini.

Penghantaran

Sebarang komunikasi atau bahan bukan peribadi yang anda hantar ke laman web ini melalui mel elektronik atau sebaliknya, termasuk sebarang data, soalan, komen, cadangan atau seumpamanya adalah, dan akan dianggap sebagai, tidak sulit. Apa-apa sahaja yang anda hantar atau siarkan akan menjadi hak milik eksklusif Kumpulan Nestlé® dan boleh digunakan, tanpa sebarang sekatan untuk sebarang tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengeluaran semula, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran dan paparan. Selain itu, Kumpulan Nestlé® adalah bebas untuk menggunakan untuk apa-apa tujuan sekalipun (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, pembuatan, pengiklanan dan pemasaran produk) apa-apa komen, idea, karya seni, ciptaan, pembangunan, cadangan, konsep atau seumpamanya yang terkandung dalam mana-mana komunikasi yang anda hantar ke laman web ini. Sebarang penggunaan sedemikian adalah tanpa pampasan kepada pihak yang menyerahkan maklumat. Dengan menyerahkan maklumat, anda juga menjamin bahawa anda tuan punya bahan/kandungan yang diserahkan, bahawa ia tidak memfitnah dan bahawa penggunaan Kumpulan Nestlé® tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga. Kumpulan Nestlé® bagaimanapun, tidak bertanggungjawab untuk menggunakan maklumat yang dikemukakan.

Hak harta Intelek

Semua hak cipta dan hak harta intelek lain dalam semua teks, imej dan bahan lain di laman web ini adalah hak milik Kumpulan Nestlé® atau disertakan dengan kebenaran pemilik yang berkaitan.

 

Anda dibenarkan untuk melayari laman web ini, mengeluarkan semula ekstrak dengan cara mencetak, memuat turun ke cakera keras atau untuk tujuan pengedaran kepada individu lain. Ini hanya perlu dilakukan dengan syarat bahawa anda mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari yang lain dan bahawa notis tanda dagangan di atas muncul pada pengeluaran semula tersebut. Tiada pengeluaran semula mana-mana bahagian laman web ini boleh dijual atau diedarkan untuk hasil/keuntungan komersial dan tidak boleh diubah suai atau digabungkan dalam mana-mana karya, penerbitan atau laman web lain.

 

Tanda dagangan, logo, watak dan tanda perkhidmatan (secara kolektif "Tanda Dagangan") yang dipaparkan di laman web ini adalah kepunyaan, atau dilesenkan secara eksklusif kepada Kumpulan Nestlé®. Tiada apa-apa yang terkandung di laman web ini harus ditafsirkan sebagai memberikan sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan di laman web ini. Penggunaan/penyalahgunaan anda terhadap Tanda Dagangan yang dipaparkan di tapak web ini, atau pada mana-mana kandungan lain di tapak web ini, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini, adalah dilarang sama sekali. Anda juga dinasihatkan bahawa Kumpulan Nestlé® akan secara agresif menguatkuasakan hak harta inteleknya dengan sepenuhnya mengikut undang-undang termasuk pendakwaan jenayah bagi kesalahan serius.

Pautan ke laman web lain

Pautan pada laman web Kumpulan Nestlé® mungkin membawa anda ke luar rangkaian Kumpulan Nestlé® dan Kumpulan Nestlé® tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, ketepatan atau fungsi laman web lain ini. Pautan disediakan dengan niat baik dan Kumpulan Nestlé® tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang perubahan seterusnya dalam laman web lain yang kami berikan pautannya. Kemasukan mana-mana pautan ke laman web lain tidak membayangkan pengesahan oleh Kumpulan Nestlé®. Kami amat mengesyorkan agar anda pastikan anda menyedari dan membaca dengan teliti notis undang-undang dan privasi semua laman web lain yang anda lawati.

Waranti dan Penafian

Penggunaan laman web ini oleh anda adalah atas risiko anda sendiri.

Waranti

Laman web ini disediakan kepada anda atas dasar "Seperti Adanya" dan "Seperti Tersedia" dan, akibatnya, Kumpulan Nestlé® tidak memberikan sebarang waranti, sama ada nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya (termasuk waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu) termasuk waranti atau representasi bahawa bahan di laman web ini akan lengkap, tepat, boleh dipercayai, tepat pada masanya, tidak melanggar pihak ketiga; bahawa akses ke laman web ini tidak akan terganggu atau bebas ralat; bahawa laman web ini akan selamat; bahawa sebarang nasihat atau pendapat yang diperoleh daripada Kumpulan Nestlé® melalui laman web ini adalah tepat atau boleh dipercayai dan sebarang representasi atau waranti terhadapnya adalah dinafikan dengan nyata. Kami berhak untuk menyekat atau menamatkan akses anda ke laman web ini atau mana-mana ciri laman web ini atau mana-mana ciri atau sebahagian daripadanya pada bila-bila masa.

Liabiliti

Kumpulan NESTLÉ® mahupun mana-mana pihak lain yang terlibat dalam penciptaan, pengeluaran atau penyerahan laman web ini bagi pihak kami tidak akan mempunyai liabiliti atau apa-apa tanggungjawab sama sekali untuk sebarang kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau punitif, kos, kerugian atau liabiliti apa jua yang timbul daripada akses anda kepada, penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, perubahan dalam kandungan laman web ini atau yang timbul daripada mana-mana laman web lain yang anda akses melalui pautan dari laman web ini atau daripada sebarang tindakan yang kami ambil atau tidak ambil akibat daripada sebarang mesej mel elektronik yang anda hantar kami.

 

Kumpulan Nestlé® atau mana-mana pihak lain yang terlibat dalam penciptaan, pengeluaran atau penghantaran laman web ini tidak akan bertanggungjawab untuk mengekalkan bahan dan perkhidmatan yang disediakan di laman web ini atau untuk membekalkan sebarang pembetulan, kemas kini atau keluaran yang berkaitan dengannya. Sebarang bahan di laman web ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

 

Selanjutnya, Kumpulan Nestlé® tidak akan mempunyai liabiliti atau sebarang tanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau disebabkan oleh virus yang mungkin menjangkiti peralatan komputer anda atau harta benda lain kerana anda menggunakan, mengakses atau memuat turun sebarang bahan daripada laman web ini. Jika anda memilih untuk memuat turun bahan dari laman web ini, anda melakukannya atas risiko anda sendiri.

Aktiviti Terlarang

Anda dilarang daripada melakukan sebarang tindakan yang Kumpulan Nestlé® mengikut budi bicaranya yang munasabah mungkin anggap tidak sesuai dan/atau akan dianggap sebagai tindakan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh mana-mana undang-undang yang terpakai untuk laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 

- Apa-apa tindakan yang akan menjadi pelanggaran terhadap sama ada privasi (termasuk memuat naik maklumat peribadi tanpa kebenaran individu berkenaan) atau mana-mana hak undang-undang individu yang lain;

- Menggunakan laman web ini untuk memfitnah atau memfitnah Kumpulan Nestlé®, pekerjanya atau individu lain atau bertindak sedemikian rupa sehingga mencemarkan nama baik Kumpulan Nestlé®;

- Memuat naik fail yang mengandungi virus yang boleh menyebabkan kerosakan pada harta Kumpulan Nestlé® atau harta individu lain.

 

Anda dan Kumpulan Nestlé® bersetuju bahawa sebarang kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini akan dikawal oleh undang-undang Malaysia dan diserahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Cookies

Kumpulan Nestlé® menggunakan teknologi penjejakan ("cookies"). Polisi Kumpulan Nestlé® mengenai penggunaan cookies ditetapkan dalam dasar privasi dan maklumat peribadi Kumpulan Nestlé® yang terdapat di sini.

Kemas kini notis undang-undang

Kami berhak untuk membuat sebarang perubahan dan pembetulan pada notis ini. Sila rujuk halaman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak ini dan sebarang maklumat tambahan baharu.