REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Nestlé Xbox 2024-2025”

Perioada campaniei: 01.04.2024 – 31.03.2025

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională „Nestlé Xbox 2024-2025” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de NESTLE ROMÂNIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestle”), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, cu număr în Registrul Comerțului J40/10813/2010, CUI 8184502, având INFOLINE Nestle România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită, apelabilă din orice rețea națională fixă sau mobilă).

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe https://www.nestle-cereals.com/xbox sau poate fi pus la dispoziție  (i) în baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestle Romania 0800.863.785, (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitări scrise în atenția Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3. Redactarea și autentificarea Regulamentului Oficial și a oricăror alte documente aferente acestuia, revendicarea, validarea câștigătorilor și expedierea premiilor, vor fi realizate și operate prin intermediul agenției MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate cu sediul în România, București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumită în continuare „Agenția”.

1.4. Coordonarea mecanismului și înscrierilor, extragerilor momentelor câștigătoare, gestiunea bazei de date aferente derulării Campaniei și desemnarea electronică a câștigătorilor vor fi realizate și operate prin intermediul societății Qualifio, cu sediul în Place de l'Université, 16 in 1348 Louvain-La-Neuve, BELGIA , înscrisă în Camera Comerțului, cu numărul 0822741924, număr de identificare fiscală BE0822.741.924 denumită în continuare „Agenția Online”.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.


SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1   Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Romaniei, în conformitate cu prezentul Regulament.

2.2   Campania se va desfășura în perioada 01.04.2024, ora 00:00:01 – 31.03.2025 inclusiv, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanții se pot înscrie în Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.


SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MĂRCI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE)

3.1   Produsele Nestlé participante la Campanie (în continuare “Produse Participante”), sunt oricare produse din gama de batoane și cereale Nestlé Cereale, cu sau fără ambalaj promoțional, anume:

Denumire produs
CHEERIOS Cereale pentru mic dejun 250g
CHEERIOS Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
CHEERIOS Cereale pentru mic dejun 650g
CHOCAPIC Cereale pentru mic dejun 250g
CHOCAPIC Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
CHOCAPIC Cereale pentru mic dejun 650g
CHOCAPIC baton de cereale pentru mic dejun 25g
CINI MINIS Cereale pentru mic dejun 250g
STRAWBERRY MINIS cereale pentru mic dejun 250g
CINI-MINIS Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
Cini Minis Churros cereale pentru mic dejun 400g
STRAWBERRY MINIS Cereale pentru mic dejun 450g
CINI-MINIS baton de cereale pentru mic dejun 25g
COOKIE CRISP Cereale pentru mic dejun 250g
COOKIE CRISP Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
LION Cereale pentru mic dejun 250g
LION WILDCRUSH Cereale pentru mic dejun 350g
LION Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
LION Cereale pentru mic dejun 650g
KITKAT Cereale pentru mic dejun350g
NESQUIK Cereale pentru mic dejun 250g
NESQUIK MIX Cereale pentru mic dejun 225g
NESQUIK MIX Cereale pentru mic dejun 400g
NESQUIK ABC Cereale pentru mic dejun 400g
NESQUIK Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
NESQUIK Cereale pentru mic dejun 650g
NESQUIK Maxi Choco baton de cereale pentru mic dejun 25g
NESQUIK baton de cereale pentru mic dejun 25g

3.2   Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt menționate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1    Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.1 (în continuare “Participanții”). 

4.2    La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane: 
a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului și/sau ai Agențiilor;
b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției, colaboratori ai Organizatorului, Agențiilor și/sau, dacă e cazul, magazinelor participante;
c) membrii de gradul I al familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/soră).
d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezentei.


SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1    Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie:
5.1.1    Să achiziționeze, în perioada de desfășurare a Campaniei (conform Secțiunii 2 a prezentului Regulament, dar si in perioada prevazuta la art. 5.5.), cel puțin 1 (un) Produs Participant Nestlé și să păstreze documentul fiscal în original pentru validarea ulterioară, în caz de câștig. Documentul fiscal trebuie să îndeplinească condițiile de la art. 5.2 si art. 7.8.
5.1.2    Să acceseze de pe orice dispozitiv cu acces la internet website-ul  https://www.nestle-cereals.com/xbox (în continuare ”Website-ul”) în vederea parcurgerii procedurii de înscriere, după cum urmează:
a)    Să selecteze țara, respectiv România.
b)    Să-și exprime consimțământul cu privire la politica de utilizare cookies. Pentru implementarea campaniei și verificarea înscrierilor, website-ul are implementat aplicații tehnice specifice (inclusiv aplicații cookie) pentru a monitoriza înscrierile participanților, cât și/sau datele cu caracter personal ale fiecărui participant, prelucrate în scopul implementării campaniei.
c)    Să acceseze butonul ”PARTICIPĂ” din ecranul principal al website-ului Campaniei.
d)    Să-și completeze datele personale în câmpurile formularului de participare disponibil pe website (prenume, nume, număr de telefon, adresă de email) și să-și exprime acordul și că a luat la cunoștință asupra Regulamentului Oficial, asupra Notei de Informare și prelucrare a datelor cu caracter personal și consimțământul asupra vârstei de peste 18 ani. 
e)    Să acceseze butonul ”TRIMITE”, în vederea finalizării înscrierii
f)    Să acceseze animația finală de tip „talon razuibil” pentru a afla dacă înscrierea este câștigătoare sau necâștigătoare. 

5.2    În contextul prezentei Campanii, noțiunea de document fiscal reprezintă înscrisul justificativ, atât juridic cât și fiscal, al achiziției (bon fiscal, chitanță fiscală/factură fiscală în regim special care circulă fără chitanță la încasare emisă exclusiv pe numele unei persoane fizice) emis de o societate din România (comerciant), la data efectuării achiziției, prin care Participantul poate face dovada achiziționării, în calitate de persoană fizică (consumator), a minimum un Produs Participant. Documentul fiscal trebuie să aibă o dată de emitere în perioada de desfășurare a Campaniei (sau cu maximum 30 zile calendaristice înainte de data de începere a Campaniei, conform art. 5.5), iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie. Pentru îndeplinirea criteriilor de validare, este obligatoriu ca documentul fiscal să conțină denumirea Produselor Participante. Nu vor fi luate în considerare documentele fiscale care nu justifică achiziția de Produse Participante la Campanie.

5.3    Participanții sunt obligați să păstreze în original documentul fiscal în baza căruia s-au înscris în Campanie, pentru a îndeplini procedura de validare și de acordare a premiilor, în caz de câștig.

5.4    Pe lângă Produsul/ Produsele Participant/e, este permis să apară și alte produse pe documentul fiscal participant. 

5.5    În cazul în care participantul identifică produsul participant cu sau fără ambalaj promoțional și îl achiziționează înainte de perioada campaniei, acesta poate fi înregistrat în campanie exclusiv in Perioada Campaniei dacă documentul fiscal este emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data de începere a Campaniei, respectiv anterior datei de 01.04.2024, mai exact cel mai devreme documentul fiscal poate fi emis la data de 02.03.2024.

5.6    Un participant unic se identifică în mecanismul automatizat de înscriere în Campanie prin datele personale înscrise în formularul de înscriere (nume, prenume, număr de telefon mobil și adresă validă de e-mail), conform art. 5.9. Un participant se poate înscrie cu un singur număr de telefon și o singură adresă de email, pe întreaga perioadă a Campaniei, indiferent de cine este titularul acestora. Organizatorul își rezervă dreptul sa investigheze, putând cere date suplimentare (inclusiv copie document de identitate) în cazul în care suspectează tentative de fraudare. Pentru evitarea oricarui dubiu, situațiile/participările concluzionate de către Organizator ca tentative de fraudă vor fi invalidate și nu vor putea intra în posesia unui eventual premiu.

5.7    Un participant unic (definit prin numar de telefon si adresa de e-mail, conform art. 5.9.) are dreptul la o (1) singură înscriere într-un interval de 48 de ore. Website-ul limitează participarea la o singură participare în intervalul de 48 de ore folosind datele personale ale unui participant (mai sus menționate), aspect determinat prin aplicații tehnice de tip cookie specifice. 

5.8    Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte conduce la imposibilitatea contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

5.9    Fiecare participare unică în campanie (care se identifică prin numar de telefon conform art. 5.1.2., lit. d) trebuie să aibă la bază un document fiscal, identificat după numărul documentului fiscal, data acestuia și/sau unitatea comercială emitentă a acestuia. Același document fiscal nu poate fi folosit de mai multe ori de către aceeași persoană fizică căreia ii pot fi solicitate pentru verificări anti-fraudare si alte date personale, cu scopul verificarii indeplinirii conditiei referitoare la limita maxima de inscrieri, conform art. 5.7. 

5.10    Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se poate solda cu blocarea și eliminarea definitivă a Participantului în cauză și/sau anunțarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constată că un Participant a efectuat înscrieri folosind date personale ale altui titular și este suspect de fraudă, Organizatorul își rezervă dreptul să (i) solicite lămuriri și orice documente relevante, (ii) invalideze toate înscrierile din Campanie efectuate de Participantul suspect de fraudă, (iii) blocheze, pe toată Perioada Campaniei, participările (identificate prin datele sale personale) folosite de Participantul suspect de fraudă pentru înscrierea în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida și de a nu livra premii acelor Participanți care încearcă fraudarea Campaniei, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.

5.11    Organizatorul direct sau prin Agenția Online nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului și/sau în care, din cauza timpului limitat până la încheierea Campaniei, procedurile de verificare pentru orice situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârșit, iar participanții implicați în verificări nu pot fi înscriși sau validați și, după caz, nu pot intra în baza de date pentru atribuirea premiilor disponibile la momentul respectiv. 

5.12    De asemenea, Organizatorul direct sau prin Agenția Online nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care Participantul se înscrie în Campanie utilizând date incorecte sau incomplete. Organizatorul nu va corecta datele greșite înscrise de Participanți, la cererea acestora. 

5.13    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul mesajelor de răspuns/informare pe parcursul derulării prezentei Campanii promoționale, fără o notificare prealabilă și fără întocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.
5.13.1    Mesajele campaniei
5.13.1.1    Mesaj câștigător: OPȚIUNEA 1: Felicitări! Ai câștigat 1 pereche de CĂȘTI XBOX STEREO. Pregătește-te de noi aventuri cu Xbox. În maximum 15 zile lucrătoare, un coleg din echipa noastră te va contacta pentru confirmarea premiului câștigat. Te rugăm să ții telefonul la îndemână și să verifici e-mailul, inclusiv în folderele spam și junk! Asigură-te că ai la îndemână documentul fiscal, în original, pentru validare. Dacă ai întrebări, te rugăm să vizitezi pagina noastră de Întrebări frecvente. Îți mulțumim pentru încrederea acordată cerealelor Nestlé și pentru că îți începi ziua alături de ele! 
5.13.1.2    OPȚIUNEA 2: Felicitări! Ai câștigat 1 PC GAME PASS - acces pentru jocuri pe calculator, timp de 1 lună. Pregătește-te de noi aventuri cu Xbox. În cel mai scurt timp vrei primi un e-mail cu confirmarea premiului câștigat împreună cu codul de acces pentru jocuri pe calculator, timp de 1 lună. Te rugăm să verifici e-mailul, inclusiv în folderele spam și junk! Daca nu ai primit e-mailul de confirmare a premiului împreună cu codul de acces contactează-ne pe adresa de e-mail validare@mercury360.ro. Dacă ai întrebări, te rugăm să vizitezi pagina noastră de Întrebări frecvente. Îți mulțumim pentru încrederea acordată cerealelor Nestlé și pentru că îți începi ziua alături de ele! Mesaj necastigator: NE PARE RĂU! Nu ai câștigat de această dată. Mulțumim pentru participare și mult noroc data viitoare.
5.13.1.3    Mesaj limita atinsa de inscrieri:  Te-ai înscris deja în această promoție. Te rugăm să revii peste 48 de ore să încerci din nou.
5.13.1.4    Mesaj limita atinsa de inscrieri si ultima zi:  Te-ai înscris deja în această promoție. Campania se încheie la data de 31.03.2025. Îți mulțumim de participare. 
5.13.1.5    Mesaj inscriere dupa finalizarea campaniei: Ne pare rău, această promoție s-a încheiat. Vizitează pagina principală și vezi ce alte surprize te așteaptă la cerealele pentru mic dejun Nestlé.

5.14    Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin mecanismul momentelor câștigătoare în timpul desfășurării Campaniei, conform procedurii stabilite în art. 6.3 – 6.6 din prezentul Regulament.

5.15    Toți participantii ale căror înscrieri sunt declarate câștigătoare pe website vor primi un e-mail automat pe adresa de e-mail furnizată în pasul descris la art. 5.1.2., lit. d, prin care vor primi detalii despre premiul câștigat în cadrul Campaniei și despre procedura de validare și de intrare în posesie a acestuia, după cum urmează: 

OPȚIUNEA A – Premiu Căști XBOX STEREO

Dragă {numele potențialului câștigător}, felicitări! Ai câștigat o pereche de căști Xbox. În maximum 15 zile lucrătoare, un membru al echipei noastre de relații cu clienții te va contacta pentru a-ți valida inscrierea si confirma premiul. Ține telefonul la îndemână și verifică-ți mesajele și e-mailul, inclusiv folderele Spam/Junk. 
Dacă ai întrebări legate de promoția noastră, te rugăm să vizitezi secțiunea de întrebări frecvente sau să ne contactezi pe e-mail: validare@mercury360.ro. Din partea întregii noastre echipe, îți mulțumim că îți începi ziua cu cerealele pentru mic dejun Nestlé!

OPȚIUNEA B – GAME PASS XBOX

Dragă {numele potențialului câștigător}, felicitări! Ai câștigat 1 PC GAME PASS - acces pentru jocuri pe calculator, timp de 1 lună. În cel mai scurt timp vei primi un e-mail cu confirmarea premiului câștigat împreună cu codul de acces pentru jocuri pe calculator, timp de 1 lună. Te rugăm să verifici e-mailul, inclusiv în folderele spam și junk! Daca nu ai primit e-mailul de confirmare a premiului împreună cu codul de acces contacteză-ne pe adresa de e-mail: validare@mercury360.ro.
Dacă ai întrebări, te rugăm să vizitezi pagina noastră de Întrebări frecvente. Îți mulțumim pentru încrederea acordată cerealelor Nestlé și pentru că îți începi ziua alături de ele!

5.16    Organizatorul va publica pe website-ul https://www.nestle-cereals.com/xbox numele și prenumele câștigătorilor, precum și premiile câștigate de aceștia, în conformitate cu obligația impusă de lege privind campaniile publicitare, fiind astfel o etapă obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii. Numele, prenumele și premiile câștigate se vor afișa în termen 30 de zile lucrătoare de la finalizarea campaniei.
 


SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

În cadrul Campaniei, Nestle va acorda, prin intermediul Agențiilor desemnate în Secțiunea 1, următoarele premii:

Denumirea premiilor

 

Mod

acordare

Număr premii

Valoare unitară 
(lei) inclusiv TVA

Valoare totală 
(lei) inclusiv TVA

Căști XBOX STEREO

Momente câștigătoare predefinite aleatoriu

100

314.71

31,471.00

PC Game Pass (acces pentru jocuri pe calculator, timp de o lună)

Momente câștigătoare predefinite aleatoriu

35.000

45.71

1,599,850

Total

35.100

-

                            1,631,321.00 

 

Valoarea totală a celor 35.100 de premii este de 1,631,321.00  lei, inclusiv TVA.

Descrierea premiilor:

Căști XBOX STEREO
•    Compatibilitate: pentru utilizare cu dispozitive Xbox Series X|S, Xbox One și Windows 10/11 cu mufă de 3,5 mm. Pe consolele acceptate, unele funcții de chat vocal pot necesita Game Pass Ultimate sau Core (abonament vândut separat).
•    Microfon: mobil
•    Control: pentru volum și microfon
•    Dimensiune difuzoare: 40 mm
•    Greutate: 286g (10oz)

XBOX PC Game Pass

•    Format electronic
•    Acces pentru jocuri pe calculator, timp de 30 de zile*
•    Game Pass-ul este disponibil doar pentru conturile Microsoft Xbox, care nu detin un astfel de abonament.
*În cazul în care nu se dorește reînnoirea automata, trebuie să optați manual pentru încetarea abonamentului anterior expirării termenului de acces gratuit de o (1) lună. Nu este imputabila Organizatorului omisiunea Castigatorului de a isi exprima optiunea referitoare la abonament in termen, in conformitate cu Termenii si Conditiile de utilizare ale acestuia, distincte de prevederile prezentului Regulament. Termenii si Conditiile de utilizare ale abonamentului sunt emise de catre un tert, prin urmare, orice pretentii, reclamatii, nemultumiri etc. referitoare la Termenii si Conditiile de utilizare ale abonamentului XBOX PC Game Pass vor trebui adresate tertului, Nestle neputand fi tinut raspunzator/responsabil.

6.1    Premiile Campaniei vor fi acordate câștigătorilor de către Agențiile împuternicite, după cum urmează:
6.1.1    Premiile constând în Casti Xbox Stereo si Xbox PC Pass vor fi acordate de către Agenția Online, în baza momentelor câștigătoare stabilite într-un mod aleatoriu, pe toată durata Campaniei, conform procedurii detaliate mai jos:
a.    Momentele câștigătoare (definite sub forma: dată, oră, minut, secundă) vor fi stabilite înainte de începerea Campaniei, prin alocare aleatorie printr-un program computerizat de extragere aleatorie automată.
b.    Dacă un moment câștigător este ora 15 (oră): 01 (minute): 25 (secunde), câștigător este primul participant care face o înscriere validă, a urmat cu succes toți pașii de înscriere așa cum sunt descriși în prezentul Regulament Oficial, imediat după momentul câștigător definit mai sus.

6.2    Dacă un participant va efectua o înscriere în timpul sau imediat după un moment câștigător desemnat (definit dată, oră, minut, secundă), conform art. 6.3.1, va primi prin e-mail (pe adresa introdusă în formularul de înscriere) un mesaj câștigător, respectiv va primi informatii despre procedura de validare în vederea acordării premiului. Procedura de validare a potențialului câștigător și procedura de acordare a premiului sunt detaliate în Secțiunea 7 a prezentului Regulament Oficial. 

6.3    Un participant unic poate câștiga maximum un (1) premii pe toată perioada de desfășurare a Campaniei, mai exact maximum un (1) premiu acordat prin mecanismul momentelor câștigătoare din categoria Căști Xbox Stereo și maximum un (1) premiu acordat prin mecanismul momentelor câștigătoare din categoria Xbox PC GamePass, indiferent de numărul documentelor fiscale înregistrate și/sau de combinațiile datelor cu caracter personal posibile, dar care conduc la aceeași persoană fizică. 

6.4    În cazul în care un Participant a câștigat deja, la data desemnării sale drept câștigător, numărul maxim de premii pe care un Participant îl poate câștiga în cadrul prezenței Campanii, potrivit paragrafului precedent, acesta nu mai are dreptul de a mai fi desemnat drept câștigător, iar Organizatorul va invalida participările ulterioare momentului în care acesta a câștigat deja numărul maxim de premii. În acest caz, Organizatorul va proceda la validarea uneia dintre rezervele extrase.
Pentru a fi validat și/sau intra în posesia premiilor, participanții sunt obligați să păstreze documentele fiscale care au rezultat în urma achiziției produselor și să verifice că informațiile de pe acestea privind datele documentului, produsele participante și numărul acestora să fie lizibile și clare. Pentru a fi validat și/sau a intra în posesia premiului, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, conform prezentului Regulament Oficial. Participantul este responsabil să verifice că documentul fiscal este emis în perioada campaniei și prezintă informații clare despre numele și numărul de produse participante. Participantul este responsabil să păstreze documentul fiscal în condiții optime de lizibilitate până la validarea premiului.  

6.5    În scopul validării și intrării în posesie a premiilor participanții trebuie să păstreze, până la intrarea în posesia premiului, obligatoriu documentul fiscal în original aferent fiecărei înscrieri, astfel încât, în cazul revendicării premiului, să poată prezenta sau preda în original acest element identificator. În situația în care Organizatorul solicită unui participant să facă dovada deținerii documentului fiscal, acesta ii va oferi participantului un termen de 2 (două) zile lucrătoare pentru prezentarea documentului fiscal in original. Participantul are obligația să răspundă solicitării în termenul acordat, sub sancțiunea anulării înscrierii și eventualelor premii aferente acelei înscrieri.

6.6    Premiile din această Campanie nu sunt transmisibile și nu pot fi înlocuite. În mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicării și a utilizării premiilor. 

6.7    Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate și expediate doar pe teritoriul României.

6.8    Dacă pe Perioada Campaniei nu se înscrie/nu participă niciun Participant sau se înscriu mai puțini Participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei rămân la dispoziția Organizatorului.

6.9    Organizatorul nu are nicio obligație, sub nicio formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui. 

6.10    Pentru a intra în posesia premiului, Participanții sunt obligați să permită verificarea în original a documentului fiscal de către Organizator sau de către reprezentanții acestuia (spre exemplu, curierul care este trimis pentru a ridica documentul fiscal sau când livrează premiul).

6.11    Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire juridică pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.12    Organizatorul își rezervă dreptul ca în situația în care din motive independente de el, nu poate oferi în termenul prevăzut în regulament premiul indicat ca fiind câștigat de către participant, să poată oferi ca premiu un produs identic ca funcționalitate  din aceeași categorie de produse, având o valoare comercială echivalentă.

6.13    Daca e cazul, premiile în produse acordate de către Organizator în cadrul Campaniei beneficiază de garanție comercială doar conform condițiilor stabilite de către comerciantul produselor acordate ca premiu și doar în termenul comunicat de comerciantul produselor, care începe să curgă de la data achiziției respectivelor produse de către Organizator sau de către subcontractanții ori prepușii săi. Garanția de conformitate a produselor este prevăzută de legislația incidentă.

6.14    Orice material comunicat de către Participanți în cadrul prezentei Campanii, sub orice formă (video, audio, text), în orice mediu (online, offline) trebuie să respecte condițiile prezentului Regulament, reglementările legale și bunele moravuri, să aibă un conținut decent, licit, nediscriminatoriu și relevant pentru prezenta Campanie și să nu încalce orice drepturi, inclusiv de autor și/sau de proprietate intelectuală, a unor terțe părți. Participantul este în integralitate răspunzător pentru materialele comunicate și prejudiciile cauzate prin utilizarea și/sau diseminarea ilegală/în dauna unor terți a acestora, garantează că deține drepturi depline și nelimitate vizând materialele participante. În cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune măsuri de remediere necesare precum, fără a se limita la, eliminarea din Campanie și până la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.


SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INIȚIALĂ, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

7.1    Până la validarea finală, un Participant ce a fost desemnat drept câștigător va fi numit “Potențial Câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final: revendicare inițială, prevalidare electronică și validare finală. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a oricărei din cele trei etape de către un potențial câștigător, conduce la invalidarea acestuia.

A. Revendicare inițială:

7.2    Pentru premiul „Căști XBOX STEREO”: Potențialul câștigător va fi contactat telefonic, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la e-mailul care anunță câștigul, oferindu-se informații despre modalitatea de revendicare a premiului câștigat. Agenția va efectua maximum 3 încercări în acest termen și, în cazul în care potențialul câștigător nu poate fi contactat conform situațiilor exemplificate la art. 9.3, lit. c, acestuia i se va trimite un mesaj text de notificare la numarul de telefon cu care s-a inscris, fiind anunțat că are termen 24 de ore din acel moment pentru a contacta Agenția în vederea parcurgerii etapelor de validare.

7.3    În cazul în care potențialul câștigător nu contactează Agenția în termenul specificat, acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

7.4    Pentru revendicarea premiului „Căști XBOX STEREO” , fiecărui potențial câștigător i se va solicita să:
a)    Își exprime acordul expres și neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derulării Campaniei, în vederea exclusivă a atribuirii și livrării premiului.
b)    Comunice dacă este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate în această Campanie sau rudă de gradul I cu o persoană angajată;
c)    Confirme următoarele date: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail;
d)    Comunice data nașterii;
e)    Confirme deținerea în original a documentului fiscal de achiziție a produsului.

7.5    Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților în original, documentul fiscal de achiziție înscris, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții va duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

B. Prevalidare electronică:

7.6    În urma revendicării inițiale descrise mai sus, pentru prevalidarea electronică a premiului „Căști XBOX STEREO”, Organizatorul va solicita Potențialului Câștigător transmiterea prin e-mail, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la momentul revendicării premiului, următoarele date suplimentare necesare derulării Campaniei, trimise prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro, respectiv: 
7.6.1    imaginea documentului fiscal și adresa de livrare a premiului, în cazul câștigătorilor premiilor acordate prin momente câștigătoare, constând in Casti Xbox Stereo pentru validarea finală și expedierea premiului.  

7.7    Pentru ambele premii, pentru a fi considerat valid, documentul fiscal trebuie să respecte următoarele condiții:
7.7.1    să fie lizibil, nedeteriorat, original;
7.7.2    să conțină în mod vizibil, lizibil și nefalsificat informațiile privind numele magazinului emitent, numărul documentului fiscal, data documentului fiscal, denumirea Produselor Participante achiziționate;
7.7.3    data documentului fiscal să fie în Perioada Campaniei (sau cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data de începere a Campaniei, respectiv 02.03.2024 (conform art. 5.5) și anterioară înscrierii în Campanie.

C. Validarea finală:

7.8    Validarea finală va avea loc în momentul în care se receptionează toate datele solicitate în condițiile detaliate în Secțiunea 7, potențialul câștigător devine câștigător și are dreptul de a intra în posesia premiului. 

7.9    Organizatorul, prin intermediul Agenției, efectuează livrarea premiului în maximum 45 de zile lucrătoare de la data prevalidării premiului Casti Xbox Stereo. Agenția se obligă să returneze Câștigătorului, odată cu livrarea premiului, și documentul fiscal original, în cazul în care acesta a fost solicitat pentru validare. 

7.10    În vederea acordării premiului de către împuternicitul Agenției (curierul), se va semna și se va completa cu datele personale ale câștigătorului un proces-verbal de predare-primire premiu, pentru Casti Xbox Stereo. Odată cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament Oficial. 

7.11    Pentru Premiul Xbox PC Pass, acesta va fi trimis sub forma de link castigatorului pe adresa de e-mail si SMS cu care participantul a efectuat inscrierea in campanie, respectiv validarea cu Agentia Online, in termen de 45 de zile calendaristice de la validarea finala.

7.12    În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial câștigător, premiul acestuia va fi invalidat:
a)    un potențial câștigător nu prezintă și/sau nu deține documentul fiscal în original;
b)    un potențial câștigător furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate sau
c)    un potențial câștigător nu revendică premiul în termenul acordat sau
d)    un potențial câștigător nu prezintă documentația solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial  sau
e)    un potențial câștigător nu a achiziționat pe documentul fiscal trimis la revendicare, Produse Participante, în Perioada Campaniei sau cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data de începere a Campaniei, respectiv 02.03.2024 (conform art. 5.5). sau
f)    un potential castigator nu indeplineste varsta minima de 18 ani si nu locuieste pe teritoriul Romaniei.

7.13    Pentru acuratețea informațiilor și în scopul unor ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice, formularele electronice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție și participanți sau Organizator și participanți, pot fi înregistrate.

7.14    În situația în care unul sau mai mulți participanți își vor exprima dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi o adresă de e-mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului o adresă de e-mail sau una poștală unde pot primi corespondența, în caz contrar premiul nu poate fi acordat. Participantul își asumă responsabilitatea întârzierilor furnizorului de corespondență în cazul în care comunicările nu ajung în termenele stabilite prin prezentul Regulament.

7.15    Revendicarea premiilor Campaniei nu implică automat obligativitatea participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

 

SECȚIUNEA 8. ERORI ȘI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZĂTOARE

8.1    Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unui document fiscal care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

8.2    Organizatorul, Agenția și vânzătorii cu amănuntul ai Produselor Participante sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale,  precum și pentru elemente componente necorespunzătoare. 
 

SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1    Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nicio răspundere și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate nu va influența acordarea premiului de către Organizator.

9.2    Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar după termenele prevăzute în prezentul Regulament Oficial. 

9.3    Organizatorul Campaniei și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la, pentru:
a)    Documentele fiscale care au făcut subiectul unor încercări în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau la un alt număr decât cel comunicat;
b)    Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;
c)    Situațiile în care numarul de telefon sau adresa de email cu care s-a înscris un Participant nu pot fi identificate (cont e-mail inactiv, blocat, numărul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și/sau nu se corelează cu celelalte date ale Participantului unic și, ca atare, Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie în timpul precizat în Regulament conform regulilor prevazute în Regulament;
d)    Situațiile în care mai multe persoane revendică cu același document fiscal care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativă că:
i.    deține documentul fiscal în original ce conține numărul de document fiscal care a stat la baza alocării premiului și
j.    este titularul și beneficiarul unic al datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.

e)    Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la înscriere;
f)    Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decât Produsele Participante.

9.4    Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (ora, minute) la care sunt recepționate, indiferent de data și ora trimiterii înscrierilor. 

9.5    Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. 

9.6    Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, inclusiv cu privire la datele cu caracter personal folosite, înscrierile respective vor putea fi anulate.

9.7    Prin înscrierea în Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunostință și este de acord cu urmatoarele: 
a) Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; 
b) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului și că este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale și/sau a celor din jur; 

9.8    Organizatorul și Agențiile implicate în Campanie: 
a) nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiilor; 
b) sunt exonerați de către Participanți, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor; 
c) nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanți unor terți în legatură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.


SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

 

10.1    Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

10.2    Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de achiziția Produsului Participant/ Produselor Participante, accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie pe website, cheltuieli poștale etc.).

 

SECȚIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1    Pentru implementarea prezentei Campanii, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal indicate în tabelul de mai jos:

Persoană vizată

Date cu caracter personal

Scop

Participant Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail Înscriere
Potențial Câștigător Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail, Data Nașterii, adresa de livrare (doar pentru premiul: Casti Xbox Stereo) Revendicarea si prevalidarea telefonică
Câștigător Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de livrare si semnătură pe PV (doar pentru premiul: Casti Xbox Stereo), adresa de e-mail. Acordare și expediere premii

11.2    Prin simpla participare la această Campanie, Participanții înțeleg ca, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agenției, în vederea organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”) și Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se găsește pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal. 

11.3    Participanții înțeleg că prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Campaniei.

11.4    Baza de date realizată ca urmare a derulării prezentei Campanii reprezintă proprietatea Organizatorului, care oferă drept de acces corespunzător sarcinilor Agențiilor, în calitate de împuterniciți privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a-și îndeplini obligațiile în privința derulării prezentei Campanii.

11.5    Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

11.6    Datele personale ale Participanților sunt prelucrate de către Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, precum și de arhivare.

11.7    Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție și Participanți sau Organizator și Participanți, pot fi înregistrate.

11.8    În situația în care unul sau mai multi Participanți își vor exprima dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax sau o adresă de e-mail unde pot primi corespondența, în caz contrar situația adusă la cunoștință Organizatorului nu va putea fi rezolvată, iar acesta își declină competența.

11.9    Fiecare participant confirmă că a înțeles că prezenta Campanie se desfășoară prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale offline și online (precum, fără a se limită la, formulare și conturi deținute de website-uri, rețele de socializare, mesagerie instant, programe computerizate de extragere aleatorie automată, aplicații de monitorizare de tip cookie etc). Aceste platforme și/sau aplicații online publică și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul și/sau Agențiile neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezenta Campanie.

11.10    Revendicarea premiilor Campaniei, nu implică obligativitatea Participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsura în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

11.11    Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul si CPW pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup). 

11.12    Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament participanții la campanie înțeleg că datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării Campaniei, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.

11.13    Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate si semnate, la adresa din București, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com.

11.14    După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

11.15    Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral.

11.16    Organizatorul și Agenția iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament. Pentru îndeplinirea de către Organizator și/sau de către Agenție, a obligațiilor legale, juridice și fiscale, datele de înregistrare ale Participanților vor fi colectate și reținute, după cum urmează: a) Datele câștigătorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate și/sau păstrate de Organizator și/sau Agenție pe durata și după încetarea campaniei, pe o durată de minim 7 ani; b) Datele Participanților necâștigători vor fi prelucrate și/sau păstrate de către Organizator și/sau Agenție pe durata campaniei și pe o durată de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior menționat, Organizatorul și Agenția vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. Dacă termenul de 90 de zile calendaristice se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se va împlini în prima zi lucrătoare ulterioară acestuia.
 

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

12.1    Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forță majoră definit conform Secțiunii 14, sau al imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. 

12.2    Încetarea Campaniei înainte de termen va fi facută publică, prin aceleași modalități în care a fost făcut public și prezentul Regulament Oficial.
 

SECȚIUNEA 13. SESIZĂRI ȘI LITIGII

13.1.    În vederea soluționării sesizărilor de orice natură, participanții la Campanie pot adresa Organizatorului, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la închiderea Campaniei, o solicitare telefonică, la numărul de infoline 0800.863.785 (linie telefonică gratuită) sau o cerere scrisă prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin poștă la adresa sediului social menționat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei. 

13.2.    Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 

SECȚIUNEA 14. FORȚĂ MAJORA


14.1    În scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

14.2    Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice acest aspect Participanților în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin mijloace de comunicare disponibile. 

14.3    În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:
a)    pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie;
b)    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;
c)    tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
d)    orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Agenție în numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modif., fiind autentificat anterior demararii campaniei de un notar public.

Tehnoredactat in forma expres solicitata de parte si autentificat la Societatea Profesionala Notariala „OPREA ALEXANDRA RODICA si BOSTINA-TONEA LAURA-ANDREEA”, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate, din care unul ramane in arhiva biroului notarial, iar 2 (doua) exemplare s-au eliberat partilor.

Organizator,
NESTLE ROMANIA S.R.L.

Prin imputernicit,
MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L.
 


 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 din data de 28.03.2024

La Regulamentul oficial al Campaniei Promoţionale

“Nestlé Xbox 2024-2025”

Autentificat cu nr. 312/26.03.2024 la Societatea Profesională Notarială

OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOȘTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA

               NESTLE ROMÂNIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestle”), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, cu număr în Registrul Comerțului J40/10813/2010, CUI 8184502, având INFOLINE Nestle România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită, apelabilă din orice rețea națională fixă sau mobilă)

Întelege să modifice Regulamentul Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”), autentificat sub nr. 312/26.03.2024  la Societatea Profesională Notarială Oprea Alexandra Rodica și Boștină-Tonea Laura-Andreea, în temeiul art. 1.4 din Regulamentul Oficial, astfel:

Art. 1. Se modifică art. 5.7. din Regulament, care va avea următorul conținut:

5.7.    Un participant unic (definit prin numar de telefon si adresa de e-mail, conform art. 5.9.) are dreptul la o (1) singură înscriere într-un interval de 24 de ore. Website-ul limitează participarea la o singură participare în intervalul de 24 de ore folosind datele personale ale unui participant (mai sus menționate), aspect determinat prin aplicații tehnice de tip cookie specifice.

Art. 2. Se modifică art. 5.13.1.2. din Regulament, care va avea următorul conținut:

5.13.1.2.    Mesaj limita atinsa de inscrieri:  Te-ai înscris deja în această promoție. Te rugăm să revii peste 24 de ore să încerci din nou.

Art. 3. Se modifică art. 6.3. din Regulament, care va avea următorul conținut:
6.3.    Un participant unic poate câștiga maximum un (1) premiu pe toată perioada de desfășurare a Campaniei, mai exact maximum un (1) premiu acordat prin mecanismul momentelor câștigătoare din categoria Căști Xbox Stereo sau maximum un (1) premiu acordat prin mecanismul momentelor câștigătoare din categoria Xbox PC GamePass, indiferent de numărul documentelor fiscale înregistrate și/sau de combinațiile datelor cu caracter personal posibile, dar care conduc la aceeași persoană fizică.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Regulamentului raman neschimbate.

Prezentul act adiţional intră în vigoare începând cu data de 28.03.2024, cu respectarea dispoziţiilor Articolului 3 – Regulamentul Campaniei.
Tehnoredactat in forma expres solicitata de parte si autentificat la Societatea Profesionala Notariala „OPREA ALEXANDRA RODICA si BOȘTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA”, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate, din care unul ramane in arhiva biroului notarial, iar 2 (doua) exemplare s-au eliberat partilor.

Organizator,
NESTLE ROMANIA S.R.L.

Prin imputernicit,
MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L.