personvernerklaering

Vilkår og betingelser

Takk for at du besøker vår hjemmeside. Vennligst les vilkår og betingelser i dette dokumentet nøye da bruk av nettstedet innebærer at du godtar vilkårene som angis her. Gjennom hele nettstedet refererer begrepene " vi ", " oss ", " vår ", "Nestlé " og " Nestlékonsernet" til A/S Nestlé Norge og dets tilknyttede søsterselskaper.

Personvern

All personlig informasjon eller materiale som sendes til Nestlés nettsteder er underlagt Nestlés policy om personvern.

Nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet av informasjon

Vi er ikke ansvarlige dersom den informasjonen vi gjør tilgjengelig på dette nettstedet ikke er korrekt eller komplett. Din tillit til materialet på dette nettstedet er din personlige. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke eventuelle endringer i materialet og informasjonen som finnes på dette nettstedet.

Overføring

All ikke-personlig kommunikasjon eller materiale du overfører til nettstedet ved elektronisk mail eller på annen måte, inkludert alle data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende er og vil bli behandlet som ikke konfidensiell og ikke personlig. Alt du overfører eller sender til Nestlé blir Nestlés eiendom og kan brukes til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til, reproduksjon, avsløring, overføring, publisering, kringkasting og oppslag.

Videre kan Nestlé fritt bruke (inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon, reklame og markedsføring av produkter) ideer, artwork, oppfinnelser, utvikling, forslag eller konsepter fra all kommunikasjon du sender til dette nettstedet. Enhver slik bruk er uten kompensasjon til parten som sender inn informasjonen. Ved å sende informasjon garanterer du at det er du som eier materialet / innholdet, at det ikke er ærekrenkende og at Nestlés bruk ikke bryter tredjeparts rettigheter. Nestlékonsernet er ikke forpliktet til å bruke informasjonen som er gitt.

Intellektuell eiendomsrettigheter

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Alle rettigheter reservert. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i all tekst, bilder og annet materiale på dette nettstedet tilhører Nestle-gruppen eller er brukt med tillatelse av den aktuelle eieren.

Du har lov til å surfe på nettstedet, gjengi utdrag i form av utskrift, nedlasting til en harddisk eller distribuere til andre individer. Dette kan kun gjøres dersom du ikke endrer copyright eller andre eiendomsrettigheter, og at ovennevnte varemerker vises på slike reproduksjoner. Ingen gjengivelse av noen del av denne nettsiden kan selges eller distribueres for kommersielle formål, og skal heller ikke endres eller innarbeides i andre arbeider, publisering eller nettside.

Varemerker, logoer, figurer og varemerker for tjenester som vises på dette nettstedet tilhører Nestlé. Ingenting på dette nettstedet bør tolkes som en lisens eller rett til å bruke varemerket som vises på dette nettstedet. Din bruk / misbruk av varemerkene på denne nettsiden, eller på noe annet innhold på dette nettstedet, unntatt som fastsatt i disse vilkårene, er strengt forbudt. Du er også oppmerksomme på at Nestlé vil håndheve sine immaterielle rettigheter til det fulle omfanget av loven herunder straffeforfølgning for alvorlige lovbrudd.

Link til andre nettsteder

Linker på Nestlé-konsernet nettsteder kan ta deg utenfor Nestlé-nettverket, og Nestlé tar ikke ansvar for innholdet, nøyaktigheten eller funksjon til disse andre nettstedene. Linkene er i god tro og Nestlé Group kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle senere endring i andre nettsteder som vi gi en link. Inkludering av lenker til andre nettsteder, innebærer ikke godkjenning av Nestlé Group. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med og leser nøye gjennom juridiske merknader om personvern for alle andre nettsteder du besøker.

Garantier og ansvarsfraskrivelse

Din bruk av denne nettsiden er på eget ansvar.

Garantier

Dette nettstedet er levert til deg på en ""som er"" og ""som tilgjengelig"" basis, følgelig gir ikke Nestlé noen garantier av noe slag, verken uttrykte, implisitte, lovfestede eller på annen måte (inkludert underforståtte garantier for salg og egnethet til et bestemt formål).

Inkludert garantier eller representasjoner om at materialet på dette nettstedet vil være komplett, nøyaktig, pålitelig, aktuell, ikke-krenkende til tredjeparter, at tilgang til denne nettsiden vil være uavbrutt eller uten feil; at dette nettstedet vil være sikkert, at noen råd eller uttalelse innhentet fra Nestlé gjennom denne nettsiden er nøyaktig eller til å stole på og eventuelle fremstillinger eller garantier til dette er uttrykkelig fraskrevet.

Vær oppmerksom på at noen jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse av underforståtte garantier, så noen av disse begrensningene kanskje ikke gjelder for deg. Vennligst sjekk dine lokale lover.

Vi forbeholder oss retten til å begrense eller avslutte din tilgang til dette nettstedet eller funksjon av dette nettstedet eller noen funksjon eller deler derav når som helst.

Ansvar

Nestlé eller noen annen part som deltar i å skape, produsere eller levere dette nettstedet på våre vegne har ikke noe ansvar for direkte, uforutsette, følgeskader, indirekte eller straffende skader, kostnader, tap eller ansvar uansett, som følge av din tilgang til, bruk, manglende evne til bruk, endring i innholdet på dette nettstedet eller som følge av annet nettsted du fikk tilgang til gjennom en link fra dette nettstedet eller fra handlingene vi tar eller ikke tar som et resultat av elektronisk post du sender oss.

Nestlé eller noen annen part involvert i å skape, produsere eller levere denne nettsiden skal ikke ha ansvar for å vedlikeholde materiell og tjenester som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet eller til å levere alle rettelser, oppdateringer, eller utgivelser i forbindelse med dette. Materiale på dette nettstedet kan endres uten varsel.

Videre har Nestlé ikke noen forpliktelse eller noe ansvar overhodet for eventuelle tap forårsaket av virus som kan infisere ditt datautstyr eller annen eiendom på grunn av din bruk av, tilgang til eller nedlasting av materiale fra dette nettstedet. Hvis du velger å laste ned materiale fra dette nettstedet du gjør det på egen risiko.

Forbudt virksomhet

Det er forbudt å gjøre en handling som Nestlé kan anse som upassende, og / eller anses å være en ulovlig handling eller er forbudt etter lover som gjelder for dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til:

Enhver handling som ville utgjøre et brudd på enten personvern (inkludert overføring av privat informasjon uten den berørte enkeltes samtykke) eller noen andre av de juridiske rettighetene til individer;

Ved å bruke dette nettstedet til å sverte eller krenke Nestlé, dets ansatte eller andre personer eller opptrer på en slik måte som bringer i vanry til Nestlé-navnet;
Opplasting av filer som inneholder virus som kan forårsake skade på eiendom i Nestlé-konsernet eller eiendommen til andre individer.

Du og Nestlé blir enige om at enhver kontrovers eller krav som oppstår fra eller som gjelder for bruk av dette nettstedet skal være underlagt sveitsisk lov, og legges fram for jurisdiksjonen til domstolene i Sveits.

Oppdateringer angående ansvarserklæring

Vi forbeholder oss retten til å gjøre eventuelle endringer og rettelser på denne beskjeden. Vennligst kom tilbake til denne siden fra tid til annen for å gjennomgå disse og nye tilleggsopplysninger.