OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮCEREÁLIE NESTLÉ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE
 

OBJEDNATEL SOUTĚŽE 
Objednatelem Soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812.

TECHNICKÝ SPRÁVCE 
Technickým správcem Soutěže společnost Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016.

NÁZEV SOUTĚŽE
VYHRAJTE DESKOVOU HRU MONOPOLY

MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) v období od 14. 8. 2023
do 24. 9. 2023 prostředinctvím soutěžní stránky www.nestle-cereals.com/monopoly, kde Účastník vybere zemi Czech Republic (Česká republika).

1. Registrací do soutěže a zaškrtnutím příslušného políčka Účastník potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu. Dále registrací do soutěže a zaškrtnutím dalšího příslušného políčka soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o, se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, jakožto Objednatel, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Technický správce, společnost společnost Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016 a prostřednictvím dalšího zpracovatele, kterým je Organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648 pro účely této Soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, pokud souhlas nebude odvolán dříve.

Účastník bere na vědomí, že má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
 

  • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,

  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů

  • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,

  • právo na omezení zpracování osobních údajů,

  • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném forFmátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Organizátora nebo na Objednatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00, na který se však může soutěžící obrátit i přímo. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.

2. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

3. Dále účastník dává výslovný souhlas pořadateli či organizátorovi se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, data a času přijetí u došlých e-mailů.

4. Účastník souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže.

5. V případě výhry Účastník dává souhlas ke zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – Jméno, P., Město na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a na stránkách nestle.cz.

6. Účastník dává souhlas ke zpracování osobních údajů na účely této soutěže v rozsahu uvedeném v soutěžních pravidlech.