Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Podmínky používání webových stránek

  Podmínky používání webových stránek společnosti Nestlé Česko s.r.o. a webových stránek značek vlastněných společností Nestlé Česko s.r.o. 

   

  Úvod

  Vítejte na stránkách společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Nestlé“).

  Správcem těchto webových stránek je Nestlé. Copyright k těmto webovým stránkám přísluší Société des Produits Nestlé S.A., přičemž Nestlé je oprávněna k výkonu těchto práv.

  Informace o cookies naleznete zde.

  Váš vstup na webové stránky společnosti Nestlé (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání.

  Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

   

  Souhlas a změna podmínek používaní 

  Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali tyto Podmínky používání ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte. 

  Společnost Nestlé si Vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách. Proto Vám společnost Nestlé doporučuje tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznamovat se se všemi změnami.

   

  Povolené užití

  Mějte, prosím, na paměti, že veškeré použití a přidávání příspěvků na stránku (jako obrázky a videa) nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné. 

  Vyvarujte se:

  • veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;
  • použití těchto Webových stránek k hanobení nebo pošpinění Nestlé, jejich zaměstnanců nebo jiných jednotlivců, nebo takového chování, které vytváří špatnou pověst o dobrém jménu Nestlé; 
  • nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit majetek Nestlé nebo majetek jiných jednotlivců;
  • zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na Webové stránky včetně těch, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu anebo hanobení Nestlé anebo systémů a bezpečnostních sítí třetích stran, anebo mohly způsobit nactiutrhání, či by jejich obsah obsahoval rasistické projevy, neslušnosti, výhrůžky, pornografii či jiné protiprávní jednání;
  • propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst Nestlé s jinou webovou (internetovou) stránkou;
  • zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem.

  Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto Podmínky používání Webových stránek.

  Nestlé má právo odstranit jakýkoli obsah, který bude považovat za protizákonný nebo ohrožující bezpečí.

  Ochrana osobních údajů 

  Veškeré osobní informace nebo materiály zaslané na Webové stránky podléhají politice firmy Nestlé o soukromí a ochraně osobních dat

  Nestlé plně respektuje právo na ochranu soukromí. 

  Nestlé vždy usiluje o to, aby její jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (v platném znění) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

  Zpracování osobních údajů bude vždy probíhat výhradně s Vaším souhlasem.   

  Vaše údaje budou zpracovávány společností Nestlé v postavení správce. Správce zpracovává osobní údaje sám anebo prostřednictvím zpracovatele.

   

  Práva duševního vlastnictví

  Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím Société des Produits Nestlé S.A., resp.  Nestle nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.

  Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z  Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyright.  Žádnou reprodukci jakékoliv části Webových stránek nesmíte prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmíte upravovat nebo zahrnout do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.

  Ochranné známky, loga, znaky a servisní značky (společně “ochranné známky") zobrazené na Webových stránkách patří Nestlé. Nic, co se nachází na Webových stránkách, se nesmí chápat jako uznání povolení anebo práva použít kteroukoliv z ochranných známek zobrazených na Webových stránkách. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, anebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách používání, je přísně zakázané. Návštěvníkům stránek Nestlé oznamuje, že bude důsledně a rázně dbát na dodržení svých práv duševního vlastnictví v plném rozsahu poskytnutém právním pořádkem, včetně trestního stíhání za závažné porušení zákona.

  Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které posíláte elektronickou poštou (e-mailem) anebo jiným způsobem na Webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé. Cokoli přenášíte anebo posíláte se stává vlastnictvím Nestlé a může byť použité na různé účely, včetně, ale ne výlučně, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a přeposílání. Používáním Webových stránek dáváte s uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě toho používáním Webových stránek dáváte svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady, výtvarná díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy anebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku, který pošlete na Webové stránky, může Nestlé použít na jakékoli účely (včetně, ale ne výlučně, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné takové použití nepatří finanční ocenění ve prospěch osoby anebo strany, která poskytla informace, nápady, díla, návrhy anebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah. Samotným poskytnutím také zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tyto materiály/obsah nejsou urážlivé a že jejich použití ze strany Nestlé neporuší práva žádné třetí strany. Společnost Nestlé není zavázaná použít poskytnuté informace.

   

  Přesnost a úplnost informací 

  Nestlé se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

  Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti Nestlé jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost Nestlé nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.

  Berte prosím na vědomí, že jakékoliv spoléhání na informace/údaje uvedené na webových stránkách společnosti Nestlé je Vaším vlastním rizikem. Souhlasíte s tím, že jste sami plně odpovědni za vyhodnocení těchto informací.

  Nestlé neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by Vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek.

  Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo síť Nestlé. Nestlé nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víře a Vy souhlasíte s tím, že nebudete činit Nestlé odpovědným za případné škody, které by Vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných).

  Nestlé Vám důrazně doporučuje, abyste se seznámili a pečlivě si přečetli podmínky provozování u všech ostatních webových stránek, které navštívíte.

  Pokud jste provozovatelem stránek třetí strany a chcete se připojit na stránky Nestlé, Nestlé není odpovědné za tato propojení, pokud neuvedete přesnou URL adresu domovské stránky (bez propojení nižší úrovně). Případně pokud se prezentujete jako partner nebo zástupce Nestlé, Nesmíte používat seřízení obrazu („framing“) nebo podobné praktiky, a musíte zajistit, aby se  Webová stránka Nestlé otevírala do nového okna.

   

  Kontaktujte nás

  Tyto stránky jsou provozované společností Nestlé Česko s.r.o., sídlem Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Pokud máte dotaz nebo komentář ke stránkám, kontaktujte nás (i) emailem: na [email protected]z, (ii) telefonicky na tel.č.: 00 420 800 135 135 nebo (iii) písemně na adrese Nestlé Česko s.r.o., Servis pro spotřebitele, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4.

   

  Místní určení Webových stránek a rozhodné právo 

  Výrobky, materiály, nabídky a informace nabízené na těchto Webových stránkách Nestlé jsou určeny výhradně pro uživatele anebo zákazníky v České republice. Nestlé prohlašuje, že výrobky a obsah těchto stránek neodpovídají a ani nejsou vhodné pro jiné trhy.

  V případě Vašeho zájmu se informujte u místního distributora o dostupnosti výrobků na Vašem trhu. Výrobky uvedené na těchto stránkách jsou výhradně vizuální prezentace a jako taková neodpovídá skutečné velikosti, barevnosti obalu apod.

  Vy a Nestlé souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně soudy v České republice.

   

  Copyright © Nestlé, 2018

  Kontaktujte nás

  Jaké jsou zdravotní a nutriční výhody bezlepkových kukuřičných lupínků Nestlé?

  Bezlepkové kukuřičné vločky nejsou jen zdravou volbou pro lidi, kteří chtějí omezit obsah lepku ve svém jídelníčku, trpí celiakií nebo intolerancí na lepek. Jsou také obohacené o vitamíny B, kyselinu listovou a železo.

  Je „rostlinný olej“ totéž jako „palmový olej“?

  Označování sezónních olejů, tedy olejů, které nejsou dostupné po celý rok, je běžnou praxí v potravinářském průmyslu. Konkrétně uvádění rostlinných olejů používaných v potravinářských výrobcích je nyní v Evropě povinné. Není již tedy možné použít na etiketě označení „rostlinný olej“.

  Je lepší jíst bezlepkové výrobky nebo výrobky obsahující lepek, jako například pšenici?

  Lidé s celiakií nebo neceliatickou citlivostí na lepek se mu musí vyhýbat, ale i ostatní se někdy mohou rozhodnout, že chtějí lepek vyřadit ze svého jídelníčku. Celozrnné potraviny mohou být vhodné pro každého (kromě těch, kteří potřebují speciální stravu), protože obsahují živiny, které se přirozeně nacházejí ve všech 3 částech obiloviny. Stravovací doporučení v mnoha zemích podporují konzumaci celozrnných potravin jako části každodenního příjmu obilovin.

  Měly by děti a dospělí jíst stejné porce?

  Protože děti a mládež mají během dne jinou spotřebu energie než dospělí, potřebují i jiné porce, díky nimž dosáhnou referenční hodnoty příjmu živin. Obecně se doporučuje, aby snídaně dodávaly kolem 20 % denního příjmu energie. Pro dítě ve věku 4 – 8 let doporučujeme porci 25 – 30 g jako součást vyvážené snídaně, pro dospělého je to však v průměru 30 – 45 g. Zjistěte více o velikosti porcí

  Kolik celozrnných obilovin potřebujeme každý den sníst?

  Udělejte to jednoduše: udělejte z obilovin základ své stravy a vždy, když můžete, vyberte si celozrnné obiloviny místo rafinovaných. Americké stravovací zásady doporučují 3 porce (48 g) denně. Vždy, když hledáte snídaňové cereálie, chléb, těstoviny, rýži nebo mouku, hledejte slovo „celozrnné“. Nejlepší je, pokud se v seznamu složení nachází co nejvýše.