Regulamin

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą „Graj o zestawy szkolne marki CRAYOLA”

zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii promocyjnej.

Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią”, jest prowadzona pod nazwą „Graj o zestawy szkolne marki CRAYOLA".

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.

Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadającym nr NIP: 8222357971; REGON 366811769.

Loteria organizowana jest w celu promocji płatków i batonów śniadaniowych Nestlé wśród konsumentów.

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 277)

4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.

Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Loterii.

Loteria trwa od dnia 04.07.2023 roku do dnia 29.01.2024 roku. Czas trwania Loterii obejmuje: złożenie u notariusza listy zawierającej datę (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda) do których przypisane są nagrody natychmiastowe,sprzedaż promocyjną (od dnia 04.07.2023 roku do dnia 03.10.2023 roku) i zgłoszenia do Loterii (od dnia 01.08.2023 roku do dnia 03.10.2023 roku), wydanie nagród i postępowanie reklamacyjne.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 04.07.2023 roku i kończy w dniu 03.10.2023 roku. Organizator zastrzega, że zakup Produktów Promocyjnych przed dniem 04.07.2023 roku i po dniu 03.10.2023 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

7. Produkt Promocyjny.

Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie płatki śniadaniowe i zbożowe batony śniadaniowe Nestlé następujących marek:

 • Nestlé CINI MINIS,
 • Nestlé NESQUIK,
 • Nestlé CHOCAPIC,
 • Nestlé NAT,
 • Nestlé CHEERIOS,
 • Nestlé COOKIE CRISP,
 • Nestlé LION,
 • Nestlé CHOKELLA,
 • Nestlé CORN FLAKES,
 • Nestlé FITNESS,
 • Nestlé FRUTINA,
 • Nestlé KANGUS,
 • Nestlé MUSLI,
 • Nestlé KITKAT

wszystkie dostępne gramatury, smaki i rodzaje, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.

Szczegółowa lista Produktów Promocyjnych z podaniem aktualnych smaków i rodzajów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

W Loterii biorą udział Produkty Promocyjne z aktualnym oznaczeniem promocyjnym, jak i bez oznaczenia promocyjnego.

8. DEFINICJE

Produkt Promocyjny – dowolny Produkt Promocyjny zakupiony w punktach sprzedaży detalicznej lub prowadzących taką sprzedaż na odległość na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W Loterii nie biorą udziału Produkty Promocyjne zakupione w maszynach vendingowych lub placówkach handlowych, w których nie jest możliwe uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury imiennej.

Uczestnik –na warunkach określonych w Regulaminie, Uczestnikiem Loterii, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Regulaminu), zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,występująca w niniejszej Loterii w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego i spełniająca warunki Regulaminu.

Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskalnego albo faktura imienna.

Organizator zastrzega, iż na Dowodzie Zakupu powinna znajdować się identyfikowalna nazwa Produktu Promocyjnego. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego, wówczas powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu prowadzącego sprzedaż detaliczną, potwierdzająca fakt dokonania zakupu Produktu Promocyjnego spełniającego warunki opisane w Regulaminie. Adnotacja taka musi być opatrzona pieczątką Punktu sprzedaży i czytelnym podpisem osoby dokonującej adnotacji. W innym przypadku Dowód Zakupu nie jest uwzględniony w Loterii.

Dzień roboczy – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

NAGRODY W LOTERII

9. Wykaz nagród.

Nagroda natychmiastowa w postaci zestawu przyborów szkolnych CRAYOLA – o wartości nie mniejszej niż 144,53 zł i nie większej niż 160,58 zł w którego skład wchodzi 10 różnych produktów plastycznych marki CRAYOLA. Organizator przewidział w Loterii 600 nagród natychmiastowych o łącznej wartości nie większej niż 96.348 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych).

Maksymalna wartość puli nagród w Loterii wynosi 96.348 zł brutto.

10. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.

UCZESTNICTWO W LOTERII

11. Uczestnik identyfikowany jest w Loterii poprzez dane podane w Formularzu do Loterii tj.: adres e-mail i numer telefonu oraz poprzez dane osobowe podane przez laureata tj.: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

12. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Organizatora Loterii, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166,a także członkowie najbliższej rodziny tych osób (tj. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

13. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

14. Aby wziąć udział w Loterii należy łącznie spełnić poniższe warunki:

       a) w dniach 04.07.2023 r. - 03.10.2023 r. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. W przypadku zakupu kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi przysługuje możliwość dokonania tylko jednej rejestracji do Loterii na ten Dowód Zakupu.

       b) w dniach 01.08.2023 r. - 03.10.2023 r. (data wpływu rejestracji na serwer) dokonać rejestracji w Loterii na stronie www.nestle-cereals.com/crayola poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Loterii zwanego dalej „Formularzem”. Wypełnienie Formularza polega na:

 • wybraniu kraju, poprzez kliknięcie przycisku „POLAND”;
 • wpisaniu adresu e-mail Uczestnika;
 • wpisaniu numeru telefonu kontaktowego Uczestnika;
 • złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;
 • złożenie oświadczenia:

- o ukończeniu 18 lat i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- o posiadaniu adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu);

- iż zakup nie był dokonany w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;

 • złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią wyrażenia tego oświadczenia;
 • wybranie przez Uczestnika zgłaszanego rodzaju Dowodu Zakupu (paragonu fiskalnego albo faktury imiennej).

W przypadku zgłaszania do loterii Dowodu Zakupu w postaci paragonu fiskalnego Uczestnik zobowiązany jest do:

 • wpisania numeru paragonu fiskalnego (numer paragonu najczęściej znajduje się w jego prawej górnej części pod nazwą i adresem punktu sprzedaży detalicznej);
 • wpisania daty wystawienia Dowodu Zakupu;
 • wpisania numeru NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego;
 • wpisania unikalnego numeru kasy fiskalnej (numer składający się z liter i cyfr, najczęściej znajdujący się na dole paragonu po symbolu).

W przypadku zgłaszania do loterii Dowodu Zakupu w postaci faktury imiennej Uczestnik zobowiązany jest do:

 • wpisania numeru faktury imiennej;
 • wpisania daty wystawienia Dowodu Zakupu;
 • wpisania numeru NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego.

Strona korzysta z reCAPTCHA działającego w tle, jednak w wybranych przypadkach, Uczestnik może zostać poproszony o wykonanie standardowego testu captcha.

Po wypełnieniu wszystkich pól Formularza, Uczestnik zobowiązany jest nacisnąć przycisk „Wyślij”.

Po naciśnięciu przycisku „Wyślij” i wyświetleniu informacji o wygranej nagrodzie albo jej braku, zgłoszenie Uczestnika otrzymuje status zgłoszenia zarejestrowanego w Loterii, zwanego dalej „Zgłoszeniem”.

Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie Formularza przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.

         c) zachować Dowód Zakupu.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wszystkich zgłoszonych w Loterii Dowodów Zakupu do zakończenia Loterii.

Organizator zastrzega, iż nie można dokonywać zmiany danych podanych w Formularzu, po naciśnięciu przycisku „Wyślij”.

15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 14 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż:

 • jeden Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Loterii oraz
 • rejestracji do Loterii można dokonać tylko raz w ciągu danej godziny w terminie od 01.08.2023 r. do 03.10.2023 r., co oznacza, iż Uczestnik może dokonać max. 24 zgłoszeń do Loterii w ciągu doby,z uwzględnieniem, iż walidacja następuje po adresie e-mail a także na podstawie plików cookies.

Przez daną godzinę należy rozumieć następujące przedziały czasowe:

od 00:00:00 do 00:59:59;

od 01:00:00 do 01:59:59;

od 02:00:00 do 02:59:59;

od 03:00:00 do 03:59:59;

od 04:00:00 do 04:59:59;

od 05:00:00 do 05:59:59;

od 06:00:00 do 06:59:59;

od 07:00:00 do 07:59:59;

od 08:00:00 do 08:59:59;

od 09:00:00 do 09:59:59;

od 10:00:00 do 10:59:59;

od 11:00:00 do 11:59:59;

od 12:00:00 do 12:59:59;

od 13:00:00 do 13:59:59;

od 14:00:00 do 14:59:59;

od 15:00:00 do 15:59:59;

od 16:00:00 do 16:59:59;

od 17:00:00 do 17:59:59;

od 18:00:00 do 18:59:59;

od 19:00:00 do 19:59:59;

od 20:00:00 do 20:59:59;

od 21:00:00 do 21:59:59;

od 22:00:00 do 22:59:59;

od 23:00:00 do 23:59:59;

15.1  Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy Uczestnik będzie próbował dokonać rejestracji kolejnego Dowodu Zakupu w ciągu tej samej danej godziny co dokonał poprzedniego Zgłoszenia do Loterii, wówczas system loteryjny nie przyjmie tej próby rejestracji do Loterii. Niezarejestrowany przez system Dowód Zakupu (z powodu opisanego w zdaniu poprzednim), Uczestnik może zarejestrować w kolejnym przedziale czasowym.

15.2  Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej Zgłoszeń z tym samym Dowodem Zakupu, jedynie ten Dowód Zakupu, który jako pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do Loterii, zostanie uznany za prawidłowy i w przypadku uzyskania wygranej uprawnia do odbioru nagrody.

15.3  W przypadku dokonania kolejnego Zgłoszenia do Loterii tego samego Dowodu Zakupu przez tego samego lub innego Uczestnika i wygrania nagrody natychmiastowej nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

15.4  Za jeden Dowód Zakupu uznaje się paragon fiskalny o unikalnej, niepowtarzającej się kombinacji danych takich jak numer paragonu fiskalnego, numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego oraz unikalny numer kasy fiskalnej albo fakturę imienną o unikalnej, niepowtarzającej się kombinacji danych takich jak numer faktury imiennej oraz numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego.

16. Organizator może dokonywać weryfikacji przesłanych Dowodów Zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i czy nie są sfałszowane. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii powinien być czytelny. Otrzymana informacja ze sklepu, którego nazwa znajduje się na Dowodzie Zakupu, iż wskazany Dowód Zakupu nie został wystawiony przez ten sklep lub okaże się, że Uczestnik ingerował w treść Dowodu Zakupu, jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii poprzez pozbawienie go prawa do nagrody.

17. Organizator zastrzega, iż:

17.1 Jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu oraz adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii;

17.2  Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer oraz adres e-mail, który został podany w Formularzu do Loterii;

17.3  D any numer telefonu oraz adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik.

17.4 Wygranie nagrody przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą pozbawienia go prawa do nagrody (z wyłączeniem Uczestnika, który jako pierwszy zarejestrował dany numer telefonu lub adres e-mail).

18. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie trzy nagrody natychmiastowe,z zastrzeżeniem, iż nagrodę natychmiastową może wygrać maksymalnie trzech Uczestników z jednego adresu zamieszkania.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

19. W programie komputerowym utworzona jest lista zawierająca datę (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda). Daty i godziny są z przedziału czasu, w którym można rejestrować się do Loterii na stronie www.nestle-cereals.com/crayola. Przypisanie nagrody natychmiastowej do konkretnej daty i godziny odbywa się poprzez ręczne wskazanie przez pracownika Organizatora daty i godziny, do której przypisana jest dana nagroda natychmiastowa. Godziny, minuty i sekundy, do których przypisana jest nagroda natychmiastowa są zmienne. Wyżej opisane przypisanie nagród odbywa się w siedzibie Organizatora i kończy się z chwilą wyczerpania puli nagród. Utworzona lista jest poufna. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród natychmiastowych do konkretnej daty i godziny, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz najpóźniej w dniu 28.07.2023 r.lista złożona jest u notariusza.

20. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji opisanej w pkt 14 b) Regulaminu system loteryjny sprawdza, czy data i godzina wpłynięcia Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą i godziną, do której przypisana jest nagroda natychmiastowa. Jeśli data i godzina wpłynięcia Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą i godziną przypisania nagrody natychmiastowej, Uczestnik wygrywa nagrodę. Nagrody natychmiastowe są wygrywane w kolejności przypisanej zgodnie z wykazem złożonym u notariusza, o którym mowa w pkt 19 Regulaminu.

W przypadku, gdy do systemu loteryjnego nie wpłynie żadne Zgłoszenie o godzinie, do której jest przypisana nagroda natychmiastowa, wówczas nagrodę wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy dokona rejestracji po upływie godziny, do której przypisana jest nagroda natychmiastowa.

W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona rejestracji pomiędzy dwoma przedziałami czasowymi, do których przypisane są nagrody natychmiastowe, zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt 19, wówczas nagroda, która nie została wygrana, przypada na pierwszego Uczestnika, który dokona rejestracji do Loterii w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Uczestnik, który dokona rejestracji jako drugi, otrzyma kolejną nagrodę natychmiastową (pierwszą przypisaną do tego przedziału czasowego).

W przypadku, gdy w Loterii nie zostaną przypisane wszystkie nagrody natychmiastowe w związku ze zbyt małą liczbą Zgłoszeń, wówczas nagroda(-y), która(-e) nie została(-y) przypisana(-e) przechodzą do losowania uzupełniającego o którym mowa w pkt 24 Regulaminu.

Po naciśnięciu przycisku„Wyślij”, na ekranie urządzenia, za pomocą którego Uczestnik zarejestrował się do Loterii zostanie wyświetlona informacja o wygranej nagrodzie albo jej braku.

Jeśli po naciśnięciu przycisku „Wyślij” pojawi się informacja w brzmieniu:

„Gratulacje! Wygrałeś zestaw szkolny CRAYOLA.Informację o sposobie odbioru nagrody dostaniesz w wiadomości e-mail. Zachowaj Dowód Zakupu.”– oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową.

„Tym razem nie udało Ci się wygrać zestawu szkolnego CRAYOLA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprzyznania wszystkich nagród natychmiastowych, w dniu 19.10.2023 r. zostaną one rozlosowane pomiędzy Uczestnikami Loterii.Zachowaj Dowód Zakupu." –oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody natychmiastowej. W przypadku nieprzyznania wszystkich nagród natychmiastowych (zgodnie z pkt 24 Regulaminu),Zgłoszenie Uczestnika weźmie udział w uzupełniającym losowaniu nagród natychmiastowych, o którym mowa w pkt 24 Regulaminu.

21. W przypadku wygrania nagrody natychmiastowej, Uczestnik otrzymuje, po pojawieniu się komunikatu o wygranej, informację e-mail z warunkami, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę. Informacja zostanie wysłana w sposób automatyczny w ciągu 24 godziny po dniu zgłoszenia, nie później jednak niż 04.10.2023 r.

WARUNKI PRZYZNANIA NAGRODY NATYCHMIASTOWEJ

22. Po otrzymaniu na stronie tekstowego potwierdzenia wygrania nagrody natychmiastowej, Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail,informację o warunkach jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę.

Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po przesłaniu zwrotną wiadomością e-mail (na adres:loteria@avanti.waw.pl) w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila (liczy się data wpływu wiadomości do Organizatora) skanu lub zdjęcia (w formacie JPG lub PNG o rozmiarze maksymalnie 5 MB):

      a) wypełnionego i podpisanego własnoręcznie oświadczenia zawierającego dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), adres e-mail z którego dokonano zgłoszenia do Loterii oraz oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu).

      b) czytelnego Dowodu Zakupu (dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z wpisanymi przez Uczestnika w Formularzu).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.

23. Jeżeli laureat nagrody natychmiastowej nie spełnia warunków opisanych w pkt 22 Regulaminu lub pkt 43 lub laureat wygrał już trzy nagrody natychmiastowe lub jest czwartym laureatem z danego adresu zamieszkania, który wygrał nagrodę natychmiastową, wówczas nagroda nie jest wydawana.

23.1 W przypadku weryfikacji nadesłanych dokumentów zgodnie z pkt 22 Regulaminu przez Organizatora do dnia 22.09.2023 r. i nieprzyznania nagrody(-ód) z powodów określonych w pkt 23 Regulaminu lub w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu przez Uczestnika, w dniu 26.09.2023 r. Komisja dokona dodatkowego przypisania niewydanych nagród natychmiastowych do punktów czasowych (zawierających datę(rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda)) w terminie 29.09.2023 r. - 03.10.2023 r. (Organizator zastrzega, iż punkty czasowe nie będą wyznaczane w terminach (zawierających datę (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda), które zostały już wyznaczone i złożone u notariusza do dnia 28.07.2023 r. Przypisanie niewydanych nagród odbędzie się na zasadach określonych w pkt 19.

Wyżej opisane dodatkowe przypisanie nagród kończy się z chwilą wyczerpania liczby nieprzyznanych nagród. Utworzona lista jest poufna. Po wyżej opisanym dodatkowym przypisaniu nagród natychmiastowych do konkretnej daty i godziny, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz najpóźniej w dniu 28.09.2023 r. lista złożona zostanie u notariusza.

W przypadku weryfikacji nadesłanych dokumentów (zgodnie z pkt 22 Regulaminu) dokonanej przez Organizatora od dnia 23.09.2023 r. niewydana nagroda przechodzi do uzupełniającego losowania o którym mowa w pkt 24 Regulaminu.

UZUPEŁNIAJĄCE LOSOWANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

24. Uzupełniające losowanie nagród natychmiastowych odbywa się w dniu 19.10.2023 r. w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji.

Uzupełniające losowanie nagród natychmiastowych zostanie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy:

 • któraś z nagród natychmiastowych nie zostanie przyznana w związku ze zbyt małą liczbą Zgłoszeń (zgodnie z pkt 20 Regulaminu)lub
 • nagroda natychmiastowa nie zostanie przyznana w związku z niespełnieniem przez Uczestnika warunków Regulaminu określonych w pkt 22 lub 43 Regulaminu (z zastrzeżeniem pkt 23.1 Regulaminu).
 • nagroda natychmiastowa nie została wydana w związku z rażącym naruszeniem przez Uczestnika warunków Regulaminu.

Uzupełniające losowanie nagród natychmiastowych odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w dniach 01.08.2023 r. – 03.10.2023 r. (z wyłączeniem Zgłoszeń do których przypisana została nagroda natychmiastowa oraz wykluczonych z Loterii). Podczas losowania, losowana jest taka liczba laureatów, ile nagród natychmiastowych nie zostało przyznanych w Loterii (zgodnie z zasadą opisaną powyżej). Do każdego laureata losowana jest jedna osoba rezerwowa.

25. Losowanie odbywa się poprzez losowy wybór z urny, który zostanie przeprowadzony według następujących zasad:

 • w programie komputerowym każdemu prawidłowo przyznanemu Zgłoszeniu, które bierze udział w losowaniu, przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X), gdzie liczba „X” oznacza liczbę równą liczbie Zgłoszeń biorących udział w losowaniu;
 • losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn piłeczek z cyframi, które utworzą unikalny numer ID, który jest przydzielony do zwycięskiego Zgłoszenia;
 • z zastrzeżeniem zdania następnego, urny zawierają piłeczki z cyframi z zakresu od 0 do 9. W przypadku urny przeznaczonej do losowania pierwszej cyfry unikalnego numeru ID, ilość i wartość piłeczek uzależniona jest od maksymalnej wartości odpowiednio pierwszej cyfry w liczbie X (tj. najwyższego unikalnego numeru ID); np.: w przypadku gdy pierwsza cyfra w liczbie X wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 piłeczki z cyframi: 0, 1 oraz 2;
 • liczba urn, z których losowane są piłeczki uzależniona jest od liczby Zgłoszeń biorących udział w losowaniu, tj. liczba urn odpowiada liczbie cyfr w liczbie X (przykład: gdy liczba Zgłoszeń biorących udział w losowaniu wynosi 17251, urn będzie pięć);
 • losowanie piłeczek z cyframi, które utworzą numer (ID) przydzielony do zwycięskiego Zgłoszenia odbywa się począwszy od urny przeznaczonej do losowania liczby jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek, itd. (przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 4, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 0, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 9, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 3, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem jest to do którego został przydzielony numer (ID) 3904);
 • w przypadku gdy powstała w wyniku losowania liczba, przewyższa wartość liczby X, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie, aż do momentu gdy powstała w wyniku losowania liczba utworzy liczbę z zakresu od 0 do X.

Bezpośrednio po wylosowaniu Zgłoszenia, Komisja sprawdza czy wylosowany Dowód Zakupu spełnia warunki Regulaminu, tj. czy wylosowany Dowód Zakupu nie został zgłoszony wcześniej do Loterii przez tego samego lub innego Uczestnika. W przypadku, gdy Dowód Zakupu nie spełnia warunków Regulaminu, wówczas takie zgłoszenie jest odrzucane, a losowanie danej nagrody ponawiane.

Jeśli Dowód zakupu spełnia warunki Regulaminu, nagroda jest przyznawana.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE NATYCHMIASTOWEJ

26. Najpóźniej kolejnego dnia roboczego od uzupełniającego losowania, Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail informację o warunkach, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę natychmiastową. Prawo do odbioru nagrody laureat nabywa po przesłaniu zwrotną wiadomością e-mail (na adres: loteria@avanti.waw.pl) w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila (liczy się data wpływu wiadomości do Organizatora) skanu lub zdjęcia (w formacie JPG lub PNG o rozmiarze maksymalnie 5 MB)

      a) wypełnionego i podpisanego własnoręcznie oświadczenia zawierającego dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), adres e-mail z którego dokonano zgłoszenia do Loterii oraz oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu).

      b) czytelnego Dowodu Zakupu zgłoszonego do Loterii i wylosowanego (dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z wpisanymi przez Uczestnika w Formularzu).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.

27. Jeżeli laureat nagrody natychmiastowej nie spełnia warunków opisanych w pkt 26 lub pkt 43 lub wygrał już 3 nagrody natychmiastowe lub jest czwartym laureatem z danego adresu zamieszkania, który wygrał nagrodę natychmiastową, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 15 dnia roboczego od wysłania e-maila z informacją o wygranej o której mowa w pkt 26, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 26. W przypadku gdy osoba rezerwowa niespełnienia warunków opisanych w pkt 26 lub pkt 43 lub wygrała już 3 nagrody natychmiastowe lub jest czwartym laureatem z danego adresu zamieszkania, który wygrał nagrodę natychmiastową, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

28. Lista laureatów (imię oraz pierwsza litera nazwiska) dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

29. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

30. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego regulaminu. W skład Komisji wchodzi m.in. osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii promocyjnych.

WYDAWANIE NAGRÓD

31. Nagrody natychmiastowe wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez laureata w oświadczeniu o którym mowa w pkt 22 lub pkt 26 do dnia 29.12.2023 roku.

32. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

33. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii najpóźniej do dnia 15.01.2024 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).

34. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: loteria@avanti.waw.pl z dopiskiem „Loteria Promocyjna Graj o zestawy szkolne marki CRAYOLA – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

35. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji tj. najpóźniej do dnia 29.01.2024 roku. W przypadku złożenia reklamacji osobiście lub przesyłką rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

36. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

37. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

DANE OSOBOWE

38. Przetwarzanie danych osobowych

38.1 Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii, są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

38.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012733, z kapitałem zakładowym w wysokości: 14 572 838 PLN w całości opłaconym, NIP 8790168725, BDO nr 000022078. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii jest CPW S.A., z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé. Administrator danych osobowych powierzył Spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

38.3 Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Loterii, w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadająca nr NIP: 8222357971; REGON 366811769. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: www.avanti.waw.pl.

38.4 Kontakt z Administratorem Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

38.5 Kontakt z Administratorem Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: loteria@avanti.waw.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

38.6 Dane osobowe laureatów Loterii, mogą być udostępniane w celu wydania nagród firmom kurierskim, pocztowym i świadczącym usługi bankowe.Do danych osobowych laureatów nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratorów, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne.

38.7 Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący:

 • numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – dotyczy Uczestnika Loterii;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki określone w pkt 22 lub pkt 26 Regulaminu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji na adres e-mail) - dotyczy Uczestników, którzy złożyli reklamację;
 • imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie adres zamieszkania (dotyczy Uczestników, którzy skontaktowali się z Organizatorem zgodnie z pkt 44 Regulaminu);
 • imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania i obywatelstwo) - dotyczy laureata, który zażąda wystawienia zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

38.8 Dane osobowe Uczestników Loterii, są przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym wyłonienia laureatów Loterii i przyznania Nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé.

38.9 Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii są przetwarzane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k.:

 • w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 277);
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jej złożenia zgodnie z pkt 33-35 na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 277);
 • w celu wydania nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 813 z późn. zm.), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 poz. 2651), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,poz. 277);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

38.10 Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez Administratorów sześć miesięcy od dnia zakończenia Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

38.11 Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy złożyli reklamację oraz Uczestników Loterii, którzy przesłali dokumenty zgodnie z pkt 22 lub pkt 26 lub 43 Regulaminu Loterii będą przechowywaneprzez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody, w celu wydania nagrody i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

38.12 Dane osobowe osób odwiedzających stronę Loterii będą przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. w celu prowadzenia działań promocyjnych płatków i batonów śniadaniowych pod marką Nestlé, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Loterii, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci

38.13 Podanie przez Uczestników Loterii danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii oraz wydania nagrody w Loterii (w przypadku Laureatów) lub rozpatrzenia reklamacji (w przypadku Uczestników składających reklamację).

38.14 Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratorów drogą korespondencyjną pod adresem:

     a) Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń albo wysłać wiadomość e-mail na administrator.danych@cppl.Nestle.com.

     b) Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek albo wysłać wiadomość e-mail na loteria@avanti.waw.pl z dopiskiem w tytule „Dane osobowe”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

40. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nestle-cereals.com/crayola w trakcie trwania Loterii.

41. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

42. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego. Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.

43. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Zgłoszenie do Loterii zostało dokonane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności Zgłoszenie tego samego Dowodu Zakupu z różnych adresów e-mail lub w przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Uczestnik nie jest w ich posiadaniu lub są sfałszowane, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości takich Dowodów Zakupu. Organizator na e-maila podanego przez Uczestnika w Formularzu do Loterii wysyła żądanie (najpóźniej 15.11.2023 r.) przesłania/dostarczenia przez Uczestnika oryginałów Dowodów Zakupu wskazanych przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest złożyć oryginały ww. dokumentów w ciągu 8 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania e-maila (wiążąca jest data wpływu/dostarczenia do Organizatora) na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek. W przypadku przesyłek winny one być oznaczone dopiskiem „Loteria Promocyjna Graj o zestawy szkolne marki CRAYOLA”.

W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi fałszywość lub przerobienie Dowodu(-ów) Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć takie Zgłoszenie z Loterii. W przypadku, gdy na taki Dowód Zakupu Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową (zgodnie z pkt 22), nagroda przechodzi do uzupełniającego losowania nagród natychmiastowych o którym mowa w pkt 24.

W przypadku, gdy na taki Dowód Zakupu Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową (wylosowaną podczas losowania o którym mowa w pkt 24), nagroda nie zostanie mu wydana i przejdzie na osobę rezerwową. W przypadku, gdy ww. opisany warunek nie zostanie spełniony przez osobę rezerwową, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.

Organizator nie odsyła nadesłanych przez Laureatów Dowodów Zakupu.

44. Pytania dotyczące Loterii można kierować e-mailem na adres: loteria@avanti.waw.pl

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

45. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronie internetowej Loterii oraz przesyłania Zgłoszeń do Loterii zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: loteria@avanti.waw.pl

46. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do stron internetowych związanych z udziałem w Loterii wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet; z aktualnym systemem Windows, Mac OS na komputerach, Android, iOS na urządzeniach mobilnych i przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 98, FireFox min. 93, Safari min. 14 lub Android, iOS, włączonej obsługi plików cookie i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie ze stron internetowych związanych z udziałem w Loterii może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.

47. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt 33-34 Regulaminu. Komisja rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w pkt 34-35 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 45 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 45 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia do Loterii).

Załącznik nr 1

1. Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS,

2. Płatki śniadaniowe Nestlé STRAWBERRY MINIS,

3. Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS APPLECRUSH,

4. Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS CHURROS,

5. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK,

6. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK ALPHABET,

7. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK MIX,

8. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK BANANACRUSH,

9. Płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC,

10. Płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC BROWNIE,

11. Płatki śniadaniowe Nestlé NAT Honey Crunchies,

12. Płatki śniadaniowe Nestlé NAT Delice Flakes,

13. Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS MIODOWY,

14. Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS OWSIANY,

15. Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS OWSIANY JABŁKO I CYNAMON,

16. Płatki śniadaniowe Nestlé COOKIE CRISP,

17. Płatki śniadaniowe Nestlé LION,

18. Płatki śniadaniowe Nestlé LION WILDCRUSH,

19. Płatki śniadaniowe Nestlé CHOKELLA

20. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES,

21. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES CHOCO,

22. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES HONEY AND NUT,

23. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES TRUSKAWKA I SMIETANKA,

24. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS,

25. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS FRUITS,

26. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS YOGHURT,

27. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS CHOCOLATE,

28. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z miodem,

29. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z żurawiną i pestkami dyni,

30. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z czekoladą,

31. Płatki śniadaniowe Nestlé FRUTINA,

32. Płatki śniadaniowe Nestlé KANGUS,

33. Płatki śniadaniowe Nestlé MUSLI TRADITIONAL,

34. Płatki śniadaniowe Nestlé MUSLI TROPICAL

35. Płatki śniadaniowe Nestlé KITKAT

36. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé FITNESS z czekoladą

37. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé FITNESS z truskawką i żurawiną

38. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé NESQUIK

39. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CHOCAPIC

40. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CINI MINIS

41. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé MUSLI z czekoladą

42. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé MUSLI z czekoladą i bananami

43. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé MUSLI z truskawkami

44. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé MUSLI z wiśniami

45. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé FITNESS z miodem i migdałami

46. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé NESQUIK MAXI CHOCO

47. Śniadaniowy baton zbożowy Nestlé CORN FLAKES

Załącznik nr 2

Oświadczenie dla laureata nagrody natychmiastowej w Loterii Promocyjnej

„Graj o zestawy szkolne marki CRAYOLA”

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane osobowe i adresowe laureata Loterii:

Imię i nazwisko laureata: ............................................................................................................................................

Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, mieszkania)...........................................................................................………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….………

Kod pocztowy:……………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………...

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres e-mail (podany w zgłoszeniu do Loterii): ...................................................................................................

Oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii:

Niniejszym oświadczam, iż w chwili dokonywania zgłoszenia do Loterii ukończyłem(-am) 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz biorę udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360).

Jednocześnie oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy pracownikami, członkami Zarządów i Rad Nadzorczych Organizatora Loterii,Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166.

Data………………………………………………………………………………………………..…………………...

Własnoręczny podpis…………………………………………………………………………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW LOTERII

Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii, są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012733, z kapitałem zakładowym w wysokości: 14 572 838 PLN w całości opłaconym, NIP 8790168725, BDO nr 000022078. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii jest CPW S.A., z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé. Administrator danych osobowych powierzył Spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Loterii, w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadającym nr NIP: 8222357971; REGON 366811769. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: www.avani.waw.pl.

 • Kontakt z Administratorem Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: administrator.danych@cppl.Nestle.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
 • Kontakt z Administratorem Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: loteria@avanti.waw.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Dane osobowe laureatów Loterii, mogą być udostępniane w celu wydania nagród firmom kurierskim, pocztowym i świadczącym usługi bankowe. Do danych osobowych laureatów nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratorów, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne.

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący:

 • numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – dotyczy Uczestnika Loterii,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki określone w pkt 22 lub pkt 26 Regulaminu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji na adres e-mail) - dotyczy Uczestników, którzy złożyli reklamację,
 • imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie adres zamieszkania (dotyczy Uczestników, którzy skontaktowali się z Organizatorem zgodnie z pkt 44 Regulaminu),
 • imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania i obywatelstwo) - dotyczy laureata, który zażąda wystawienia zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

Dane osobowe Uczestników Loterii, są przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym wyłonienia laureatów Loterii i przyznania Nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé.

Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii są przetwarzane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k.:

 • w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 277).
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jej złożenia zgodnie z pkt 33-35 na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 277).
 • w celu wydania nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 813 z późn. zm.), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 poz. 2651), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 277).
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez Administratorów przez sześć miesięcy od dnia zakończenia Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy złożyli reklamację oraz Uczestników Loterii, którzy przesłali dokumenty zgodnie z pkt 22 lub pkt 26 lub pkt 43 Regulaminu Loterii będą przechowywane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody, w celu wydania nagrody i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Loterii będą przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. w celu prowadzenia działań promocyjnych płatków i batonów śniadaniowych pod marką Nestle, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Loterii, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci

Podanie przez Uczestników Loterii danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii oraz wydania nagrody w Loterii (w przypadku Laureatów) lub rozpatrzenia reklamacji (w przypadku Uczestników składających reklamację).

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do

Administratorów drogą korespondencyjną pod adresem:

      a) Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń albo wysłać wiadomość e-mail na administrator.danych@cppl.Nestle.com

      b) Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek albo wysłać wiadomość e-mail na loteria@avanti.waw.pl z dopiskiem w tytule „Dane osobowe”.