Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „Ratuj pszczoły”

§ 1 Nazwa Promocji

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Ratuj pszczoły”, zwana dalej „Promocją”

 

§ 2 Nazwa podmiotu organizującego promocję

Organizatorem Promocji jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) 
przy ul. Niedźwiedziej 2a , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, tel. +48 22 549 30 03, e-mail: ratujpszczoly@uniqueone.pl,  zwana dalej „Organizatorem”.

 

§3 Określenie osób, które mogą brać udział w Promocji

1.    Udział w Promocji mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Promocji Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ) (dalej: "Uczestnicy"). 
2.    W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, a także Nestlé Serwis Konsumenta 
w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. 
3.    Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.    Osoba zgłaszająca udział w Promocji może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Promocji

1.    Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji przed przystąpieniem do Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść. 
2.    Udział w Promocji jest dobrowolny. 
3.    Podanie danych związanych z udziałem w Promocji, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Promocji.
4.    Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Promocji, 
a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 5 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Promocji bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Promocji. 
5.    Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa 
§ 7 Regulaminu.

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Promocji

1.    Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Promocji sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). 
2.    Wszelkie wątpliwości dotyczące Promocji, w szczególności zasad, przebiegu Promocji czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Czas trwania Promocji

1.    Promocja urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski. 
2.    Promocja trwa od 1 marca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r. (czas trwania Promocji wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych trwa od 1 stycznia 2024 r do 30 kwietnia 2024 r a okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 1 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. (dalej: „Okres promocyjny”) lub do wyczerpania puli nagród.
 

§ 7 Zasady organizacji Promocji

1.    W Promocji udział biorą następujące produkty:
I.     I.     płatki śniadaniowe marki Nestlé w postaci: 
a)    Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS, 
b)    Płatki śniadaniowe Nestlé STRAWBERRY MINIS, 
c)    Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS CHURROS, 
d)    Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK, 
e)    Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK ALPHABET, 
f)    Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK MIX, 
g)    Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK BANANACRUSH, 
h)    Płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC, 
i)    Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS MIODOWY, 
j)    Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS OWSIANY, 
k)    Płatki śniadaniowe Nestlé COOKIE CRISP, 
l)    Płatki śniadaniowe Nestlé LION, 
m)    Płatki śniadaniowe Nestlé LION WILDCRUSH, 
n)    Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES, 
o)    Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES CHOCO, 
p)    Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES HONEY AND NUT, 
q)    Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES TRUSKAWKA I SMIETANKA, 
r)    Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS, 
s)    Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS FRUITS, 
t)    Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS YOGHURT, 
u)    Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS CHOCOLATE, 
v)    Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z miodem,
w)    Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z żurawiną i pestkami dyni,
x)    Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z czekoladą,
y)    Płatki śniadaniowe Nestlé FRUTINA,
z)    Płatki śniadaniowe Nestlé KANGUS, 
aa)    Płatki śniadaniowe Nestlé MUSLI TRADITIONAL, 
bb)    Płatki śniadaniowe Nestlé MUSLI TROPICAL
cc)    Płatki śniadaniowe Nestlé KIT KAT
 

II.    batony marki Nestlé w postaci:
a)    Baton Nestlé CORN FLAKES
b)    Baton Nestlé CHOCAPIC
c)    Baton Nestlé CINI MINIS
d)    Baton Nestlé NESQUIK
e)    Baton Nestlé NESQUIK MAXI CHOCO
f)    Baton Nestlé MUSLI z wiśniami
g)    Baton Nestlé MUSLI z czekoladą i bananami
h)    Baton Nestlé MUSLI z czekoladą 
i)    Baton Nestlé MUSLI z truskawkami 
j)    Baton Nestlé FITNESS z czekoladą
k)    Baton Nestlé FITNESS z truskawką i żurawiną
l)    Baton Nestlé FITNESS z miodem i migdałami
(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).  W Promocji biorą udział zarówno Produkty Promocyjne, które na zewnętrznej stronie opakowania posiadają informację o Promocji, jak i Produkty Promocyjne, które na zewnętrznej stronie opakowania nie zawierają informacji o Promocji.
2.    Uczestnikiem Promocji staje się osoba, o której mowa w § 3 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
a)    dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
b)    dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Promocji za pośrednictwem strony internetowej www.ratujpszczoly.com  (dalej „Strona internetowa”). 
3.    Zgłoszenie polega na:
a)    Krok 1: wpisaniu w formularzu kodu kreskowego (cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym) z opakowania Produktu Promocyjnego, imienia, nazwiska, adresu e-mail, ulicy, numeru domu, kodu pocztowego i miasta (dane do wysyłki nagrody);
b)    Krok 2: złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, akceptacji polityki prywatności oraz złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 lat;
c)    Krok 3: wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk; 
zwane dalej „Zgłoszenie”.
4.    Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji w formie komunikatu wyświetlonego na Stronie Internetowej. Informacja o przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji jest również wysyłana na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu. W przypadku pozytywnej weryfikacji na dane adresowe wskazane w Zgłoszeniu zostanie przesłana nagroda.
5.    Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do otrzymania nagrody.
6.    Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m. in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Promocji,  Komisja może je wykluczyć z Promocji i nie wydać nagrody. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Promocji. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Promocji tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Promocji, bądź wpływają na przebieg Promocji w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
7.    Każdy Uczestnik może oddać nieograniczoną ilość Zgłoszeń w Promocji jednakże, każdorazowo muszą być spełnione warunki określone w Regulaminie Promocji. 
8.    Na jeden adres może zostać wydanych maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Nagród, o których mowa w § 8 ust. 1. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Promocji, podany w Zgłoszeniu. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do Nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
9.    W przypadku jeżeli Organizator wyda wszystkie nagrody przed zakończeniem Okresu promocyjnego, Promocja kończy się przed terminem wskazanym 
w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 

§8 Nagrody i ich wysyłka

1.    Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora w Promocji wynosi: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk.
2.    Nagrodami w Promocji są opakowania nasion roślin miododajnych o wadze 2 g, 
o wartości 2,00 zł (słownie: dwa złote i 00/100) brutto (dalej zwane: „Nagrodami”).
3.    Nagrody będą wysyłane do Uczestników za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres wskazany w Zgłoszeniu. Nagrody zostaną wysłane do Uczestników najpóźniej w dniu 7 czerwca 2024 roku, przez co rozumie się ostateczną datę nadania. O okoliczności wysłania Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas dokonywania Zgłoszenia.
4.    Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną bądź jakikolwiek inny produkt lub towar.
5.    W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że z uwagi na wartość Nagrody określoną w ust. 1 niniejszego punktu oraz treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) równowartość Nagrody będzie stanowiła po stronie Uczestnika dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1.    Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 26 lipca 2024 r. termin na zgłoszenie reklamacji, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa.
2.    2.    Reklamacje dotyczące Promocji mogą zostać wniesione za pośrednictwem każdego kanału komunikacji. Przy czym rekomendowanym jest złożenie reklamacji na adres korespondencyjny Organizatora: Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2a ) z dopiskiem „Ratuj pszczoły - reklamacja” lub wiadomością e-mail wysłaną na adres: ratujpszczoly@uniqueone.pl.  Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych umożliwiających Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację - imię i nazwisko oraz adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
3.    Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym jeżeli w reklamacji nie został wskazany preferowany sposób doręczenia odpowiedzi na reklamację, Organizator powiadamia o rozstrzygnięciu Komisji: 
a)    za pomocą listu poleconego -  w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą listów poleconych; 
b)    wiadomością e-mail wysłaną na adres, z którego reklamacja została nadana - w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą wiadomości e-mail.
4.    Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 

§10 Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.    Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Promocji, w tym wydania nagród w Promocji oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Administratorem danych osobowych jest:
a)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Promocji – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Promocji jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, który może powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom w celu obsługi stron internetowych związanych z promocją. Głównym kontaktem do współadministratorów jest adres administrator.danych@cppl.nestle.com, pod którym można uzyskać więcej informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific sp. z o.o., jakim jest realizacja Promocji służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Cereal Partners Poland Toruń - Pacific sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Promocją Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific sp. z o.o.;
b)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl);
c)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Promocji, którym zostały wysłane nagrody – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa,, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Promocji oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. 
4.    Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com. 
5.    Z Organizatorem (Unique One sp. z o.o.,ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych, adres e-mail: dane@uniqueone.pl, adres korespondencyjny: ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
6.    Osobie, której dane są przetwarzane: 
a)    przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
b)    przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji 
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
c)     przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
e)    przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
f)    przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.    Dane osobowe Uczestników, którym przyznane zostały nagrody (zwycięzców) zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty świadczące usługi IT dla Organizatora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa. 
8.    Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji oraz do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji oraz brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
9.    Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
10.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się 
z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. 
11.    11.    Dane osobowe Uczestników Promocji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Promocji. Po zakończeniu Promocji dane osobowe Uczestników, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Promocją i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Promocji. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 

§ 11 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Promocji w siedzibie Organizatora.
2.    Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.ratujpszczoly.com oraz www.uniqueone.pl. Uczestnik może utrwalać treść Regulaminu poprzez jego pobranie ze strony internetowej.
3.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4.    4.    Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Promocji. Organizator w szczególności może skontaktować się z Uczestnikiem w temacie przekazania informacji o weryfikacji Zgłoszenia, wysyłce Nagrody oraz podziękowania za udział w Akcji promocyjnej.
5.    W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia następujących ważnych przyczyn m.in.:
a)    zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu lub innych regulaminów  – w zakresie do tego niezbędnym;
b)    konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Promocji  
i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
c)    konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie 
do tego niezbędnym;
d)     wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Promocji  – w zakresie do tego niezbędnym;
e)    możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.
Zmiany Regulaminu z przyczyn wskazanych w lit. b) – e) mogą zostać wprowadzone jedynie w sytuacji, gdy wpływają one na polepszenie sytuacji Uczestników Promocji.
7.    W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Uczestnik zostanie poinformowany o wprowadzanych zmianach z wyprzedzeniem poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu  wraz z odpowiednim ogłoszeniem tych zmian na Stronie Internetowej, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie nastąpi wcześniej niż po upływie 7 dni, od dnia skutecznego poinformowania o zmianach.
8.    Zmiany obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje 
z uczestnictwa w Promocji poprzez złożenie stosowanego oświadczenia wysłanego do Organizatora, w formie wiadomości e-mail na adres: ratujpszczoly@uniqueone.pl lub w formie papierowej na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, przykładowy formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 1.
 

Załącznik nr 1

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROMOCJI 

Adresat:
Unique One sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 2a 
02-737 Warszawa
e-mail: ratujpszczoly@uniqueone.pl 

Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z udziału w akcji promocyjnej pod nazwą „Ratuj pszczoły”
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko, adres e-mail, podane w zgłoszeniu do Promocji.


_________________________________
Data, podpis