Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „CzekoPoranki - pyszny czekoladowy smak lub zwrot pieniędzy”

§1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą: „CzekoPoranki - pyszny czekoladowy smak lub zwrot pieniędzy”, zwana dalej: „Akcją Promocyjną”.
2.    Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel.: +48 22 549 30 03, e-mail: czekoporanki@uniqueone.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
3.    Niniejsza Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora na zlecenie Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14 572 838,00 zł, zwana dalej: „CPP”.
4.    Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
5.    Akcja Promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Celem Akcji Promocyjnej jest weryfikacja satysfakcji konsumentów z użycia Produktów Promocyjnych, określonych w § 3 ust. 2. W związku z powyższym Uczestnik, który pomimo prawidłowego stosowania Produktu Promocyjnego, określonego w § 3 ust. 2, nie uzyskał satysfakcji z jego zastosowania, ma prawo zgłosić się do niniejszej Akcji Promocyjnej.
7.    Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się w dniu 18 marca 2024 r. i trwa do 31 maja 2024 r. (dalej: „Okres sprzedaży promocyjnej”). Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2024 r. i trwa do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania puli zwrotów (dalej: „Okres przyjmowania zgłoszeń”). Poza Okresem sprzedaży promocyjnej Produkty Promocyjne, określone w § 3 ust. 2, dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.
8.    Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Akcji Promocyjnej sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie, zwana dalej „Komisja”.
9.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest osoba, o której mowa w § 2 Regulaminu.
10.    Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem 
Akcji Promocyjnej. 
11.    Przystąpienie do Akcji Promocyjnej następuje poprzez przesłanie Zgłoszenia zgodnie 
z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu. 
12.    Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej. 
13.    Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
14.    Uczestnik Akcji Promocyjnej może zgłosić wyłącznie swój udział w Akcji Promocyjnej.

§2 Uczestnicy

1.    Udział w Akcji Promocyjnej mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w § 3 ust. 2 Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) (dalej: "Uczestnicy"), w oparciu o Dowody Zakupu określone w § 3 ust. 3 lit. b). Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest podmiot spełniający wymagania określone 
w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Akcji Promocyjnej zgodnie z § 3 ust. 4.
2.    Udziału w Akcji Promocyjnej nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników: Organizatora, spółki CPP, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych zdefiniowanych w § 3 ust. 2, oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne zdefiniowane w § 3 ust. 2, w celach innych niż niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3    Zasady Akcji Promocyjnej. 
Dokonywanie zgłoszeń

1.    Akcja Promocyjna polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie, zwrotu środków za zakup Produktu Promocyjnego (spośród wskazanych w ust. 2 poniżej), w wysokości uzależnionej od kwoty przeznaczonej przez Uczestnika na dokonanie zakupu tego Produktu Promocyjnego, wynikającej z Dowodu Zakupu, o którym mowa w ust. 3 lit b) poniżej. 
2.    W Akcji Promocyjnej biorą udział następujące płatki śniadaniowe produkty marki Nestlé: NESQUIK 250g, NESQUIK 375g, NESQUIK 450g, NESQUIK 700g, NESQUIK MIX 225g, NESQUIK MIX 400g, NESQUIK ALPHABET 275g, NESQUIK ALPHABET 460g, CHOCAPIC 250g, CHOCAPIC 450g, CHOCAPIC 700g, CHOCAPIC BROWNIE 210g, CHOCAPIC BROWNIE 400g, COOKIE CRISP 250g, COOKIE CRISP 450g, COOKIE CRISP 700g (dalej „Produkty Promocyjne”).

3.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej staje się osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki: 
a)    dokona w Okresie Promocyjnym zakupu 1 (słownie: jednego) Produktu Promocyjnego;
b)    zachowa oryginalny paragon fiskalny lub lub potwierdzenie zakupu z aplikacji sieci sklepów, przy czym zostanie ono poświadczone przez wystawcę zgodnie 
z ust. 12 poniżej (dalej: „Dowód Zakupu”); 
c)    dokona zgłoszenia do Akcji Promocyjnej za pośrednictwem strony internetowej: www.nestle-cereals.com/pl/czekoporanki-formularz 
(dalej: „Strona Internetowa”).
4.    Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej za pośrednictwem Strony Internetowej polega na: 
a)    wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku do wydania zwrotu środków pieniężnych w dedykowane pola; 
b)    wpisaniu danych z Dowodu Zakupu tj.: numeru z Dowodu Zakupu, NIP-u wystawcy Dowodu Zakupu, daty zakupu; 
c)    wgraniu, zgodnie z funkcjonalnością Strony Internetowej, zdjęcia Dowodu Zakupu (dopuszczalny format: .jpg, .png lub .pdf, maksymalny rozmiar: 20 MB);
d)    złożeniu oświadczenia o: zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Akcji Promocyjnej oraz zapoznaniu się i akceptacji polityki prywatności oraz oświadczenia o ukończeniu 18 lat;
e)    wypełnić kompletnie i zgodnie z funkcjonalnością Strony Internetowej ankietę dotyczącą Produktu Promocyjnego;
f)    wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk 
(dalej „Zgłoszenie”). Podczas dokonywania Zgłoszenia osoba, która zgłasza się do Akcji Promocyjnej może również fakultatywnie wpisać swoje imię.
5.    Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji w formie komunikatu wyświetlonego na Stronie Internetowej. Informacja 
o przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji jest również wysyłana na adres e-mail Uczestnika wskazany podczas dokonywania Zgłoszenia. 
6.    Treści zamieszczane przez Uczestnika w ankiecie dotyczącej Produktu Promocyjnego, stanowiącej element Zgłoszenia, muszą odnosić się bezpośrednio do cech, właściwości lub sposobu korzystania z zakupionego Produktu Promocyjnego. Treści zamieszczane 
w ankiecie nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, być sprzeczne z prawem, naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, zawierać treści godzących 
w powszechnie uznane wartości chronione prawem, o charakterze religijnym, nawoływać do ksenofobii, nienawiści, przemocy, być wulgarne, przedstawiać treści 
o charakterze pornograficznym, krzywdzić zwierzęta – w przeciwnym razie Zgłoszenie zawierające taką ankietę jest nieważne i nie bierze udziału w Akcji Promocyjnej.
7.    W Akcji Promocyjnej wezmą udział wyłącznie prawidłowe i kompletne Zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania zwrotu środków pieniężnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej. Poprzez dokonanie kompletnego Zgłoszenia rozumiane jest wykonanie wszystkich kroków wskazanych w ust. 4 powyżej.
8.    Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości bądź w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Akcji Promocyjnej.
9.    Dany Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko 1 (słownie: jeden) raz tj. zgłosić 1 (słownie: jeden) Dowód Zakupu i otrzymać zwrot środków pieniężnych za zakup maksymalnie 1 (słownie: jednego) Produktu Promocyjnego, za maksymalną kwotę 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100) brutto. Jeżeli Uczestnik dokona kilku Zgłoszeń, Organizator dokona zwrotu środków co do tego Zgłoszenia, które wpłynęło do Organizatora jako pierwsze. Jeżeli na Dowodzie Zakupu figuruje więcej niż 1 (słownie: jeden) Produkt Promocyjny, Uczestnik otrzyma zwrot środków za zakup najdroższego Produktu Promocyjnego, który widnieje na Dowodzie Zakupu. 
Z jednego adresu zamieszkania zwrot może otrzymać maksymalnie 1 (słownie: jedna) osoba.
10.    Do Akcji Promocyjnej dany Dowód Zakupu potwierdzający można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłoszą wielokrotnie dany Dowód Zakupu, w Akcji Promocyjnej jako prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie z użyciem danego Dowodu Zakupu. 
11.    Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną. Identyfikacja Uczestnika następuje poprzez numer telefonu i numer rachunku bankowego.
12.    W Akcji Promocyjnej honorowany jest Dowód Zakupu będący paragonem fiskalnym. Jako paragon fiskalny honorowany jest zarówno paragon fiskalny w postaci papierowej jak i w postaci elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że musi on odpowiadać wymogom określonym w przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. 
z 2023 r., poz. 1849). W Akcji Promocyjnej jako Dowód Zakupu honorowane jest także potwierdzenie zakupu, które można pobrać w aplikacji sieci sklepów, w której dokonano zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym jeżeli Uczestnik przedstawi taki Dowód zakupu zobowiązany jest do uzyskania jego poświadczenia przez wystawcę – jako poświadczenie Organizator akceptuje podpis i pieczątkę sklepu na wydruku potwierdzenia zakupu. W przypadku odmowy przez wystawcę dokonania poświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator może zobowiązać Uczestnika do skontaktowania się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazane zostanie wyżej wymienione potwierdzenie zakupu jako widok z aplikacji sieci sklepów, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi się odbyć do dnia 18 lipca 2024 r.
13.    Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a)    jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują 
i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie sprzedaży promocyjnej i nie jest podrobiony lub sfałszowany; 
b)    nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści 
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, 
w szczególności Dowód Zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;
c)    potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazany na nim Produkt Promocyjny;
d)    zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego bądź też na Dowodzie Zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu Zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie Zakupu;
e)    data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 18 marca 2024 r. o godzinie 00:00:00. 
14.    Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenie w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. 
Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej tych Uczestników, 
w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Akcji Promocyjnej w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
15.    W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu zgłoszonych do Akcji Promocyjnej oraz do żądania dodatkowych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do wydania zwrotu środków. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych 
w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem Zakupu posłużył w Akcji Promocyjnej. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji, ale nie później niż do dnia 21 czerwca 2024 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Akcji Promocyjnej Dowodów Zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Akcji Promocyjnej lub Dowodu Zakupu potwierdzającego prawidłowość dokonanego Zgłoszenia, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg 
w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Organizator zwrócił się o doręczenie dokumentów drogą listowną, dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) 
w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Organizator przedstawia wezwanie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi podczas dokonywania Zgłoszenia.
16.    W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Akcji Promocyjnej Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 4 Zwrot środków w Akcji Promocyjnej

1.    Całkowita wartość puli zwrotów środków pieniężnych przewidzianych przez Organizatora w Akcji Promocyjnej wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) brutto. 
2.    Maksymalna wartość jednego zwrotu środków pieniężnych wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100) brutto. 
3.    Wskaźnik dostępnych zwrotów środków pieniężnych dostępny jest na stronie internetowej www.uniqueone.pl/regulaminy.
4.    Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) zwrot środków będzie stanowił po stronie Uczestnika dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


§ 5 Warunki wydawania zwrotów

1.    Zgłoszenia kwalifikowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu. 
2.    Organizator dokonuje weryfikacji Zgłoszenia w terminie 14 dni roboczych od momentu jego wpływu na serwer dedykowany obsłudze Akcji Promocyjnej. O rozpoczęciu procesu weryfikacji Organizator informuje Uczestnika wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, zgodnie z § 3 ust. 5.
3.    Organizator, przed wydaniem Nagrody, zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie mogącą wydłużyć termin weryfikacji. W zakresie procedury i terminów stosuje się postanowienia § 3 ust. 15.
4.    Jeżeli Uczestnik spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie i nie została wyczerpana pula Nagród, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, otrzymuje on Nagrodę. Informacja o wyniku weryfikacji wysłana jest Uczestnikowi na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
5.    Po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia wydanie Nagrody następuje w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia poinformowania Uczestnika o pozytywnym wyniku weryfikacji, nie później jednak niż 19 lipca 2024 r.
6.    W przypadku, gdy Organizator zwrócił się do Uczestnika na podstawie § 5 ust. ust. 3 oraz § 3 ust. 15 o przedstawienie dodatkowych dokumentów, oświadczeń lub Dowodów Zakupu, a Uczestnik przedstawił wymagane przez Organizatora dokumenty, oświadczenia lub Dowody Zakupu w wyniku czego Organizator pozytywnie zweryfikował Zgłoszenie Uczestnika i jeżeli nie została wyczerpana pula Nagród, 
o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, wydanie Nagrody nastąpi w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia do Organizatora dodatkowych dokumentów, oświadczeń lub Dowodów Zakupu.
7.    Zwrot środków pieniężnych nastąpi za pośrednictwem przelewu środków na rachunek bankowy podany w podczas dokonywania Zgłoszenia. Organizator dokonuje zwrotów środków pieniężnych wyłącznie na numery kont w bankach prowadzących działalność operacyjną się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.    Poprzez „Zwycięzców” na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się Uczestników, których Zgłoszenia zostały pozytywnie zweryfikowane i którym przyznano zwrot środków pieniężnych.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania zwrotu środków pieniężnych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, tj. podana przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. 
5.    W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie zwrotu środków pieniężnych nie oznacza przyznania przez Organizatora lub CPP, że Produkt Promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1360) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 287) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktami Promocyjnymi.


§ 6 Dane osobowe

1.    Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.    Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym weryfikacji i wyłonienia Zwycięzców Akcji Promocyjnej oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Akcji Promocyjnej. Dane osobowe Zwycięzców Akcji Promocyjnej będą ponadto przetwarzane w celu wydania zwrotu środków i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.

3.    Administratorem danych osobowych jest:
a)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym weryfikacji i wyłonienia Zwycięzców – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., jakim jest realizacja Akcji Promocyjnej służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników 
w związku z Akcją Promocyjną Organizatorowi (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl), który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o. CPP może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych;
b)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych 
na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl);
c)    W odniesieniu do danych osobowych Zwycięzców Akcji Promocyjnej przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Akcji Promocyjnej oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. 
4.    Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych 
lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem
na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com. 
5.    Z Organizatorem (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail - dane@uniqueone.pl lub adres korespondencyjny - Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
6.    Osobie, której dane są przetwarzane:
a)    przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
b)    przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji 
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
c)    przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
e)    przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
f)    przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5.    Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej Organizatorowi. W przypadku wydania zwrotu środków w formie przelewu bankowego dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Uczestników mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie, prawne. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania 
i egzekwowania prawa. 
6.    Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
7.    Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się 
z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
9.    Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Akcji Promocyjnej. Po zakończeniu Akcji Promocyjnej dane osobowe Uczestników, w tym jej Zwycięzców, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Akcją Promocyjną i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych ze zwrotem środków. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1.    Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 9 sierpnia 2024 r. Przy czym termin na zgłoszenie reklamacji, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa. 
2.    Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą zostać wniesione za pośrednictwem każdego kanału komunikacji, przy czym rekomendowanym jest złożenie reklamacji: 
a)    na adres korespondencyjny Organizatora: Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02- 737, ul. Niedźwiedzia 2a); 
b)    na adres poczty elektronicznej: czekoporanki@uniqueone.pl 
W miarę możliwości Organizator zwraca się o umieszczenie informacji 
w korespondencji: „CzekoPoranki - pyszny czekoladowy smak lub zwrot pieniędzy - reklamacja”, jak również wskazanie danych umożliwiających Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację. 
3.    Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na papierze lub innym trwałym nośniku, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku braku wskazania przez osobę składającą reklamację preferowanej formy udzielenia odpowiedzi na reklamację, odpowiedź na reklamację wniesioną na adres poczty elektronicznej przekazywana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, natomiast w przypadku reklamacji wniesionej na adres korespondencyjny Organizatora odpowiedź przekazywana jest przesyłką pocztową lub kurierską.
4.    Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§8 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin Akcji Promocyjnej znajduje się na Stronie Internetowej ( oraz na: www.uniqueone.pl/regulaminy. Uczestnik może utrwalać treść Regulaminu poprzez jego pobranie ze strony internetowej. 
2.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez co Organizator rozumie wydanie orzeczenia, decyzji uprawnionego organu odnoszącej się do Regulaminu i skutkującego koniecznością jego dostosowania do nałożonych na Organizatora zobowiązań; nowelizację powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającą wpływ na treść Regulaminu i powodującą konieczność zmiany jego postanowień; zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego) na skutek orzeczeń sądów, decyzji uprawnionych organów administracji publicznej, które wpływają bezpośrednio na postanowienia Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany. Organizator może również zmienić treść Regulaminu w przypadku zmiany danych rejestrowych, adresowych czy teleadresowych umieszczonych w treści Regulaminu, jak również w przypadku konieczności wprowadzenia innych niż ww. zmian, jednak z tym zastrzeżeniem, że będą one zgodne z prawem, nie będą naruszać indywidualnych, ani zbiorowych interesów konsumentów, będą korzystne zarówno dla aktualnych oraz potencjalnych Uczestników Akcji Promocyjnej, jak również w sytuacji, gdy ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej. 
4.    Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników Akcji Promocyjnej. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na Stronie Internetowej wraz z informacją o możliwości wypowiedzenia udziału w promocji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: czekoporanki@uniqueone.pl. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia informacji o zmianie.
5.    Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Akcji Promocyjnej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Akcji Promocyjnej Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6.    Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Akcji Promocyjnej, zarówno poprzez wiadomości e-mail oraz kontakt telefoniczny.