Regulamin konkursu „Konkurs - LION morning wear” zwany dalej „Regulaminem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa konkursu.

Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem”, jest prowadzony pod nazwą „Konkurs - LION morning wear”.

 

2. Nazwa podmiotu organizującego Konkursu oraz cel Konkursu.

Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.

Konkurs organizowany jest w celu promocji płatków i batonów śniadaniowych marki LION wśród konsumentów. Fundatorem nagród w Konkursie, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Nestlé”, jest Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012733, z kapitałem zakładowym w wysokości: 14 572 838 PLN, NIP 8790168725, BDO nr 000022078. 

 
3. Informacja o formie organizacji Konkursu.

Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 277). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

 

4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs.

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej www.nestle-cereals.com/pl/lionmorningwear, zwanej dalej „Stroną Konkursową”.

 

5. Czas trwania Konkursu.

Konkurs trwa od 24.07.2023 roku do 03.09.2023 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 27.11.2023 roku.

 

6. Podział Konkursu na etapy i zadania.

 Konkurs podzielony jest na 6 tygodni zwanych „Etapami”, w każdym z Etapów jest inne pytanie konkursowe:

 • Etap I 24.07.2023 – 30.07.2023, zadanie konkursowe: Odpowiedz kreatywnie na pytanie: Jaki jest Twój idealny poranek z płatkami Lion? (zgłoś odpowiedź na Stronie Konkursowej wykorzystując maksymalnie 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami).

 • Etap II 31.07.2023 – 06.08.2023, zadanie konkursowe: Odpowiedz kreatywnie na pytanie: Jaki styl lubisz    
  i dlaczego? (zgłoś odpowiedź na Stronie Konkursowej wykorzystując maksymalnie 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami).

 • Etap III 07.08.2023 – 13.08.2023, zadanie konkursowe: Dokończ kreatywnie zdanie: Kiedy sięgam po płatki Lion, to… (zgłoś odpowiedź na Stronie Konkursowej wykorzystując maksymalnie 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami).

 • Etap IV 14.08.2023 – 20.08.2023, zadanie konkursowe: Dokończ kreatywnie zdanie: Rano jestem jak lew, ponieważ… (zgłoś odpowiedź na Stronie Konkursowej wykorzystując maksymalnie 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami).

 • Etap V 21.08.2023 – 27.08.2023, zadanie konkursowe: Odpowiedz kreatywnie na pytanie: Dlaczego płatki Lion są idealne na śniadanie? (zgłoś odpowiedź na Stronie Konkursowej wykorzystując maksymalnie 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami).

 • Etap VI 28.08.2023 – 03.09.2023, zadanie konkursowe: Dokończ kreatywnie zdanie: Zakładam lwią stylówkę, kiedy czuję się… (zgłoś odpowiedź na Stronie Konkursowej wykorzystując maksymalnie 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami).


UCZESTNICY KONKURSU 

7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz w chwili przystąpienia do Konkursu spełniająca łącznie poniższe warunki:

- ma ukończone 16 lat;

- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- nie jest pracownikiem, członkiem Zarządów i Rad Nadzorczych Organizatora, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. lat oświadczenie laureata nagrody, o którym mowa w pkt 21 a) Regulaminu, wypełnia przedstawiciel ustawowy laureata, na którego ręce wydawana jest nagroda.

 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

9. Aby wziąć udział w Konkursie należy w następujących po sobie krokach:

   a) w dniach od  24.07.2023 roku do  03.09.2023 roku wejść na Stronę Konkursową www.nestle-cereals.com/pl/lionmorningwear i dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zawierającego następujące pola obowiązkowe:

- wykonanie pracy konkursowej poprzez kreatywną odpowiedź na pytanie obowiązujące w bieżącym Etapie, zgodnie z podziałem w pkt 6 Regulaminu, zwane dalej „Pracą Konkursową”;

- imię i nazwisko;

- numer telefonu kontaktowego;

- adres e-mailowy;

- oświadczenie, iż Uczestnik ma ukończone 16 lat, zapoznał się z Regulaminem i z polityką prywatności;

- pole captcha opcjonalnie (Strona korzysta z reCAPTCHA działającego w tle, jednak w wybranych przypadkach, Uczestnik może zostać poproszony o wykonanie standardowego testu captcha).

Zgłoszenie jest kompletne po poprawnym wykonaniu powyższych kroków i pojawieniu się komunikatu „Dzięki! Twoje zgłoszenie zostało wysłane, damy Ci znać w wiadomości e-mail jeśli wygrasz”.            

Ewentualne trudności dotyczące wysłaniem zgłoszenia do Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie w wiadomości e-mail na adres: konkurs@avanti.waw.plnie później niż w dniu następującym po dniu wystąpienia trudności.

 

10. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, według procedury przedstawionej w pkt 9 Regulaminu, każdorazowo zgłaszając nową Pracę Konkursową. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną w czasie trwania Konkursu.

 

11. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych i zakwalifikuje, jako niepoprawne zgłoszenia    
w przypadku, gdy Praca Konkursowa nie odpowiada na zadanie konkursowe, ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści wulgarne lub słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego, nawiązuje do treści pornograficznych, alkoholu lub innych używek, zawiera treści reklamowe bądź znaki towarowe innych marek niż marki Nestlé. 

 

12. Każdy Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na przeniesienie na rzecz Nestlé, na zasadach określonych w punkcie 22 Regulaminu, wszystkich autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej w tym wykonywania praw zależnych, a także zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych do Pracy Konkursowej, poza prawem do autorstwa. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 9 Regulaminu, zawierającego Pracę Konkursową, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Nestlé, Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem lub Nestlé, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającej wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Nestlé, Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uczestnik nie nabywa prawa do nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.

 

13. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 24.07.2023 roku do 03.09.2023 roku. Przyjęcie zgłoszenia przez system rejestracyjny Strony Konkursowej jest potwierdzone informacją zwrotną na Stronie Konkursowej o treści „Dzięki! Twoje zgłoszenie zostało wysłane, damy Ci znać w wiadomości e-mail jeśli wygrasz”. Informacja zwrotna na Stronie Konkursowej nie potwierdza poprawności zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania zgłoszenia w systemie teleinformatycznym.

 

NAGRODY W KONKURSIE                                                                                                                                                                              

14. Dla laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:

 1.        Nagroda główna, w postaci piżamy LION (unisex, rozmiar uniwersalny) o wartości 441,10 zł brutto wraz  z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 49 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej  w wysokości 49 zł nie jest wypłacana bezpośrednio laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.

Łącznie ufundowano 10 nagród głównych o łącznej wartości 4901,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset jeden złotych brutto, 0/100).

    b. Nagroda I stopnia, w postaci szlafroka LION (unisex, rozmiar uniwersalny) o wartości 499,10 zł brutto wraz  z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 55 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 55 zł nie jest wypłacana bezpośrednio laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.

Łącznie ufundowano 30 nagród I stopnia o łącznej wartości 16 623,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote brutto, 0/100).

    c.  Nagroda II stopnia, w postaci opaski LION (unisex, rozmiar uniwersalny) o wartości 98,10 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11 zł nie jest wypłacana bezpośrednio laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.

Łącznie ufundowano 90 nagród II stopnia o łącznej wartości 9819,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych brutto, 0/100).

 

Wartość puli nagród wynosi 31 343,00 zł brutto.

 

15. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inną nagrodę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

16. Organizator oświadcza, iż nagrody w ramach niniejszego Konkursu są przekazywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

 

MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW

17. Konkurs podzielony jest na 6 Etapów zgodnie z pkt 6 Regulaminu. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. w liczbie 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o.

Do 5 dni roboczych po zakończeniu trwania każdego Etapu Konkursu Komisja wybierze:

- 5 (słownie: pięciu) laureatów nagrody I stopnia, spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu w danym Etapie,

- 15 (słownie: piętnastu) laureatów nagrody II stopnia, spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu w danym Etapie.

Do 10 dni roboczych po zakończeniu trwania Konkursu Komisja wybierze:

- 10 (słownie: dziesięciu) laureatów nagrody głównej, spośród Uczestników, którzy zostali laureatami nagrody I stopnia.

Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną w czasie trwania Konkursu.

 

18. Komisja oceni całokształt zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i styl Pracy Konkursowej. Komisja przyzna nagrody jedynie Uczestnikom będącym autorami tych Prac Konkursowych, które w opinii Komisji są najlepsze pod względem    
ww. kryteriów.

 

19. O przyznaniu nagrody i jej rodzaju laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora, na adres e-mail podany w trakcie zgłoszenia do Konkursu, wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia 15.09.2023 roku.

 

20. Laureat nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w zwrotnej wiadomości e-mail na adres konkurs@avanti.waw.pl oświadczenie w postaci scanu lub zdjęcia odręcznie podpisanego dokumentu, zawierającego dane osobowe laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych laureata w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodę na przekazanie praw autorskich na rzecz Nestlé oraz oświadczenie o spełnieniu warunków pkt 7 Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Laureat może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1. 

Rozmiar wiadomości z wyżej wymienionym załącznikiem nie powinien przekraczać 5 MB.

W przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy laureata, na którego ręce wydawana jest nagroda;

 

21. Prawo laureata do nagrody wygasa, jeśli w terminie ostatecznym, do dnia 29.09.2023 roku, nie doręczy Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i/albo nie przekaże wszystkich wymaganych danych zgodnie z pkt 20 Regulaminu. W takim wypadku nagroda nie jest wydawana i pozostaje do dyspozycji Fundatora, który ma prawo przyznać ją dodatkowo wybranym Uczestnikom.

 

22. Nestlé nabywa autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych laureatów z chwilą podpisania przez laureata, a w przypadku laureata, który nie ukończył 18 roku życia przez przedstawiciela ustawowego laureata, oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Nestlé całości autorskich praw majątkowych laureata do Pracy Konkursowej  w zamian za wydanie nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami): 

 1.        utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,

 2.        wprowadzenie do obrotu, 

 3.        wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, 

 4.        wprowadzenie do sieci Internet, 

 5.        trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,

 6.        publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 7.       wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Nestlé, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami    
  od a) do f), 

 8.         wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim    
  i prawach pokrewnych.

 

WYDAWANIE NAGRÓD

23. Organizator po doręczeniu mu danych i dokumentów, o których mowa w pkt 20 Regulaminu, przystępuje do weryfikacji ich zgodności z wymogami niniejszego Regulaminu. 

Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 20 Regulaminu, Organizator wysyła laureatowi nagrodę przesyłką kurierską lub pocztową na adres wskazany przez laureata lub przedstawiciela ustawowego laureata zgodnie z pkt 20 Regulaminu, w terminie do dnia 27.10.2023 roku.

Koszt przesyłki kurierskiej, pocztowej lub przelewu ponosi Organizator. Dostarczenie nagród jest możliwe jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu. W przypadku ograniczeń w realizacji usług kurierskich lub pocztowych i innych niezbędnych do wysyłki nagród, w związku z sytuacją epidemiologiczną, czas wysyłki nagrody może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje laureata w wiadomości e-mail na adres podany w oświadczeniu zgodnie z pkt 20 Regulaminu.

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW

24. Lista laureatów (w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska) dostępna jest w siedzibie Organizatora.

 

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

25. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronach związanych z udziałem w Konkursie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie. Użytkownik może skorzystać z usługi wielokrotnie z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: konkurs@avanti.waw.pl.

25.1. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet; z aktualnym systemem Windows, Mac OS na komputerach, Android, iOS na urządzeniach mobilnych i przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 98, FireFox min. 93, Safari min. 14 lub Android, iOS, włączonej obsługi plików cookie i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Użytkownik może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie ze stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.

25.2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt 27 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamację w sposób i w terminie wskazanym w pkt 28 i 29 Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 25 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 25 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia do Konkursu).

 

DANE OSOBOWE

27. Przetwarzanie danych osobowych 

27.1. Dane osobowe Uczestników i laureatów Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

27.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w celach związanych z organizacją    
i przeprowadzeniem Konkursu, jest Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012733, z kapitałem zakładowym w wysokości: 14 572 838 PLN, NIP 8790168725, BDO nr 000022078. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.nestle-cereals.com/pl/content/polityka-prywatnosci.

Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tego Konkursu jest CPW S.A., z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Konkursu służąca promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé. Administrator danych osobowych powierzył Spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 

27.3. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadającym nr NIP: 8222357971; REGON 366811769. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: www.avanti.waw.pl.

 

27.4. Kontakt z Administratorem Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 

27.5. Kontakt z Administratorem Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@avanti.waw.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 

27.6. Dane osobowe laureatów Konkursu, mogą być udostępniane w celu wydania nagród firmom kurierskim, pocztowym i świadczącym usługi bankowe. Do danych osobowych laureatów nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratorów, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne.

 

27.7. Przystępując do Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 16 roku życia, poprzez akceptację Regulaminu potwierdza brak powiązania z Organizatorem, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą    
w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa w rozumieniu punktu 7 niniejszego Regulaminu; laureat Konkursu podaje dodatkowo adres korespondencyjny; w przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18 roku życia podaje się dane przedstawiciela ustawowego laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; fakt bycia przedstawicielem ustawowym laureata, który nie ukończył 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa w rozumieniu punktu 7 niniejszego Regulaminu.  

 

27.8. Dane osobowe Uczestników Konkursu, są przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu  i przyznania nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé.

 

27.9. Dane osobowe Uczestników i laureatów Konkursu są przetwarzane przez Administratora Agencja Reklamowa    
Avanti sp. z o. o. sp.k.:

 •       w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu    
  i przyznania nagród, na podstawie obowiązków prawnie ciążących na Organizatorze (podstawa z art. 6 ust. 1    
  lit. c RODO);

 •       w celu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jej złożenia;

 •     w celu wydania nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 813 z późn. zm.), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa    
  (Dz.U. z 2021 poz. 1540 z późn. zm.);

 •      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

27.10. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

27.11. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy złożyli reklamację oraz Uczestników Konkursu, którzy przesłali dokumenty zgodnie z pkt 20 Regulaminu Konkursu będą przechowywane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody, w celu wydania nagrody i udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

27.12. Dane osobowe osób odwiedzających stronę Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. w celu prowadzenia działań promocyjnych płatków i batonów śniadaniowych pod marką Nestlé, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Konkursu, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.nestle-cereals.com/pl/content/polityka-prywatnosci

 

27.13. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagrody w Konkursie (w przypadku laureatów) lub rozpatrzenia reklamacji (w przypadku Uczestników składających reklamację).

 

27.14. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratorów drogą korespondencyjną pod adresem:

a) Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń albo wysłać wiadomość e-mail na adres: administrator.danych@cppl.Nestle.com.

b) Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek albo wysłać wiadomość e-mail na adres konkurs@avanti.waw.pl z dopiskiem w tytule „Dane osobowe”.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

27. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Konkurs - LION morning wear – reklamacja” lub e-mailem na adres: konkurs@avanti.waw.pl dopiskiem w tytule „Konkurs - LION morning wear – reklamacja”, najpóźniej do dnia 13.11.2023 roku (data nadania – stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem), z zastrzeżeniem, iż reklamacje dotyczące trudności z wysłaniem zgłoszenia do Konkursu należy zgłaszać niezwłocznie w wiadomości e-mail na adres: konkurs@avanti.waw.pl, nie później niż w dniu następującym po dniu wystąpienia trudności.

 

28. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.

 

29. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 27.11.2023 roku włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.nestle-cereals.com/pl/lionmorningwear. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej opłacone koperty zwrotnej na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Konkurs - LION morning wear - Regulamin” lub na wskazany adres w wiadomości e-mail.

 

31. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich ze stworzonych kont e-mail, ani za pośrednictwem ich kont e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników Konkursu, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu,    
w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych kont e-mail oraz w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony zgłoszeń do Konkursu. W takim przypadku wszystkie dokonane przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie (są anulowane), a w przypadku wygrania nagrody/nagród prawo do nagród wygasa. Niewydane nagrody pozostają w dyspozycji Fundatora.

 

32. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Konkursu może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie i pozbawienia go prawa do nagrody. W takim przypadku dokonane przez Uczestnika zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie, prawo do nagrody wygasa, a niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Fundatora.

 

33. Pytania dotyczące Konkursu można kierować mailem na adres: konkurs@avanti.waw.pl.

 

34. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

35. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załącznik nr 1. 


Załącznik nr 1

Oświadczenie dla laureata nagrody Konkursu „Konkurs - LION morning wear” 

Dane adresowe laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym) *: 

Imię i nazwisko laureata:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego laureata (w przypadku, gdy laureat nie ma ukończonych 18 lat): 

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….…………………………

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) …………………………………………………………………………………………………...….…

Kod pocztowy:…………………………………………………….. Miejscowość:………………………………………………………………..……….………...….…………….

Telefon kontaktowy:…………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….……..………..……….………


  

Oświadczenia laureata Konkursu:

Oświadczam, iż jako laureat mam ukończone 18 lat lub jestem przedstawicielem ustawowym wyżej wymienionego laureata nagrody i zapoznałem się z pkt 26 Regulaminu Konkursu „Konkurs - LION morning wear” i zasadami wyrażania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

  

Oświadczenie laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na przeniesienie na Nestlé całości autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o. całości autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej stanowiącej wykonanie zadania konkursowego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami) w zamian za wydanie nagrody. Nabycie praw autorskich przez Nestlé obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola doprecyzowane w pkt. 22 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony(-a) do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

  

Oświadczenie laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt 7 Regulaminu:

Oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy pracownikami, członkami Zarządów i Rad Nadzorczych Organizatora Konkursu, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. 

 

Data*…………………………………………………………………. Podpis*…………………………………………………………………………….

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH

Dane osobowe Uczestników i laureatów Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jest Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012733, z kapitałem zakładowym w wysokości: 14 572 838 PLN, NIP 8790168725, BDO nr 000022078. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.nestle-cereals.com/pl/content/polityka-prywatnosci.

Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tego Konkursu jest CPW S.A., z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Konkursu służąca promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé. Administrator danych osobowych powierzył Spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadającym nr NIP: 8222357971; REGON 366811769. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: www.avanti.waw.pl.

Kontakt z Administratorem Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Kontakt z Administratorem Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@avanti.waw.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Dane osobowe laureatów Konkursu, mogą być udostępniane w celu wydania nagród firmom kurierskim, pocztowym i świadczącym usługi bankowe. Do danych osobowych laureatów nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratorów, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne.

Przystępując do Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 16 roku życia, poprzez akceptację Regulaminu potwierdza brak powiązania z Organizatorem, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa w rozumieniu punktu 7 niniejszego Regulaminu; laureat Konkursu podaje dodatkowo adres korespondencyjny; w przypadku laureata nagrody, który nie ukończył 18 roku życia podaje się dane przedstawiciela ustawowego laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; fakt bycia przedstawicielem ustawowym laureata, który nie ukończył 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa w rozumieniu punktu 7 niniejszego Regulaminu. 

Dane osobowe Uczestników Konkursu, są przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu i przyznania nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu płatków i batonów śniadaniowych Nestlé.

Dane osobowe Uczestników i laureatów Konkursu są przetwarzane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k.:

 • w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu i przyznania nagród, na podstawie obowiązków prawnie ciążących na Organizatorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w celu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jej złożenia;

 • w celu wydania nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 813 z późn. zm.), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 poz. 1540 z późn. zm.);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy złożyli reklamację oraz Uczestników Konkursu, którzy przesłali dokumenty zgodnie z pkt 20 Regulaminu Konkursu będą przechowywane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody, w celu wydania nagrody i udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. w celu prowadzenia działań promocyjnych płatków i batonów śniadaniowych pod marką Nestlé, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Konkursu, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.nestle-cereals.com/pl/content/polityka-prywatnosci

Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagrody w Konkursie (w przypadku laureatów) lub rozpatrzenia reklamacji (w przypadku Uczestników składających reklamację).

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, 

a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratorów drogą korespondencyjną pod adresem:

a) Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń albo wysłać wiadomość e-mail na adres: administrator.danych@cppl.Nestle.com.

b) Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek albo wysłać wiadomość e-mail na adres konkurs@avanti.waw.pl z dopiskiem w tytule „Dane osobowe”.

 

* UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy.