Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Monopoly”

 

§ 1 Nazwa Loterii

            Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą 
            Loteria Monopoly”, zwana dalej „Loterią”. 

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) 
przy ul. Wołoskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. 

 

§ 4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne zdefiniowane w § 8 ust.1, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz.1360.) na podstawie Dowodów zakupu, o których mowa w § 8 ust. 2 poniżej (dalej: "Uczestnicy").

 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  z siedzibą w Toruniu, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup produktów promocyjnych zdefiniowanych w § 8 ust.1, osoby widniejące na fakturze jako jej wystawcy oraz osoby nabywające produkty promocyjne zdefiniowane w § 8 ust.1 w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 4. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 5. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

 6. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany 
  w § 10 (dalej „Zwycięzca”).

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. 

 3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału 
  w Loterii bądź działań nieuczciwych, ma ona prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii. 

 4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa §8 Regulaminu. 

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych 
  i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.

 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski. 

 2. Loteria trwa od 27 września 2023 r. do 25 marca 2024 r. (czas trwania Loterii wraz 
  z postępowaniem reklamacyjnym), w tym :

  1. okres sprzedaży produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Loterii trwa od 
   4 października 2023 r. do 17 grudnia 2023 r. (dalej „Okres sprzedaży promocyjnej”),

  2. okres przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się w dniu 16 października 2023 r.
   i kończy się 17 grudnia 2023 r. (dalej „Okres przyjmowania zgłoszeń”).

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą płatki śniadaniowe Nestlé tj. produkty wskazane w Załączniku nr 1 (dalej: „Produkty Promocyjne”). W Loterii biorą udział wszystkie Produkty Promocyjne niezależnie od tego, czy na zewnętrznej stronie opakowania posiadają informację o Loterii, czy też nie. 

 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 3. dokona w Okresie sprzedaży promocyjnej jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;

 4. zachowa oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (faktura imienna) lub potwierdzenie zakupu z aplikacji sieci sklepów, w której dokonany został zakup, przy czym zostanie ono poświadczone przez wystawcę zgodnie z ust. 11 poniżej (dalej „Dowód zakupu”); 

 5. dokona w Okresie promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej: www.nestle-cereals.com/monopoly (dalej „Strona internetowa”). 

 6. Zgłoszenie udziału w Loterii za pośrednictwem Strony internetowej polega na:

  1. wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu w dedykowane pola; 

  2. wpisaniu danych z Dowodu zakupu tj.: numeru z Dowodu zakupu, NIP-u wystawcy Dowodu zakupu, daty zakupu;

  3. złożeniu oświadczenia o: zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Loterii oraz zapoznaniu się i akceptacji polityki prywatności oraz oświadczenia o ukończeniu 18 lat; 

  4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk

 (dalej „Zgłoszenie”). Podczas dokonywania Zgłoszenia osoba, która zgłasza się do Loterii może również fakultatywnie wpisać swoje imię.

 1. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik (w formie zgodnej z funkcjonalnością Strony internetowej) otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagród instant win (§11 ust.2 lit. a) lub b)). W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia Laureat otrzymuje potwierdzenie wylosowania nagrody. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wraz z informacjami o procedurze weryfikacji, zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało nagrody opisanej w §11 ust.2 lit. A) albo b), Uczestnik otrzymuje informację o braku przypisania nagrody do Zgłoszenia oraz informację, iż Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody miesięcznej. 

 2. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia 
  do wzięcia udziału w losowaniu nagrody miesięcznej oraz do otrzymania przypisanej do takiego Zgłoszenia nagrody typu instant win opisanej w §11 ust.2 lit. A) – b). 

 3. Do Loterii dany Dowód zakupu potwierdzający nabycie danego opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu nagrody miesięcznej. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych, każdy z produktów musi znajdować się na osobnym Dowodzie zakupu. Powyższe ograniczenie dotyczy również faktury wydanej danemu konsumentowi do paragonu fiskalnego. 

 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. 

 5. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

 6. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują 
  i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie sprzedaży promocyjnej i nie jest podrobiony, sfałszowany, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup; 

 7. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, bądź autentyczności transakcji której dotyczy, w szczególności 
  nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu;

 8. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tę okoliczność 
  u wystawcy Dowodu zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie zakupu;

 9. data i godzina wystawienia Dowodu zakupu przypada w Okresie sprzedaży promocyjnej, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 4 października 2023 r. o godzinie 0:00:00. 

 10. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, 
  którego celem jest m.in: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny nieuprawniony sposób.

 11. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Dowód zakupu musi być przechowywany przez Uczestnika w całości, 
  w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację, musi być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikacje autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych 
  w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 16 lutego 2024 r. (ostateczny termin wezwania). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz oryginałów Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo, na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia §10 ust. 7 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio. Komisja może również wezwać do przedstawienia dokumentacji w formie skanów lub zdjęć w formie elektronicznej (wezwanie kierowane jest na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu), w szczególności w przypadku gdy Dowód zakupu nie ma formy fizycznej. Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do przesłania stosownej dokumentacji w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedstawiciela Organizatora w wezwaniu. Powyższe postanowienia odnośnie terminów obowiązują do wezwań elektronicznych.

 12. W Loterii honorowany jest wyłącznie Dowód Zakupu będący paragonem fiskalnym lub fakturą wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (faktura imienna). Jako paragon fiskalny honorowany jest zarówno paragon fiskalny w postaci papierowej jak i w postaci elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że musi on odpowiadać wymogom określonym w przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 1849). Jako faktura honorowana jest faktura w postaci papierowej jak i elektronicznej. W Loterii jako Dowód Zakupu honorowane jest także potwierdzenie zakupu, które można pobrać w aplikacji sieci sklepów, w której dokonano zakupu Produktu Promocyjnego, przy czym jeżeli Uczestnik przedstawi taki Dowód zakupu zobowiązany jest do uzyskania jego poświadczenia przez wystawcę – jako poświadczenie Organizator akceptuje podpis i pieczątkę sklepu na wydruku potwierdzenia zakupu. 

 13. Każde prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 1 (słownie: jednym) losowaniu nagród typu instant win opisanych w §11 ust. 2 lit. a) – b) oraz 1 (słownie: jednym) losowaniu nagrody miesięcznej, opisanej w § 11 ust. 2 lit. c), zgodnie z terminem dokonania Zgłoszenia, według harmonogramu.

 14. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie: 1 (słownie: jedną) nagrodę instant win 
  I stopnia opisaną w § 11 ust. 2 lit. a), 2 (słownie: dwie) nagrody instant win II stopnia opisane 
  w § 11 ust. 2 lit. b) i 1 (słownie: jedną) nagrodę miesięczną opisaną w § 11 ust. 2 lit. c). 

 15. Za jednego Uczestnika, na potrzeby Loterii, poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje 
  w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników. W ciągu danej pełnej godziny Loterii (np. od 00:00:00 do 00:59:59) Uczestnik z danego adresu e-mail może oddać maksymalnie jedno Zgłoszenie, z uwzględnieniem iż walidacja następuje także na podstawie plików cookies.

 16. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu Zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §11 ust. 2 lit. a) – b) odbywają się w siedzibie Organizatora w dniu 27 września 2023 r. Losowanie odbywa się przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii, Uczestnikowi wyświetla się komunikat na Stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie i w zakresie której z nagród instant win (nagrody instant win I stopnia opisanej w §11 ust. 2 lit. a) czy nagrody instant win II stopnia opisanej w §11 ust. 2 lit. b)). Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny do której jest przypisana dana nagroda. 

 2. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia 
  do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana 
  do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 3. W Okresie przyjmowania zgłoszeń otwartych jest minimum 600 bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. Organizator w trakcie trwania Okresu przyjmowania zgłoszeń może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w ustępie pierwszym.

 4. Losowanie nagród miesięcznych opisanych w §11 ust. 2 lit. c) odbywa się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń oddanych w danym miesiącu trwania Okresu przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

L.P.

Termin dokonania Zgłoszenia do Loterii

Termin losowania

1.

16.10.2023 r. godz. 00:00 – 16.11.2023 r. godz. 23:59:59

17.11.2023 r.

2.

17.11.2023 r. godz. 00:00 – 17.12.2023 r. godz. 23:59:59

 1.  

 

 1. W każdym losowaniu nagród miesięcznych określonych w §11 ust. 2 lit. c) losowana jest 
  1 (słownie: jedna) nagroda miesięczna.

 2. Po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń w zakresie nagród miesięcznych, losowane są również 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do każdej nagrody oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do nagrody przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody 
  w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do nagrody przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu. Jeśli i on nie spełnia tych wymagań dana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci nagród instant win opisanych w §11 ust. 2 lit. a) – b) powiadamiani są bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej 
  o okoliczności wylosowania ich Zgłoszenia oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail, zgodnie z § 8 ust.4

 2. Laureaci nagród instant win opisanych w §11 ust. 2 lit. a) – b) informowani są o konieczności przesłania wiadomością e-mail dokumentacji do Organizatora. Wiadomość e-mail zobowiązani są wysłać na adres: loteriamonopoly@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii Monopoly”. Wiadomość wraz z wymaganymi dokumentami zobowiązani są przesłać w ciągu 
  3 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu o wygranej. Laureaci zobowiązani są do wysłania dokumentacji wymaganej do weryfikacji w formie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginałów:

 3. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko oraz:

 4. w przypadku Laureata nagrody instant win I stopnia opisanej w §11 ust. 2 lit. a) - adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo;

 5. w przypadku Laureata nagrody instant win II stopnia opisanej w §11 ust. 2 lit. b) – numeru rachunku bankowego

i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie”;

 1. Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia. 

Skany lub zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB. 

 1. Laureaci nagród miesięcznych opisanych w § 11 ust. 2 lit. c) informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub następnego dnia roboczego przypadającego po dniu losowania. Łącznie Organizator podejmuje co najmniej 5 prób kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Kontakt telefoniczny, o którym mowa w niniejszym ustępie  może być poprzedzony wysyłką wiadomości SMS o zamiarze skontaktowania się Organizatora z Laureatem. 

 2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym wyżej terminie (ust. 3), Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany 
  w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA MONOPOLY: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.nestle-cereals.com/monopoly” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody. 

 3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust.3 Laureat potwierdza swój udział 
  w Loterii oraz proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

 4. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Laureata Nagrody miesięcznej” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii bądź na stronie internetowej: www.nestle-cereals.com/monopoly oraz stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;

 5. oryginału Dowodu zakupu z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Jeśli oryginały Dowodów zakupu mają postać elektroniczną należy je wydrukować.

 1. Laureat nagrody miesięcznej jest zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 5 powyżej, listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ustępach powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 3 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody. 

 2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody z przyczyn leżących 
  po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia 
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu. 
  W przypadku odmowy przeprowadzenia rozmowy telefonicznej Organizator nie podejmuje dalszych prób kontaktu.

 3. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego Laureata rezerwowego do nagród miesięcznych, z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa 
  w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata bądź odpowiednio pierwszego Laureata rezerwowego oraz że kontakt z Laureatem rezerwowym podejmowany na zasadach ust. 3 zd. 1 obejmuje łącznie 2 dni robocze.

 4. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez drugiego laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata).

 6. W przypadku, gdy Laureaci nagród typu instant win, Laureaci nagród miesięcznych, a także Laureaci rezerwowi przejdą negatywnie weryfikację (nie spełnią warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) tracą prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 7. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 16 lutego 2024 r., również zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) lub przedstawienia części lub wszystkich zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 8 ust. 10.

 8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 8 ust. 10 oraz w ust. 12 powyżej, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody. 

 9. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.

 10. Wyniki Loterii publikowane są na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska i przyznanej nagrody.

 11. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

 12. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej 
  i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcą nagrody miesięcznej na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy 
  o obowiązku przesłania, w ciągu 3 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora, listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strona paszportu zawierająca dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od momentu kontaktu przez Organizatora. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. 
  W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi:

 13. udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa) do dnia 1 marca 2024 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi;

albo

b)       skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 1 marca 2024 r. 

W sytuacji, w której Organizator jako instytucja obowiązana napotka na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego (weryfikacja tożsamości) – będzie się to wiązać z koniecznością rozwiązania stosunków gospodarczych, nieprzeprowadzenia transakcji, czy też z odmową nawiązania stosunków gospodarczych i może skutkować odebraniem prawa do Nagrody.

 1. Nagrody instant win I stopnia opisane w § 11 ust. 2 lit. a) wydawane są przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata w Oświadczeniu Laureata Nagrody Instant Win. Nagrody wydawane są w terminie do dnia 4 marca 2024 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagrody instant win I stopnia wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Nagrody instant win II stopnia opisane w § 11 ust. 2 lit. b) wydawane są przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Laureata w Oświadczeniu Laureata Nagrody Instant Win. Nagrody wydawane są w terminie do dnia 4 marca 2024 r. (przez co rozumie się maksymalny termin zlecenia przelewu przez Organizatora). Nagrody instant win II stopnia wydawane są wyłącznie na numery rachunków bankowych w bankach prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Nagrody miesięczne wydawane są przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Laureata w Oświadczeniu Laureata Nagrody Miesięcznej. Nagroda wydawana jest maksymalnie do 4 marca 2024 r. Nagrody miesięczne wydawane są wyłącznie na numery rachunków bankowych w bankach prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).

 

§ 11 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 102 222,00 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 602 (słownie: sześćset dwie) sztuki.


 

 

 1. Nagrodami w Loterii są: 

 2. Nagroda instant win I stopnia: gra planszowa Monopoly o wartości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 500 (słownie: pięćset) nagród instant win I stopnia w Loterii;

 3. Nagroda instant win II stopnia: kwota pieniężna o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) nagród instant win II stopnia w Loterii;

 4. Nagroda miesięczna: kwota pieniężna w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) brutto oraz dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody w wysokości: 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100) brutto. Łączna wartość nagrody miesięcznej to 11.111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100 ). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) nagrody miesięczne w Loterii, po 1 (słownie: jednej) w każdym z miesięcy Okresu przyjmowania zgłoszeń.

 5. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.

 6. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z ustawą 
  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.2022 r. poz.2647. 
  W związku z powyższym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku Nagrody miesięcznej, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę, o której mowa w Regulaminie § 11 ust. 2 lit. c) na poczet podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego. 

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 18 marca 2024 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. 

 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-675, ul. Wołoska 18) z dopiskiem „Loteria Monopoly - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriamonopoly@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości 
  e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.

 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail 
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. 

 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

 2. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14.572.838,00 zł, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii jest CPW S.A. 
  z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. 
  z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. CPW S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

 3. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce 
  na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20);

 4. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia weryfikacji i wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator Unique One sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających 
  z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. 

 5. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa 
  w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
  z 2023 r. poz. 227) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych 
  w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych 
  oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe 
  do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 6. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 7. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 227) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., 
  ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy 
  o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 8. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com. 

 9. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

 10. Osobie, której dane są przetwarzane:

  1. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

  2. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

  3.  przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się 
   z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  5. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

  6. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 11. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność 
  z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 12. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród oraz bankowi, za pośrednictwem, którego Organizator dokonuje przelewu. Podmiotom tym zostaną przekazane wyłącznie takie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki/wykonania przelewu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, księgowe dla administratora. 
  Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać 
  do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać 
  te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

 13. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

 14. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem 
  lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 15. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

 16. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, 
  będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. 
  W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Od dnia 27 września 2023 r. Regulamin Loterii znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy, a od dnia 4 października 2023 r. Regulamin Loterii znajduję się także na Stronie internetowej Loterii.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze, wskazany przedział czasowy nie odnosi się do komunikatów e-mail.

 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku 
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista produktów biorących udział w Loterii
Załącznik nr 2- Oświadczenie – oświadczenie Laureata Nagrody instant win
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Laureata Nagrody miesięcznej


 

 

Załącznik nr 1 – Lista produktów biorących udział w Loterii

 1. Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS, 

 2. Płatki śniadaniowe Nestlé STRAWBERRY MINIS, 

 3. Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS CHURROS, 

 4. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK, 

 5. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK ALPHABET, 

 6. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK MIX, 

 7. Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK BANANACRUSH

 8. Płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC, 

 9. Płatki śniadaniowe Nestlé CHOCAPIC CRUNCHY BROWNIE,

 10. Płatki śniadaniowe Nestlé NAT Honey Crunchies, 

 11. Płatki śniadaniowe Nestlé NAT Delice Flakes, 

 12. Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS MIODOWY, 

 13. Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS OWSIANY, 

 14. Płatki śniadaniowe Nestlé CHEERIOS OWSIANY JABŁKO I CYNAMON, 

 15. Płatki śniadaniowe Nestlé COOKIE CRISP, 

 16. Płatki śniadaniowe Nestlé LION, 

 17. Płatki śniadaniowe Nestlé LION WILDCRUSH, 

 18. Płatki śniadaniowe Nestlé CHOKELLA,

 19. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES, 

 20. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES CHOCO, 

 21. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES HONEY AND NUT, 

 22. Płatki śniadaniowe Nestlé CORN FLAKES TRUSKAWKA I SMIETANKA, 

 23. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS, 

 24. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS FRUITS, 

 25. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS YOGHURT, 

 26. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS CHOCOLATE, 

 27. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z miodem,

 28. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z żurawiną i pestkami dyni,

 29. Płatki śniadaniowe Nestlé FITNESS Granola z czekoladą,

 30. Płatki śniadaniowe Nestlé FRUTINA,

 31. Płatki śniadaniowe Nestlé KANGUS, 

 32. Płatki śniadaniowe Nestlé MUSLI CLASSIC, 

 33. Płatki śniadaniowe Nestlé MUSLI TROPICAL,

 34. Płatki śniadaniowe Nestlé KIT KAT

 

 


 

 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Laureata nagrody instant win

 

OŚWIADCZENIE 

 LAUREATA NAGRODY INSTANT WIN

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANE W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

PONIŻSZE DANE WYPEŁNIA TYLKO LAUREAT NAGRODY W POSTACI GRY MONOPOLY:

 

____________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

PONIŻSZE DANE WYPEŁNIA TYLKO LAUREAT NAGRODY W POSTACI KWOTY PIENIĘŻNEJ 200 ZŁ:

 

 

____________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

 

_____________________

CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ SKAN LUB ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA! JEŚLI DOWODEM ZAKUPU JEST WYDRUK POTWIERDZENIA ZAKUPU Z APLIKACJI SIECI DANEGO SKLEPU UZYSKAJ JEGO POŚWIADCZENIE PRZEZ WYSTAWCĘ – PODPIS I PIECZĄTKĘ SKLEPU.  

UWAGA: Skany lub zdjęcia dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej lub instytucji finansowej za pośrednictwem, której wydawana jest nagroda. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023r. poz. 227) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 13 Regulaminu Loterii.


 

 

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody miesięcznej

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY MIESIĘCZNEJ 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1360.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

___________________________________________________________

ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANE W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

_____________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO 

 

____________________________________________________________
RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

PAŃSTWO URODZENIA, OBYWATELSTWO

 

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA, 
W PRZYPADKU DOWODU ZAKUPU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ – JEGO WYDRUK! JEŚLI DOWODEM ZAKUPU JEST WYDRUK POTWIERDZENIA ZAKUPU Z APLIKACJI SIECI DANEGO SKLEPU UZYSKAJ JEGO POŚWIADCZENIE PRZEZ WYSTAWCĘ – PODPIS I PIECZĄTKĘ SKLEPU. 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124). 

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124).

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

______________________________________

CZYTELNY PODPIS I DATA

* niepotrzebne skreślić

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. instytucji finansowej, za pośrednictwem której wydawana jest nagroda.. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego, ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124). Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 13 Regulaminu Loterii.