Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą „Łap szansę, graj o nagrody Xbox”   zwany dalej „Regulaminem”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii promocyjnej.

Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią”, jest prowadzona pod nazwą „Łap szansę, graj o nagrody Xbox”.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.

Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadającym nr NIP: 8222357971; REGON 366811769. 

Loteria organizowana jest w celu promocji płatków śniadaniowych Nestlé wśród konsumentów.

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.

Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Czas trwania Loterii.

Loteria trwa od dnia 02.01.2024 roku do dnia 11.07.2024 roku. Czas trwania Loterii obejmuje: złożenie u notariusza listy zawierającej datę (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda) do których przypisane są nagrody natychmiastowe, sprzedaż promocyjną (od dnia 02.01.2024 roku do dnia 28.03.2024 roku), zgłoszenia do Loterii (od dnia 15.01.2024 roku do dnia 28.03.2024 roku), wydanie nagród i postępowanie reklamacyjne.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.

Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 02.01.2024 roku i kończy w dniu 28.03.2024 roku. Organizator zastrzega, że zakup Produktów Promocyjnych przed dniem 02.01.2024 roku i po dniu 28.03.2024 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

7. Produkt.

Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie płatki śniadaniowe Nestlé następujących marek:

 • Nestlé CINI MINIS,
 • Nestlé NESQUIK,
 • Nestlé CHOCAPIC,
 • Nestlé NAT,
 • Nestlé CHEERIOS, 
 • Nestlé COOKIE CRISP,
 • Nestlé LION,
 • Nestlé CHOKELLA,
 • Nestlé CORN FLAKES,
 • Nestlé FITNESS,
 • Nestlé FRUTINA,
 • Nestlé KANGUS,
 • Nestlé MUSLI,
 • Nestlé KITKAT

wszystkie dostępne gramatury, smaki i rodzaje, zwane dalej „Produktami”.

W Loterii biorą udział Produkty z aktualnym oznaczeniem promocyjnym, jak i bez oznaczenia promocyjnego.

8. DEFINICJE

Produkt Promocyjny – dowolny Produkt zakupiony w punktach sprzedaży detalicznej lub prowadzących taką sprzedaż na odległość na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W Loterii nie biorą udziału Produkty Promocyjne zakupione w maszynach vendingowych lub placówkach handlowych, w których nie jest możliwe uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury imiennej.

Uczestnik – na warunkach określonych w Regulaminie, Uczestnikiem Loterii, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Regulaminu), zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,występująca w niniejszej Loterii w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego i spełniająca warunki Regulaminu.

Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskalnego albo faktury imiennej. Organizator zastrzega, iż na Dowodzie Zakupu powinna znajdować się identyfikowalna nazwa Produktu Promocyjnego. Jeżeli z treści Dowodu Zakupu nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego, wówczas powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu prowadzącego sprzedaż detaliczną, potwierdzająca fakt dokonania zakupu Produktu Promocyjnego spełniającego warunki opisane w Regulaminie. Adnotacja taka musi być opatrzona pieczątką Punktu sprzedaży i czytelnym podpisem osoby dokonującej adnotacji. W innym przypadku Dowód Zakupu nie jest uwzględniony w Loterii. 

Dzień roboczy – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


NAGRODY W LOTERII
9. Wykaz nagród.

Nagroda główna w postaci konsoli Xbox Series S 512 GB (kolor biały) o wartości 1.399 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii 8 nagród głównych o łącznej wartości 11.192 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote). 

Nagroda I stopnia w postaci słuchawek Xbox Stereo (przewodowe) o wartości 269 zł brutto. Organizator przewidział w Loterii 16 nagród I stopnia o łącznej wartości 4.304 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta cztery złote). 

Nagroda natychmiastowa w postaci kodu na 1 miesiąc dostępu do Xbox Game Pass Ultimate – o wartości 62,99 zł brutto. Kod Xbox Game Pass Ultimate: dostęp na 1 miesiąc, jedynie dla nowych użytkowników, wymaga podania danych karty płatniczej, subskrypcja odnawialna automatycznie zgodnie z cennikiem Microsoft wymaga anulowania, podlega warunkom realizacji https://www.xbox.com/pl-PL/legal/subscription-termsRealizacja kodu Xbox Game Pass Ultimate jest możliwa do dnia 11.02.2025 roku na microsoft.com/redeem. Kody nie sumują się. Niewykorzystane kody do dnia 11.02.2025 roku tracą ważność. Organizator zastrzega, iż nagroda natychmiastowa może być przekazana przez laureata innej osobie.Organizator przewidział w Loterii 5.000 nagród natychmiastowych o łącznej wartości 314.950 zł brutto (słownie: trzysta czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). 

Wartość puli nagród w Loterii wynosi 330.446 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych).

10. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.

UCZESTNICTWO W LOTERII

11. Uczestnik identyfikowany jest w Loterii poprzez dane podane w Formularzu do Loterii tj.: adres e-mail i numer telefonu oraz poprzez dane osobowe podane przez laureata nagrody głównej i nagrody I stopnia tj.: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

12. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie Zarządów i Rad NadzorczychOrganizatora Loterii, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób (tj. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 

13. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

14. Aby wziąć udział w Loterii należy łącznie spełnić poniższe warunki:

a) w dniach 02.01.2024 r. - 28.03.2024 r. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. 
W przypadku zakupu kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi przysługuje możliwość dokonania tylko jednej rejestracji do Loterii na ten Dowód Zakupu. 

b) zachować Dowód Zakupu.

c) w dniach 15.01.2024 r. - 28.03.2024 r. (data wpływu rejestracji na serwer) dokonać rejestracji w Loterii na stronie www.nestle-cereals.com/xbox poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Loterii zwanego dalej „Formularzem”. Wypełnienie Formularza polega na:

 • wybraniu kraju, poprzez kliknięcie przycisku „POLSKA”;
 • wpisaniu adresu e-mail Uczestnika;
 • wpisaniu numeru telefonu komórkowego Uczestnika (Organizator zastrzega, iż telefon komórkowy, musi być aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce);
 • złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;
 • złożenie oświadczenia: 
  - o ukończeniu 18 lat i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  - o posiadaniu adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
  - o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu);
  - iż zakup nie był dokonany w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;
 • złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią wyrażenia tego oświadczenia;
 • wybranie przez Uczestnika zgłaszanego rodzaju Dowodu Zakupu (paragonu fiskalnego albo faktury imiennej).

W przypadku zgłaszania do loterii Dowodu Zakupu w postaci paragonu fiskalnego Uczestnik zobowiązany jest do:

 • wpisania numeru paragonu fiskalnego (numer paragonu najczęściej znajduje się w jego prawej górnej części pod nazwą i adresem punktu sprzedaży detalicznej);
 • załączenia czytelnego zdjęcia/skanu Dowodu Zakupu (przesłane zdjęcie/skan musi być w formacie graficznym JPG, PNG lub PDF o rozmiarze maksymalnie 10 MB. Dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu do Loterii oraz Dowód Zakupu musi spełniać warunki określone w pkt 14 a).

W przypadku zgłaszania do loterii Dowodu Zakupu w postaci faktury imiennej Uczestnik zobowiązany jest do:

 • wpisania numeru faktury imiennej;
 • załączenia czytelnego zdjęcia/skanu Dowodu Zakupu (przesłane zdjęcie/skan musi być w formacie graficznym JPG, PNG lub PDF o rozmiarze maksymalnie 10 MB. Dane na Dowodzie Zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi w Formularzu do Loterii oraz Dowód Zakupu musi spełniać warunki określone w pkt 14 a).

Strona korzysta z reCAPTCHA działającego w tle, jednak w wybranych przypadkach, Uczestnik może zostać poproszony o wykonanie standardowego testu captcha.

Po wypełnieniu wszystkich pól Formularza, Uczestnik zobowiązany jest nacisnąć przycisk „Wyślij”.

Po naciśnięciu przycisku „Wyślij” i wyświetleniu informacji o wygranej nagrodzie natychmiastowej albo jej braku, zgłoszenie Uczestnika otrzymuje status zgłoszenia zarejestrowanego w Loterii, zwanego dalej „Zgłoszeniem”.

Zgłoszenie do Loterii musi być dokonane wyłącznie poprzez osobiste wypełnienie Formularza przez Uczestnika, bez użycia narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego zgłoszenia w miejsce Uczestnika.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wszystkich zgłoszonych w Loterii Dowodów Zakupu do zakończenia Loterii.

Organizator zastrzega, iż nie można dokonywać zmiany danych podanych w Formularzu, po naciśnięciu przycisku „Wyślij”. 

 15. Loteria podzielona jest na 4 etapy, zwane dalej „Etapami” odbywającymi się w następujących terminach:

Etap I - 15.01.2024 r. - 02.02.2024 r.

Etap II - 03.02.2024 r. - 20.02.2024 r.

Etap III - 21.02.2024 r. - 10.03.2024 r.

Etap IV - 11.03.2024 r. - 28.03.2024 r.

 

16. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 14 Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż:

 • jeden Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Loterii oraz 
 • rejestracji do Loterii można dokonać tylko raz w ciągu danej godziny w terminie od 15.01.2024 r. do 28.03.2024 r., co oznacza, iż Uczestnik może dokonać max. 24 zgłoszeń do Loterii w ciągu doby, 
  z uwzględnieniem, iż walidacja następuje po adresie e-mail a także na podstawie plików cookies.

Przez daną godzinę należy rozumieć następujące przedziały czasowe:

od 00:00:00 do 00:59:59;

od 01:00:00 do 01:59:59;

od 02:00:00 do 02:59:59;

od 03:00:00 do 03:59:59;

od 04:00:00 do 04:59:59;

od 05:00:00 do 05:59:59;

od 06:00:00 do 06:59:59;

od 07:00:00 do 07:59:59;

od 08:00:00 do 08:59:59;

od 09:00:00 do 09:59:59;

od 10:00:00 do 10:59:59;

od 11:00:00 do 11:59:59;

od 12:00:00 do 12:59:59;

od 13:00:00 do 13:59:59;

od 14:00:00 do 14:59:59;

od 15:00:00 do 15:59:59;

od 16:00:00 do 16:59:59;

od 17:00:00 do 17:59:59;

od 18:00:00 do 18:59:59;

od 19:00:00 do 19:59:59;

od 20:00:00 do 20:59:59;

od 21:00:00 do 21:59:59;

od 22:00:00 do 22:59:59;

od 23:00:00 do 23:59:59;

 16.1. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy Uczestnik będzie próbował dokonać rejestracji kolejnego Dowodu Zakupu w ciągu tej samej danej godziny co dokonał poprzedniego Zgłoszenia do Loterii, wówczas system loteryjny nie przyjmie tej próby rejestracji do Loterii. Niezarejestrowany przez system Dowód Zakupu (z powodu opisanego w zdaniu poprzednim), Uczestnik może zarejestrować w kolejnym przedziale czasowym.

16.2. Organizator zastrzega, iż w przypadku przesłania dwóch lub więcej Zgłoszeń z tym samym Dowodem Zakupu, jedynie ten Dowód Zakupu, który jako pierwszy został prawidłowo zarejestrowany do Loterii, zostanie uznany za prawidłowy i w przypadku uzyskania wygranej uprawnia do odbioru nagrody. 

16.3. W przypadku dokonania kolejnego Zgłoszenia do Loterii tego samego Dowodu Zakupu przez tego samego lub innego Uczestnika i wygrania nagrody natychmiastowej nagroda nie jest wydawana i pozostaje w dyspozycji Organizatora.

16.4. Za jeden Dowód Zakupu uznaje się paragon fiskalny o unikalnej, niepowtarzającej się kombinacji danych takich jak numer paragonu fiskalnego, numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego oraz unikalny numer kasy fiskalnej albo fakturę imienną o unikalnej, niepowtarzającej się kombinacji danych takich jak numer faktury imiennej oraz numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego.

 

17. Organizator może dokonywać weryfikacji przesłanych Dowodów Zakupu pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności czy zostały wystawione przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i czy nie są sfałszowane. Dowód Zakupu na potrzeby niniejszej Loterii powinien być czytelny. Otrzymana informacja ze sklepu, którego nazwa znajduje się na Dowodzie Zakupu, iż wskazany Dowód Zakupu nie został wystawiony przez ten sklep lub ustalenie, że Uczestnik ingerował w treść Dowodu Zakupu, jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Loterii poprzez pozbawienie go prawa do nagrody.

18.Organizator zastrzega, iż:
18.1 jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu oraz adres e-mail nie może być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii; 

18.2 jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer oraz adres e-mail, który został podany w Formularzu do Loterii;

18.3 dany numer telefonu oraz adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik; 

18.4 wygranie nagrody przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą pozbawienia go prawa do nagrody (z wyłączeniem Uczestnika, który jako pierwszy zarejestrował dany numer telefonu lub adres e-mail).

19. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie:

 • jedną nagrodę natychmiastową w trakcie trwania Loterii, 
 • jedną nagrodę I stopnia w trakcie trwania Loterii, z zastrzeżeniem, iż jedną nagrodę I stopnia może wygrać maksymalnie jeden Uczestnik z jednego adresu zamieszkania, 
 • jedną nagrodę główną w trakcie trwania Loterii, z zastrzeżeniem, iż jedną nagrodę główną może wygrać maksymalnie jeden Uczestnik z jednego adresu zamieszkania. 

20. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Zgłoszenie do Loterii zostało dokonane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Uczestnik nie jest w posiadaniu Dowodu(-ów) Zakupu lub są sfałszowane, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości takich Dowodów Zakupu. Organizator na e-maila podanego przez Uczestnika w Formularzu do Loterii wysyła żądanie (najpóźniej 21.05.2024 r.) przesłania przez Uczestnika oryginału(-ów) Dowodu(-ów) Zakupu wskazanego(-ych) przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest przesłać oryginały ww. dokumentów w ciągu 8 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania e-maila (wiążąca jest data wpływu do Organizatora) na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Łap szansę, graj o nagrody Xbox”. 

W przypadku niespełnienia tego warunku przez Uczestnika lub gdy Organizator stwierdzi fałszywość lub przerobienie Dowodu(-ów) Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć takie Zgłoszenie z Loterii. 
W przypadku, gdy na taki Dowód Zakupu Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową (zgodnie z pkt 22), nagroda 

nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.
W przypadku, gdy na taki Dowód Zakupu Uczestnik wygrał nagrodę główną lub nagrodę I stopnia, wówczas nagroda nie zostanie mu wydana i przechodzi na osobę rezerwową zgodnie z pkt 28 Regulaminu, a w przypadku wyczerpania listy osób rezerwowych nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

Organizator nie odsyła nadesłanych przez laureatów Dowodów Zakupu.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

21. W programie komputerowym utworzona jest lista zawierająca datę (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda). Daty i godziny są z przedziału czasu, w którym można rejestrować się do Loterii na stronie www.nestle-cereals.com/xbox. Przypisanie nagrody natychmiastowej do konkretnej daty i godziny odbywa się poprzez ręczne wskazanie przez pracownika Organizatora daty i godziny, do której przypisana jest dana nagroda natychmiastowa. Godziny, minuty i sekundy, do których przypisana jest nagroda natychmiastowa są zmienne. Wyżej opisane przypisanie nagród odbywa się w siedzibie Organizatora i kończy się z chwilą wyczerpania puli nagród. Utworzona lista jest poufna. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród natychmiastowych do konkretnej daty i godziny, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego oraz najpóźniej w dniu 12.01.2024 r. lista złożona jest u notariusza.

22. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji opisanej w pkt 14 c) Regulaminu system loteryjny sprawdza, czy data i godzina wpłynięcia Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą i godziną, do której przypisana jest nagroda natychmiastowa oraz czy na dany adres e-mail została wygrana już jedna nagroda natychmiastowa. Jeśli data i godzina wpłynięcia Zgłoszenia do Loterii jest zgodna z datą i godziną przypisania nagrody natychmiastowej, Uczestnik wygrywa nagrodę. Jeśli do systemu loteryjnego wpłynie Zgłoszenie z adresem e-mail, który wygrał już jedną nagrodę natychmiastową, wówczas system loteryjny pomija takie Zgłoszenie w przypisaniu nagrody natychmiastowej, natomiast takie Zgłoszenie jest zapisane w bazie biorącej udział w losowaniu nagród głównych oraz nagród I stopnia. Nagrody natychmiastowe są wygrywane w kolejności przypisanej zgodnie z wykazem złożonym u notariusza, o którym mowa w pkt 21 Regulaminu. 

W przypadku, gdy do systemu loteryjnego nie wpłynie żadne Zgłoszenie o godzinie, do której jest przypisana nagroda natychmiastowa, wówczas nagrodę wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy dokona rejestracji po upływie godziny, do której przypisana jest nagroda natychmiastowa.

W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona rejestracji pomiędzy dwoma przedziałami czasowymi, do których przypisane są nagrody natychmiastowe, zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt 21, wówczas nagroda, która nie została wygrana, przypada na pierwszego Uczestnika, który dokona rejestracji do Loterii w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Uczestnik, który dokona rejestracji jako drugi, otrzyma kolejną nagrodę natychmiastową (pierwszą przypisaną do tego przedziału czasowego). 

Po naciśnięciu przycisku „Wyślij”, na ekranie urządzenia, za pomocą którego Uczestnik zarejestrował się do Loterii zostanie wyświetlona informacja o wygranej nagrodzie natychmiastowej albo jej braku.

Jeśli po naciśnięciu przycisku „Wyślij” pojawi się informacja w brzmieniu:

„Gratulacje! Wygrałeś kod Xbox Game Pass Ultimate: dostęp na 1 miesiąc. Informację o wygranej nagrodzie oraz weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia dostaniesz w wiadomości e-mail. Dodatkowo bierzesz udział w losowaniu nagród I stopnia oraz losowaniu nagród głównych. Zachowaj Dowód Zakupu do zakończenia Loterii.” –oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową oraz jego Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród głównych oraz nagród I stopnia.

„Tym razem nie udało Ci się wygrać kodu Xbox Game Pass Ultimate. Twoje Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród I stopnia oraz losowaniu nagród głównych. Zachowaj Dowód Zakupu do zakończenia Loterii.” –oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody natychmiastowej, ale jego Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród głównych oraz nagród I stopnia. 

 

23. W przypadku wygrania nagrody natychmiastowej, Uczestnik otrzymuje, po pojawieniu się komunikatu o wygranej, informację e-mail z potwierdzeniem wygrania nagrody. Dodatkowo Uczestnik otrzymuje informację, iż Organizator dokona weryfikacji dokonanego przez Uczestnika Zgłoszenia. Informacja zostanie wysłana w sposób automatyczny w ciągu 24 godziny po dniu zgłoszenia, nie później jednak niż 29.03.2024 r. 

W przypadku, gdy Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika nie będzie spełniało warunków Regulaminu lub załączony Dowód Zakupu nie będzie spełniał warunków określonych w Regulaminie, a w szczególności w pkt 14 a), nagroda nie zostanie przyznana. 

Nieprzyznana nagroda pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.

LOSOWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH ORAZ NAGRÓD I STOPNIA

24. Losowania nagród głównych oraz nagród I stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. 

 

25. Losowania nagród głównych oraz nagród I stopnia odbywają się poprzez losowy wybór z urny, który zostanie przeprowadzony według następujących zasad: 

 • Przed każdym losowaniem w programie komputerowym każdemu prawidłowo przyznanemu Zgłoszeniu, które bierze udział w danym losowaniu, przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X), gdzie liczba „X” oznacza liczbę równą liczbie Zgłoszeń biorących udział w losowaniu; 
 • losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn piłeczek z cyframi, które utworzą unikalny numer ID, który jest przydzielony do zwycięskiego Zgłoszenia; 
 • z zastrzeżeniem zdania następnego, urny zawierają piłeczki z cyframi z zakresu od 0 do 9. W przypadku urny przeznaczonej do losowania pierwszej cyfry unikalnego numeru ID, ilość i wartość piłeczek uzależniona jest od maksymalnej wartości odpowiednio pierwszej cyfry w liczbie X (tj. najwyższego unikalnego numeru ID); np.: w przypadku gdy pierwsza cyfra w liczbie X wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 piłeczki z cyframi: 0, 1 oraz 2; 
 • liczba urn, z których losowane są piłeczki uzależniona jest od liczby Zgłoszeń biorących udział 
  w losowaniu, tj. liczba urn odpowiada liczbie cyfr w liczbie X (przykład: gdy liczba Zgłoszeń biorących udział w losowaniu wynosi 17251, urn będzie pięć); 
 • losowanie piłeczek z cyframi, które utworzą numer (ID) przydzielony do zwycięskiego Zgłoszenia odbywa się począwszy od urny przeznaczonej do losowania liczby jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek, itd. (przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 4, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 0, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 9, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 3, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem jest to do którego został przydzielony numer (ID) 3904);
 • w przypadku gdy powstała w wyniku losowania liczba, przewyższa wartość liczby X, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie, aż do momentu gdy powstała w wyniku losowania liczba utworzy liczbę z zakresu od 0 do X. 

Bezpośrednio po wylosowaniu Zgłoszenia, Komisja sprawdza czy wylosowany Dowód Zakupu spełnia warunki Regulaminu, tj. czy wylosowany Dowód Zakupu nie został zgłoszony więcej niż jeden raz do Loterii przez tego samego lub innego Uczestnika oraz czy Dowód Zakupu spełnia warunki określone w pkt 14 a).

W przypadku, gdy Dowód Zakupu nie spełnia warunków Regulaminu, lub Uczestnik wygrał już jedną nagrodę główną lub wygrał już jedną nagrodę I stopnia, wówczas takie zgłoszenie jest odrzucane, a losowanie danej nagrody ponawiane.

Jeśli Dowód zakupu spełnia warunki Regulaminu, nagroda jest przyznawana.

 

26.  Terminy losowań nagród I stopnia. 

W dniu 06.02.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych od dnia 15.01.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 02.02.2024 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 22.02.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych od dnia 03.02.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 20.02.2024 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 12.03.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych od dnia 21.02.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 10.03.2024 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

W dniu 03.04.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych od dnia 11.03.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 28.03.2024 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

Podczas każdego losowania losowane są 4 nagrody I stopnia. Po wylosowaniu laureatów nagród I stopnia, do każdego laureata wylosowane zostaną dwie osoby rezerwowe, które zostaną oznaczone numerem zgodnym 
z wylosowanym zgłoszeniem.

27. Termin losowania nagród głównych. 

W dniu 03.04.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych od dnia 15.01.2024 r. od godz. 00:00:00 do dnia 28.03.2024 r. do godz. 23:59:59 (data wpływu zgłoszenia na serwer Organizatora). W losowaniu nie biorą udziału zgłoszenia wykluczone z Loterii.

Podczas losowania losowane jest 8 nagród głównych. Po wylosowaniu laureatów nagród głównych, do każdego laureata wylosowane zostaną dwie osoby rezerwowe, które zostaną oznaczone numerem zgodnym 
z wylosowanym zgłoszeniem.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE GŁÓWNEJ ORAZ NAGRODZIE I STOPNIA

28. Najpóźniej drugiego dnia roboczego od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym laureatem/osobami rezerwowymi. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata/osoby rezerwowej, który wpisał w Formularzu.

28.1. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne oraz potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii. Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest sześciokrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmuje od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału „zajęte”, następna próba połączenia jest przeprowadzana po minimum 15 minutach. W przypadku braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia po minimum 30 minutach.

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, nie uda się uzyskać połączenia, wówczas traci on prawo do nagrody. Kolejnego dnia roboczego podejmowana jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 26 lub pkt 27 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełni wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie zostaje wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

28.2. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem/osobą rezerwową nagrody głównej lub nagrody I stopnia (o której mowa w pkt 28.1 Regulaminu) jest on powiadomiony o wygranej oraz rodzaju wygranej nagrody, a także o warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Dodatkowo bezpośrednio po zakończeniu rozmowy telefonicznej laureat/osoba rezerwowa otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail informację o warunkach, jakie musi spełnić, aby otrzymać nagrodę główną lub nagrodę I stopnia. Prawo do odbioru nagrody głównej lub nagrody I stopnia laureat nabywa po przesłaniu zwrotną wiadomością e-mail (na adres: loteria@avanti.waw.pl) w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania e-maila (liczy się data wpływu wiadomości do Organizatora) skanu lub zdjęcia (w formacie JPG lub PNG o rozmiarze maksymalnie 5 MB) wypełnionego i podpisanego własnoręcznie oświadczenia zawierającego dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), adres e-mail z którego dokonano zgłoszenia do Loterii oraz oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 12 Regulaminu). 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane.

29. Jeżeli laureat nagrody głównej lub nagrody I stopnia nie spełnia warunków opisanych w pkt 28.1 lub w pkt 28.2 lub wygrał już jedną nagrodę główną lub nagrodę I stopnia lub jest kolejnym laureatem z danego adresu zamieszkania, który wygrał nagrodę główną lub nagrodę I stopnia, wówczas nagroda przechodzi na osobę rezerwową, tzn.: najpóźniej 10 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy telefonicznej o której mowa w pkt 28.1, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 28, 28.1 oraz 28.2 Regulaminu. 

Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową (w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 26 lub 27 Regulaminu) warunków określonych w pkt 28.1 lub w pkt 28.2 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych nagroda nie jest wydawana i pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 
OGŁASZANIE WYNIKÓW
30. Lista laureatów nagród głównych oraz nagród I stopnia (imię oraz pierwsza litera nazwiska) dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora. 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

31. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

32. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego regulaminu. Członkowie Komisji posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych 
i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem loterii promocyjnych.

 

WYDAWANIE NAGRÓD

33. Nagrody natychmiastowe wysyłane są po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody wiadomością SMS na numer telefonu wpisany przez laureata w Formularzu do dnia 14.06.2024 roku. Nagrody natychmiastowe wysyłane są wyłącznie na numer telefonu podany w Zgłoszeniu.

34. Nagrody główne oraz nagrody I stopnia wysyłane są po stwierdzeniu prawa do przyznania nagrody przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez laureata w oświadczeniu o którym mowa w pkt 28.2 do dnia 14.06.2024 roku. 

 

35. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

36. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii najpóźniej do dnia 28.06.2024 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).

37. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną) na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: loteria@avanti.waw.plz dopiskiem „Łap szansę, graj o nagrody Xbox – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

38. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji tj. najpóźniej do dnia 11.07.2024 roku. W przypadku złożenia reklamacji przesyłką rejestrowaną, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Organizator przesyła odpowiedź na reklamację na adres elektroniczny wskazany przez Uczestnika.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

39. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

40. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację. 

DANE OSOBOWE

41. Przetwarzanie danych osobowych

41.1. Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii, są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

41.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012733, z kapitałem zakładowym w wysokości: 14 572 838 PLN w całości opłaconym, NIP 8790168725, BDO nr 000022078. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii jest CPW S.A., z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Administrator danych osobowych powierzył Spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 

41.3. Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Loterii, w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadająca nr NIP: 8222357971; REGON 366811769. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: www.avanti.waw.pl.

41.4. Kontakt z Administratorem Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

41.5. Kontakt z Administratorem Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: loteria@avanti.waw.ploraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

41.6. Dane osobowe laureatów Loterii, mogą być udostępniane w celu wydania nagród firmom kurierskim, pocztowym i świadczącym usługi operatora bramki SMS. Do danych osobowych laureatów nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratorów, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne.

 

41.7. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: 

 • numer telefonu komórkowego, adres e-mail – dotyczy Uczestnika Loterii oraz laureata nagrody natychmiastowej;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail – dotyczy laureata, który spełnił warunki określone w pkt 28.2 Regulaminu; 
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji na adres e-mail) - dotyczy Uczestników, którzy złożyli reklamację;
 • imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania i obywatelstwo) - dotyczy laureata, który zażąda wystawienia zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 • imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie adres zamieszkania (dotyczy Uczestników, którzy skontaktowali się z Organizatorem zgodnie z pkt 47 Regulaminu);

 

41.8. Dane osobowe Uczestników Loterii, są przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym wyłonienia laureatów Loterii i przyznania Nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé.

 

41.9. Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii są przetwarzane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k.: 

 • w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa 
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest 
  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 227);
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jej złożenia zgodnie z pkt 36-38 na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227);
 • w celu wydania nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 813 z późn. zm.), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 poz. 2651), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

41.10. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez Administratorów sześć miesięcy od dnia zakończenia Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

 

41.11. Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy złożyli reklamację, Uczestników którzy wygrali nagrodę natychmiastową oraz Uczestników Loterii, którzy przesłali dokumenty zgodnie z pkt 28.2 Regulaminu Loterii będą przechowywane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody, w celu wydania nagrody, w celu wydania nagrody i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

41.12. Dane osobowe osób odwiedzających stronę Loterii będą przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. w celu prowadzenia działań promocyjnych płatków śniadaniowych pod marką Nestlé, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Loterii, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci.

 

41.13. Podanie przez Uczestników Loterii danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii oraz wydania nagrody w Loterii (w przypadku Laureatów) lub rozpatrzenia reklamacji (w przypadku Uczestników składających reklamację).

41.14. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do 

Administratorów drogą korespondencyjną pod adresem:

 1. Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń albo wysłać wiadomość e-mail na administrator.danych@cppl.Nestle.com.
 2. Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek albo wysłać wiadomość e-mail na loteria@avanti.waw.plz dopiskiem w tytule „Dane osobowe”.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

43. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nestle-cereals.com/xboxw trakcie trwania Loterii. 

44. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

45. W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii 
w imieniu osób trzecich z podaniem stworzonych kont e-mail lub numerów telefonów, ani z podaniem ich kont e-mail lub numerów telefonów. Niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii z podaniem fikcyjnych kont e-mail i numerów telefonów.Organizator może wykluczyć z Loterii Uczestnika, w przypadku stwierdzenia Zgłoszeń z wykorzystaniem działań niedopuszczalnych, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.

 

46. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego. Organizator może wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii, 
a dokonane przez niego Zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii. Prawo takiego Uczestnika do nagrody wygasa.

47. Pytania dotyczące Loterii można kierować e-mailem na adres: loteria@avanti.waw.pl

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

48. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronie internetowej Loterii oraz przesyłania Zgłoszeń do Loterii zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem 
e-mail:loteria@avanti.waw.pl

49. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do stron internetowych związanych z udziałem w Loterii wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet; z aktualnym systemem Windows, Mac OS na komputerach, Android, iOS na urządzeniach mobilnych i przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 98, FireFox min. 93, Safari min. 14 lub Android, iOS, włączonej obsługi plików cookie i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie ze stron internetowych związanych z udziałem w Loterii może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.

50. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt 36-37 Regulaminu. Komisja rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w pkt 37-38 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 48 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 48 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia do Loterii).

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie dla laureata nagrody głównej oraz nagrody I stopnia w Loterii Promocyjnej

Łap szansę, graj o nagrody Xbox

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane osobowe i adresowe laureata Loterii: 

Imię i nazwisko laureata:…………………………………………………………………………………………………………………………..….………

Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, mieszkania)...........................................................................................

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…….………

Kod pocztowy:……………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………... 

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres e-mail (podany w zgłoszeniu do Loterii)………………………………………………………….……………………………………………

Numer telefonu komórkowego (podanego w zgłoszeniu do Loterii)………………………………………………………….…


 


 

Oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii:

Niniejszym oświadczam, iż w chwili dokonywania zgłoszenia do Loterii ukończyłem(-am) 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz biorę udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360).

Jednocześnie oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający) nie jesteśmy pracownikami, członkami Zarządów i Rad Nadzorczych Organizatora Loterii, Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o. oraz Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166.

 

Data………………………………………………………………………………………………..…………………...

 

Własnoręczny podpis…………………………………………………………………………………………….

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW LOTERII

Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii, są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 38/58, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012733, z kapitałem zakładowym w wysokości: 14 572 838 PLN w całości opłaconym, NIP 8790168725, BDO nr 000022078. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Loterii jest CPW S.A., z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Administrator danych osobowych powierzył Spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych Uczestników i laureatów Loterii, w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązków Organizatora związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadająca nr NIP: 8222357971; REGON 366811769. Pełna treść polityki prywatności, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: www.avanti.waw.pl. 

Kontakt z Administratorem Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

Kontakt z Administratorem Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: loteria@avanti.waw.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Dane osobowe laureatów Loterii, mogą być udostępniane w celu wydania nagród firmom kurierskim, pocztowym i świadczącym usługi operatora bramki SMS. Do danych osobowych laureatów nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratorów, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne.

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: 

 • numer telefonu komórkowego, adres e-mail – dotyczy Uczestnika Loterii oraz laureata nagrody natychmiastowej;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail – dotyczy laureata, który spełnił warunki określone w pkt 28.2 Regulaminu; 
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji na adres e-mail) - dotyczy Uczestników, którzy złożyli reklamację;
 • imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie adres zamieszkania (dotyczy Uczestników, którzy skontaktowali się z Organizatorem zgodnie z pkt 47 Regulaminu);
 • imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania i obywatelstwo) - dotyczy laureata, który zażąda wystawienia zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

Dane osobowe Uczestników Loterii, są przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o., w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym wyłonienia laureatów Loterii i przyznania Nagród, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé.

Dane osobowe Uczestników i laureatów Loterii są przetwarzane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o. o. sp.k.: 

 • w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 227);
 • w celu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku jej złożenia zgodnie z pkt 36-38 na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227);
 • w celu wydania nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 813 z późn. zm.), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 poz. 2651), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez Administratorów sześć miesięcy od dnia zakończenia Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy złożyli reklamację, Uczestników którzy wygrali nagrodę natychmiastową oraz Uczestników Loterii, którzy przesłali dokumenty zgodnie z pkt 28.2 Regulaminu Loterii będą przechowywane przez Administratora Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagrody, w celu wydania nagrody i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Loterii będą przetwarzane przez Administratora Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o. w celu prowadzenia działań promocyjnych płatków śniadaniowych pod marką Nestlé, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Loterii, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji odbiorców. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.nestle-cereals.com/pl/polityka-prywatnosci.

Podanie przez Uczestników Loterii danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii oraz wydania nagrody w Loterii (w przypadku Laureatów) lub rozpatrzenia reklamacji (w przypadku Uczestników składających reklamację).

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do 

Administratorów drogą korespondencyjną pod adresem:

 • Cereal Partners Poland Toruń – Pacific – sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń albo wysłać wiadomość e-mail na administrator.danych@cppl.Nestle.com.
 • Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek albo wysłać wiadomość e-mail na loteria@avanti.waw.pl z dopiskiem w tytule „Dane osobowe”.