Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Tävlingsvillkor

  Tävlingsarrangör:

  Nestlé Sverige AB; Grenadjärgatan 6 SE-254 53 Helsingborg, Sverige (Skicka vänligen inte tävlingssvar till denna adress)

  1. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige, Finland, Norge och Danmark som har fyllt 18 år, med undantag för medarbetare hos Tävlingsarrangören och deras närmaste familjemedlemmar samt tävlingsarrangörens representanter, samarbetspartners och professionella konsulter involverade i kampanjen.

  2. Tävlingsperiod: Deltagare måste köpa ett kampanjpaket och registrera koden från paketet på www.nestle-cereals.com/golden-cereal mellan den 1/3 2019 och den 24/5 2019.

  3. Köp av ett kampanjpaket är nödvändigt för att delta. Deltagare måste behålla deras kampanjpaket och köpebevis för verifiering av tävlingsarrangören vid utdelning av pris. Kampanjpaket en finns att köpa i en begränsad mängd och bara så länge lagret räcker.

  4. Internetuppkoppling är nödvändig för att delta.

  5. Delta så här: Köp ett kampanjpaket under tävlingsperioden och hitta den unika 12-siffriga koden (Kampanjkod) inuti. Gå in på webbsidan www.nestle-cereals.com/golden-cereal och vidare in på tävlingens sida. Ange din 12-siffriga kod, besvara frågan och fyll i dina personliga uppgifter i formuläret. De personliga uppgifterna är namn, e-post och telefonnummer. När du har gått med i vår Golden Cereal-tävling är du automatiskt med och tävlar om både förstapriset och de veckoliga prisen. Kampanjpaket: Cheerios Havre 375g., Cheerios Multigrain 375g., Nesquik 375g. och Fitness Original 375g..

  6. Pris: Det finns totalt tretton pris i tävlingen på ett samlat värde av 16 000 EUR för deltagare från Sverige, Finland, Norge och Danmark gemensamt. Prisen är indelade i ett förstapris på ett värde av 10 000 EUR och tolv veckoliga pris på ett värde av 500 EUR vardera. Vinsten betalas ut till vinnaren via banköverföring inom 60 dagar efter att vinnaren verifierats av tävlingsarrangören och vinnaren har uppgett sina bankuppgifter (räknas efter när båda handlingar ägt rum). Priset kommer att överföras till vinnaren i SEK enligt dagskursen på dagen för överföringen. Vinnaren måste ha ett giltigt svenskt bankkonto och kommer att bli tillfrågad om åldersbevis/ID av verifieringsskäl innan ett pris delas ut. Det är vinnarens ansvar att betala personlig inkomstskatt på vinsten. Det är vinnarens ansvar att deklarera vinsten hos skatteverket och betala skatt av vinsten i rätt tid.

  7. Prisen är inte förhandlingsbara och går inte att byta.

  8. Val av vinnare: Vinnarna av prisen, både förstapriset och de veckoliga prisen, kommer att väljas av tävlingsarrangören utifrån de bästa svaren på frågan på webbsidan. Varje veckolig vinnare av 500 € kommer att väljas inom 7 arbetsdagar efter varje vecka under tävlingsperioden. Vinnaren av de 10 000 € kommer att väljas inom 7 arbetsdagar efter tävlingsperiodens slut. Alla vinnare kommer att kontaktas via e-post eller telefonsamtal inom 3 arbetsdagar efter att de valts ut och kommer att ha 14 arbetsdagar på sig att ta emot sina pris på skrift, varefter vinsten annars ogiltigförklaras och priset kan gå vidare till nästa berättigade deltagare, vald bland de rätta svaren som mottagits inom tävlingens tidsfrist. Om den först valda vinnaren inte kan motta sitt pris, oavsett vad skälet är, kommer tävlingsarrangören att erbjuda priset till maximalt två reserver, utvalda och kontaktade på ovanstående beskrivna sätt och med samma villkor och tidsfrister för att svara.

  9. Personliga uppgifter kommer uteslutande att användas för administrativa syften under denna kampanj och kommer inte att bevaras. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att använda tävlingssvaren i marknadsföringssyften. Respondenternas anonymitet kommer i sådana fall att skyddas. Tävlingsarrangörens integritetspolicy kan läsas på www.nestle.se/info/yourdata. Tävlingsarrangören använder lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att hålla personuppgifter skyddade mot icke-auktoriserad och olaga hantering och mot förlust av personuppgifter som skett av en olyckshändelse samt mot skada eller förstörelse av personuppgifter.

  Arrangören är en del av ett globalt joint venture, vid namn  CPW S.A., ett schweiziskt företag med huvudkontor på  Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, Schweiz. Av denna anledning kan  CPW S.A. ha tillgång till de uppgifter som behandlas i denna kampanj och  engagera tredjeparter till personuppgiftsbiträden. För att säkerställa att skyldigheter enligt allmän uppgiftsskyddsförordning (GDPR)  uppfylls, är arrangören och CPW S.A. tillsammans personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.

  10. Inga deltagare får delta med samma kod mer än en gång (t ex genom datamanipulation). Om det uppstår oklarheter om en deltagares rätt att delta kommer personen att bli diskvalificerad och ett eventuellt pris ogiltigförklaras.

  11. Kampanjkoder måste matas in i tävlingens formulär exakt som de står på paketet. Varje kampanjkod är unik och kan bara användas en gång. Försök på att mata in samma kampanjkod mer än en gång, användning av koder från paket som inte är med i kampanjen eller användning av en kod som inte är avsedd för att användas i denna tävling kan resultera i diskvalificering, och alla relaterade inmatningar kommer att ogiltigförklaras. Deltagare kan delta så många gånger de vill under förutsättning att en ny, äkta och unik kampanjkod används vid varje tillfälle. Om du inte kan läsa din kampanjkod på grund av ett rent tryckfel kan du kontakta vår kundtjänst (kontaktuppgifter hittar du på paketet eller på: www.nestle.se/info) för att få en ersättningskod. Alla förfrågningar rörande ersättning ska ha mottagits av vår kundtjänst senast den 20/5 2019. Om tryckfelet är äkta kommer en ersättningskod att skickas till dig.

  12. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare som bedöms manipulera processen för inlösning av kampanjkoder eller andra delar av tävlingsprocessen; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms vara i strid med reglerna och villkoren; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms störa administrationen av tävlingen.

  13. Ofullständiga, ogiltiga, missriktade eller för sena försök på att delta eller inmatningar som inte sker i enlighet med dessa regler och villkor kommer inte att accepteras. Tävlingsarrangören tar inget ansvar för tävlingssvar som varit försenade, ofullständiga eller som förlorats på grund av tekniska eller andra skäl. Deltagaren är ansvarig för att kontaktuppgifterna som matas in är korrekta.

  14. Tävlingsarrangörens beslut är slutgiltigt och är inte öppet för någon typ av korrespondens.

  15. Publicering av vinnarnas namn: Tävlingsvinnarnas namn och land kommer att göras tillgängliga på skriftlig begäran via e-post till [email protected] som mottages mellan 6 veckor efter tävlingens slut och 2 månader framåt, med “Golden Cereal-vinnare” som ämne i meddelandet.

  Ansvarsskyldighet:

  16. Tävlingsarrangören tar inte ansvar för kampanjkoder som blivit förstörda eller oläsliga på grund av hur kampanjpaketet öppnas.

  17. Tävlingsarrangören tar inte något ansvar för förstörelse, förlust eller skada som deltagare i tävlingen upplevt under tävlingens gång eller som resultat av att acceptera ett pris, med undantag för ansvarsskyldighet som inte kan avvisas enligt gällande rätt (däribland personskador, död och bedrägeri) och som i sådana fall är begränsat till lagens lägsta ansvarsnivå. Tävlingsarrangören är inte ansvarsskyldig för någon typ av misslyckande i att motta ett pris som vunnits som har att göra med felaktigheter i vinnarens bankuppgifter inlämnade av vinnaren.

  18. Varken tävlingsarrangören, dess representanter eller andra professionellt kopplade till tävlingen påtar sig något ansvar eller ansvarsskyldighet för:

  a) Felaktiga eller oriktiga tävlingssvar eller för bristfälliga, misslyckade eller felaktiga elektroniska dataöverföringar.

  b) Icke auktoriserad åtkomst till eller stöld, förstörelse eller ändring av kampanjkoder vid vilken som helst tidpunkt under administrationen av denna tävling.

  c) Bristfälliga kommunikationslinjer, oavsett orsaken, gällande alla utrustningar, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som använts i någon aspekt av denna tävling.

  d) Bristande tillgång eller åtkomst till Internet eller webbsidan eller någon kombination därav.

  e) Vilken som helst icke auktoriserad tillgång till eller stöld, förstörelse eller ändring av vinnande kampanjkoder eller andra kampanjkoder vid vilken som helst tidpunkt under administrationen av denna tävling.

  19. Om en handling, försummelse, händelse eller omständighet inträffar som är bortom tävlingsarrangörens rimliga kontroll och förhindrar tävlingsarrangören i att följa dessa regler och villkor så är tävlingsarrangören inte ansvarsskyldig för något misslyckande i att utföra eller för förseningar i att utföra sin förpliktelse. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att inställa eller ändra kampanjen och kommer under sådana omständigheter alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.

  20. Deltagare accepterar att vara bundna av dessa regler och villkor.

  21. Alla frågor rörande den juridiska tolkningen av reglerna ska baseras på Svensk lagstiftning och svenska domstolar skall ha exklusiv domsrätt.

   

  Kontakta oss

  Vad är gluten?

  Det allmänna namnet för proteiner som finns i spannmål såsom vete. Det håller ihop maten, som ett 'klister', och ger deg dess elasticitet.

  Vad är fullkorn?

  “Fullkorn” betyder att alla delar av spannmålet är tillvarataget: kli, grodd och frövita. Dessa tre komponenter av ett spannmål innehåller olika näringsämnen, vilka spelar en viktig roll för att hjälpa grödan växa och vara frisk.

  Hur mycket fullkorn behöver jag äta varje dag?

  Det är enkelt: basera din kost på spannmål och välj fullkorn istället för förädlat spannmål närhelst du kan. Amerikanska kostriktlinjer rekommenderar att äta 3 portioner (48 g) om dagen. Så, varje gång du letar efter frukostflingor, bröd, pasta, ris eller mjöl att laga mat med hemma, leta efter ordet “fullkorn”, helst bland de första ingredienserna på listan.

  Varför tillsätta socker till flingor?

  För att det gör spannmålet sötare, och tillför smak, konsistens, struktur och färg till flingorna.