Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Jurassic World 3»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό, με την ονομασία «Jurassic World» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»). Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» και έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική ΜcCann») και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και έδρα το Βέλγιο (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio»), οι οποίες θα καλούνται στην συνέχεια από κοινού ως οι «Διαφημιστικές».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, της εταιρίας «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (αμφότερες εταιρείες του ομίλου Nestle) και των Διαφημιστικών.

β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 16/05/2022, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15/07/2022, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού με πρότερη σχετική δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο https://www.nestle-cereals.com/gr/jurassicworld3  (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Στο εσωτερικό μέρος και συγκεκριμένα στο σημείο κλεισίματος κάθε συσκευασίας των προϊόντων NESQUIK® 375g, NESQUIK® CHOCO WAVES 375g, NESQUIK® DUO 325g, COOKIE CRISP® 375g, LION® 400g που φέρει τη σήμανση του Διαγωνισμού υπάρχει τυπωμένος ένας (1) κοινός 6ψήφιος κωδικός ανά κατηγορία προϊόντος (δηλ. ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® 375g, ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® CHOCO WAVES 375g κλπ.),  τους οποίους  θα μπορεί ο συμμετέχων να καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπληρώνοντας και όλα τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Στον Διαδικτυακό Τόπο πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά πεδία θα υπάρχει και προαιρετικό πεδίο, όπου ο συμμετέχων, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό τηλεφώνου του. Ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους παρόντες  όρους  του Διαγωνισμού μέσα στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ έναν κωδικό συμμετοχής αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Διοργανωτή έως και την προτελευταία εργάσιμη μέρα πριν τη Λήξη του Διαγωνισμού με τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nestle.consumers@gr.nestle.com με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «Jurassic World 3». Οι επικοινωνίες για απόδοση κωδικού μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την προτελευταία εργάσιμη μέρα πριν τη λήξη του Διαγωνισμού (ήτοι μέχρι τις 13/07/2022).

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δηλαδή, στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μία (1) συμμετοχή ανά συμμετέχοντα (email και ονοματεπώνυμο) ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ανεξάρτητα από τον κωδικό συμμετοχής (δηλ. ακόμα και εάν ο κωδικός είναι διαφορετικός). Το σύστημα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει παραμετροποιηθεί με τεχνικά μέσα ώστε να αποτρέπει τις πολλαπλές κατά τα ανωτέρω συμμετοχές.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

5. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

Μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης θα αναδειχθούν εβδομήντα (70) νικητές από τους οποίους:

6.1 Οι πρώτοι τριάντα πέντε (35) νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κερδίσουν από μια (1) ηλεκτρονική δωροκάρτα/e-giftcard έκπτωσης αξίας 100 ευρώ για αγορές προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.cosmossport.gr ή στα φυσικά καταστήματα με την επωνυμία “Cosmos Sport” στην Ελλάδα.

H κάθε δωροκάρτα/e-giftcard θα φέρει έναν μοναδικό σειριακό κωδικό και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί άπαξ, ήτοι σε μια (1) αγορά μέσω των ανωτέρω e-shop της Cosmos Sport ή των αντίστοιχων φυσικών καταστημάτων μέχρι την 30/09/2023.

Κάθε νικητής θα δύναται να χρησιμοποιήσει - καταχωρήσει σε κάθε αγορά του μόνο μία δωροκάρτα/e-giftcard. Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης είναι η συνολική αξία αγοράς των προϊόντων να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία της δωροκάρτας/e-giftcard. Σε περίπτωση παραγγελίας μεγαλύτερης αξίας (άνω των 100€), επιβαρύνεται ο νικητής με τη διαφορά. Η δωροκάρτα/e-giftcard είναι προσωπική και μοναδική. Ο κάθε νικητής είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή της δωροκάρτας/e-giftcard και μόνο αυτός έχει δικαίωμα χρήσης αυτής. Σε περίπτωση απώλειας της δωροκάρτας/e-giftcard ή χρήσης αυτής από τρίτον ο Διοργανωτής και η ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ δεν φέρουν καμία ευθύνη. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης της δωροκάρτας/e-giftcard και η υποβολή της παραγγελίας/αγορά πρέπει να γίνει με τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού.  

Τα έξοδα αποστολής για τις αγορές που θα γίνουν είναι δωρεάν. Η δωροκάρτα/e-giftcard δεν ισχύει για προηγούμενες αγορές, και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. Η δωροκάρτα/e-giftcard μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προωθητικές ενέργειες (όπως ενδεικτικά, άλλο εκπτωτικό κουπόνι ή εκπτωτικό κωδικό). Για την επιστροφή ή ακύρωση της παραγγελίας, στην οποία έγινε χρήση της δωροκάρτας/e-giftcard, ισχύουν οι όροι επιστροφής και ακύρωσης της ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή της αξίας της δωροκάρτας/e-giftcard σε χρήματα εν όλω ή εν μέρει. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ στο https://www.cosmossport.gr/el/contact-us. Σε περίπτωση χρήσης της δωροκάρτας/e-giftcard κατά παράβαση των όρων της δωροκάρτας ή των όρων του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής και η ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ επιφυλάσσoνται κάθε νομίμου δικαιώματός τους και διατηρούν το δικαίωμα να διασταυρώσουν τα στοιχεία όσων έκαναν χρήση της δωροκάρτας/e-giftcard, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων. Για περαιτέρω πληροφορίες για τις αγορές επισκεφθείτε το cosmossport.gr.

6.2 Οι επόμενοι τριάντα πέντε (35) νικητές που θα αναδειχθούν από τη κλήρωση θα κερδίσουν από δύο (2) συλλεκτικά μπουκάλια νερού Jurassic World.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης μόνο ενός Δώρου.

Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει  ο Διοργανωτής.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

7.1 Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20/7/2022 στις 12:00 μ.μ., στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της και εκπροσώπων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής ΜcCann. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές και θα αναδειχθούν τριάντα πέντε (35) νικητές που θα κερδίσουν από μια δωροκάρτα/e-giftcard αξίας 100€ από τα καταστήματα Cosmos Sport, τριάντα πέντε (35) νικητές που θα κερδίσουν από δύο (2) συλλεκτικά μπουκάλια Jurassic World και εβδομήντα (70) επιλαχόντες (35 επιλαχόντες για κάθε κατηγορία δώρου).

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

8.1 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφωνικά (εφόσον έχουν δηλώσει το τηλέφωνό τους κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό) από την Διαφημιστική ΜcCann μέχρι τις 27/07/2022, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών.

8.2 Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, τα ονόματα των 70 τυχερών των Δώρων θα αναρτηθούν στη σελίδα του NESQUIK® (https://www.facebook.com/NesquikGreece/) στο FACEBOOK, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για τρεις (3) μήνες μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού.

8.3 Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 θα παραλάβουν τα δώρα τους με ηλεκτρονική αποστολή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με τον Διοργανωτή/Διαφημιστική. Προκειμένου ο νικητής να λάβει το Δώρο του, υποχρεούται να συμπληρώσει και να αποστείλει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου στη Διαφημιστική ΜcCann , προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

Οι νικητές των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με έξοδα του Διοργανωτή, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με το Διοργανωτή/Διαφημιστικές. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων-νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

8.4 Τα Δώρα θα αποσταλούν στους νικητές του Διαγωνισμού μέχρι τις 31/10/2022. Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση που  ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει τo Δώρο στον νικητή μέχρι και τις 31/10/2022 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προβεί σε τουλάχιστον δύο (2) ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής για τη μη απόδοση των Δώρων.

8.5 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε τυχερό των Δώρων εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα ή την αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επικοινώνησε στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 13, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν ή να αποστείλουν Δήλωση Αποδοχής Δώρου ή ο ίδιος συμμετέχων έχει ήδη κερδίσει Δώρο του Διαγωνισμού, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η απόδοση των Δώρων για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους στους επιλαχόντες, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του.

Το Δώρο της παραγράφου 6.1 επίσης χάνεται σε περίπτωση που δεν εξαργυρωθεί έως τις 30/09/2023 και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

​​​​​​​9. Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των Δώρων, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Για θέματα παραγγελιών/αγορών και εξαργύρωσης της δωροκάρτας/e-giftcard οι νικητές μπορούν να επισκεφθούν το cosmossport.gr. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

​​​​​​​10. Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής, σε συνεργασία με τη Διαφημιστική McCann, τη Διαφημιστική Qualifio και την εταιρία διαχείρισης αποστολών CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε  οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού,  την ανάρτηση των ονομάτων στο Διαδίκτυο και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα ο Διοργανωτής θα συλλέξει για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προαιρετικά το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και για τους νικητές του Δώρου της παραγράφου 6.2, τη διεύθυνση κατοικίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών του Δώρου της παραγράφου 6.2 θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Ο Διοργανωτής και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους  στον Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει  οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στη διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο  https://www.nestle-cereals.com/gr/el/dhlwsh-idiwtikothtas.

11. ​​​​​​​Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με δημοσιοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

​​​​​​​12. Δημοσιότητα

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

​​​​​​​13. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

​​​​​​​14. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.