ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κέρδισε παπούτσια ULTRABOOST 23»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κέρδισε παπούτσια ULTRABOOST 23»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) και ΓΕΜΗ 9398001000 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «Κέρδισε παπούτσια ULTRABOOST 23». Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» και έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική ΜcCann») και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και έδρα το Βέλγιο (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio»), οι οποίες θα καλούνται στη συνέχεια από κοινού ως οι «Διαφημιστικές».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι υπάλληλοι των εταιρειών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle) και των Διαφημιστικών.

β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4.   Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 13/03/2023, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30/09/2023, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο http://www.nestle-cereals.com/gr/FitnessxSports (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Στο εσωτερικό μέρος και συγκεκριμένα στο σημείο κλεισίματος κάθε συσκευασίας των προϊόντων Fitness® 375g, Fitness® Chocolate 375g, Fitness® Dark Chocolate 375g, Fitness® 625g, Fitness® Chocolate 600g και Fitness® Dark Chocolate 600g που φέρει τη σήμανση του διαγωνισμού «Κέρδισε παπούτσια ULTRABOOST 23» υπάρχει τυπωμένος ένας (1) κοινός 6ψήφιος κωδικός ανά κατηγορία προϊόντος (δηλ. ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες Fitness® 375g, ένας για τις συσκευασίες Fitness® Chocolate 375g, ένας για τις συσκευασίες Fitness® Dark Chocolate 375g, ένας για τις συσκευασίες Fitness® 625g, ένας για τις συσκευασίες Fitness® Chocolate 600g και ένας για τις συσκευασίες Fitness® Dark Chocolate 600g), τον οποίο θα πρέπει ο συμμετέχων να καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά στη φόρμα συμμετοχής το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετοχών στις κληρώσεις των Δώρων που θα έχει κάθε συμμετέχων, θα αντιστοιχεί στον αριθμό των φορών που καταχώρησε κωδικό.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει έναν κωδικό συμμετοχής αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Διοργανωτή με τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο,  κινητό τηλέφωνο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nestle.consumers@gr.nestle.com με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «Κέρδισε παπούτσια ULTRABOOST 23». Οι επικοινωνίες για απόδοση κωδικού μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την προτελευταία εργάσιμη μέρα πριν τη λήξη του Διαγωνισμού (ήτοι μέχρι τις 28/09/2023).

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δηλαδή, στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μία (1) συμμετοχή ανά συμμετέχοντα (email και ονοματεπώνυμο) ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ανεξάρτητα από τον κωδικό συμμετοχής (δηλ. ακόμα και εάν ο κωδικός είναι διαφορετικός). Το σύστημα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει παραμετροποιηθεί με τεχνικά μέσα ώστε να αποτρέπει τις πολλαπλές κατά τα ανωτέρω συμμετοχές.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6. Δώρo

Μέσω τριών ηλεκτρονικών κληρώσεων θα αναδειχθούν σαράντα πέντε (45) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) ζευγάρι adidas ULTRABOOST 23. Η επιλογή για το νούμερο και το μοντέλο (γυναικείο ή ανδρικό) των παπουτσιών adidas ULTRABOOST 23 γίνεται από τους νικητές κατά την επικοινωνία τους με τη Διαφημιστική. Διευκρινίζεται ότι το τελικό χρώμα των παπουτσιών adidas ULTRABOOST 23 θα είναι επιλογής του Διοργανωτή βάσει και διαθεσιμότητας.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης μόνο ενός Δώρου.

Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει  ο Διοργανωτής.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

7.1 Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει (3) τριών ηλεκτρονικών κληρώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία  του Διοργανωτή παρουσία εκπροσώπων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής ΜcCann. Οι τρεις (3) ηλεκτρονικές κληρώσεις θα διεξαχθούν στις 05/05/2023, στις 23/06/2023 και στις 03/10/2023. Η πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί στις 05/05/2023 ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές οι οποίες υποβλήθηκαν κατά το διάστημα 13/03/2023 (00:00) -30/04/2023 (23:59) και  θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές. Η δεύτερη ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί στις 23/06/2023 ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές οι οποίες υποβλήθηκαν κατά το διάστημα 01/05/2023 (00:00) – 12/06/2023 (23:59) και θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές. Η τρίτη ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί στις 03/10/2023 ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές οι οποίες υποβλήθηκαν κατά το διάστημα 13/06/2023 (00:00) – 30/09/2023 (23:59) και θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές.

Από τις τρεις (3) κληρώσεις θα αναδειχθούν συνολικά σαράντα πέντε (45) νικητές  που θα κερδίσουν από ένα (1) ζευγάρι adidas ULTRABOOST 23 και σαράντα πέντε (45) επιλαχόντες.

7.2 Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

8.1 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφωνικά από την Διαφημιστική ΜcCann εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε κλήρωσης, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών. Οι νικητές θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με έξοδα του Διοργανωτή, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με το Διοργανωτή/Διαφημιστικές και αφού προηγηθεί συνεννόηση ως προς την προτίμησή τους για το μέγεθος/ανδρικό ή γυναικείο μοντέλο παπουτσιού.

Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων-νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει κατά τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. 


Τα Δώρα θα αποσταλούν στους νικητές του Διαγωνισμού μέχρι τις 30/01/2024. Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση που  ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει τo Δώρο στον νικητή μέχρι και τις 30/01/2024 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προβεί σε τουλάχιστον δύο (2) ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής για τη μη απόδοση των Δώρων.

8.2 Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των νικητών, τα ονόματα των σαράντα πέντε (45) τυχερών νικητών των Δώρων θα αναρτηθούν στη σελίδα του Διοργανωτή στο FACEBOOK https://www.facebook.com/NestleFitness.GR/?brand_redir=227446964041586, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.  

8.3 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε τυχερό των Δώρων εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα ή την αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επικοινώνησε στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 13, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου ή ο ίδιος συμμετέχων έχει ήδη κερδίσει Δώρο  του Διαγωνισμού, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η απόδοση των Δώρων για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους στους επιλαχόντες, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του. 

9. Ευθύνη Διοργανωτή

H υποχρέωση και ευθύνη του Διοργανωτή εξαντλείται στην προμήθεια και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. 


Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. 


Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφώνου/ της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

10.  Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής,  σε συνεργασία με τη Διαφημιστική McCann και τη Διαφημιστική Qualifio, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού,  την ανάρτηση των ονομάτων των νικητών και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής θα συλλέξει για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουκαι το τηλέφωνο επικοινωνίας και για τους νικητές του Διαγωνισμού, τη διεύθυνση αποστολής του δώρου τους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών του Δώρου θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Ο Διοργανωτής και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.


Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους  στον Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.


Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα, μπορούν: (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους. 


Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στη διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο  https://www.nestle-cereals.com/gr/dhlwsh-idiwtikothtas. 

11.    Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με δημοσιοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

12.    Δημοσιότητα

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.  

13.    Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

14. Αποδοχή όρων –Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.