Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Back To School 2022»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) και η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω οι «Διοργανώτριες Εταιρίες») προκηρύσσουν διαγωνισμό, με την ονομασία «Back To School 2022» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»). Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» και έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική ΜcCann») και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και έδρα το Βέλγιο (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio»), οι οποίες θα καλούνται στην συνέχεια από κοινού ως οι «Διαφημιστικές».

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι υπάλληλοι των εταιρειών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (αμφότερες μέλη του ομίλου Nestle) και των Διαφημιστικών.

β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να λάβει μέρος και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22/08/2022, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 30/11/2022, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οι Διοργανώτριες Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού με πρότερη σχετική γνωστοποίηση στον διαδικτυακό τόπο https://www.nestle-cereals.com/gr/color  (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Στο εσωτερικό μέρος και συγκεκριμένα στο σημείο κλεισίματος κάθε συσκευασίας των προϊόντων NESQUIK® 375g, NESQUIK® CHOCO WAVES 375g, NESQUIK® DUO 325g, COOKIE CRISP® 375g, HONEY CHEERIOS® 375g καθώς και στις συσκευασίες ροφημάτων κακάο NESQUIK® Στιγμιαίο Ρόφημα 400g που φέρουν τη σήμανση του Διαγωνισμού υπάρχει τυπωμένος ένας (1) κοινός 6ψήφιος κωδικός ανά κατηγορία προϊόντος (δηλ. ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® 375g, ένας κωδικός για όλες τις συσκευασίες NESQUIK® CHOCO WAVES 375g κλπ.),  τους οποίους  θα μπορεί ο συμμετέχων να καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπληρώνοντας και όλα τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, τη χώρα κατοικίας του (δηλ. Ελλάδα ή Κύπρο) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Στον Διαδικτυακό Τόπο πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά πεδία θα υπάρχει και προαιρετικό πεδίο, όπου ο συμμετέχων, εφόσον το επιθυμεί, θα μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό τηλεφώνου του. Ο συμμετέχων οφείλει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ έναν κωδικό συμμετοχής αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στις Διοργανώτριες Εταιρίες έως και την προτελευταία εργάσιμη μέρα πριν τη Λήξη του Διαγωνισμού με τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nestle.consumers@gr.nestle.com με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «Back To School 2022». Οι επικοινωνίες για απόδοση κωδικού μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την προτελευταία εργάσιμη μέρα πριν τη λήξη του Διαγωνισμού (ήτοι μέχρι τις 29/11/2022).

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δηλαδή, στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μία (1) συμμετοχή ανά συμμετέχοντα (email και ονοματεπώνυμο) ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ανεξάρτητα από τον κωδικό συμμετοχής (δηλ. ακόμα και εάν ο κωδικός είναι διαφορετικός). Το σύστημα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει παραμετροποιηθεί με τεχνικά μέσα ώστε να αποτρέπει τις πολλαπλές κατά τα ανωτέρω συμμετοχές.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρούν οι Διοργανώτριες Εταιρίες με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα των Διοργανωτριών Εταιριών και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

 1. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

Μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης θα αναδειχθούν εβδομήντα (70) νικητές από τους οποίους:

6.1 Οι πρώτοι είκοσι (20) νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κερδίσουν από ένα (1) laptop HP 15s-eq1020nv.

6.2 Οι επόμενοι πενήντα (50) νικητές που θα αναδειχθούν από τη κλήρωση θα κερδίσουν από ένα (1) σετ ζωγραφικής Crayola το οποίο περιλαμβάνει: ένα (1) Create & Colour Mini Art Kit, μία (1) συσκευασία κηρομπογιές Colors of the World, μία (1) συσκευασία ξυλομπογιές Colors of the World, μια (1) συσκευασία μαρκαδόρους U/C, Broad Line, μία (1) συσκευασία κόλλες glitter, μία (1) συσκευασία μαρκαδόρους Window, μία (1) συσκευασία Quick-Dry paint sticks, μία (1) συσκευασία Stencil Fun Kit, μία (1) συσκευασία μαρκαδόρους Metallic, μία (1) συσκευασία ξυλομπογιές, μια (1) συσκευασία gel στυλό Jewel Tones «Take Note!», μια (1) συσκευασία gel στυλό Iridescent «Take Note!».

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης μόνο ενός Δώρου.

Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχουν  οι Διοργανώτριες Εταιρίες.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

7.1 Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 07/12/2022 στις 10:00 π.μ., στα γραφεία των Διοργανωτριών Εταιριών, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα ή του νόμιμου αναπληρωτή της και εκπροσώπων των Διοργανωτριών Εταιριών και της Διαφημιστικής ΜcCann. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές και θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές που θα κερδίσουν από ένα laptop HP 15s-eq1020nv, πενήντα (50) νικητές που θα κερδίσουν από ένα (1) σετ ζωγραφικής Crayola και εβδομήντα (70) επιλαχόντες (20 επιλαχόντες για το δώρο που περιγράφεται στο 6.1 και 50 επιλαχόντες για το δώρο που περιγράφεται στο 6.2).

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση Διοργανωτριών Εταιριών, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα Διοργανωτριών Εταιριών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα των Διοργανωτριών Εταιριών εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό των Διοργανωτριών Εταιριών με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι Διοργανώτριες Εταιρίες  διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσουν αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Οι Διοργανώτριες Εταιρίες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

8.1 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφωνικά (εφόσον έχουν δηλώσει το τηλέφωνό τους κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό) από την Διαφημιστική ΜcCann μέχρι τις 21/12/2022, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών.

8.2 Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, τα ονόματα των 70 τυχερών των Δώρων θα αναρτηθούν στη σελίδα του NESQUIK  (https://www.facebook.com/NesquikGreece) στο FACEBOOK, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα για τρεις (3) μήνες μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού.

8.3 Οι νικητές των Δώρων θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με έξοδα των Διοργανωτριών Εταιριών, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με τις Διοργανώτριες Εταιρίες/ Διαφημιστική ΜcCann. Κατά την παραλαβή του Δώρου που περιγράφεται στο 6.1 ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου (περαιτέρω η «Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου»), επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων-νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Για την  παραλαβή του Δώρου που περιγράφεται στο 6.2 ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να επιβεβαιώσει την παραλαβή με τον τρόπο που θα του ζητηθεί από την εταιρεία courier.  επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων-νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

8.4 Τα Δώρα θα αποσταλούν στους νικητές του Διαγωνισμού μέχρι τις 30/04/2023. Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και οι Διοργανώτριες Εταιρίες δικαιούνται να διαθέσουν το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση τους, σε περίπτωση που  οι Διοργανώτριες Εταιρίες δεν καταφέρουν να παραδώσουν τo Δώρο στον νικητή μέχρι και τις 30/04/2023 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχουν προβεί σε τουλάχιστον δύο (2) ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες Εταιρίες για τη μη απόδοση των Δώρων.

8.5 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε τυχερό των Δώρων εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα ή την αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επικοινώνησε στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 13, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τις Διοργανώτριες Εταιρίες ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν τη Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου ή ο ίδιος συμμετέχων έχει ήδη κερδίσει Δώρο του Διαγωνισμού, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η απόδοση των Δώρων για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους στους επιλαχόντες, τότε οι Διοργανώτριες Εταιρίες δικαιούνται να διαθέσουν τα Δώρα κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση τους.

 1. Ευθύνη Διοργανωτριών Εταιριών

Οι Διοργανώτριες Εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των Δώρων, η δε υποχρέωσή τους εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το δώρο που περιγράφεται στο 6.1 ο νικητής μπορεί να επικοινωνήσει με την υποστήριξη πελατών της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε στο https://www.plaisio.gr/ContactForms/ContactUs ή στο 2102895000.

Οι Διοργανώτριες Εταιρίες δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη των Διοργανωτριών Εταιριών θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Οι Διοργανώτριες Εταιρίες ενεργούν ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Οι Διοργανώτριες Εταιρίες, σε συνεργασία με τη Διαφημιστική McCann, τη Διαφημιστική Qualifio και την εταιρία διαχείρισης αποστολών CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε  οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού,  την ανάρτηση των ονομάτων στο Διαδίκτυο και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα οι Διοργανώτριες Εταιρίες θα συλλέξουν για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και προαιρετικά το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και επιπλέον για τους νικητές των Δώρων, την ταχυδρομική τους διεύθυνση.

Για την αποστολή των Δώρων στους νικητές, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει), email) των νικητών θα διαβιβαστούν στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Οι Διοργανώτριες Εταιρίες και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.

Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους  στον Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Διοργανώτριες Εταιρίες στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουν οι Διοργανώτριες Εταιρίες για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν την διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει  οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους των Διοργανωτριών Εταιριών, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στη διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Οι Διοργανώτριες Εταιρίες ευελπιστούν ότι μπορούν να επιλύσουν οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Διοργανώτριες Εταιρίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο  https://www.nestle-cereals.com/gr/el/dhlwsh-idiwtikothtas και στο https://www.nestle.gr/info/privacy_policy. 

 1. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Οι Διοργανώτριες Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό, με γνωστοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανώτριες Εταιρίες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτριών Εταιριών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανώτριες Εταιρίες για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

 1. Δημοσιότητα

Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 1. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

 1. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.