ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FITNESS x Ελένη Φουρέιρα»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) και ΓΕΜΗ 9398001000 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «FITNESS x Ελένη Φουρέιρα». Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.» και έδρα το Χαλάνδρι, οδός Ύδρας, αρ. 2 και Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 280 (περαιτέρω η «Διαφημιστική ΜcCann») και την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και έδρα το Βέλγιο (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio»), οι οποίες θα καλούνται στη συνέχεια από κοινού ως οι «Διαφημιστικές».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α.       οι υπάλληλοι των εταιρειών «CPW ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ Α.Ε.», «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και των Διαφημιστικών.

β.       τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετέχει και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/09/2023, ώρα 00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31/01/2024, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο https://www.nestle-cereals.com/gr/ Fitnessxeleni (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφτεί τον Διαδικτυακό Τόπο και να συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει μια (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Δηλαδή, στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μία (1) συμμετοχή ανά συμμετέχοντα (email και ονοματεπώνυμο) ανά είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Το σύστημα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει παραμετροποιηθεί με τεχνικά μέσα ώστε να αποτρέπει τις πολλαπλές κατά τα ανωτέρω συμμετοχές.

 

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6. Δώρα

Μέσω ηλεκτρονικών κληρώσεων θα αναδειχθούν:

6.1  Δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν μια θέση σε κλειστό online group, διάρκειας πέντε (5) ημερών, με την καλλιτέχνιδα Ελένη Φουρέιρα.

Το online group θα λάβει χώρα στην πλατφόρμα του Facebook. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι νικητές στο Facebook group είναι να διαθέτουν οι ίδιοι προσωπικό λογαριασμό στο Facebook (Facebook account), το οποίο και θα πρέπει να κοινοποιήσουν στη Διαφημιστική McCann. Ο λογαριασμός στο Facebook (Facebook account) που θα κοινοποιηθεί στη Διαφημιστική McCann θα πρέπει να ανήκει προσωπικά στον ίδιο τον νικητή, ο οποίος και εγγυάται σχετικώς. Στο Facebook group θα έχουν οριστεί τα Facebook accounts των νικητών ώστε να συμμετέχουν και δεν θα μπορούν να κληθούν τρίτοι-μη νικητές. Στο Facebook group θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής McCann, καθώς και η καλλιτέχνιδα Ελένη Φουρέιρα, οι οποίοι και θα αναρτούν περιεχόμενο. Οι νικητές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι με τη συμμετοχή τους στο online group τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Facebook και η φωτογραφία προφίλ τους θα δημοσιοποιηθούν σε όλα τα μέλη του group.

Οι συμμετέχοντες στο Facebook group θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν στο ακέραιο όλους τους κανόνες λειτουργίας του εν λόγω Facebook group που θα τους κοινοποιηθούν από το Διοργανωτή ή τη Διαφημιστική McCann, όπως ενδεικτικά:

  1. Να σέβονται τους Όρους Χρήσης, τις Αρχές Λειτουργίας και τις Πολιτικές του Facebook.
  2. Να σέβονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να αναρτούν περιεχόμενο, π.χ. βίντεο, φωτογραφίες και κείμενα, μόνο εφόσον έχουν δικαιώματα σε αυτό.
  3. Να είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναρτούν στο group.
  4. Να σέβονται την ιδιωτικότητα, να μην παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και το δικαίωμα στην προσωπικότητα/εικόνα των άλλων και να μην μοιράζονται δικές τους προσωπικές πληροφορίες άσκοπα, έχοντας επίγνωση ότι κάθε τι που αναρτούν θα είναι προσβάσιμο από όλα τα μέλη του group.
  5. Να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ανάρμοστες, αήθεις, δυσφημιστικές, παραπλανητικές, επιθετικές, ή απειλητικές αναρτήσεις ή αναρτήσεις που παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο τα λοιπά μέλη του group, όπως ενδεικτικά, αναρτήσεις οποιωνδήποτε πληροφοριών ή/και άποψης μπορεί να συνιστά ή/και να υποκινήσει βία ή/και φυλετικό, εθνοτικό, θρησκευτικό, σεξουαλικό ρατσισμό ή διάκριση.
  6. Να μην προβαίνουν σε προσωπικές επιθέσεις και να μην απευθύνονται στους άλλους χρησιμοποιώντας ακραία γλώσσα, να μην εξυβρίζουν, ούτε να παρενοχλούν τα λοιπά μέλη του group.
  7. Να μην προβαίνουν σε διαφημιστικές ή προωθητικές αναρτήσεις, ούτε και επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις που εμπεριέχουν μη εποικοδομητικά, προσβλητικά ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστα σχόλια ή κρίσεις.
  8. Να μην προβαίνουν σε παραπλανητικές ή δόλιες δημοσιεύσεις ή σε δημοσιεύσεις που εξυπηρετούν ή/και υποκρύπτουν παράνομο σκοπό ή δραστηριότητα.
  9. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα που θα εμφανίζονται και θα αναρτώνται στη σελίδα του group ανήκουν στον Όμιλο της Nestlé ή σε τρίτους συνεργάτες του. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση /κατάχρηση των υλικών αυτών.

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων από κάποιον νικητή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα είτε να αφαιρέσει/διαγράψει τα επίμαχα σχόλια-αναρτήσεις από το group, είτε να αφαιρέσει πλήρως τον νικητή από το group διακόπτοντας οριστικά την πρόσβασή του σε αυτό.

6.2 Πενήντα (50) νικητές που θα κερδίσουν πακέτα με δημητριακά και μπάρες δημητριακών Fitness®.

6.3 Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης μόνο ενός Δώρου.

Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει  ο Διοργανωτής.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

7.1 Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει (2) δύο ηλεκτρονικών κληρώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Διοργανωτή παρουσία εκπροσώπων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής ΜcCann. Οι δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις θα διεξαχθούν στις 05/02/2024 και θα αναδείξουν συνολικά εξήντα (60) νικητές και εξήντα (60) επιλαχόντες.

Συγκεκριμένα, από την πρώτη κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν μια θέση στο online group διάρκειας πέντε (5) ημερών με την Ελένη Φουρέιρα και δέκα (10) επιλαχόντες (Δώρο υπό 6.1) και από τη δεύτερη κλήρωση θα αναδειχθούν πενήντα (50) νικητές που θα κερδίσουν πακέτα με δημητριακά και μπάρες δημητριακών Fitness® και πενήντα (50) επιλαχόντες (Δώρο υπό 6.2).

7.2 Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

7.3 Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

Τα υπό 6.2 Δώρα θα αποσταλούν στους νικητές-τριες του Διαγωνισμού μέχρι τις 31/07/2024. Ο/η νικητής-τρια χάνει οριστικά το δικαίωμά του/της επί του σχετικού Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση που ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει τo Δώρο στον/στην νικητή-τρια μέχρι και τις 31/07/2024 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προβεί σε τουλάχιστον δύο (2) ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής για τη μη απόδοση των Δώρων.

8.5 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε τυχερό των Δώρων εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα ή την αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επικοινώνησε στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 12, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τον Διοργανωτή, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του/της δεν ήταν έγκυρη ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Βεβαίωση Αποδοχής ή Παραλαβής Δώρου ή ο ίδιος συμμετέχων έχει ήδη κερδίσει Δώρο του Διαγωνισμού, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η απόδοση των Δώρων για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους στους επιλαχόντες, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του.

9. Ευθύνη Διοργανωτή

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου του αριθμού κινητού τηλεφώνου/ της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με τα οποία έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10.Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής ενεργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής,  σε συνεργασία με τη Διαφημιστική McCann και τη Διαφημιστική Qualifio, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού,  την ανάρτηση των ονομάτων των νικητών και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής θα συλλέξει για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας και για τους νικητές του Διαγωνισμού, ως προς το υπό 6.1. Δώρο, τα στοιχεία του προσωπικού τους λογαριασμού στο Facebook, και ως προς το υπό 6.2. Δώρο, τη διεύθυνση αποστολής του Δώρου τους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών του υπό 6.2. Δώρου θα διαβιβαστούν στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Ο Διοργανωτής και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα καταστρέψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων, ενώ το online group θα διαγραφεί από το Facebook με πρωτοβουλία του Διοργανωτή το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά το πέρας λειτουργίας του.

Αν οι συμμετέχοντες ή/και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα  επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα, μπορούν: (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στη διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο  https://www.nestle-cereals.com/gr/dhlwsh-idiwtikothtas.

11. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με δημοσιοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο.

Ο Διοργανωτής έχει επίσης το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του online group με την Ελένη Φουρέιρα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των νικητών.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό, το online group ή την ακύρωσή τους.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

13. Αποδοχή όρων –Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό