ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Často kladené otázky 

Úplné pravidlá súťaže VYHRAJ ŠKOLSKÝ SET CRAYOLA S CEREÁLIAMI NESTLÉ sú dostupné na www.nestle-cereals.com/ sk/crayola 

Všeobecné otázky 

 1. Čo je táto súťaž s cereáliami Nestlé? 

Je to súťaž, v ktorej máte šancu vyhrať 84 x kreatívny set Crayola.  

 1. Kedy súťaž prebieha?  

Súťaž začína 14. 08. 2023 v 00:00 a končí 17. 09. 2023 v 23:59 SEČ. 

 1. Ako sa prihlásiť do tejto súťaže? 

 • Do súťaže sú zahrnuté nasledujúce výrobky raňajkových cereálií Nestlé: CINI MINIS 450 g/ 250 g, CHOCAPIC 450 g/ 250 g, NESQUIK 450 g/ 250 g, LION 450 g, COOKIE CRISP 450 g, HONEY CHEERIOS 450 g, TYČINKA CINI MINIS 25 g, TYČINKA NESQUIK 25 g,  (ďalej len „súťažné výrobky“).  

 • Výrobky zahrnuté do súťaže musia byť zakúpené v období od 01. 08. 2023 do 17. 09. 2023 a nemusia mať súťažné balenie. Podmienkou pre účasť v súťaži je kúpa minimálne 1 ks cereálií značky Nestlé (450g alebo 250g) alebo minimálne 5 ks ľubovoľných cereálnych tyčiniek značky Nestlé, ktoré sú súčasťou súťaže. 

 • Zaregistrujte pokladničný doklad súťažného výrobku na stránke www.nestle-cereals.com/crayola a nezabudnite si tento pokladničný doklad uschovať.  

 1. Aké osobné údaje musím poskytnúť?  

Pre registráciu do súťaže je potrebné zadať vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, dátum nákupu súťažného výrobku, čas nákupu súťažného výrobku a nahrať fotku pokladničného dokladu. Ďalej budete musieť potvrdiť, že ste dosiahli vek 18 rokov a že ste si prečítali podmienky súťaže a súhlasíte s nimi a že súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Pokiaľ neuvediete potrebné údaje, prihláška bude považovaná za neúplnú, a teda neplatnú. Tieto údaje zadávate preto, aby sme vás mohli kontaktovať a dohodnúť odovzdanie ceny. Výhry budú výhercom zaslané prevodom na bankový účet uvedený v zaslaných kontaktných údajoch výhercu. 

 1. Prečo musím uviesť svoju e-mailovú adresu?  

E-mailová adresa sa požaduje ako súčasť procesu registrácie. V prípade výhry Vám na ňu pošleme potvrdenie o získaní ceny. E-mailová adresa musí byť platná a musíte na nej byť dosiahnuteľný počas celej doby trvania súťaže. Pokiaľ vaša e-mailová adresa prestane byť v priebehu súťaže dostupná, pre obdržanie ani doplnenie informácií o registrovaných prihláškach nebudete môcť použiť novú e-mailovú adresu.  

 1. Kto sa môže súťaže zúčastniť a aký je minimálny vek pre účasť v súťaži?  

Aby ste sa mohli zaregistrovať a zúčastniť tejto súťaže, musíte v deň zapojenia sa do súťaže dosiahnuť vek 18 rokov a musíte mať trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území SR. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Nestlé ani najbližší príbuzní zamestnancov organizátora, jeho zástupcov a iných subjektov, ktoré sa obchodne podieľajú na súťaži.    

 1. Je možné zúčastniť sa súťaže bez zakúpenia výrobku zahrnutého do súťaže?  

Táto alternatíva nie je možná. Pre uplatnenie výhry budete musieť doložiť zakúpenie výrobku platným pokladničným dokladom.  

 1. Ako dlho súťaž prebieha?  

Súťaž prebieha od 04. 08. 2023 v 00:00 do 17. 09. 2023 v 23:59 SEČ. 

 1. Ktoré výrobky sú predmetom tejto súťaže?  

Predmetom súťaže sú cereálie Nestlé označené súťažným balením: 

 • cereálie Nesquik 450 g/ 250 g, 

 • cereálie Chocapic 450 g/ 250 g, 

 • cereálie Cini Minis 450 g/ 250 g, 

 • cereálie Lion 450 g, 

 •  cereálie Cookie Crisp 450g, 

 • cereálie Honey Cheerios 450 g, 

 •  tyčinka Cini Minis 25 g, 

 •  tyčinka Nesquik 25 g, 

 1. Koľkokrát môžem pokladničný doklad zaregistrovať?  

Súťažiaci sa môže do súťaže registrovať opakovane, vždy však s novým nákupom a novým pokladničným dokladom spĺňajúcim podmienky týchto pravidiel. Každý nákupný doklad je možno v súťaži registrovať iba 1krát.  Aj keď je na jednom súťažnom nákupnom doklade zaznamenaný nákup viac súťažných výrobkov, oprávňuje daný nákupný doklad súťažiaceho iba k jednej súťažnej registrácii, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát. 

 1. Môžem počas súťaže vyhrať viackrát?  

Každý súťažiaci môže získať maximálne 1x výhru za celé obdobie konania súťaže. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili registračný formulár s kontaktnými údajmi na rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade 2 a viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tým, ktorým vznikol nárok na výhru v súťaži (boli predtým vylosovaní elektronickým systémom technického správcu). 

Ceny 

 1. Aké ceny je možné vyhrať?  

Výhra zahŕňa 1x kreatívny set Crayola. Do súťaže je vložených 84 ks výhier. 

 

 1. Ako sa dozviem či som vyhral/a?  

Súťažiaci, ktorý získa výhru sa to dozvie ihneď po zaregistrovaní nákupného dokladu. Organizátor ani usporiadateľ nie je zodpovedný za prípady, kedy emailová informácia pre výhercu o výhre, a výzva na doloženie nákupného dokladu spadne do priečinka SPAM. 

 1. Ako sa výhry prideľujú?  

 • Priznávanie výhier sa uskutoční v sídle technického správcu.  

 • Bezprostredne po zaregistrovaní pokladničného dokladu súťažného výrobku uvedeného v bode 1 ods. a) týchto pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/crayola v súlade s bodom IV. týchto pravidiel systém skontroluje, či je otvorená Brána (Bránou sa rozumie výherný moment), t. j. či zadanie pokladničného dokladu súťažiacim je prvé po uplynutí dátumu a hodiny ku ktorej je pripísaná výhra. Výhry sú priznávané v poradí podľa času registrácie. V prípade, že žiaden súťažiaci nezaregistruje nákupný doklad v čase medzi dvoma Bránami, nepripísaná výhra bude pridelená prvému súťažiacemu, ktorý zadá údaje z pokladničného dokladu v ďalšom časovom úseku, pre ktorý je určená ďalšia výhra. Súťažiaci, ktorý zadá údaje z nákupného dokladu ako druhý v tomto ďalšom časovom úseku, získa túto výhru (prvú pripísanú k tomuto časovému úseku).  

 

 • Počas doby trvania súťaže bude otvorených 90 Brán, ktoré patria do rozpätia od dňa 14. 08. 2023 v 00:00 do 17. 09. 2023 23:59:59 hod. vrátane. Súťažiaci nie sú informovaní o presnom čase otvorenia Brán. Počas každého otvorenia Brány je priznaná jedna výhra. 

Hlavným dokumentom pre ďalšie informácie a nejasnosti sú pravidlá, ktorých úplné znenie je uvedené na stránke www.nestle-cereals.com/crayola