ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI NESTLÉ SLOVENSKO S.R.O

30.1.23.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Prievidza, Košovská cesta 11, PSČ 971 27, IČ 31568211, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. (ďalej ako „Nestlé Slovensko s.r.o.“ nebo „spoločnosť Nestlé“).

Spoločnosť Nestlé rešpektuje Vaše právo na súkromie, používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné informácie, ktoré nám odovzdáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše konanie bolo v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“), ako aj so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

ROZSAH TÝCHTO ZÁSAD

Pozorne si prečítajte tieto zásady Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“), aby ste sa oboznámili s našimi zásadami a postupmi, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať. Tieto zásady sa vzťahujú na jednotlivcov, ktorí využívajú služby spoločnosti Nestlé ako spotrebitelia (ďalej len „vy“). Tieto zásady vysvetľujú, ako spoločnosť Nestlé získava, používa a sprístupňuje vaše osobné údaje. Zároveň sa v nich dozviete, ako môžete získať prístup k svojim osobným údajom a ako ich môžete aktualizovať a ako môžete prijať určité rozhodnutia o tom, ako sa budú vaše osobné údaje používať.

Tieto zásady sa vzťahujú na naše online aj off-line aktivity v oblasti získavania údajov vrátane osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom našich rôznych kanálov, ako sú webové stránky, aplikácie, siete tretích strán, služba angažovania spotrebiteľov, miesta predaja a udalosti. Upozorňujeme, že osobné údaje môžeme zlučovať z rôznych zdrojov (napr. webových stránok a off-line udalostí). V rámci toho kombinujeme osobné údaje, ktoré pôvodne získali rôzne subjekty spoločnosti Nestlé alebo jej partneri.

Ak nám potrebné osobné údaje neposkytnete (v tomto prípade vám to oznámime, napríklad tak, že túto informáciu uvedieme v našich registračných formulároch), možno vám nebudeme môcť poskytnúť náš tovar a/alebo služby. Tieto zásady sa môžu príležitostne zmeniť (pozri časť 11).

Tieto zásady poskytujú dôležité informácie o nasledujúcich oblastiach:

 

1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZÍSKAVAME, A AKO ICH ZÍSKAVAME

3. OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

4. SÚBORY COOKIES/PODOBNÉ TECHNOLÓGIE, PROTOKOLOVÉ SÚBORY A WEBOVÉ MAJÁKY

5. POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

6. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

7. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

8. SKLADOVANIE A/ALEBO PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

10. VAŠE VOĽBY TÝKAJÚCE SA NÁŠHO POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

11. ZMENY V NAŠOM OZNÁMENÍ

12. PREVÁDZKOVATELIA ÚDAJOV A KONTAKT

13. NÁSTROJE ANALYTICS A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré od vás alebo o vás získavame pomocou metód opísaných nižšie (pozri časť 2) z nasledujúcich zdrojov:

Webové sídla spoločnosti Nestlé. Webové sídla určené pre spotrebiteľov, prevádzkované spoločnosťou Nestlé alebo pre spoločnosť Nestlé, vrátane sídel, ktoré prevádzkujeme na našich vlastných doménach/adresách URL, a mini-sídel, ktoré prevádzkujeme na sociálnych sieťach tretích strán, ako je Facebook (ďalej len „webové sídla“).

Mobilné sídla/aplikácie spoločnosti Nestlé. Mobilné sídla alebo aplikácie určené pre spotrebiteľov, prevádzkované spoločnosťou Nestlé alebo pre spoločnosť Nestlé, ako sú napríklad aplikácie pre smartfóny.

E-mailové, textové a iné elektronické správy. Interakcie prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi vami a spoločnosťou Nestlé.

Nestlé CES. Komunikácia s naším centrom angažovania spotrebiteľov (Consumer Engagement Center, „CES“).

Offline registračné formuláre. Tlačené alebo digitálne registračné a podobné formuláre, ktoré získavame napríklad prostredníctvom pošty, ukážok v obchode, súťaží a iných propagačných akcií alebo podujatí.

Reklamné interakcie. Interakcie s našimi reklamami (napr. ak ste v kontakte s jednou z našich reklám na webovom sídle tretej strany, môžeme dostať informácie o tejto interakcii).

Údaje, ktoré vytvárame. V priebehu našej interakcie s vami môžeme o vás vytvárať osobné údaje (napr. záznamy o vašich nákupoch na našich webových sídlach).

Údaje z iných zdrojov. Sociálne siete tretích strán (napr. Facebook), reklamné siete (napr. Google), prieskum trhu (ak spätná väzba nie je poskytovaná anonymne), agregátori údajov tretích strán, propagační partneri spoločnosti Nestlé, verejné zdroje a údaje získané v čase, keď sme kúpili iné spoločnosti.

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZÍSKAVAME, A AKO ICH ZÍSKAVAME

V závislosti od toho, ako komunikujete so spoločnosťou Nestlé (online, offline, cez telefón atď.), získavame od vás rôzne typy informácií, ako je popísané nižšie.

Osobné kontaktné údaje. Zahŕňajú všetky informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré by nám umožnili vás kontaktovať, ako je vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa, údaje na sociálnej sieti alebo telefónne číslo.

Údaje na prihlásenie do účtu.Všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby ste získali prístup k vášmu konkrétnemu profilu účtu. Príklady zahŕňajú vaše prihlasovacie ID/e-mailovú adresu, zobrazované meno, heslo v neobnoviteľnej forme a/alebo bezpečnostnú otázku a odpoveď.

Demografické informácie a záujmy. Všetky informácie, ktoré popisujú vaše demografické alebo behaviorálne charakteristiky. Príklady zahŕňajú váš dátum narodenia, vek alebo vekové rozpätie, pohlavie, geografickú polohu (napr. PSČ), obľúbené produkty, koníčky a záujmy a informácie o domácnosti alebo životnom štýle.

Informácie z počítača/mobilného zariadenia. Všetky informácie o počítačovom systéme alebo inom technologickom zariadení, ktoré používate na prístup na jedno z našich webových sídel alebo do niektorej z našich aplikácií, ako je napríklad adresa internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie vášho počítača alebo zariadenia na internet, typ operačného systému a typ a verzia internetového prehliadača. Ak na webové sídlo alebo do aplikácie spoločnosti Nestlé vstupujete prostredníctvom mobilného zariadenia, ako je napríklad smartfón, získané informácie zahŕňajú, ak je to povolené, jedinečné ID vášho telefónu, reklamné ID, geografickú polohu a ďalšie podobné údaje mobilného zariadenia.

Informácie o používaní webových stránok/komunikácie.Keď si prezeráte naše webové sídla alebo informačné bulletiny alebo s nimi komunikujete, používame technológie automatického zberu údajov, aby sme získali určité informácie o vašej činnosti. Patria sem informácie typu na ktoré odkazy klikáte, ktoré stránky alebo obsah si prezeráte a ako dlho, a ďalšie podobné informácie a štatistiky o vašich interakciách, ako sú časy odozvy obsahu, chyby sťahovania a dĺžka návštev určitých stránok. Tieto informácie sa zachytávajú pomocou automatizovaných technológií, ako sú súbory cookies a webové majáky, a získavajú sa aj prostredníctvom sledovania tretích strán na analytické a reklamné účely. Máte právo namietať proti používaniu takýchto technológií, ďalšie podrobnosti nájdete v časti 4.

Prieskum trhu a spätná väzba od spotrebiteľov.Všetky informácie o vašich skúsenostiach s používaním našich produktov a služieb, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

Obsah vytvorený spotrebiteľmi. Všetok obsah, ktorý vytvoríte a potom s nami zdieľate na sociálnych sieťach tretích strán alebo jeho nahraním na jedno z našich webových sídel alebo aplikácií vrátane používania aplikácií sociálnych sietí tretích strán, ako je Facebook. Príklady zahŕňajú fotografie, videá, osobné príbehy alebo iné podobné médiá alebo obsah. Ak je to povolené, získavame a zverejňujeme obsah vytvorený spotrebiteľmi v súvislosti s rôznymi aktivitami vrátane súťaží a iných propagačných akcií, komunitných funkcií webových sídel, angažovania spotrebiteľov a sociálnych sietí tretích strán.

Informácie na sociálnych sieťach tretích strán. Všetky informácie, ktoré verejne zdieľate na sociálnej sieti tretej strany, alebo informácie, ktoré sú súčasťou vášho profilu na sociálnej sieti tretej strany (napríklad Facebook) a ktorých zdieľanie s našou spoločnosťou takejto sociálnej sieti tretej strany povolíte. Príklady zahŕňajú základné informácie o vašom účte (napr. meno, e-mailovú adresu, pohlavie, dátum narodenia, aktuálne mesto, profilový obrázok, ID používateľa, zoznam priateľov atď.) a všetky dodatočné informácie alebo aktivity, ktorých zdieľanie takejto sociálnej sieti tretej strany povolíte. Informácie o vašom profile na sociálnej sieti tretej strany (alebo ich časť) dostaneme vždy, keď si stiahnete internetovú aplikáciu spoločnosti Nestlé alebo s ňou komunikujete na sociálnej sieti tretej strany, ako je Facebook, ďalej vždy, keď použijete funkciu sociálnej siete, ktorá je integrovaná v rámci sídla spoločnosti Nestlé (ako je Facebook Connect), a vždy, keď s nami komunikujete prostredníctvom sociálnej siete tretej strany. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Nestlé získava vaše informácie zo sociálnych sietí tretích strán, alebo ak chcete zrušiť zdieľanie takýchto informácií zo sociálnych sietí, navštívte webové sídlo príslušnej sociálnej siete tretej strany.

Platobné a finančné informácie. Všetky informácie, ktoré potrebujeme na vybavenie objednávky alebo ktoré použijete na nákup, ako sú údaje o vašej debetnej alebo kreditnej karte (meno držiteľa karty, číslo karty, dátum skončenia platnosti atď.) alebo iné spôsoby platby (ak také sú sprístupnené). Naša spoločnosť alebo naši spracovatelia platieb vždy spracúvajú platobné a finančné informácie spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami a bezpečnostnými štandardmi, ako je PCI DSS.

Volania na služby angažovania spotrebiteľov. Komunikáciu s centrom CES je možné nahrávať alebo odpočúvať v súlade s platnými zákonmi pre miestne prevádzkové potreby (napr. na účely kvality alebo školenia). Údaje o platobnej karte sa nezaznamenávajú. Ak to vyžaduje zákon, budete o takomto nahrávaní informovaní na začiatku vášho hovoru.

Citlivé osobné údaje. V rámci bežnej obchodnej činnosti sa nesnažíme získavať ani inak spracúvať citlivé osobné údaje. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu potrebné spracúvať vaše citlivé osobné údaje, bude to založené na vašom predchádzajúcom výslovnom súhlase so spracovaním, ktorého poskytnutie je dobrovoľné. Ak spracúvame vaše citlivé osobné údaje na iné účely, vychádzame z nasledujúcich právnych základov: i) odhaľovanie a predchádzanie trestnej činnosti (vrátane predchádzania podvodom); a (ii) dodržiavanie platných zákonov (napr. vyhotovovanie našich správ o rozmanitosti).

3. OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

Webové stránky nie sú zamerané na deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. od osôb mladších ako 18 rokov, údaje bezodkladne odstránime z našich záznamov. Avšak Nestlé môže zbierať osobné údaje týkajúce sa detí, resp. od osôb mladších ako 18 rokov, a to od rodičov alebo zákonného zástupcu na základe ich výslovného súhlasu. 

Vedome tiež nepožadujeme ani nezhromažďujeme osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov na konkrétne účely marketingovej komunikácie.

SÚBORY COOKIES/PODOBNÉ TECHNOLÓGIE, PROTOKOLOVÉ SÚBORY A WEBOVÉ MAJÁKY

Súbory cookies/podobné technológie. Pozrite si Nestlé politiku Cookies [www.nestle-cereals.com/sk/obsah/nestle-politika-cookies], v ktorom sa dozviete, ako môžete spravovať nastavenia súborov cookies a zároveň v ňom nájdete podrobné informácie o súboroch cookies, ktoré používame, a účeloch, na ktoré ich používame.

Protokolové súbory. Naša spoločnosť získava informácie vo forme protokolových súborov, ktoré zaznamenávajú činnosť na webovom sídle a získavajú štatistické údaje o návykoch internetových používateľov pri prehliadaní stránok. Tieto záznamy sa generujú automaticky a pomáhajú nám odstraňovať chyby, zlepšovať výkonnosť a udržiavať bezpečnosť našich webových sídel.

Webové majáky. Webové majáky (známe aj ako „webové bugy“) sú malé reťazce kódu, ktoré odosielajú grafické obrázky na internetovú stránku alebo do e-mailovej správy s cieľom prenosu údajov späť do našej spoločnosti. Informácie získané prostredníctvom webových majákov zahŕňajú informácie, ako je IP adresa, ako aj informácie o tom, ako reagujete na e-mailovú kampaň (napr. kedy bol e-mail otvorený, na ktoré odkazy v e-maile ste klikli atď.). Webové majáky budeme používať na našich webových sídlach alebo ich zahrnieme do e-mailov, ktoré vám zašleme. Informácie z webových majákov používame na rôzne účely, okrem iného aj na podávanie správ o návštevnosti stránky, určovanie počtov jedinečných návštevníkov, reklamu, kontrolu a hlásenie e-mailov a personalizáciu.

5. POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nestlé zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch. Nestlé použije Vaše údaje iba pre dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

Online objednávky – spracúvanie a poslanie Vašej objednávky, predanie informácie o stavu objednávky. Pozor na internetové obchody tretích strán, ktoré predávajú výrobky Nestlé – tieto nie sú kontrolované ani prevádzkované spoločnosťou Nestlé. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím osobných údajov, ako je napr. číslo Vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu.

Spravovanie profilu – vytvorenie a správa profilu (účtu), vrátane administratívy lojálnych programov, ktoré sú prepojené s Vaším profilom (účtom).

Servis pre spotrebiteľov – poskytnutie spotrebiteľských služieb, vrátane reakcií na Vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim výrobkom. Servis pre spotrebiteľov môže využívať rôzne formy komunikácie ako emailu, listu, telefónu alebo online chatov.

Spojenie so spotrebiteľom – väčšie a aktívnejšie zapojenie s našimi výrobkami a službami. Môže zahŕňať zverejňovanie obsahu pre spotrebiteľa

Personalizácia – Nestlé môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. Webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje Nestlé kompletný obrázok spotrebiteľa a na druhú stranu umožňuje Nestlé poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:

Webových stránok – zlepšenie a personalizácia skúseností na stránkach s využitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/lebo informácií o predchádzajúcom použití stránok

Výrobkov – vylepšenie výrobkov Nestlé, aby uspokojili potreby spotrebiteľov, s použitím demografických informácií, profilovaní spotrebiteľa a spätnej informácie od spotrebiteľa.

Cielená reklama – ponuka reklamy podľa záujmov. Na jednej strane Nestlé využíva informácie zhromaždené na svojich stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Typicky je vykonávaná pomocou cookies alebo podobnými technológiami.

Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto môžu byť zdieľané cez SMS, emaily alebo online reklamu a cez komentáre. Pokiaľ ste súhlasili s obdržaním SMS, budú doručované v súlade s podmienkami poskytovateľa služieb, ktoré môžu byť spoplatnené.

Sociálne siete – poskytovanie sociálne komunikácie vrátane:

Nástroje komunity Webových stránok  – pri návšteve Webovej stránky cez komunitný nástroj, vložíte recept, obrázok alebo iný obsah, Nestlé môže použiť a zobraziť údaje, ktoré zdieľate na týchto stránkach.
 

Virálne nástroje – napr. pozvanie priateľa, kde môžete zdielať správy, informácie o výrobku, súťaži alebo iné s rodinou alebo priateľmi. Typicky vyžaduje zber a použitie kontaktných údajov (meno, email) pre doručenie jednorazovej správy/obsahu adresátovi.
 

Soc.siete tretích strán – pokiaľ použijete „Facebook Connect“ alebo „Facebook Like“, môže Nestlé použiť osobné údaje. Tieto nástroje Nestlé integruje na stránky za účelom usporiadania súťaží a umožnenia zdieľania obsahu s priateľmi. Použitím nástroja Nestlé môže získať určité údaje zo sociálnej siete. Viac o tejto problematike nájdete v podmienkach užitia poskytovateľa sociálnych sietí.
 

Iné – údaje môže Nestlé používať pre iné špecifické účely vrátania dennej údržby a zabezpečenia stránok, k vyhodnocovaniu demografických štúdií a auditov a pre spotrebiteľské prieskumy.

6. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Okrem subjektov Nestlé uvedených v sekcii správcov údajov a kontakt (pozri časť 12) zdieľame vaše osobné údaje s nasledujúcimi typmi organizácií tretích strán:

Poskytovatelia služieb. Ide o externé spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke nášho podnikania (napr. vybavovanie objednávok, spracovanie platieb, odhaľovanie podvodov a overovanie identity, prevádzka webových stránok, spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom trhu, podporné služby, propagácie, vývoj webových stránok, analýza údajov, CRC atď.) . Poskytovatelia služieb a ich vybraní zamestnanci môžu pristupovať k vašim osobným údajom a používať ich iba v našom mene na konkrétne úlohy, o ktorých vykonanie boli požiadaní na základe našich pokynov, a sú povinní uchovávať vaše osobné údaje v tajnosti a bezpečnosti . [Ak to vyžadujú platné zákony, môžete získať zoznam poskytovateľov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje (kontakty nájdete v časti 12).

Úverové agentúry/ agentúry vymáhajúce pohľadávky. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sú úverové agentúry a agentúry vymáhajúce pohľadávky, ktoré nám pomáhajú overiť vašu bonitu (najmä pri objednávkach s faktúrou) alebo vymáhať neuhradené faktúry.

Spoločnosti tretích strán používajúce osobné údaje na vlastné marketingové účely. Okrem situácií, kedy ste udelili svoj súhlas, neposkytujeme licenciu ani nepredávame vaše osobné údaje spoločnostiam tretích strán na ich vlastné marketingové účely. Ich identita bude zverejnená v čase vyžiadania vášho súhlasu.

Napríklad, so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited (ďalej len „Meta“) môžeme zdieľať určité údaje týkajúce sa akcií, ktoré vykonávate na našich webových stránkach, ako sú vaše návštevy našich webových stránok, vaše interakcie na našich webových stránkach, používanie služby Facebook Connect a informácie zhromaždené zo súborov cookie alebo podobné technológie vrátane Facebook pixelu. To nám umožňuje merať efektivitu našej reklamy, zlepšovať naše marketingové postupy a pomáha nám to poskytovať vám a ľuďom, ako ste vy, relevantnejšiu reklamu (vrátane sociálnych médií, ako je Facebook). Pre toto spracovanie sme spoločným prevádzkovateľom údajov so spoločnosťou Meta. Táto zmluva znamená, že vám musíme poskytnúť toto oznámenie, ale ak si chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, mali by ste kontaktovať spoločnosť Meta. Ďalšie informácie vrátane toho, ako vám Meta umožňuje vykonávať vaše práva na ochranu údajov a následne spracovávať vaše informácie ako nezávislý kontrolór údajov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta, ktoré sú dostupné na https://www.facebook.com/about/privacy.

Tretí príjemcovia používajúci osobné údaje z právnych dôvodov alebo z dôvodu zlúčenia/akvizície. Vaše osobné údaje sprístupníme tretím stranám z právnych dôvodov alebo v súvislosti s akvizíciou alebo fúziou (podrobnosti nájdete v časti 5).

7. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s platnými zákonmi budeme vaše osobné údaje používať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli vaše osobné údaje získané (ako to je popísané v časti 5 vyššie), alebo na splnenie príslušných zákonných požiadaviek. Osobné údaje použité na poskytnutie prispôsobeného zážitku (podrobnosti nájdete v časti 5 vyššie) budú uchovávané v lehote, ktorú povoľujú príslušné zákony.

8. SKLADOVANIE A/ALEBO PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používame vhodné opatrenia (popísané nižšie), aby sme zachovali dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov. Upozorňujeme však, že tieto formy ochrany sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať verejne, napríklad na sociálnych sieťach tretích strán.

Osoby, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom.Vaše osobné údaje budú spracúvať naši oprávnení zamestnanci alebo zástupcovia, ktorí ich potrebujú poznať, v závislosti od konkrétnych účelov, na ktoré boli vaše osobné údaje získané (napr. naši pracovníci zodpovední za záležitosti týkajúce sa starostlivosti o spotrebiteľov budú mať prístup k vašim spotrebiteľským záznamom).

Opatrenia prijaté v prevádzkových prostrediach. Vaše osobné údaje uchovávame v prevádzkových prostrediach, ktoré používajú primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu. Dodržiavame primerané štandardy na ochranu osobných údajov. Prenos informácií cez internet, žiaľ, nie je úplne bezpečný a hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov počas prenosu prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií.

Opatrenia, ktoré od vás očakávame.Je dôležité, aby ste aj vy zohrávali úlohu pri udržiavaní vašich osobných údajov v bezpečí. Pri registrácii online účtu sa uistite, že ste si vybrali heslo účtu, ktoré je ťažké uhádnuť, a heslo nikdy nikomu neprezrádzajte. Nesiete zodpovednosť za uchovanie tohto hesla v tajnosti a za akékoľvek použitie vášho účtu. Ak používate spoločný alebo verejný počítač, nikdy si svoje prihlasovacie ID/e-mailovú adresu alebo heslo neukladajte a nezabudnite sa odhlásiť zo svojho účtu vždy, keď opustíte počítač. Mali by ste tiež využiť všetky nastavenia alebo ovládacie prvky ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytujeme na našom webovom sídle/v aplikácii.

Prenos vašich osobných údajov. Vzhľadom na medzinárodný charakter nášho podnikania možno budeme musieť preniesť vaše osobné údaje v rámci skupiny Nestlé a k tretím stranám, ako je uvedené v časti 6 vyššie, a to v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu môžeme preniesť vaše osobné údaje do iných štátov, ktoré môžu mať iné zákony a požiadavky na dodržiavanie ochrany údajov ako tie, ktoré platia v štáte, v ktorom sa nachádzate.

9. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

9.1. Právo odhlásenia z marketingovej komunikácie

Máte právo Opt-out, nepovoliť marketingovú komunikáciu; to môžete vykonať takto:

Nasledovaním pokynov danej marketingovej komunikácie

Pokiaľ máte účet v Nestlé, máte možnosť zmeniť podmienky udelenia súhlasu v časti nastavenia profilu

Kontaktovaním nás na emailovej adrese: info@nestle.sk .

Pokiaľ zmeníte podmienky udelenia súhlasu pre marketingovú komunikáciu, stále môžete dostávať administratívne komunikácie z Nestlé, ako potvrdenie objednávky a oznámenie o aktivitách účtu (potvrdenie účtu, zmeny hesla).

9.2. Prístup a oprava

Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom. Vždy môžete kontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci Vašej registrácie na Webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte prosím zodpovedajúcu sekciu na Webových stránkach (pokiaľ je dostupná). Prípadne nás kontaktujte.

9.3. Právo na výmaz osobných údajov

V prípade, že účel spracúvania osobných údajov pominul, máte právo uplatniť právo na výmaz osobných údajov v zmysle § 23 ZOOÚ. Nestlé následne bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymaže. Rovnako máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, a to v prípade, že odvoláte poskytnutý súhlas, namietate spracúvanie osobných údajov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, dôvodom pre výmaz je splnenie povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby Nestlé obmedzilo spracúvanie osobných údajov v zmysle § 24 ZOOÚ, v prípade, že namietate správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné, Nestlé už nepotrebuje poskytnuté osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku alebo namietate spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 ods. 1 ZOOÚ.

9.5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Nestlé, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú v súlade s ZOOÚ a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie – vykonávate činnosti vo verejnom záujme, alebo spracúvanie je dané na základe oprávnených záujmov Nestlé alebo v prípade profilovania založeného na ustanoveniach ZOOÚ. Súčasne máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 

9.7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. Dané sa však neuplatni v prípade, že takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, plnenie zmluvy medzi Vami a Nestlé, alebo v prípade, že spracúvanie bolo vykonané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ak je takéto spracúvanie Vami výslovne odsúhlasené.

9.8. Právo na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ

V prípade, že dôjde k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu ZOOÚ alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov zverejňuje vzor návrhu na svojom webovom sídle.

10. VAŠE VOĽBY TÝKAJÚCE SA NÁŠHO POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Snažíme sa vám dať rôzne možnosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Nasledujúce mechanizmy vám poskytujú kontrolu nad vašimi osobnými údajmi:

Súbory cookies/podobné technológie. Svoj súhlas môžete spravovať prostredníctvom (i) nášho riešenia na správu súhlasov alebo (ii) svojho prehliadača tak, aby ste mohli odmietnuť všetky alebo niektoré súbory cookies/podobné technológie alebo aby ste dostali upozornenie, keď sa používajú. Pozrite časť 4 vyššie.

Reklama, marketing a propagačné kampane. Prostredníctvom zaškrtávacieho políčka/zaškrtávacích políčok v registračných formulároch alebo odpovedaním na otázku/otázky našich zástupcov CES môžete vyjadriť súhlas s tým, aby spoločnosť Nestlé použila vaše osobné údaje na propagáciu svojich produktov alebo služieb. Ak sa rozhodnete, že si už neželáte dostávať takéto oznámenia, môžete sa následne kedykoľvek odhlásiť z prijímania marketingových oznámení podľa pokynov uvedených v každom takomto oznámení. Ak sa chcete odhlásiť z odberu marketingových oznámení odosielaných akýmkoľvek médiom vrátane sociálnych sietí tretích strán, môžete sa z odberu kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazov dostupných v našej komunikácii, prihlásením sa na webové sídla/do aplikácií alebo na sociálne siete tretích strán a úpravou svojich používateľských preferencií vo svojom profile účtu, kde zrušíte začiarknutie príslušných políčok, alebo môžete zavolať na náš CES. Upozorňujeme, že aj keď sa odhlásite z prijímania marketingových oznámení, budete od nás stále dostávať administratívne oznámenia, ako sú potvrdenia objednávok alebo iných transakcií, oznámenia o aktivitách na vašom účte (napr. potvrdenia účtu, zmeny hesla atď.) a iné dôležité oznámenia nesúvisiace s marketingom.

Personalizácia (offline a online): Ak si to vyžaduje zákon, platí, že ak si želáte, aby spoločnosť Nestlé používala vaše osobné údaje na poskytovanie personalizovaného zážitku/cielenej reklamy a obsahu, môžete to uviesť prostredníctvom príslušného zaškrtávacieho políčka v registračnom formulári alebo odpovedaním na otázky, ktoré vám položili naši zástupcovia CES. Ak sa rozhodnete, že už nechcete využívať výhody tejto personalizácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prihlásením sa na webové sídla/do aplikácií a úpravou svojich preferencií používateľa vo svojom profile účtu zrušiť začiarknutie príslušných políčok alebo zavolať na náš CES.

Cielená reklama. Spolupracujeme s reklamnými sieťami a inými poskytovateľmi reklamy (ďalej len „poskytovatelia reklamy“), ktorí poskytujú reklamu v mene nás a iných nepridružených spoločností na internete. Niektoré z týchto reklám sú prispôsobené vašim záujmom na základe informácií získaných na stránkach spoločnosti Nestlé alebo na nepridružených webových sídlach v priebehu času. Môžete navštíviťwww.aboutads.info/choices a dozvedieť sa viac o tomto type reklamy, ako aj o tom, ako zrušiť zasielanie reklám podľa záujmu od spoločností, ktoré plnia samoregulačný program združenia Digital Advertising Alliance („DAA“). Okrem toho sa môžete odhlásiť z tohto typu reklamy aj v mobilných aplikáciách od spoločností, ktoré sú súčasťou aplikácie združenia DAA s názvom AppChoices, a to stiahnutím aplikácie z obchodu s aplikáciami pre iOS alebo Android. Získavanie údajov o presnej polohe z mobilného zariadenia môžete zrušiť aj v nastaveniach služby určovania polohy zariadenia.

11. ZMENY V NAŠOM OZNÁMENÍ

Ak zmeníme spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, vykonáme aktualizáciu tohto oznámenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny v našich postupoch a v tomto oznámení, preto sa sem pravidelne vracajte, aby ste videli všetky aktualizácie alebo zmeny nášho oznámenia.

12. PREVÁDZKOVATELIA ÚDAJOV A KONTAKT

Nestlé je prevádzkovateľ údajov a spracúva ich v rozsahu týchto Zásad. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracúvaní informácií, kontaktujte nás prosím písomne na Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, alebo pošlite elektronickou správu na info@nestle.sk alebo zavolajte 0800 135 135 v pracovných dňoch v dobe 8-11.30 a 13-16.

13. NÁSTROJE ANALYTICS A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžeme používať technológie sledovania relácií, ktoré nám poskytuje Glassbox (https://www.glassbox.com/).

Táto technológia beží na našich serveroch a zhromaždené údaje zostávajú v našom vlastníctve a nikdy sa nezdieľajú so žiadnou treťou stranou.

Takáto technológia môže zhromažďovať informácie od koncových používateľov („Koncový používateľ“) našich rôznych online služieb („Služby“). Môže zahŕňať údaje o návštevnosti, ako je IP adresa koncového používateľa, doménový server, typ webového prehliadača, geolokácia, prehliadanie a aktivita kliknutia, tepelné mapy relácií a rolovania a ďalšie.

Keď je táto technológia začlenená do našich mobilných služieb, môže nám poskytnúť informácie o type mobilného zariadenia, ktoré používate, rozlíšení obrazovky vášho mobilného zariadenia, type vášho sieťového pripojenia, vašom mobilnom operačnom systéme, ďalšie diagnostické údaje na základe vašej interakcie s aplikáciou. (klepnutia, prejdenie prstom a štipnutia) a obmedzené snímky obrazovky našej aplikácie, ktoré vylučujú všetky viditeľné osobné informácie.

Služby sú tiež navrhnuté tak, aby automaticky zhromažďovali informácie o rôznych návštevách vašich webových stránok a používaní aplikácií – stránky odporúčaní a výstupov, adresy URL, množstvo času stráveného na konkrétnych stránkach, sekcie/funkcie navštívených/využívaných webových stránok/aplikácií. Naše služby sme navrhli tak, aby informácie zhromaždené od koncových používateľov boli anonymné a neidentifikovali ich osobne, no napriek tomu môžu byť užitočné na marketingové účely a/alebo na zlepšenie zážitku koncového používateľa v súvislosti s našou konkrétnou webovou stránkou alebo aplikáciou.

Vo všeobecnosti, keď navštívite našu webovú stránku alebo inak využijete naše služby, zostanete v anonymite. Ako už bolo povedané, niektoré z našich webových stránok a/alebo aplikácií môžu vyžadovať, aby ste sa prihlásili/zaregistrovali predtým, ako vám bude povolený prístup k určitým oblastiam, nástrojom, funkciám a ich obľúbeným. V takýchto prípadoch sú informácie, ktoré budete pravdepodobne požiadaní o poskytnutie, osobnejšej povahy; osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, kontaktné informácie a iné osobné údaje („Osobné údaje“ alebo „Osobné údaje“) môžu byť zhromažďované a ukladané v našich databázach na obmedzený čas. Je dôležité, aby ste vedeli, že nemáte žiadnu zákonnú povinnosť poskytnúť nám akékoľvek osobné údaje a že poskytovanie takýchto informácií je výlučne predmetom vášho uváženia a súhlasu. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám požadované informácie, možno vám nebudeme môcť poskytnúť informácie/služby, ktoré požadujete.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme použiť iba na nasledujúce účely:

  • Súlad
  • Plnenie nášho záväzku voči vám ako nášmu zákazníkovi
  • Náš oprávnený záujem

Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti s čímkoľvek z vyššie uvedeného, alebo ak si želáte zrušiť naše analytické služby, pošlite nám e-mail na adresu dataprotectioncpw@nestle.com.

Cloud

Môžeme používať technológie sledovania relácií, ktoré nám poskytuje Glassbox (https://www.glassbox.com/).

Táto technológia beží na vyhradených súkromných cloudových serveroch a zhromaždené údaje zostávajú v našom vlastníctve a pod kontrolou a nie sú prístupné žiadnej tretej strane.

Takáto technológia môže zhromažďovať informácie od koncových používateľov („Koncový používateľ“) našich rôznych online služieb („Služby“). Môže zahŕňať údaje o návštevnosti, ako je IP adresa koncového používateľa, doménový server, typ webového prehliadača, geolokácia, prehliadanie a aktivita kliknutia, tepelné mapy relácií a rolovania a ďalšie.

Keď je táto technológia začlenená do našich mobilných služieb, môže nám poskytnúť informácie o type mobilného zariadenia, ktoré používate, rozlíšení obrazovky vášho mobilného zariadenia, type vášho sieťového pripojenia, vašom mobilnom operačnom systéme, ďalšie diagnostické údaje na základe vašej interakcie s aplikáciou. (klepnutia, prejdenie prstom a štipnutia) a obmedzené snímky obrazovky našej aplikácie, ktoré vylučujú všetky viditeľné osobné informácie. Služby sú tiež navrhnuté tak, aby automaticky zhromažďovali informácie o rôznych návštevách vašich webových stránok a používaní aplikácií – stránky odporúčaní a výstupov, adresy URL, množstvo času stráveného na konkrétnych stránkach, sekcie/funkcie navštívených/využívaných webových stránok/aplikácií. Naše služby sme navrhli tak, aby informácie zhromaždené od koncových používateľov boli anonymné a neidentifikovali ich osobne, ale stále môžu byť užitočné na marketingové účely a/alebo na zlepšenie zážitku koncového používateľa v súvislosti s našou konkrétnou webovou stránkou alebo aplikácie.

Vo všeobecnosti, keď navštívite našu webovú stránku alebo inak využijete naše služby, zostanete v anonymite. Ako už bolo povedané, niektoré z našich webových stránok a/alebo aplikácií môžu vyžadovať, aby ste sa prihlásili/zaregistrovali predtým, ako vám bude povolený prístup k určitým oblastiam, nástrojom, funkciám a ich obľúbeným. V takýchto prípadoch sú informácie, ktoré budete pravdepodobne požiadaní o poskytnutie, osobnejšej povahy; osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, kontaktné informácie a iné osobné údaje („Osobné údaje“ alebo „Osobné údaje“) môžu byť zhromažďované a ukladané v našich databázach na obmedzený čas. Je dôležité, aby ste vedeli, že nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám akékoľvek osobné údaje a predloženie s takýchto informácií je úplne predmetom vášho vlastného uváženia a súhlasu.

Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám požadované informácie, možno vám nebudeme môcť poskytnúť informácie/služby, ktoré požadujete.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme použiť iba na nasledujúce účely:

  • Súlad
  • Plnenie nášho záväzku voči vám ako nášmu zákazníkovi
  • Náš oprávnený záujem

Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti s čímkoľvek z vyššie uvedeného, alebo ak si želáte zrušiť naše analytické služby, pošlite nám e-mail na adresu dataprotectioncpw@nestle.com.

Popis

Tento súbor cookie používame na zlepšenie zákazníckej skúsenosti a na to, aby nám pomohol porozumieť aktivite na našej webovej stránke.

Ak je zakázané

Zakázanie tohto súboru cookie ovplyvní používanie tejto webovej lokality a bezpečnosť.

Zhromažďuje tento súbor cookie osobné údaje?

Áno

značky cereálií a produkty

NESQUIK-MINIS-Cereal-Bag-15x400g_SK-Novinka.png

NOVÉ MINIS CEREÁLIE - MINI CEREÁLIE, MAXI ZÁBAVA!

Kitkat bez new_2.PNG

KitKat® Cereal

768x768_768 (1).png

Raňajkové cereálne tyčinky

Marv_768x768.png

Zábava pre celú rodinu so skvelými filtrami zo sveta DC!

musli_brand

Nestlé Musli®

44277393 Laminate OPPMte PE Sur NESQ 450g N3 PL wizualizacja copy.png

Cereálie NESQUIK®

Find Your FITNESS®! .png

Cereálie Fitness

CHEERIOS® Wholesome Tasty Little Os.png

CEREÁLIE CHEERIOS

Corn Flakes

CEREÁLIE CORN FLAKES®

The inimitable CHOCAPIC® chocolate taste.png

CEREÁLIE CHOCAPIC

LION TRIPLE CRUNCHY – THE ULTIMATE INDULGENT BREAKFAST CEREAL.png

Cereálie LION ©

yb1cbirw.png

Cereálie CINI MINIS ©