ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ, TECHNICKÝ SPRÁVCA, SÚŤAŽ
 

Spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, IČO: 51 046 318, IČ DPH SK2120612549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 123335/B (ďalej len "Organizátor") zabezpečuje pre usporiadateľa Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R (ďalej len "Usporiadateľ" a/alebo „prevádzkovateľ“), na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž s názvom:

 

„Vyhraj školský set Crayola s cereáliemi Nestlé“

 

Pričom spoločnosť Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016, je technickým správcom súťaže (ďalej len „technický správca“).

 

SÚŤAŽ A TERMÍN SÚŤAŽE
 

Organizátor zabezpečuje pre usporiadateľa spotrebiteľskú súťaž s názvom:

 

„Vyhraj školský set Crayola s cereáliemi Nestlé“  (ďalej len „súťaž“)

v termíne od 14. 08. 2023 v 00:00 do 17. 09. 2023 v 23:59 SEČ. Na účely vyhodnotenia je súťaž rozdelená na jednotlivé súťažné týždne, pričom týždeň začína vždy v pondelok o 00:00 a končí v nedeľu o 23:59.

 

Výrobky zahrnuté do súťaže musia byť zakúpené v období 07. 08. 2023 do 17. 09. 2023.

 

Do súťaže sú zahrnuté nasledujúce výrobky raňajkových cereálií Nestlé: CINI MINIS 500 g/ 250 g, CHOCAPIC 500 g/ 250 g, NESQUIK 500 g/ 250 g, LION 500 g, COOKIE CRISP 500 g, HONEY CHEERIOS 500 g, TYČINKA CINI MINIS 25 g, TYČINKA NESQUIK 25 g,  (ďalej len „súťažné výrobky“). Výrobky zahrnuté do súťaže musia byť zakúpené v období od 01. 08. 2022 do 18. 09. 2022 a nemusia mať súťažné balenie. Podmienkou pre účasť v súťaži je kúpa minimálne 1 ks cereálií značky Nestlé (500g alebo 250g) alebo minimálne 5 ks ľubovoľných cereálnych tyčiniek značky Nestlé, ktoré sú súčasťou súťaže.
Na súťažnej stránke www.nestle-cereals.com/crayola súťažiaci zaregistrujú pokladničný doklad alebo faktúru o zakúpení súťažného výrobku (ďalej len „nákupný doklad“). Súťažné výrobky môžu byť zakúpené v akejkoľvek predajni (vrátane e-shopov) na území Slovenskej republiky. Na nákupnom doklade, dokladujúcom nákup súťažného výrobku, musí byť čitateľné miesto nákupu, dátum nákupu, čas nákupu, číslo dokladu a zakúpený súťažný výrobok. Dátum a čas nákupu ako aj číslo dokladu na súťažnom doklade doručeného Organizátorovi sa musí zhodovať s dátumom, časom nákupu a číslom dokladu na nákupnom doklade, ktorý Účastník zaregistroval na stránke www.nestle-cereals.com/crayola a ktorý bol vyžrebovaný ako výherný. Súťažné výrobky je možné zakúpiť ešte pred začiatkom súťaže a následne sa zapojiť do súťaže v termíne začiatku súťaže (Viac info viď čl. II, odst. a)). 
Súťaž začína dňa 14. 08. 2023 a končí 17. 09. 2023. Výber výhercov výhier prebieha od dňa 14. 08. 2023 v 00:00 a končí 17. 09. 2023 v 23:59 hod. vrátane. Organizátor a Usporiadateľ vyhlasujú, že nenesú zodpovednosť za nedostatky v zásobovaní jednotlivých predajných miest súťažnými výrobkami podľa bodu I. ods. a) týchto pravidiel, ktoré oprávňujú k účasti na súťaži.
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
 

ÚČASŤ V SÚŤAŽI
 

Účasť v súťaži má dobrovoľný charakter.
Súťažiaci, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka na súťažnej stránke www.nestle-cereals.com/crayola , vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.
Súťažiaci je každý, kto si zakúpi niektorý zo súťažných výrobkov, zapojí sa do súťaže a splní všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách.
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci") s doručovacou adresou v SR, ktorá v deň zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) Usporiadateľa, Organizátora, technického správcu, ďalšieho organizátora, osôb zúčastnených na organizovaní súťaže a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (alebo osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá.  V prípade že je už výhra odovzdaná a dodatočne sa preukáže nesplnenie tejto podmienky, je osoba, ktorá výhru obdržala, je povinná výhru bez zbytočného odkladu vrátiť usporiadateľovi.
Pri nákupe na účet inej fyzickej alebo právnickej osoby sa možno zúčastniť len s jej písomným súhlasom.
 

SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Zaregistrovaním sa do súťaže súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov, je úplne svojprávny a súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, telefónne číslo, email a spracúvané osobné údaje výhercov: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email) pre potreby vyhodnotenia súťaže a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a budú sa používať na marketingové účely len so súhlasom súťažiaceho.

Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@cerealiesutaz.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

 

Pre podrobnejšie informácie pozri čl. VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

 

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Súťažiaci, ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka udeľuje spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R, ako prevádzkovateľovi (ďalej len "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho v rozsahu poskytnutých osobných údajov, a to meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, doručovacia adresa, cookie (ďalej tiež len „údaje“) na účely tejto súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania,  resp. do doby odvolania súhlasu a súhlas s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, spoločnosť Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016 a prostredníctvom tretej strany, ktorou je Organizátor súťaže,  spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, IČO: 51 046 318, IČ DPH SK2120612549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 123335/B.

 

Viac pozri článok IX. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE
 

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
Vykonajú nákup minimálne 1 kusu ľubovoľného súťažného výrobku raňajkových cereálií (500 g/250 g) alebo minimálne 5 kusov raňajkových tyčiniek značky Nestlé uvedených v bode I. ods. a) týchto pravidiel

,
Po uskutočnení nákupu podľa písm. a) tohto odstavca počas doby trvania súťaže, zaregistrujú nákupný doklad súťažného výrobku podľa bodu I. ods. a) týchto pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/crayola v súlade so zásadami podľa tohto bodu IV. týchto pravidiel.
Vlastnia originál nákupných dokladov, ktoré dokladujú uskutočnenie nákupu všetkých výrobkov, s ktorými vstupujú do súťaže
podľa písm. a) tohto odstavca. (Ďalej len „nákupného dokladu“.)
 

Nákup výrobku oprávňujúceho k účasti na súťaži sa môže uskutočniť na ľubovoľnom predajnom mieste na území Slovenskej republiky alebo prostredníctvom e-shopu predajcu nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky.
 

Nákupný doklad dokladujúci vykonanie kúpy výrobku oprávňujúceho k účasti na súťaži nemôže byť zničený alebo poškodený natoľko, že znemožní overenie výrobku, ktorý bol zakúpený na danom predajnom mieste. Nákupný doklad, ktorý bude nečitateľný, zničený alebo poškodený natoľko, že znemožní overenie, alebo bude vykazovať známky podvodu, nebude Organizátorom braný do úvahy a zabráni súťažiacemu v účasti v súťaži a získaní výhry.
 

Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže opakovane, vždy s novým nákupnom dokladom. Každý nákupný doklad je možno v súťaži registrovať iba 1 krát (pre viac informácií viď čl VI. Ods 7).
 

Registráciu podľa ods. 1 písmena b) uskutoční súťažiaci na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/crayola , kde vyberie krajinu Slovakia. Súťažiaci  počas registrácie vypĺňa tieto informácie:
Zadá svoje meno
Zadá svoje priezvisko
Zadá svoju e-mailovú adresu
Zadá svoju ulicu a popisné číslo
Zadá PSČ
Zadá svoje mesto
Zadá svoje telefónne číslo
Zadá číslo nákupného dokladu
Zadá dátum nákupu súťažného výrobku z nákupného dokladu
Zadá čas nákupu zo súťažného pokladničného dokladu (v prípade faktúry zadá aktuálny čas počas vypĺňania registračného formuláru)
Nahrá fotku súťažného dokladu (vo formáte .jpg alebo .png s maximálnou kapacitou 30MB)
Zaznačením voliteľných polí (tzv. checkbox) umiestnených pod formulárom, ktorý slúži na zadanie pokladničného dokladu, súťažiaci vyhlasuje, že:
vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil,
súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na účely tejto súťaže v súlade s bodom III. a IX. týchto pravidiel,
v prípade, že spotrebiteľ voliteľné polia nezaznačí (nesúhlasí s nimi), nemôže sa zúčastniť súťaže.
Zaznačením voliteľného poľa (tzv. checkbox-u) umiestneným pod formulárom, ktorý slúži na zadanie pokladničného dokladu, súťažiaci vyhlasuje, že:
súhlasí so spracúvaním údajov na účely ponúkania produktov a služieb prevádzkovateľa a informovania o marketingových akciách, a to najdlhšie na 2 roky alebo odvolania súhlasu.        
Zaznačenie tohto voliteľného poľa je nepovinné a dobrovoľné. Súťažiaci môže alebo nemusí súhlasiť a aj tak sa môže súťaže zúčastniť.                  
Potvrdí registráciu a počká na losovanie výhry vykonané Elektronickým systémom technického správcu.
 

Dátum registrácie nákupného dokladu, musí byť zhodný alebo nasledovať po dátume uskutočnenia súťažného nákupu, čas registrácie nákupného dokladu musí nasledovať až po čase uskutočnenia súťažného nákupu. Dátum a čas súťažného nákupu ako aj číslo nákupného dokladu, ktoré súťažiaci zadáva pri registrácii, sa musia zhodovať s dátumom a časom nákupu a číslom dokladu uvedenými na nákupnom doklade, s ktorým súťažiaci vstúpil do súťaže. Usporiadateľ, resp. Organizátor podmieňuje, v prípade, že o to súťažiaceho požiada, odovzdanie výhry predložením všetkých originálnych dokladov nákupu, s údajmi zodpovedajúcimi súťažným registráciám. Súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch po celú dobu trvania súťaže, predloženie dokladov môže byť Organizátorom, resp. Usporiadateľom dodatočne vyžiadané aj po ukončení súťaže. Usporiadateľ, resp. Organizátor má právo požadovať doručenie originálu nákupného dokladu zo súťažného nákupu na náklady súťažiaceho, počas trvania súťaže alebo bezprostredne aj po skončení súťaže.  
 

Viacnásobná účasť (opakovaná súťažná registrácia) v súťaži je možná, avšak vždy len s novým súťažným nákupom (tj. pri ďalšom nákupe súťažného výrobku na novom nákupnom doklade) a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. Teda, súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným nákupným dokladom a zároveň jeden nákupný doklad môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup – tzn., aj keď je na jednom súťažnom nákupnom doklade zaznamenaný nákup viac súťažných výrobkov, oprávňuje daný nákupný doklad súťažiaceho iba k jednej súťažnej registrácii, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.
 

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade výzvy Usporiadateľa alebo Organizátora možno na preukázanie vykonania súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel použiť iba originály nákupných dokladov o zaplatení z elektronickej pokladne, z ktorých bude jednoznačne vyplývať príslušný súťažný nákup - teda, najmä na nich bude vytlačený zoznam zakúpených súťažných výrobkov, ich počet, cena, dátum a čas uskutočnenia súťažného nákupu ako aj číslo nákupného dokladu.
 

Ak súťažiaci nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, nie je mu umožnené zúčastniť sa súťaže.
 

Pokiaľ dôjde k priznaniu výhry súťažiacemu, u ktorého sa následne ukáže, že nesplnil podmienky podľa týchto pravidiel, jeho nárok na výhru zaniká.
 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto pravidiel, si Usporiadateľ vyhradzuje právo preskúmať súťažnú registráciu a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, vyhlásiť danú súťažnú registráciu za neplatnú.
 

Ak súťažiaci nezašle včas a riadne nákupný doklad alebo ak nebude reagovať na správu o možnej výhre ani na druhý pokus, jeho výhra prepadá.
 

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi;. Organizátor ani Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci či ďalšie osoby prípadne utrpia v súvislosti s účasťou na súťaži alebo s použitím získanej výhry.
 

Nárok na uplatnenie výhry zo súťaže nemôže súťažiaci previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu.
 

VÝHRA
 

zahŕňa 1x kreatívny set Crayola. Do súťaže je vložených 84 ks setov Crayola.

Sada obsahuje:  Mini umeleckú sadu, sadu svet pasteliek Crayola, sadu farbičiek Crayola, sadu zvýrazňovačov Crayola, sadu štetcov, sadu zmývateľných farieb, biele kriedy, sadu trblietavých lepidiel, zvýrazňovače s jemnou líniou, omaľovánka, sadu fixiek
 

Výhra nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).
 

Každý súťažiaci môže získať maximálne 1x výhru za celé obdobie konania súťaže. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili registračný formulár s kontaktnými údajmi na rovnakú adresu alebo s rovnakou e-mailovou adresou a telefónnym číslom, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade 2 a viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tým, ktorým vznikol nárok na výhru v súťaži (boli predtým vylosovaní elektronickým systémom technického správcu).
 

Výhru získa maximálne 84 výhercov, resp. súťažiacich, ktorí boli vyhodnotení ako výhercovia tejto súťaže (ďalej len "výherca").

 

 

Súťažiaci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ ani Organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa ani Organizátora, než sú plnenia uvedené v týchto pravidlách. Výhry sú výhercom priznávané na základe zásad uvedených v bode VI. týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený preniesť právo na prijatie výhry na tretiu osobu. Pre obdržanie výhry je nevyhnutné splniť formálne podmienky uvedené v bode VII. týchto pravidiel.

 

 

URČENIE VÝHERCOV
 

Priznávanie výhier sa uskutoční v sídle technického správcu.
Bezprostredne po zaregistrovaní pokladničného dokladu súťažného výrobku uvedeného v bode 1 ods. a) týchto pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/crayola v súlade s bodom IV. týchto pravidiel systém skontroluje, či je otvorená Brána (Bránou sa rozumie výherný moment), t. j. či zadanie pokladničného dokladu súťažiacim je prvé po uplynutí dátumu a hodiny ku ktorej je pripísaná výhra. Výhry sú priznávané v poradí podľa času registrácie. V prípade, že žiaden súťažiaci nezaregistruje nákupný doklad v čase medzi dvoma Bránami, nepripísaná výhra bude pridelená prvému súťažiacemu, ktorý zadá údaje z pokladničného dokladu v ďalšom časovom úseku, pre ktorý je určená ďalšia výhra. Súťažiaci, ktorý zadá údaje z nákupného dokladu ako druhý v tomto ďalšom časovom úseku, získa túto výhru (prvú pripísanú k tomuto časovému úseku).
 

Počas doby trvania súťaže bude otvorených 84 Brán, ktoré patria do rozpätia od dňa 14. 08. 2023 v 00:00 do 17. 09. 2023 23:59:59 hod. vrátane. Súťažiaci nie sú informovaní o presnom čase otvorenia Brán. Počas každého otvorenia Brány je priznaná jedna výhra.

Do žrebovania o výhru budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí zaregistrovali nákupný doklad súťažného výrobku uvedeného v bode 1 ods. a) týchto pravidiel. Výhercami výhry v súťaži sa tak stane 84  súťažiacich, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň budú v súlade s vyššie uvedeným vylosovaní elektronickým systémom technického správcu.

 

INFORMOVANIE O VÝHRE A ODOVZDANIE VÝHRY
 

VÝHRA

Súťažiaci, ktorý získa nárok na výhru, sa to dozvie ihneď po dokončení registrácie nákupného dokladu.
Organizátor so súhlasom Usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá alebo riadne nesplnil podmienky súťaže, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť.
Dodaný sken, resp. fotka nákupného dokladu musí byť čitateľná. Ak fotka nákupného dokladu nebude čitateľná alebo ak nákupný doklad nebude správny (nebudú sa zhodovať údaje vyplnené pri registrácii a na účtenke), bude súťažiaci 1x vyzvaný na dodanie správnej a čitateľnej fotky. Ak sa tak nestane, nárok na výhru okamžite prepadá.
Organizátor ani Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípady, kedy emailová informácia pre výhercu o výhre spadne do priečinka SPAM.
Zaslanie osobných údajov musí súťažiaci uskutočniť elektronicky najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania správy informujúcej o výhre, na adresu info@cerealiesutaz.sk.
Po overení pokladničného dokladu alebo faktúry Organizátorom a potvrdení, že spĺňa všetky podmienky pravidiel je výhra zaslaná výhercovi.
Odoslanie výhry sa uskutoční v termíne najneskôr do 90 dní od skončenia súťaže a doručenia kompletných údajov výhercu Organizátorovi, za predpokladu, že výherca splní všetky podmienky účasti v súťaži.
Organizátor a Usporiadateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné problémy pri prijatí výhry výhercom, pokiaľ tieto problémy vznikajú z príčin na strane výhercu súťaže.
 

INFORMOVANIE O VÝHERCOCH SÚŤAŽE
 

Zoznam výhercov bude zverejnený na stránkach https://www.nestle.cz/sk/sutaze ako aj na Facebook stránke Usporiadateľa.

 

Výhercovia budú zverejnení vo formáte Meno P., Mesto. Kompletný zoznam výhercov bude zverejnený  najneskôr do 30 pracovných dní od ukončenia súťaže.

 

IX.         PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne:

Vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.
Dáva výslovný súhlas prevádzkovateľovi (resp. sprostredkovateľovi, ďalšiemu sprostredkovateľovi a tretej strane) so spracúvaním osobných údajov  na účely tejto súťaže v rozsahu uvedenom nižšie.
 

Súťažiaci ako dotknutá osoba, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka udeľuje spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R ako prevádzkovateľovi (ďalej len "prevádzkovateľ") súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho a v rozsahu poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, doručovacia adresa), ďalej aj výherca (číslo bankového účtu) (ďalej tiež len „údaje“), na účely tejto súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, resp. do doby odvolania súhlasu a súhlas s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, spoločnosť Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016  a prostredníctvom tretej strany, ktorou je Organizátor súťaže Spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, IČO: 51 046 318, IČ DPH SK2120612549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 123335/B.

 

Údaje budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, resp. tretej osoby s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej forme.

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 má súťažiaci podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podľa nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 má súťažiaci práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má súťažiaci rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na Organizátora prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@cerealiesutaz.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne ​​odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@cerealiesutaz.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

 

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

 

SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY

 

Zaškrtnutím políčka podľa IV. 4. súťažiaci (resp. jeho zákonný zástupca) ako dotknutá osoba udeľuje v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odoslaním súťažného diela a zaškrtnutím príslušného políčka spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 31 568 211, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3614/R, ako prevádzkovateľovi (ďalej len "prevádzkovateľ" ) súhlas so spracúvaním údajov na účely ponúkania produktov a služieb prevádzkovateľa, informovania o marketingových akciách, ako aj súhlas pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, a podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na 2 roky odo dňa ich poskytnutia, resp. do odvolania súhlasu.

 

Zároveň súťažiaci ako dotknutá osoba súhlasí s prípadným spracúvaním osobných údajov, v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, spoločnosť Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016 a prostredníctvom tretej strany, ktorou je Organizátor súťaže spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, IČO: 51 046 318, IČ DPH SK2120612549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 123335/B.

 

X.             POSTUP PRI REKLAMÁCII

 

Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry môžu byť zaslané písomne na adresu Usporiadateľa: Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, adresu súťažiaceho, telefonický kontakt, dátum a miesto situácie, ktorej sa reklamácia týka, popis pochybenia v priebehu súťaže a obsah požiadavky súťažiaceho. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdení súťažiaceho má dôkazné bremeno súťažiaci.
 Reklamáciu posudzuje Usporiadateľ v termíne do 30 dní od dátumu prijatia reklamácie. Odpoveď bude zaslaná súťažiacemu na uvedenú adresu.
Všetky reklamácie týkajúce sa priebehu súťaže a/alebo nedoručenia výhry musia byť Usporiadateľovi doručené najneskôr do dňa 31.01.2024.
Osobné údaje zadané pri predložení reklamácie budú spracúvané výlučne s cieľom uskutočnenia reklamačnej procedúry.
 

XI.            NÁROKY SÚŽAŽIACICH

 

Organizátor ani Usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacim nijako zaviazaný. Súťažiaci nemajú nárok na žiadne iné plnenia zo strany Organizátora ani Usporiadateľa, než tie ako sú uvedené v týchto pravidlách.
Výhra nie je právne vymáhateľná.
 

XII.           ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.nestle-cereals.com/crayola a na www.nestle.sk v sekcii súťaže. Na Vaše otázky radi odpovieme na bezplatnej infolinke 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00-11.30 a 13.00-16.00, alebo na Facebook Cereálie Nestlé.
Organizátor a Usporiadateľ súťaže si vyhradzujú právo bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celej doby jej trvania a to tak, že zmenu uverejnia na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/crayola  a www.nestle.sk.
Organizátor a Usporiadateľ súťaže vyhlasujú, že všetky informácie týkajúce sa súťaže, ktoré sú zverejnené v reklamných materiáloch, majú výlučne informačný charakter.
E-mailová adresa, ktorú súťažiaci uvedie v rámci súťažnej registrácie je zo strany usporiadateľa považovaná za e-mailovú adresu súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý súťažiaci zapojiť iba s jednou konkrétnou e-mailovou adresou – ak Usporiadateľ alebo Organizátor zistí opak, bude takýto súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený.
Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry alebo výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže prideliť, prepadajú Usporiadateľovi.
Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za to, keď účastník podá nesprávne, neúplné alebo nepravdivé osobné údaje alebo iné informácie, ktoré znemožnia  informovanie výhercu o výhre a/alebo doručenie výhry. V situácii popísanej v predchádzajúcej vete stráca výherca právo na výhru a výhra  prepadá Usporiadateľovi.
Usporiadateľ, resp. Organizátor s jeho súhlasom, je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor so súhlasom Usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť.
Súťažiaci bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť v prípade, že usporiadateľ alebo Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré súťažiacemu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži alebo v súvislosti s čerpaním výhry.
V prípade, že Usporiadateľ alebo Organizátor zistí preukázateľné konanie súťažiaceho porušujúce tieto pravidlá, súhlasí súťažiaci nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že Usporiadateľ bude oprávnený uložiť vo svojej databáze samotnú e-mailovú adresu aplikovanú k porušeniu pravidiel, a bude oprávnený neumožniť použitie tejto e-mailovej adresy pre ďalšiu účasť v tejto a ďalších spotrebiteľských súťažiach toho istého Usporiadateľa.
Pre všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto pravidiel je príslušná právna úprava Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce pri výkone povinností spojených so súťažou budú predložené na riešenie príslušnému všeobecnému súdu.
 

 

V Bratislave dňa 03. 05. 2023

 

 

 

 

 

 

14. 6. 2023