Registráciou do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne:

Vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil. Dáva výslovný súhlas prevádzkovateľovi (resp. sprostredkovateľovi, ďalšiemu sprostredkovateľovi a tretej strane) so spracúvaním osobných údajov na účely tejto súťaže v rozsahu uvedenom nižšie

Súťažiaci ako dotknutá osoba, zapojením sa do súťaže a zaškrtnutím príslušného políčka udeľuje spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 36 015 237, IČ DPH: SK202007611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 3597/R ako prevádzkovateľovi (ďalej len "prevádzkovateľ") súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho a v rozsahu poskytnutých osobných údajov, pri registrácii to bude meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo,  (ďalej tiež len „údaje“) a pri  výhercoch to bude meno, priezvisko, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, doručovacia adresa, číslo bankového účtu, cookie (ďalej tiež len „údaje“) na účely tejto súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania,  resp. do doby odvolania súhlasu a súhlas s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je technický správca súťaže, spoločnosť Qualifio, 90 Passage du Caire, 75002 Paris, France, SIREN 535 165, SIRET 53516597100016 a prostredníctvom tretej strany, ktorou je organizátor súťaže spoločnosť CPP PROMO house s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kaštieľska 21, 821 05, Slovenská republika, IČO: 51 046 318, IČ DPH SK2120612549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 123335/B. 

 

Údaje budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, resp. tretej osoby s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej forme. 

 

PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.   

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. 

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií. 

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov. 

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne. 

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa. 

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve. 

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu. 

 

KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne ​​odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži. 

 

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk