ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI NESTLÉ SLOVENSKO S.R.O

  Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Prievidza, Košovská cesta 11, PSČ 971 27, IČ 31568211, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. (ďalej ako „Nestlé Slovensko s.r.o.“ nebo „spoločnosť Nestlé“).

  Spoločnosť Nestlé rešpektuje Vaše právo na súkromie, používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné informácie, ktoré nám odovzdáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše konanie bolo v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“), ako aj so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

  ROZSAH TÝCHTO ZÁSAD

  Pozorne si prečítajte tieto zásady Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej lenzásady“), aby ste sa oboznámili s našimi zásadami a postupmi, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať. Tieto zásady sa vzťahujú na jednotlivcov, ktorí využívajú služby spoločnosti Nestlé ako spotrebitelia (ďalej len vy“). Tieto zásady vysvetľujú, ako spoločnosť Nestlé získava, používa a sprístupňuje vaše osobné údaje. Zároveň sa v nich dozviete, ako môžete získať prístup k svojim osobným údajom a ako ich môžete aktualizovať a ako môžete prijať určité rozhodnutia o tom, ako sa budú vaše osobné údaje používať.

  Tieto zásady sa vzťahujú na naše online aj off-line aktivity v oblasti získavania údajov vrátane osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom našich rôznych kanálov, ako sú webové stránky, aplikácie, siete tretích strán, služba angažovania spotrebiteľov, miesta predaja a udalosti. Upozorňujeme, že osobné údaje môžeme zlučovať z rôznych zdrojov (napr. webových stránok a off-line udalostí). V rámci toho kombinujeme osobné údaje, ktoré pôvodne získali rôzne subjekty spoločnosti Nestlé alebo jej partneri.

  Ak nám potrebné osobné údaje neposkytnete (v tomto prípade vám to oznámime, napríklad tak, že túto informáciu uvedieme v našich registračných formulároch), možno vám nebudeme môcť poskytnúť náš tovar a/alebo služby. Tieto zásady sa môžu príležitostne zmeniť (pozri časť 11).

  Tieto zásady poskytujú dôležité informácie o nasledujúcich oblastiach:

  1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZÍSKAVAME, A AKO ICH ZÍSKAVAME

  3. OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

  4. SÚBORY COOKIES/PODOBNÉ TECHNOLÓGIE, PROTOKOLOVÉ SÚBORY A WEBOVÉ MAJÁKY

  5. POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  6. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  7. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  8. SKLADOVANIE A/ALEBO PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  9. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

  10. VAŠE VOĽBY TÝKAJÚCE SA NÁŠHO POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  11. ZMENY V NAŠOM OZNÁMENÍ

  12. PREVÁDZKOVATELIA ÚDAJOV A KONTAKT

  1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Tieto zásady sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré od vás alebo o vás získavame pomocou metód opísaných nižšie (pozri časť 2) z nasledujúcich zdrojov:

  Webové sídla spoločnosti Nestlé. Webové sídla určené pre spotrebiteľov, prevádzkované spoločnosťou Nestlé alebo pre spoločnosť Nestlé, vrátane sídel, ktoré prevádzkujeme na našich vlastných doménach/adresách URL, a mini-sídel, ktoré prevádzkujeme na sociálnych sieťach tretích strán, ako je Facebook (ďalej len webové sídla“).

  Mobilné sídla/aplikácie spoločnosti Nestlé. Mobilné sídla alebo aplikácie určené pre spotrebiteľov, prevádzkované spoločnosťou Nestlé alebo pre spoločnosť Nestlé, ako sú napríklad aplikácie pre smartfóny.

  E-mailové, textové a iné elektronické správy. Interakcie prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi vami a spoločnosťou Nestlé.

  Nestlé CES. Komunikácia s naším centrom angažovania spotrebiteľov (Consumer Engagement Center, CES“).

  Offline registračné formuláre. Tlačené alebo digitálne registračné a podobné formuláre, ktoré získavame napríklad prostredníctvom pošty, ukážok v obchode, súťaží a iných propagačných akcií alebo podujatí.

  Reklamné interakcie. Interakcie s našimi reklamami (napr. ak ste v kontakte s jednou z našich reklám na webovom sídle tretej strany, môžeme dostať informácie o tejto interakcii).

  Údaje, ktoré vytvárame. V priebehu našej interakcie s vami môžeme o vás vytvárať osobné údaje (napr. záznamy o vašich nákupoch na našich webových sídlach).

  Údaje z iných zdrojov. Sociálne siete tretích strán (napr. Facebook), reklamné siete (napr. Google), prieskum trhu (ak spätná väzba nie je poskytovaná anonymne), agregátori údajov tretích strán, propagační partneri spoločnosti Nestlé, verejné zdroje a údaje získané v čase, keď sme kúpili iné spoločnosti.

  2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZÍSKAVAME, A AKO ICH ZÍSKAVAME

  V závislosti od toho, ako komunikujete so spoločnosťou Nestlé (online, offline, cez telefón atď.), získavame od vás rôzne typy informácií, ako je popísané nižšie.

  Osobné kontaktné údaje. Zahŕňajú všetky informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré by nám umožnili vás kontaktovať, ako je vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa, údaje na sociálnej sieti alebo telefónne číslo.

  Údaje na prihlásenie do účtu.Všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby ste získali prístup k vášmu konkrétnemu profilu účtu. Príklady zahŕňajú vaše prihlasovacie ID/e-mailovú adresu, zobrazované meno, heslo v neobnoviteľnej forme a/alebo bezpečnostnú otázku a odpoveď.

  Demografické informácie a záujmyVšetky informácie, ktoré popisujú vaše demografické alebo behaviorálne charakteristiky. Príklady zahŕňajú váš dátum narodenia, vek alebo vekové rozpätie, pohlavie, geografickú polohu (napr. PSČ), obľúbené produkty, koníčky a záujmy a informácie o domácnosti alebo životnom štýle.

  Informácie z počítača/mobilného zariadeniaVšetky informácie o počítačovom systéme alebo inom technologickom zariadení, ktoré používate na prístup na jedno z našich webových sídel alebo do niektorej z našich aplikácií, ako je napríklad adresa internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie vášho počítača alebo zariadenia na internet, typ operačného systému a typ a verzia internetového prehliadača. Ak na webové sídlo alebo do aplikácie spoločnosti Nestlé vstupujete prostredníctvom mobilného zariadenia, ako je napríklad smartfón, získané informácie zahŕňajú, ak je to povolené, jedinečné ID vášho telefónu, reklamné ID, geografickú polohu a ďalšie podobné údaje mobilného zariadenia.

  Informácie o používaní webových stránok/komunikácie.Keď si prezeráte naše webové sídla alebo informačné bulletiny alebo s nimi komunikujete, používame technológie automatického zberu údajov, aby sme získali určité informácie o vašej činnosti. Patria sem informácie typu na ktoré odkazy klikáte, ktoré stránky alebo obsah si prezeráte a ako dlho, a ďalšie podobné informácie a štatistiky o vašich interakciách, ako sú časy odozvy obsahu, chyby sťahovania a dĺžka návštev určitých stránok. Tieto informácie sa zachytávajú pomocou automatizovaných technológií, ako sú súbory cookies a webové majáky, a získavajú sa aj prostredníctvom sledovania tretích strán na analytické a reklamné účely. Máte právo namietať proti používaniu takýchto technológií, ďalšie podrobnosti nájdete v časti 4.

  Prieskum trhu a spätná väzba od spotrebiteľov.Všetky informácie o vašich skúsenostiach s používaním našich produktov a služieb, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

  Obsah vytvorený spotrebiteľmi. Všetok obsah, ktorý vytvoríte a potom s nami zdieľate na sociálnych sieťach tretích strán alebo jeho nahraním na jedno z našich webových sídel alebo aplikácií vrátane používania aplikácií sociálnych sietí tretích strán, ako je Facebook. Príklady zahŕňajú fotografie, videá, osobné príbehy alebo iné podobné médiá alebo obsah. Ak je to povolené, získavame a zverejňujeme obsah vytvorený spotrebiteľmi v súvislosti s rôznymi aktivitami vrátane súťaží a iných propagačných akcií, komunitných funkcií webových sídel, angažovania spotrebiteľov a sociálnych sietí tretích strán.

  Informácie na sociálnych sieťach tretích strán. Všetky informácie, ktoré verejne zdieľate na sociálnej sieti tretej strany, alebo informácie, ktoré sú súčasťou vášho profilu na sociálnej sieti tretej strany (napríklad Facebook) a ktorých zdieľanie s našou spoločnosťou takejto sociálnej sieti tretej strany povolíte. Príklady zahŕňajú základné informácie o vašom účte (napr. meno, e-mailovú adresu, pohlavie, dátum narodenia, aktuálne mesto, profilový obrázok, ID používateľa, zoznam priateľov atď.) a všetky dodatočné informácie alebo aktivity, ktorých zdieľanie takejto sociálnej sieti tretej strany povolíte. Informácie o vašom profile na sociálnej sieti tretej strany (alebo ich časť) dostaneme vždy, keď si stiahnete internetovú aplikáciu spoločnosti Nestlé alebo s ňou komunikujete na sociálnej sieti tretej strany, ako je Facebook, ďalej vždy, keď použijete funkciu sociálnej siete, ktorá je integrovaná v rámci sídla spoločnosti Nestlé (ako je Facebook Connect), a vždy, keď s nami komunikujete prostredníctvom sociálnej siete tretej strany. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Nestlé získava vaše informácie zo sociálnych sietí tretích strán, alebo ak chcete zrušiť zdieľanie takýchto informácií zo sociálnych sietí, navštívte webové sídlo príslušnej sociálnej siete tretej strany.

  Platobné a finančné informácieVšetky informácie, ktoré potrebujeme na vybavenie objednávky alebo ktoré použijete na nákup, ako sú údaje o vašej debetnej alebo kreditnej karte (meno držiteľa karty, číslo karty, dátum skončenia platnosti atď.) alebo iné spôsoby platby (ak také sú sprístupnené). Naša spoločnosť alebo naši spracovatelia platieb vždy spracúvajú platobné a finančné informácie spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami a bezpečnostnými štandardmi, ako je PCI DSS.

  Volania na služby angažovania spotrebiteľov. Komunikáciu s centrom CES je možné nahrávať alebo odpočúvať v súlade s platnými zákonmi pre miestne prevádzkové potreby (napr. na účely kvality alebo školenia). Údaje o platobnej karte sa nezaznamenávajú. Ak to vyžaduje zákon, budete o takomto nahrávaní informovaní na začiatku vášho hovoru.

  Citlivé osobné údaje. V rámci bežnej obchodnej činnosti sa nesnažíme získavať ani inak spracúvať citlivé osobné údaje. Ak bude z akéhokoľvek dôvodu potrebné spracúvať vaše citlivé osobné údaje, bude to založené na vašom predchádzajúcom výslovnom súhlase so spracovaním, ktorého poskytnutie je dobrovoľné. Ak spracúvame vaše citlivé osobné údaje na iné účely, vychádzame z nasledujúcich právnych základov: i) odhaľovanie a predchádzanie trestnej činnosti (vrátane predchádzania podvodom); a (ii) dodržiavanie platných zákonov (napr. vyhotovovanie našich správ o rozmanitosti).

  3. OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠÍCH AKO 18 ROKOV 

  Vedome nepožadujeme ani nezískavame osobné údaje od osôb mladších ako [18] rokov. Ak zistíme, že sme neúmyselne získali osobné údaje od osoby mladšie ako [18] rokov, osobné údaje tieto osoby bez omeškania odstránime z našich záznamov. Spoločnosť Nestlé však môže získavať osobné údaje o osoby mladšie ako [18] rokov priamo od rodiča alebo opatrovníka a s výslovným súhlasom tejto osoby.

  4. SÚBORY COOKIES/PODOBNÉ TECHNOLÓGIE, PROTOKOLOVÉ SÚBORY A WEBOVÉ MAJÁKY

  Súbory cookies/podobné technológie. Pozrite si Nestlé politiku Cookies [www.nestle-cereals.com/sk/obsah/nestle-politika-cookies], v ktorom sa dozviete, ako môžete spravovať nastavenia súborov cookies a zároveň v ňom nájdete podrobné informácie o súboroch cookies, ktoré používame, a účeloch, na ktoré ich používame.

  Protokolové súbory. Naša spoločnosť získava informácie vo forme protokolových súborov, ktoré zaznamenávajú činnosť na webovom sídle a získavajú štatistické údaje o návykoch internetových používateľov pri prehliadaní stránok. Tieto záznamy sa generujú automaticky a pomáhajú nám odstraňovať chyby, zlepšovať výkonnosť a udržiavať bezpečnosť našich webových sídel.

  Webové majáky. Webové majáky (známe aj ako „webové bugy“) sú malé reťazce kódu, ktoré odosielajú grafické obrázky na internetovú stránku alebo do e-mailovej správy s cieľom prenosu údajov späť do našej spoločnosti. Informácie získané prostredníctvom webových majákov zahŕňajú informácie, ako je IP adresa, ako aj informácie o tom, ako reagujete na e-mailovú kampaň (napr. kedy bol e-mail otvorený, na ktoré odkazy v e-maile ste klikli atď.). Webové majáky budeme používať na našich webových sídlach alebo ich zahrnieme do e-mailov, ktoré vám zašleme. Informácie z webových majákov používame na rôzne účely, okrem iného aj na podávanie správ o návštevnosti stránky, určovanie počtov jedinečných návštevníkov, reklamu, kontrolu a hlásenie e-mailov a personalizáciu.

  5. POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Nestlé zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch. Nestlé použije Vaše údaje iba pre dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:

  Online objednávky – spracúvanie a poslanie Vašej objednávky, predanie informácie o stavu objednávky. Pozor na internetové obchody tretích strán, ktoré predávajú výrobky Nestlé – tieto nie sú kontrolované ani prevádzkované spoločnosťou Nestlé. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím osobných údajov, ako je napr. číslo Vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu.

  Spravovanie profilu – vytvorenie a správa profilu (účtu), vrátane administratívy lojálnych programov, ktoré sú prepojené s Vaším profilom (účtom).

  Servis pre spotrebiteľov – poskytnutie spotrebiteľských služieb, vrátane reakcií na Vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim výrobkom. Servis pre spotrebiteľov môže využívať rôzne formy komunikácie ako emailu, listu, telefónu alebo online chatov.

  Spojenie so spotrebiteľom – väčšie a aktívnejšie zapojenie s našimi výrobkami a službami. Môže zahŕňať zverejňovanie obsahu pre spotrebiteľa

  Personalizácia – Nestlé môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. Webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje Nestlé kompletný obrázok spotrebiteľa a na druhú stranu umožňuje Nestlé poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:

  Webových stránok – zlepšenie a personalizácia skúseností na stránkach s využitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/lebo informácií o predchádzajúcom použití stránok

  Výrobkov – vylepšenie výrobkov Nestlé, aby uspokojili potreby spotrebiteľov, s použitím demografických informácií, profilovaní spotrebiteľa a spätnej informácie od spotrebiteľa.

  Cielená reklama – ponuka reklamy podľa záujmov. Na jednej strane Nestlé využíva informácie zhromaždené na svojich stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Typicky je vykonávaná pomocou cookies alebo podobnými technológiami.

  Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto môžu byť zdieľané cez SMS, emaily alebo online reklamu a cez komentáre. Pokiaľ ste súhlasili s obdržaním SMS, budú doručované v súlade s podmienkami poskytovateľa služieb, ktoré môžu byť spoplatnené.

  Sociálne siete – poskytovanie sociálne komunikácie vrátane:

  Nástroje komunity Webových stránok  – pri návšteve Webovej stránky cez komunitný nástroj, vložíte recept, obrázok alebo iný obsah, Nestlé môže použiť a zobraziť údaje, ktoré zdieľate na týchto stránkach.
   

  Virálne nástroje – napr. pozvanie priateľa, kde môžete zdielať správy, informácie o výrobku, súťaži alebo iné s rodinou alebo priateľmi. Typicky vyžaduje zber a použitie kontaktných údajov (meno, email) pre doručenie jednorazovej správy/obsahu adresátovi.
   

  Soc.siete tretích strán – pokiaľ použijete „Facebook Connect“ alebo „Facebook Like“, môže Nestlé použiť osobné údaje. Tieto nástroje Nestlé integruje na stránky za účelom usporiadania súťaží a umožnenia zdieľania obsahu s priateľmi. Použitím nástroja Nestlé môže získať určité údaje zo sociálnej siete. Viac o tejto problematike nájdete v podmienkach užitia poskytovateľa sociálnych sietí.
   

  Iné – údaje môže Nestlé používať pre iné špecifické účely vrátania dennej údržby a zabezpečenia stránok, k vyhodnocovaniu demografických štúdií a auditov a pre spotrebiteľské prieskumy.

  6. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Nestlé nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť pre účely priameho marketingu, pokiaľ sme Vás o tom dopredu neinformovali a Vy ste nám k tomu neposkytli výslovný súhlas.
  Nestlé môže zdieľať Vaše osobní údaje so spoločnosťami, ktoré sú pod riadením Nestlé Group prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva (súhrnne „skupina Nestlé“). Nestlé môže tiež zdieľať Vaše osobné informácie s tretími stranami, avšak iba vo výslovne dohodnutých prípadoch.

  Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia

  Môžeme využívať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie podpory interných funkcií Webových stránok a pre pomoc so správou Webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Tretie strany môžu spracúvať Vaše údaje v rozsahu týchto služieb.

  Nestlé spolupracuje s takými tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktoré pristupujete na Webovú stránku. Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi v rámci poskytovania svojich služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako Nestlé a sú viazané písomnou zmluvou o spracúvaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorej budú Vaše osobné údaje uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracúvané iba na základe špecifických pokynov Nestlé.

  Partneri a spoločná propagácia

  Čas od času sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie v rámci Webových stránok s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov, avšak iba s Vaším výslovným súhlasom. Pokiaľ sú v rámci propagačnej akcie Vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou ako Nestlé, budeme Vás o tom informovať pri zbere týchto dát. V rámci propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme poskytnúť samostatný odkaz na zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčať Vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných údajov, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov ako Nestlé. Pokiaľ si neprajete, aby boli Vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa akcie.

  7. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  V súlade s platnými zákonmi budeme vaše osobné údaje používať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli vaše osobné údaje získané (ako to je popísané v časti 5 vyššie), alebo na splnenie príslušných zákonných požiadaviek. Osobné údaje použité na poskytnutie prispôsobeného zážitku (podrobnosti nájdete v časti 5 vyššie) budú uchovávané v lehote, ktorú povoľujú príslušné zákony.

  8. ZVEREJNENIE, SKLADOVANIE A/ALEBO PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Používame vhodné opatrenia (popísané nižšie), aby sme zachovali dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov. Upozorňujeme však, že tieto formy ochrany sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať verejne, napríklad na sociálnych sieťach tretích strán.

  Osoby, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom.Vaše osobné údaje budú spracúvať naši oprávnení zamestnanci alebo zástupcovia, ktorí ich potrebujú poznať, v závislosti od konkrétnych účelov, na ktoré boli vaše osobné údaje získané (napr. naši pracovníci zodpovední za záležitosti týkajúce sa starostlivosti o spotrebiteľov budú mať prístup k vašim spotrebiteľským záznamom).

  Opatrenia prijaté v prevádzkových prostrediach. Vaše osobné údaje uchovávame v prevádzkových prostrediach, ktoré používajú primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu. Dodržiavame primerané štandardy na ochranu osobných údajov. Prenos informácií cez internet, žiaľ, nie je úplne bezpečný a hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov počas prenosu prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií.

  Opatrenia, ktoré od vás očakávame.Je dôležité, aby ste aj vy zohrávali úlohu pri udržiavaní vašich osobných údajov v bezpečí. Pri registrácii online účtu sa uistite, že ste si vybrali heslo účtu, ktoré je ťažké uhádnuť, a heslo nikdy nikomu neprezrádzajte. Nesiete zodpovednosť za uchovanie tohto hesla v tajnosti a za akékoľvek použitie vášho účtu. Ak používate spoločný alebo verejný počítač, nikdy si svoje prihlasovacie ID/e-mailovú adresu alebo heslo neukladajte a nezabudnite sa odhlásiť zo svojho účtu vždy, keď opustíte počítač. Mali by ste tiež využiť všetky nastavenia alebo ovládacie prvky ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytujeme na našom webovom sídle/v aplikácii.

  Prenos vašich osobných údajov. Vzhľadom na medzinárodný charakter nášho podnikania možno budeme musieť preniesť vaše osobné údaje v rámci skupiny Nestlé a k tretím stranám, ako je uvedené v časti 6 vyššie, a to v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu môžeme preniesť vaše osobné údaje do iných štátov, ktoré môžu mať iné zákony a požiadavky na dodržiavanie ochrany údajov ako tie, ktoré platia v štáte, v ktorom sa nachádzate.

  9. VAŠE PRÁVA

  9.1. Právo odhlásenia z marketingovej komunikácie

  Máte právo Opt-out, nepovoliť marketingovú komunikáciu; to môžete vykonať takto:

  Nasledovaním pokynov danej marketingovej komunikácie

  Pokiaľ máte účet v Nestlé, máte možnosť zmeniť podmienky udelenia súhlasu v časti nastavenia profilu

  Kontaktovaním nás na emailovej adrese: info@nestle.sk .

  Pokiaľ zmeníte podmienky udelenia súhlasu pre marketingovú komunikáciu, stále môžete dostávať administratívne komunikácie z Nestlé, ako potvrdenie objednávky a oznámenie o aktivitách účtu (potvrdenie účtu, zmeny hesla).

  9.2. Prístup a oprava

  Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom. Vždy môžete kontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci Vašej registrácie na Webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte prosím zodpovedajúcu sekciu na Webových stránkach (pokiaľ je dostupná). Prípadne nás kontaktujte.

  9.3. Právo na výmaz osobných údajov

  V prípade, že účel spracúvania osobných údajov pominul, máte právo uplatniť právo na výmaz osobných údajov v zmysle § 23 ZOOÚ. Nestlé následne bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymaže. Rovnako máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, a to v prípade, že odvoláte poskytnutý súhlas, namietate spracúvanie osobných údajov, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, dôvodom pre výmaz je splnenie povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  9.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Máte právo na to, aby Nestlé obmedzilo spracúvanie osobných údajov v zmysle § 24 ZOOÚ, v prípade, že namietate správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné, Nestlé už nepotrebuje poskytnuté osobné údaje, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku alebo namietate spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 ods. 1 ZOOÚ.

  9.5. Právo na prenosnosť osobných údajov

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Nestlé, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú v súlade s ZOOÚ a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

  9.6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

  Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie – vykonávate činnosti vo verejnom záujme, alebo spracúvanie je dané na základe oprávnených záujmov Nestlé alebo v prípade profilovania založeného na ustanoveniach ZOOÚ. Súčasne máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 

  9.7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. Dané sa však neuplatni v prípade, že takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, plnenie zmluvy medzi Vami a Nestlé, alebo v prípade, že spracúvanie bolo vykonané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ak je takéto spracúvanie Vami výslovne odsúhlasené.

  9.8. Právo na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ

  V prípade, že dôjde k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu ZOOÚ alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 ZOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov zverejňuje vzor návrhu na svojom webovom sídle.

  10. VAŠE VOĽBY TÝKAJÚCE SA NÁŠHO POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Snažíme sa vám dať rôzne možnosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Nasledujúce mechanizmy vám poskytujú kontrolu nad vašimi osobnými údajmi:

  Súbory cookies/podobné technológie. Svoj súhlas môžete spravovať prostredníctvom (i) nášho riešenia na správu súhlasov alebo (ii) svojho prehliadača tak, aby ste mohli odmietnuť všetky alebo niektoré súbory cookies/podobné technológie alebo aby ste dostali upozornenie, keď sa používajú. Pozrite časť 4 vyššie.

  Reklama, marketing a propagačné kampane. Prostredníctvom zaškrtávacieho políčka/zaškrtávacích políčok v registračných formulároch alebo odpovedaním na otázku/otázky našich zástupcov CES môžete vyjadriť súhlas s tým, aby spoločnosť Nestlé použila vaše osobné údaje na propagáciu svojich produktov alebo služieb. Ak sa rozhodnete, že si už neželáte dostávať takéto oznámenia, môžete sa následne kedykoľvek odhlásiť z prijímania marketingových oznámení podľa pokynov uvedených v každom takomto oznámení. Ak sa chcete odhlásiť z odberu marketingových oznámení odosielaných akýmkoľvek médiom vrátane sociálnych sietí tretích strán, môžete sa z odberu kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazov dostupných v našej komunikácii, prihlásením sa na webové sídla/do aplikácií alebo na sociálne siete tretích strán a úpravou svojich používateľských preferencií vo svojom profile účtu, kde zrušíte začiarknutie príslušných políčok, alebo môžete zavolať na náš CES. Upozorňujeme, že aj keď sa odhlásite z prijímania marketingových oznámení, budete od nás stále dostávať administratívne oznámenia, ako sú potvrdenia objednávok alebo iných transakcií, oznámenia o aktivitách na vašom účte (napr. potvrdenia účtu, zmeny hesla atď.) a iné dôležité oznámenia nesúvisiace s marketingom.

  Personalizácia (offline a online): Ak si to vyžaduje zákon, platí, že ak si želáte, aby spoločnosť Nestlé používala vaše osobné údaje na poskytovanie personalizovaného zážitku/cielenej reklamy a obsahu, môžete to uviesť prostredníctvom príslušného zaškrtávacieho políčka v registračnom formulári alebo odpovedaním na otázky, ktoré vám položili naši zástupcovia CES. Ak sa rozhodnete, že už nechcete využívať výhody tejto personalizácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prihlásením sa na webové sídla/do aplikácií a úpravou svojich preferencií používateľa vo svojom profile účtu zrušiť začiarknutie príslušných políčok alebo zavolať na náš CES.

  Cielená reklama. Spolupracujeme s reklamnými sieťami a inými poskytovateľmi reklamy (ďalej len „poskytovatelia reklamy“), ktorí poskytujú reklamu v mene nás a iných nepridružených spoločností na internete. Niektoré z týchto reklám sú prispôsobené vašim záujmom na základe informácií získaných na stránkach spoločnosti Nestlé alebo na nepridružených webových sídlach v priebehu času. Môžete navštíviťwww.aboutads.info/choices a dozvedieť sa viac o tomto type reklamy, ako aj o tom, ako zrušiť zasielanie reklám podľa záujmu od spoločností, ktoré plnia samoregulačný program združenia Digital Advertising Alliance („DAA“). Okrem toho sa môžete odhlásiť z tohto typu reklamy aj v mobilných aplikáciách od spoločností, ktoré sú súčasťou aplikácie združenia DAA s názvom AppChoices, a to stiahnutím aplikácie z obchodu s aplikáciami pre iOS alebo Android. Získavanie údajov o presnej polohe z mobilného zariadenia môžete zrušiť aj v nastaveniach služby určovania polohy zariadenia.

  11. ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ

  Ak zmeníme spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, vykonáme aktualizáciu tohto oznámenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny v našich postupoch a v tomto oznámení, preto sa sem pravidelne vracajte, aby ste videli všetky aktualizácie alebo zmeny nášho oznámenia.

  12. PREVÁDZKOVATELIA ÚDAJOV A KONTAKT

  Nestlé je prevádzkovateľ údajov a spracúva ich v rozsahu týchto Zásad. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracúvaní informácií, kontaktujte nás prosím písomne na Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, alebo pošlite elektronickou správu na info@nestle.sk alebo zavolajte 0800 135 135 v pracovných dňoch v dobe 8-11.30 a 13-16.

  Porozprávajme sa

  Prečo Nestlé označuje rastlinný olej?

  Nie všetok rastlinný olej je palmový olej. V potravinárskom priemysle sa používa množstvo rôznych druhov rastlinných olejov. Patrí medzi ne palmový olej, ale aj iné. Používajú sa aj rôzne iné oleje, ako napríklad kokosový, slnečnicový alebo repkový olej.

  Pomáhajú bezgluténové výrobky pri chudnutí?

  Nie. Bezgluténové výrobky nesúvisia s úbytkom hmotnosti. Vyberajú si ich ľudia, ktorí sú citliví na glutén alebo trpia celiakiou.

  Ak sa v cereáliách nachádza cukor, znamená to, že nie sú zdravé?

  Nie. Množstvo cukru v raňajkových cereáliách nie je vyššie (naopak, často je nižšie) ako pri iných bežných raňajkách, ako napríklad jogurt s ovocím alebo toast s džemom.

  Mali by deti a dospelí jesť rovnaké porcie?

  Pretože deti a mládež majú počas dňa inú spotrebu energie ako dospelí, potrebujú aj iné porcie, vďaka ktorým dosiahnu odporúčané denné dávky (ODD) živín. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby raňajky poskytovali okolo 20 % denného príjmu energie. Pre dieťa vo veku 4 – 8 rokov odporúčame porciu 25 – 30 g ako súčasť vyvážených raňajok, pre dospelého je to však v priemere 30 – 45 g. Zistite viac o veľkosti porcií

  Koľko celozrnných obilnín potrebujem každý deň zjesť?

  Urobte to jednoducho: spravte z obilnín základ vašej stravy a vždy, keď môžete, vyberte si celozrnné obilniny namiesto rafinovaných. Americké stravovacie pokyny odporúčajú 3 porcie (48 g) denne. Vždy, keď hľadáte raňajkové cereálie, chlieb, cestoviny, ryžu alebo múku, hľadajte slovo „celozrnné“. Najlepšie je, ak sa na zozname zložiek nachádza čo najvyššie.